Bát Chánh Đạo là con đường siêu thoát 
Tránh sa vào lối dục lạc tục phàm
Lìa ép uổng xác thân dầm khổ hạnh 
Dưỡng thân cường, tâm định, trí tinh anh

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.