Con về trong Ánh Đạo Vàng 
Thảnh thơi tâm thái nhẹ nhàng bước chân 
Nương nhờ Phật điển từ ân 
Ngữ thân thanh tịnh tham sân đoạn trừ 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.