Mu A Mu Sa 
Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang
Ma Sa Ốp Uê 
Sa Bi Mô U
Sa-U Sa-U Ba Thê-Um
Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê
Ê-Thê Ê-Thê Sam Ma-Tha 

Con nguyện Chư Phật mười phương  
Ban rải năng lượng tình thương 
Xuống cho muôn loài chúng con
Mu A Mu Sa 
Con nguyện khai sáng đuốc tuệ
Soi rọi chân tướng pháp khổ
Vô thường vô ngã, tỏ thông niết bàn
Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang

Con nguyện chư Phật hiển linh
Thể nhập ta bà độ sinh 
Thắp trong con nguồn ánh minh
Ma Sa Ốp Uê 

Chư Thầy minh chứng gia hộ
Con nguyện tâm tánh khai ngộ
Nguyện luôn thấy biết tâm Phật trong con
Sa Bi Mô U

Nguyện mười phương Chư Phật chuyển hóa 
Mọi phiền ưu chướng ngại nghiệp ác 
Nhiều đời con đã tạo
Sa-U Sa-U Ba Thê-Um

Nguyện mười phương Chư Phật rửa xóa
Mọi khổ đau oán thù sợ hãi
Ngủ ngầm gây tác hại
Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê

Nguyện xin Chư Phật gia trì
Con biết sống lòng tha thứ khoan dung
Ê-Thê Ê-Thê Sam Ma-Tha

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.