Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Thiền Sư Nhẫn Nhục

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi…

Xâu Chuỗi Cửa Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa. Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới…

Mài Đá Thành Gương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lực đại từ đại bi tới muôn loài…

Nhìn Chiếc Lá Rụng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa. Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới…

Bồ Tát Ở Nhà

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi…