Search

Bài 1077: Bồ Tát Hiện Thân – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu trong ngày hôm nay. Chúng ta đã trải qua một thời gian dài trên 2 tháng trời đồng tu với nhau Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, Thiền Mật song tu, an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Và chúng ta mỗi một ngày trôi qua đều tiếp được sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi từ mười phương Chư Phật vào thân tâm để Minh Tâm Kiến Tánh và nuôi dưỡng cơ thể trong năng lượng Từ Bi và chuyển hóa những chướng ngại, những bệnh tật ở trong thân, để thân hết bệt, tâm hết phiền não, sống an vui, hạnh phúc bình an ngay tại cõi này, nơi này và giây phút này. Chúng ta thực sự rất hạnh phúc.

Các bạn thân mến, trở lại để nhắc cho chúng ta nắm rõ hơn về hơi thở trong Thiền Mật. Nhớ khi hít vào chúng ta hít vào bằng mũi đưa xuống phổi, đưa xuống Đan điền Khí hải phình bụng ra. động tác phình bụng đồng thời với hơi thở đi vào giúp cho hơi thở xuống sâu. Chúng ta nương vào sức của mình, không nhất thiết phải hít cho thật mạnh, hít cho thật dài, hít cho thật nhiều. Chúng ta hít vừa phải với cơ thể có thể dung nạp được lượng không khí như vậy để cho chúng ta thoải mái. Hít vào bằng mũi phình bụng nhưng hơi phải đưa xuống bụng dưới. Khi thở ra chúng ta hóp bụng vào và chúng ta thở bằng miệng đồng thời trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mỗi một vòng tròn chu kỳ hít vào thở ra trì mật chú chúng ta sẽ tiếp được thật nhiều sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta.

Sự khác biệt các Pháp môn khác với Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là chúng ta thực tập chứng ngộ thực sự gia trì Phật lực, năng lượng của Phật vào tâm và thân của chúng ta. Đây gọi là tha lực Phật điển. Sự gia trì đặc biệt của tha lực Phật điển tác động vào thân tâm giúp cho chúng ta chứng thấy rõ ràng có nguồn tha lực bên ngoài nơi mười phương Chư Phật đổ tràn, ban rải tiếp sức cho chúng ta trên con đường tu. Dù là tha lực Phật điển vẫn chỉ là phương tiện. Những ai biết trân quý, thành kính với tâm chân thật đón nhận phương tiện thiện xảo tha lực Phật điển, sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi, chúng ta sẽ tiến trên con đường tu luyện để cho tâm thanh tịnh, làm chủ được pháp thiện và có được Định lực buông bỏ, xả bỏ những pháp ác để tâm của chúng ta thanh tịnh và giúp cho thân của chúng ta khỏe hơn mỗi ngày. Ai trong chúng ta khi thực tập Pháp môn này đều tăng trưởng sức mạnh.

Các bạn, chúng ta hãy bắt đầu 7 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Đặt bàn tay phải được gọi là Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái được gọi là Từ Bi. Trí Tuệ và Từ Bi hòa hợp với nhau:                    

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có sự gia trì của Phật lực mà trở thành một vị Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn chúng ta vừa tổng trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa và an trú vào trong hơi thở Chánh Niệm. Chúng ta đang sống trong Chánh Niệm hiện tại ngay bây giờ và ở nơi đây, chúng ta đang ở trong Chánh Niệm từng hơi thở. Khi vừa trì xong 7 biến Mu A Mu Sa, mật chú mà chúng ta có được sự gắn kết với Phật lực gia trì, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Hiện tại bây giờ Bảo Thành thấy tràn đầy năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật ban rải đến cuộc đời, thân tâm của Bảo Thành. Trên đảnh đầu xoay tròn những luồng chân khí có thể gọi rằng đó là những luồng từ trường năng lượng yêu thương của Phật đang tác động vào đảnh đầu của Bảo Thành. Trên Ấn đường và toàn châu thân tràn đầy năng lượng, luồng từ trường yêu thương của Chư Phật đang tràn đầy trên Bảo Thành đây. Mà chắc chắn các bạn cũng đang đón nhận được thật nhiều từ trường yêu thương, Phật lực gia trì của Chư Phật tới với các bạn. Các bạn, đây là một Pháp môn mà chúng ta tu thiền chứng ngộ. Thiền chứng ngộ được với luồng từ trường yêu thương, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển của Chư Phật vào thân tâm chúng ta.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “Bồ Tát hiện thân”. Các bạn, chúng ta tiếp được năng lượng Từ Bi, các chư vị Bồ Tát đều có lòng Từ Bi, đều thực tập lòng Từ Bi. Từ Bi là ban vui tới cho mình và cho muôn loài chúng sanh, tự cứu khổ bản thân và cứu khổ cho muôn loài chúng sanh. Chúng ta có thể gọi là ban vui cứu khổ, đó là tâm của vị Bồ Tát. Chúng ta đang tu Phật, chúng ta đang tu Thiền Mật, chúng ta là những người con của Phật, học giáo lý của Phật để làm gì? Để bị nghiệp chướng kéo đi xuống Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, sáu nẻo Luân Hồi hay để trở thành Phật và Bồ Tát? Rõ ràng là chúng ta để trở thành Phật và Bồ Tát, chúng ta không tu để đi xuống dưới những cõi đọa đày đau khổ. Mượn một cái nhìn thật rõ trong cuộc đời, khi chúng ta học một môn nào đó ở đời với kiến thức con người để sống. Ví dụ ai học bác sĩ thì họ phải thực tập thành bác sĩ từ lời nói phải đúng với tâm lý, động tác phải Từ Bi yêu thương, lương y như từ mẫu. Họ học luật sư thì họ phải trở thành những người biết biện luận, biết nói, nắm vững về luật, họ học phong cách đó họ thể hiện phong cách là người luật sư. Người nông dân hay bất cứ một ngành nghề gì trong cuộc sống khi chúng ta học chúng ta phải hành và phải sống với lương tâm của nghề đó. Đó gọi là lương tâm nghề nghiệp. Chúng ta nếu là ông bà chúng ta sống với phong cách là ông bà. Là cha mẹ, là vợ, là chồng, là con mỗi một người có một địa vị, có một cách sống và một phẩm vị trong cuộc đời. Phẩm vị là ông bà, cha mẹ hay là vợ chồng, con hay một vị nào đó có danh phận trong cuộc đời. Chúng ta đều phải sống và hành đúng với danh phận chúng ta đặt để mình vào trong đó. Chúng ta không thể làm bác sĩ mà lại có một hành động như một vị đồ tể. Mang ý nghĩa đó vô để chúng ta hiểu rằng chúng ta tu để trở thành Bồ Tát và về với cõi Phật và thành Phật thì chúng ta phải thực tập là Bồ Tát, là Phật. Ta không thể sống như phàm phu ác độc, chúng ta không thể sống buông lung, chúng ta không thể sống như người ở đời được một tìm mười, được mười muốn có một trăm. Với tham sân giận như vậy để rồi chuẩn bị đi về Niết Bàn để trở thành Phật và Bồ Tát thật là khó hiểu, thật là không đúng, thật là sai.

Đó là nói đến những ngôn ngữ lẩn quẩn trong đời người. Thực ra nếu chúng ta gạt bỏ đi tất cả những ngôn ngữ thì con người vốn đã có tánh là người nên chúng ta sinh ra là người. Thú có tánh thú sinh ra là thú nhưng Đức Phật đã khai thị cho chúng ta, chúng ta có tánh Phật, do đó chúng ta sinh ra mang thân phận làm người nhưng vẫn có tánh Phật hiển ngự ở trong tâm hồn của chúng ta. Do đó ngày hôm nay được nhắc nhở, Bồ Tát hiện thân tức là hiện thân của lòng ban vui cứu khổ ở trong người của chúng ta. Và thực sự ta làm được điều đó, là vì sao? Là vì mỗi người chúng ta, mỗi người thực tập Thiền Mật song tu, chúng ta có sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển. Đây là nguồn từ trường yêu thương ban vui cứu khổ của Chư Phật đổ tràn xuống cho chúng ta. Đời sống của hành giả tu Thất Bảo Huyền Môn là đời sống được nuôi dưỡng bằng từ trường yêu thương của mười phương Chư Phật. Chúng ta lấy từ trường yêu thương đó nuôi dưỡng thân và tâm, chúng ta lấy luồng từ trường yêu thương của Phật đó để chúng ta khơi nguồn cho lòng Từ Bi, yêu thương vốn có trong tâm Phật của chúng ta. Và chúng ta mang lòng Từ Bi, yêu thương đó ra để hành động, để thực hành, để sống thực với chúng. Ta là Từ Bi, ta là con người có lòng Từ Bi, ta là con người đón nhận được năng lượng Từ Bi của Phật. luồng từ trường yêu thương Từ Bi, sự gia trì của Phật lực, tha lực Phật điển mười phương Chư Phật tác động vào với năng lượng của lòng Từ Bi vốn có trong chúng ta. Ta nuôi dưỡng cuộc đời của một hành giả tu Thất Bảo Huyền Môn bằng từ trường yêu thương đó.

Những ai có Từ Bi ở trong lòng, những ai biết ban vui cứu khổ đó là ứng hóa thân của Bồ Tát hay nói rõ ràng hơn là hiện thân của Bồ Tát ở trong đời. Chúng ta tu Phật để trở thành Bồ Tát và Phật mà muốn trở thành Bồ Tát và Phật thì ngay trong kiếp này chúng ta phải thực tập cách sống của một vị Bồ Tát hiện thân trong đời. Chúng ta cứ nghe chữ “Bồ Tát” cao siêu huyền bí khó thực tập. Hãy trở về với sự thật là bình thường, bình đẳng Tánh Trí. Tánh của một vị Bồ Tát và Trí Tuệ của một vị Bồ Tát được ẩn ở trong bốn chữ “Từ Bi – Trí Tuệ”. Chúng ta tiếp được năng lượng Từ Bi, chúng ta nuôi dưỡng Trí Tuệ của chúng ta bằng từ trường yêu thương, Từ Bi của Phật. Trong ta có Trí Tuệ trong Chánh Niệm của hơi thở, trong ta có từ trường Từ Bi của Phật trong thân tâm. Vốn có Từ Bi và Trí Tuệ như vậy chúng ta chính là Bồ Tát hiện thân ở trong đời. Đã là Bồ Tát hiện thân ở trong đời thì mỗi người chúng ta phải thực sự thực hành được tâm Bồ Tát ở đời, tâm Bồ Tát là tâm ban vui cứu khổ. Ban vui cho ai? Ban vui cho những người đau khổ trong cuộc đời, đau khổ về gì? Đau khổ về thân đang bị bệnh, bị yếu, đang bị thiên tai nạn lụt làm cho thân khổ. Thân khổ vì không có ăn, không có uống, không có áo mặc, không có nơi nương tựa. thân khổ là bởi vì thiếu thốn vật chất và tất cả những gì cần có trong một đời người. Chúng ta nếu có được lòng Từ Bi, chúng ta nếu là Bồ Tát hiện thân trong đời khi thấy những cảnh như vậy chúng ta phải biết ban vui cho họ tức là biết thực hiện hạnh bố thí giúp đời để an ủi chia sẻ với họ. Đó là hành động của Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời.

Chúng ta tu để thành Bồ Tát, thành Phật mà hành động của chúng ta không là Bồ Tát. Chúng ta tu để trở thành Bồ Tát mà lời nói của chúng ta không là Bồ Tát. Chúng ta tu để trở thành Bồ Tát mà tư tưởng của chúng ta không là Bồ Tát. Biết bao nhiêu Phật tử chúng ta khi tới chùa nghe kinh, tụng kinh, gõ mõ, nghe giảng đã được nhắc đi nhắc lại về tinh thần Bồ Tát Đạo. Nhưng đó chỉ là những giờ kinh kệ để nghe, đó chỉ là những giờ chúng ta nghe giảng, nghe hướng dẫn. Nhưng chúng ta lại không thực tập đời sống đó. Hành giả tu Thất Bảo Huyền Môn chúng ta không chạy trượt theo những ngôn ngữ huyền ảo của con người đặt để về Bồ Tát mà chúng ta thực hành được hạnh Bồ Tát gọn trong hai chữ “Từ Bi” trước. Lấy Từ Bi để nuôi dưỡng Trí Tuệ, lấy Từ Bi để sống và hành như một vị Bồ Tát thực sự hiện thân trong cuộc đời. Ngay bây giờ chúng ta thực hiện hạnh Bồ Tát, chúng ta hành Bồ Tát, là Bồ Tát thì sau này khi mạng thọ của chúng ta viên chung ta mới trở về Bồ Tát, là Bồ Tát mới trở về thành Bồ Tát. Còn nếu không là Bồ Tát ngay bây giờ mà là con người phàm phu phạm tội, sa đọa, uế trược, ô nhiễm thì khi chết cũng trở về đó mà thôi. Hãy đứng lên, hãy đứng vững và vững chãi trên ý tưởng của lòng Từ Bi ban vui cứu khổ, hành được hạnh Bồ Tát ngay trong đời bây giờ.

Các bạn, các bạn là Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời thật sự bởi chúng ta tiếp được từ trường yêu thương, Phật lực gia trì từng giây phút trong cuộc sống. Trong ta, trong trái tim của ta, trong cuộc đời của ta, trong suy nghĩ của ta đều là khởi nguồn từ từ trường yêu thương, năng lượng Phật lực. Các bạn, chúng ta cảm giác được điều đó mà, chúng ta hiểu được mà, chúng ta đón nhận, chứng ngộ được điều đó. Đây không phải là một sự hoang tưởng ở trên ngôn ngữ diễn bày để cho chúng ta hiểu. Mà bất cứ một hành giả tu Thất Bảo Huyền Môn đều chứng ngộ được rằng họ sẽ tiếp được năng lượng Từ Bi, Phật lực gia trì từ mười phương Chư Phật vào thân, vào tâm. Và ai cũng cảm giác được điều đó, cảm thọ được, đón nhận được điều đó. Các bạn, thật quá rõ rồi, ta đã có, ta đã đón được, ta đã được ban rải, ta đã được trao truyền Pháp bảo năng lượng Từ Bi. Trong ta có lòng Từ Bi, nay đón nhận được lòng Từ Bi của Chư Phật tràn đầy năng lượng Từ Bi này chúng ta sống với tâm Từ, tâm Bi, tâm biết ban niềm vui của mình và cứu khổ đến muôn loài. Chúng ta chính là Bồ Tát hiện thân. Để có thể đi từ bên trong ra bên ngoài ta phải hiểu rõ ở bên trong. Bồ Tát hiện thân ở trong đời phải là một vị Bồ Tát biết ban cho mình những niềm vui thanh tịnh.

Bây giờ là mấu chốt của một vị Bồ Tát cần phải sống đúng. Chúng ta là Bồ Tát hiện thân trong đời, chúng ta phải sống với tâm Từ ban vui, ban vui cho chính ta. Chúng ta phải biết ban vui cho chính bản thân của mình bằng hành các pháp thiện, bằng tin vào Phật − Pháp − Tăng, Nhân Quả Thiện − Ác và giữ giới. Đồng thời tu luyện Thất Bảo Huyền Môn đón nhận năng lượng Từ Bi. Chúng ta phải ban vui cho chính mình, phải mang chính niềm vui của Phật vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải làm được điều đó, chúng ta phải quan trọng đến mình, chúng ta phải ban cho chúng ta niềm vui đón nhận được tha lực, từ trường yêu thương của Phật và chúng ta phải cứu khổ được chính bản thân của mình mới gọi là Bồ Tát hiện thân. Còn chúng ta chưa vui, chưa thể ban cho mình niềm vui, chưa thể cứu khổ được những nỗi thống khổ trong cuộc đời của chúng ta thì lấy đâu ra niềm vui, lấy đâu ra sức mạnh để ban vui cho người khác, để cứu khổ cho người khác. Cho nên mấu chốt ở đây mà mỗi một người chúng ta phải biết mang lại niềm vui cho chính mình bằng cách thực tập đón nhận từ trường yêu thương, năng lượng Phật lực gia trì, tha lực Phật điển từ mười phương Chư Phật mỗi ngày vào trong cuộc đời để tưới mát cuộc đời của chúng ta, để mang lại niềm vui cho chúng ta. Và chúng ta phải nhìn lại tất cả những nỗi thống khổ trong cuộc đời. Khổ từ thuở nào, khổ từ lúc nào, nguyên nhân khổ tới từ đâu tạo thành phiền não đang tàng chứa ở trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta phải cứu ngay những nỗi khổ đó cho ta. Làm sao chúng ta cứu được khổ đó ở trong chính chúng ta? Chúng ta chỉ việc an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Mu A Mu Sa là mật chú có sức thần thông lớn để mỗi người chúng ta gắn kết với từ trường yêu thương của Chư Phật, năng lượng Từ Bi của Chư Phật, Phật điển và sự hộ trì của Phật lực. Sức thần thông đó giúp cho chúng ta đón nhận được Phật lực gia trì. Từ trường yêu thương đó sẽ giúp cho chúng ta nhìn rõ những nghiệp quả tạo ra đau khổ, phiền não. Và từ đó chúng ta mang năng lượng yêu thương đó tưới tẩm vào những chỗ đau khổ, phiền não của cuộc đời chúng ta thì ngay chỗ đó sẽ được chữa lành. Chúng ta sẽ được chữa lành khỏi những vết thương thống khổ của cuộc đời do bất thiện tạo ra bởi Phật lực gia trì, từ trường yêu thương. Ở đâu có năng lượng yêu thương, mọi sự thống khổ trong cuộc đời sẽ hết, ở đâu có từ trường yêu thương của Chư Phật, mọi vết rạn ở trong trái tim, trong tâm hồn đều được lành. Ở đâu có luồng từ trường yêu thương, Phật lực gia trì, thì phiền não sẽ được chuyển hóa thành năng lượng thanh tịnh. Tuyệt vời! Tuyệt vời ngay ở chỗ chân lý này đây. Các bạn, hãy lấy yêu thương để chữa lành cơn thống khổ và những thống khổ của cuộc đời của các bạn. Hãy lấy yêu thương, lấy từ trường yêu thương để chữa lành đau khổ, để cứu khổ trong thân tâm của các bạn. Như vậy chính là chúng ta đã trở thành Bồ Tát hiện thân ở trong đời, đã mang niềm vui tới cho chính mình bằng cách an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Và chúng ta sống ngay trong Chánh Niệm, sống một đời sống Chánh Niệm hiện hữu trong hơi thở, an trú trong pháp thiện và thực hành mật chú Mu A Mu Sa. Đó là tưới tẩm và ban cho mình niềm vui vĩnh cửu bất Sanh − Diệt, không hề mất. Tại sao niềm vui này là niềm vui vĩnh cửu? Bởi là niềm vui chuyển hóa, niềm vui chuyển hóa phiền não và đau khổ, niềm vui an trú trong Chánh Niệm và pháp thiện của Như Lai.

Các bạn, rồi chúng ta còn có một khả năng chữa lành tất cả những vết đau, vết rạn nứt, chữa lành cả trái tim bị rỉ máu từ vô lượng kiếp qua, chữa lành cả một khối phiền não nặng trĩu ở trong tâm chỉ bằng đón nhận từ trường yêu thương, Phật lực gia trì, năng lượng Từ Bi của Phật thì đều được chữa lành. Ta đã chữa lành đau khổ của ta có nghĩa ta đã cứu khổ được khổ của chính ta. Nếu các bạn chưa thể cứu được khổ nơi chính mình thì chẳng cứu khổ cho ai được. Nếu các bạn chưa thể ban vui cho cuộc đời của mình thì chẳng có thể ban vui cho người khác thì hai chữ ban vui cứu khổ chỉ là rỗng tuếch, khách sáo, nói cho nó hay mà không hành được. chữ ban vui cứu khổ, chữ Từ Bi ai nói cũng được. Nhưng câu nói đó chỉ là văn tự lặp lại trên môi miệng ở người đời. Nếu có thể phát ra âm Từ Bi mà thành Phật thì máy niệm Phật đã thành Phật rồi, anh Google nhà ta cũng đã thành Phật hơn ta rồi. quan trọng là hành Bồ Tát Đạo, chữ “hành” các bạn. Chúng ta phải hành được tinh thần của ban vui, cứu khổ chính cho chúng ta trước. Các bạn có vui không đó là câu hỏi cần phải được trả lời. Nếu các bạn chưa vui thì các bạn phải mang niềm vui vào trong cuộc đời, làm sao các bạn có thể có được niềm vui trong cuộc đời? Thất Bảo Huyền Môn, vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa sẽ mang lại niềm vui cho các bạn, vì sao? Vì khi các bạn tu tập Thất Bảo Huyền Môn, các bạn sẽ đón nhận được Phật lực gia trì, tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, từ trường yêu thương mười phương Chư Phật ban rải xuống thân tâm của các bạn. Các bạn đón nhận được tình yêu thương đó các bạn sẽ vui.

Như vậy đã là một phần của Bồ Tát hiện thân rồi, chúng ta đã hiện thân Bồ Tát từ từ. Mới hiện được có một nửa khi ban niềm vui cho đời của chúng ta. Nhưng rồi làm sao các bạn có thể chữa lành các đau khổ của các bạn? Như đã nói chúng ta chỉ cần đón nhận sự ban rải từ trường yêu thương của Chư Phật. Từ trường yêu thương, năng lượng Từ Bi đó sẽ tức khắc chữa lành tất cả những đau khổ trong cuộc đời của các bạn. Đó là một phần còn lại của Bồ Tát hiện thân, có đủ ban vui cứu khổ cho chính mình, có đủ Từ Bi giúp cho lòng mình an vui, thân mình khỏe mạnh hết bệnh tật thì ta là Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời. Các bạn, đó là đề mục ta quán chiếu, mỗi một các bạn đều là Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời. Các bạn không còn nói trên môi miệng hai chữ “Bồ Tát”, không còn nói trên môi miệng hai chữ “Từ Bi”, “yêu thương”, “cứu khổ” mà các bạn phải sống với tinh thần ban vui cứu khổ cho chính mình. Các bạn phải hành được là mang niềm vui tới cho các bạn, các bạn phải làm được là cứu được các nỗi khổ ở trong lòng bằng cách thực hành vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để được ban rải Phật lực gia trì, từ trường yêu thương, tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi tới cho cuộc đời để chữa lành mọi sự thống khổ đang ngủ ngầm trong thân tâm của các bạn. Và chuyển hóa toàn phần phiền não đó để cho các bạn tăng trưởng niềm vui, hạnh phúc và bình an ngay tại nơi đây, trong giây phút này. Nếu trong giây phút này các bạn bình an, hạnh phúc, những sự đau khổ tiêu hết không còn, chính ngay lúc này tất cả các bạn đều là Bồ Tát hiện thân ở trong đời. Ta phải sống được như một vị Bồ Tát, ta phải nói được như một vị Bồ Tát, ta phải nghĩ được như một vị Bồ Tát. Bồ Tát là Từ Bi, nếu chúng ta có tư tưởng Từ Bi, có ngôn ngữ Từ Bi, hành động Từ Bi nghĩa là chúng ta có những tư tưởng biết ban vui cứu khổ cho ta và cho người. Có những lời nói mang lại niềm vui, xoa dịu những vết thương lòng của mọi người và của ta. Và có những hành động chia sẻ để mang lại hạnh phúc cho người, chữa lành những đau khổ cho họ và cho ta thì chúng ta đang hành Bồ Tát Đạo. Chúng ta là những vị Bồ Tát đang hiện thân trong cuộc đời mang thân kiếp làm người để thực hiện được hạnh Bồ Tát Từ Bi.

Các bạn, hãy đặt bàn tay Trí Tuệ bàn tay phải vào lòng bàn tay trái Từ Bi. Chúng ta hãy lấy Trí Tuệ và Từ Bi để đón nhận Phật lực gia trì, từ trường yêu thương vào thân tâm để chúng ta thực sự trở thành Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có sự gia trì của Phật lực, đón nhận được từ trường yêu thương từ mười phương Chư Phật mà trở thành Bồ Tát hiện thân trong đời. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành đang có thật nhiều từ trường yêu thương, năng lượng Từ Bi của Phật đổ tràn vào trong thân tâm của Bảo Thành, Bảo Thành thật hạnh phúc, thật vui, không thấy có sự khổ đau nào hiện hữu ngay trong sát na này. Trong thân tâm của Bảo Thành tràn ngập những niềm vui, tràn ngập tình yêu thương tới bản thân và đau khổ đã đoạn diệt. Và cũng tràn đầy những tư tưởng khởi lên nó mang niềm vui và tình yêu thương của mình san sẻ tới cho mọi người có nhân duyên gặp được Bảo Thành. Các bạn cũng vậy, các bạn cũng vừa tổng trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa, các bạn và Bảo Thành cũng đã đón nhận được tràn đầy từ trường yêu thương, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển vào trong thân tâm. Các bạn cũng đang vui và ngay bây giờ các bạn không thấy một điều gì gọi là đau khổ chi phối cảm giác của các bạn, các bạn đang hạnh phúc.

Chỉ cần trong giây phút này các bạn an trú trong Chánh Niệm các bạn sẽ có niềm vui, các bạn sẽ chữa lành được những vết thương, những sự đau khổ của các bạn. Đó là ý nghĩa của Từ Bi cho bản thân tức là ban vui cứu khổ chính mình. Khi các bạn đã ban cho các bạn giờ phút này đây để đồng tu và an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, nghĩa là các bạn đã ban cho bản thân niềm vui cao quý đón nhận Phật lực gia trì, từ trường yêu thương của Chư Phật. Còn có gì cao quý hơn khi các bạn đã ban cho chính bản thân của mình một tiếng đồng hồ để đồng tu vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn đã ban vui và cứu khổ cho chính mình rồi. Và các bạn hãy sống với hạnh nguyện của Từ Bi, hạnh nguyện của ban vui cứu khổ, đó là sống với tinh thần Bồ Tát, đó là các bạn đã trở thành Bồ Tát đang hiện thân trong cuộc đời mang thân kiếp làm người thật bình thường. Có thể là những người vợ, người mẹ, có thể là những người bạn, có thể là những người chồng, người cha hoặc người ông. Hay có thể là những người mang những chức vị trong cuộc đời bác sĩ, kỹ sư, nhân viên hay chỉ là những con người bình thường như Bảo Thành và các bạn thì vốn ở trong ta đã mang hình hài của một vị Bồ Tát hiện thân trong đời dưới mọi hình thức và môi trường sinh sống của chúng ta. Bồ Tát không phân biệt thân phận là trưởng giả, là những kẻ đại phú giàu có hay những kẻ bần hàn, nghèo nàn ở trong trái tim luôn vui và mọi đau khổ được chữa lành, dù là thân phận gì đó cũng là Bồ Tát hiện thân, đó cũng là hiện thân của Bồ Tát trong cuộc đời, chúng ta là hiện thân của Bồ Tát trong cuộc đời. Chúng ta đã ban cho mình những giờ phút tu luyện an trú trong Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa để đón nhận được từ trường yêu thương, để có sự gia trì của Phật lực, năng lượng siêu thế Từ Bi, tha lực Phật điển tiếp cận mỗi ngày vào trong cuộc đời chúng ta là Bồ Tát hiện thân. Hãy sống là Bồ Tát chứ không cần phải sống như Bồ Tát bởi chúng ta là Bồ Tát hiện thân chúng ta hãy sống là Bồ Tát biết ban vui cứu khổ cho mình và cho người. Khi các bạn biết ban vui cho chính mình các bạn là hiện thân của Bồ Tát, khi các bạn biết cứu khổ cho chính mình thì các bạn là hiện thân của Bồ Tát. Nhưng khi các bạn biết ban vui cho người, các bạn biết cứu khổ người ta các bạn là Bồ Tát.

