Hằng Thuận Chúng Sanh

Mỗi người mỗi vẻ mỗi căn nguyên   
Tương ái dung hoà thuận chữ duyên  
Định tâm thanh tịnh tuỳ phước báu  
Chúng sanh hằng thuận giữ an bình

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau