Tâm không vướng mắc, tâm bình thản 
Có không cũng vậy vẫn mỉm cười 
Được mất hơn thua nào dính dáng  
Lòng không khuấy động tất an vui

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.