Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Chuyển Hóa Sự Bế Tắc

Vô thường mọi lẽ sanh rồi diệt 
Bế tắc cùng đường cũng lắm khi 
Giữ tâm thanh tịnh hành pháp thiện 
Trí tuệ thông tường mở lối đi

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.