Pháp Thoại

Keo Kiệt Ky Bo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại…

Kiêng Cữ

Tâm Sĩ đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực…

Chuyện Đã Xong

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi…