Giải Trừ Khẩu Nghiệp

Người theo Phật nói năng như chánh pháp 
Tránh thị phi, ác miệng, dối hại người 
Hằng tu tập thực hành lời thanh tịnh 
Gieo nhân lành, ái ngữ, kết an vui

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau