Search

Thất Bảo Huyền Môn

Bài Kinh Thất Bảo
Bài kinh Thất Bảo còn gọi là bài Kinh Thất Bảo Huyền Môn, được các bậc Chân tu ở miền núi Thất Sơn Tà Lơn miền Nam Việt Nam mật truyền cho chúng đồ trong tông phái Thiền Mật Song Tu.
Đây là phương pháp thiền quán Phật Ngôn bằng hơi thở chánh niệm qua bảy pháp quán:

   1. Quán tâm Từ Bi - Mu A Mu Sa
Con nguyện Chư Phật mười phương 
Ban rải năng lượng tình thương 
Xuống cho muôn loài chúng con
Mu A Mu Sa

   2. Quán Khổ, Vô Ngã, Vô Thường, Niết Bàn - Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang 
Con nguyện khai sáng đuốc tuệ
Soi rọi chân tướng pháp khổ
Vô thường vô ngã, tỏ thông niết bàn
Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang 

   3. Quán tâm Tỉnh Giác - Ma Sa Ốp Uê
Con nguyện chư Phật hiển linh
Thể nhập ta bà độ sinh 
Thắp trong con nguồn ánh minh
Ma Sa Ốp Uê 

   4. Quán Phật Tánh - Sa Bi Mô U
Chư Thầy minh chứng gia hộ
Con nguyện tâm tánh khai ngộ
Nguyện luôn thấy biết tâm Phật trong con
Sa Bi Mô U

   5. Quán tâm Phiền Não - Sa U Sa U Ba Thê Um
Nguyện mười phương Chư Phật chuyển hóa 
Mọi phiền ưu chướng ngại nghiệp ác 
Nhiều đời con đã tạo
Sa-U Sa-U Ba Thê-Um

   6. Quán tâm Sợ Hãi - Nam Mô Sa Ka Puốt Tê Nam Mô Sa Ka Puốt Tê 
Nguyện mười phương Chư Phật rửa xóa
Mọi khổ đau oán thù sợ hãi
Ngủ ngầm gây tác hại
Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê 

   7. Quán Lòng Bao Dung Tha Thứ - Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha
Nguyện xin Chư Phật gia trì
Con biết sống lòng tha thứ khoan dung
Ê-Thê Ê-Thê Sam Ma-Tha

Khi chúng ta thực tập những pháp quán trong kinh Thất Bảo Huyền Môn miên mật, chúng ta sẽ đón nhận được Tha Lực Phật Điển để hỗ trợ nuôi dưỡng Tự Lực trên con đường tu chứng sự An Lạc và Hạnh Phúc ngay trong cuộc đời này. 
Dưới sự chứng minh và sách tấn của Thầy Bảo Thành, Bài Kinh Thất Bảo Huyền Môn đã được ca nhạc sĩ Lynh Nghy phổ nhạc để hỗ trợ cho phật tử và đại chúng khi nghe dễ an trụ tâm và đón nhận được năng lượng trong chánh niệm đời sống hàng ngày. 
Khi chúng ta nghe bằng tâm thanh tịnh, chí thành, chân thật và từ bi, chúng ta sẽ thẩm nhập được chân lý.
Nguyện cho ai khi nghe kinh Thất Bảo Huyền Môn đều khởi tâm hoan hỷ và an lạc. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn