Về đi về với chân tâm 
Đường đời lao khổ bao năm trải dài 
Về trong hơi thở cuối ngày 
Chân như một niệm toả đầy an nhiên

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.