Search

Thảnh Thơi Nhẹ Nhàng

Con về trong Ánh Đạo Vàng 
Thảnh thơi tâm thái nhẹ nhàng bước chân 
Nương nhờ Phật điển từ ân 
Ngữ thân thanh tịnh tham sân đoạn trừ 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts