Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Hằng Thuận Chúng Sanh

Mỗi người mỗi vẻ mỗi căn nguyên   
Tương ái dung hoà thuận chữ duyên  
Định tâm thanh tịnh tuỳ phước báu  
Chúng sanh hằng thuận giữ an bình

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.