Cúng dường, tuỳ hỷ đồng phước đức  
Bỏ tham, dẹp đố hạnh ngang bằng  
Vui theo pháp thiện lòng tương trợ  
Tâm rộng ngôn lành phúc vạn an

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.