Đã gieo nhân ắt thời gặp quả
Tội chất chồng chuyển hoá được chăng?
Chân thành sám hối ăn năn
Phát tâm hành thiện nghiệp căn chuyển dần

Chuyển Hoá Nhân Quả – Sống Trong Chánh Niệm