Tùy Hỷ Cúng Dường

Cúng dường, tuỳ hỷ đồng phước đức  
Bỏ tham, dẹp đố hạnh ngang bằng  
Vui theo pháp thiện lòng tương trợ  
Tâm rộng ngôn lành phúc vạn an

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau