Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Pháp Thoại

Tặng Cả Vầng Trăng

Bảo Diệu Tâm đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài…