Chuyển Hóa Sự Bế Tắc

Vô thường mọi lẽ sanh rồi diệt 
Bế tắc cùng đường cũng lắm khi 
Giữ tâm thanh tịnh hành pháp thiện 
Trí tuệ thông tường mở lối đi

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau