Search

TB#6. Quán Tâm Sợ Hãi – Nam Mô Sa Ka Pout Tê Nam Mô Sa Ka Pout Tê

🎼Lynh Nghy | Minh Nhật 
 
Phật hiển linh soi sáng ngục trần gian
Hằng hà sa muôn kiếp đời trầm luân
Truyền tâm ấn Địa Tạng Vương hùng trấn
Phá tan ngục tù sân hận
Nguyện con quán tâm sợ hãi
Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê

Nguồn từ bi siêu thế từ mười phương  
Dập lửa sân thiêu đốt niệm quỷ vương 
Dìu con bước khỏi bủa vây sợ hãi
Chánh niệm tĩnh an mỉm cười
Nguyện con không còn hoảng loạn 
Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê

Nguyện mười phương Chư Phật rửa xóa
Mọi khổ đau oán thù sợ hãi
Ngủ ngầm gây tác hại
Xin dắt con qua vòng chướng ngại
Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê 

Phật lực oai gia trì chuyển thế
Từ vực sâu hoá hiện truyền kiếp
Lửa giận sân khắp bề
Đưa bước con an tịnh trở về
Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts