Đường tu tập muôn trùng thử thách 
Lắm thị phi cám dỗ chuyển di
Nguyện kiên cố Bồ Đề Tâm phát 
Định một lòng tinh tấn mà đi

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.