Search

TB#3 Quán Tâm Tỉnh Giác – Ma Sa Ốp Uê

🎼 Lynh Nghy | Minh Nhật

Con nguyện chư Phật hiển linh
Thể nhập ta bà độ sinh 
Thắp trong con nguồn ánh minh
Ma Sa Ốp Uê
Con chí tâm đảnh lễ Chư Phật
Chư Bồ Tát Thánh hiền Tăng
Xin chúng con khởi thức khai ngộ
Khơi nguồn trí giác tuệ năng
Nương vào đại hùng đại lực 
Các bậc đại ngộ đại giác 
...giác tha giác hạnh viên mãn
Ma Sa Ốp Uê

Con nhất tâm đảnh lễ Chư Tổ
Chư Thầy thánh đức tuệ thiêng 
Soi quán tâm tỉnh giác, nương tựa 
Thanh tịnh pháp giới chở che
Gia trì hộ mạng phòng vệ
Cho chúng con thường hằng bình yên, 
chánh an trên mọi nẻo về
Ma Sa Ốp Uê

Nguyện con gắn kết mật thiết chư Thầy
Tuệ đăng linh ứng chuyển khắp thân này
Nguyện con cung kính thỉnh đón ân điển 
Lễ quán đảnh Đại Thủ Ấn Trí Tuệ An Lạc viên mãn
Ma Sa Ốp Uê

Nguyện xin tam thế Phật Pháp Tăng bảo
Truyền trao đuốc sáng rọi khắp ta bà
Nguyện con nghinh tiếp nguồn ánh minh Phật
Quán tâm tỉnh giác viên thành
Ma Sa Ốp Uê

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts