Search

TB#1. Hơi Thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần)

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng từ bi đến muôn loài chúng sanh 
Mu A Mu Sa
Mu A Mu Sa 
Mu A Mu Sa

Cho con tải khắp châu thân nguồn từ năng thanh tịnh
Xua tan nghiệp chướng oan khiên chuyển hồi tham sân niệm
Cho con thiền quán thân tâm Phật điển khơi lan toả 
Mang hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa trong từng sát na

Xin cho toàn khắp nhân sinh vượt khổ đau vi dịch 
Xin nguyên thủ khắp năm châu khởi từ tâm ôn bình
Xin y lực kết nhân duyên thành dược năng vi diệu
Cho thế giới an lành cùng nhau trong hoà bình giao hảo thương yêu

Con trì niệm Mu A Mu Sa
Phát tâm bồi tín nguyện hạnh
Giữ thân rèn giới định huệ
Trưởng dưỡng năng lượng từ bi và lan toả đến muôn người

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts