Nghe Đi

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển…

Phẩm Hạnh Cao Quý

Bảo Ngọc đánh máy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa. Con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại…