Si Mê Công Chúa

Bảo Ngọc đánh máy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa. Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật…

Soi Gương

Bảo Minh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa. Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ…

Đừng Sống Vô Cảm

Bảo Minh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa. Con nguyện Chư Phật mười phương rải năng lượng đại từ đại…

Người Gieo Lúa

Bảo Diệu Tâm đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật…

Trở Về Trí Tuệ

Bảo Diệu Tâm đánh máy Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương chư phật ban rải năng lượng đại…

Cánh Cửa Chân Tâm

Bảo Diệu Tâm đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại…

Chim Trĩ Cứu Hỏa

Kim Ngân đánh máy Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào…