🎼 Lynh Nghy | Minh Nhật 

Chư Thầy minh chứng gia hộ
Con nguyện tâm tánh khai ngộ
Nguyện luôn thấy biết tâm Phật trong con
Sa Bi Mô U  

Con nguyện Chư Phật gia hộ con
Phật lực bất thối khai mở 
Tự tánh kim cang rạng ngời 
Toả sáng lung linh diệu vợi 
Luôn tỏ lộ trong con   
Sa Bi Mô U

Con nguyện Chư Phật gia trì thêm
Hùng lực đánh thức minh tuệ
Cảm ứng linh thông mầu nhiệm
Phật tánh chân như thị hiện
Con thể nhập tri kiến Phật.
Sa Bi Mô U

Nguyện tâm con thường trụ nơi ánh  tuệ xoay chuyển Pháp luân
Vượt u mê lầm lạc trong sáu nẻo luân hồi níu chân 
Nguyện con tỉnh giác trong từng sát na
Sa Bi Mô U

Nguyện thân tâm thọ lạc hương giới  hạnh thanh tịnh sáng trong 
Nguyện tham sân đoạn trừ, buông chấp trược, 
vô ngại sắc không
Nguyện con tánh phật hiển lộ viên dung
Sa Bi Mô U

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.