Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Hạnh Bố Thí

Thuở đó ở trên núi có một vị thầy. Vị thầy đã già rồi và cũng có một người đệ tử theo học cũng đã lâu năm. Thầy càng ngày…