Tu Phật lấy từ bi làm gốc
Gieo yêu thương tận chốn cùng nơi
Nương hạnh Bồ tát hằng cứu khổ
Trái tim dung chứa tựa biển trời

Trái Tim Người Tu Phật – Sống Trong Chánh Niệm

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.