Tâm Vô Quái Ngại

Tâm không vướng mắc, tâm bình thản 
Có không cũng vậy vẫn mỉm cười 
Được mất hơn thua nào dính dáng  
Lòng không khuấy động tất an vui

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts