Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Pháp Thoại

Tầm Ảnh Hưởng Của Ta

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn đang…

Đừng Đánh Mất Sự Tử Tế

Bảo Diệu Tâm đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài…

Đố Bạn Cái Gì Gần Nhất

Bảo Diệu Tâm đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài…

Đánh Cho Một Trận

Bảo Diệu Tâm đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài…

Cởi Trói Cho Kẻ Trộm

Bảo Diệu Tâm đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài…

Niệm Phật Mà Sân Quá

Bảo Diệu Tâm đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài…

Say Nắng Ướt Mưa

Bảo Diệu Tâm đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài…