Search

TB#5. Quán Tâm Phiền Não – Sa U Sa U Ba Thê Um

🎼Lynh Nghy | Minh Nhật

Con nguyện Đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca 
Chư Bồ Tát đại hạnh hiển linh ta bà
Thắp đuốc tuệ dẫn con vượt qua
Màn vô minh ác nghiệp con đã tạo
Nguyện con quán tâm phiền não
Sa-U Sa-U Ba Thê-Um

Bao thù oán cộng nghiệp khổ đau oái oăm 
Ưu phiền chướng ngại từ thủ chấp mê lầm
Xin biến chuyển đoá sen từ tâm
Vượt bi ai sống đời an lạc
Nguyện con lụy phiền tiêu tan
Sa-U Sa-U Ba Thê-Um
Nguyện mười phương Chư Phật chuyển hóa 
Mọi phiền ưu chướng ngại nghiệp ác 
Nhiều đời con đã tạo
Sa-U Sa-U Ba Thê-Um

Nguyện từ bi Chư Phật độ thế
Rửa sầu đau chất chồng vạn kiếp
Hải triều âm hóa hiện
Nguyện con biết buông mọi chướng nghiệp 
Soi quán thân hành trì chánh niệm
Sa-U Sa-U Ba Thê-Um

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts