Lời nói chẳng động tâm ta 
Dù lời nói ngọt hay là đắng cay 
Muốn nói bớt bảy còn ba 
Bớt hai còn một, mới là an vui.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.