Thất Bảo Huyền Môn

Mu A Mu Sa  Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang Ma Sa Ốp Uê  Sa Bi Mô U Sa-U Sa-U Ba Thê-Um Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Ê-Thê Ê-Thê Sam Ma-Tha Con nguyện Chư Phật mười phương  Ban rải năng…

Duyên Nợ

Duyên nợ bao đời mới gặp nhau Thuận nghịch trổ sinh chẳng do cầu Tuỳ duyên hoá nợ mà vun vén Gạn niềm hạnh phúc giữa thương đau

Mẹ Dặn Con

🎼 Lynh Nghy | Minh Nhật Cs Khánh Ly Mẹ Dặn Con 🎼 Lynh Nghy | Minh Nhật Mẹ đã dặn Hãy đứng lên trên miền đất chân. Và…