Từ vô thỉ con lầm than muôn kiếp  
Mong một ngày được tiếp ánh quang minh 
Người đã đến xuôi thuyền từ cập bến 
Rước con về trong ánh sáng tâm linh

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.