Mừng Cha mừng Mẹ phúc an 
Ông Bà thọ lạc cháu ngoan con hiền 
Sư đồ mừng phước thiện duyên 
Dương buồm Thất Bảo về miền chân như

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.