Có bao nhiêu giữa hai đầu sanh tử? 
Mà nhỡn nhơ thả cuộc sống vô tâm 
Cất được gì gói đem vào địa phủ? 
Ngoài nghiệp duyên thiện ác đợ trầm luân

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.