Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Hai Cây Nến

Tâm Sĩ đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực…