🎼Lynh Nghy | Minh Nhật 

Nguyện xin Chư Phật gia trì
Con biết sống lòng bao dung tha thứ
Nguyện con tâm bừng khai tuệ
Luôn biết xả trừ buông chấp mê
Khiêm tốn nhẹ nhàng như cánh sen
Dung tất cả, độ lượng như đất mẹ
Ê-Thê Ê-Thê Sam Ma-Tha

Nguyện xin Chư Phật gia hộ
Soi sáng cõi trần u mê tăm tối
Nguyện con khoan từ khai mở
Nhân ái thiện lành gieo khắp nơi
Tinh tấn hành trì tâm quán soi
Tha thứ cho người và cho ta
Ê-Thê Ê-Thê Sam Ma-Tha

Nguyện muôn người vui sống thi ân
Nguyện tâm lành tu tánh dưỡng thân
Phóng sanh từ thiện bố thí
Hồi hướng cho muốn loài chúng sanh
Ê-Thê Ê-Thê Sam Ma-Tha

Nguyện Chư Phật minh chứng cho con
Bỏ oán thù, vun đắp yêu thương
Thắp lên tuệ lực trí đức
Ánh hào quang sáng tỏ đêm trường
Ê-Thê Ê-Thê Sam Ma-Tha

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.