Làm lành tất khiến tâm an 
Mưu toan việc ác, ắt quàng lo âu 
Xã ly bất thiện sạch mau 
Bình an hạnh phúc tựu nhau tìm về

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.