Hãy sống là Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời. Đơn giản, thật đơn giản, không có cầu kỳ hoa mỹ trong ngôn ngữ để chúng ta sùng bái mà chúng ta thực tập, chúng ta sống thực sự với hạnh đó. Đã gọi là Bồ Tát hiện thân thì Bồ Tát sẽ hiện thân dưới mọi dạng, mọi phương tiện, mọi thân tướng phù hợp với cuộc đời để mang niềm vui và san sẻ cho mọi người để chữa lành các vết đau của mọi người. Hãy sống với thân phận làm người mà các bạn đang sống và hiển thị được lòng Từ Bi, ban vui cứu khổ. Các bạn là Bồ Tát hiện thân trong đời, các bạn là Bồ Tát hiện thân trong gia đình, các bạn là hiện thân của Bồ Tát là con, là vợ chồng, là cha mẹ, là ông bà, là con người. Chúng ta là con người, là thân phận người nhưng là Bồ Tát hiện thân trong thân phận người. Các bạn nhớ được chân lý này thì cao quý tột cùng vì ta sống thật là Bồ Tát. Ta là Bồ Tát thì mới có thể trở về cảnh giới của Bồ Tát còn nếu chúng ta sống là người, phàm phu tội lỗi, nghiệp chướng đầy mình thì làm sao có thể trở về cõi Bồ Tát. Ta chỉ có thể trở về Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta sống là gì thì ngày mai chúng ta sẽ là cái đó. Nếu sống là phàm phu tội lỗi, nếu sống là phàm phu nghiệp chướng, lầm chấp, phiền não, đau khổ, tạo nghiệp và lăn xả vào những mầm mống ác để ôm ấp vào trong lòng thì ta đâu phải là Bồ Tát. Ta là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, các cõi đó đang chờ ta trở về. Còn nếu ta sống là Bồ Tát biết ban vui cứu khổ thì ngày mai nếu có ra đi thì chúng ta ra đi để trở về với phẩm vị Bồ Tát. Ta là ai thì ta về nơi đó, nhà ta ở đâu thì ta về nhà của ta. Nếu chọn nhà ở dưới thì ta phải đi xuống dưới rồi, còn ta đã chọn nhà của ta là Bồ Tát, Thánh Hiền thì ta phải sống là Bồ Tát.

Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời là những con người bình thường mang trong thân kiếp làm người nhưng có đầy đủ Định lực biết ban vui cứu khổ, có đầy đủ diệu lực của Từ Bi và luôn luôn đón nhận Phật lực gia trì, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển và nuôi dưỡng thân tâm, an trú trong hơi thở Chánh Niệm, có một đời sống Chánh Niệm rõ ràng. Các bạn thân mến, như vậy chúng ta là Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời mang thân tướng làm người khác biệt và mang phận người khác biệt ở trong xã hội này. Mỗi một người có một thân phận khác nhau, mỗi một người chúng ta có một thân phận và một thân tướng, hoàn cảnh, trình độ, kiến thức khác biệt nhưng đều bình đẳng tánh Bồ Tát đó là ban vui cứu khổ, nhưng đều bình đẳng tánh Bồ Tát đó là Từ Bi. Và chúng ta đã đang hành Từ Bi, hành hành động ban vui cứu khổ, ta là Bồ Tát hiện thân ở trong đời, Bảo Thành và các bạn là Bồ Tát hiện thân ở trong đời. Các bạn và Bảo Thành chúng ta phải sống với ý nghĩa đó, phải hành động đúng như một vị Bồ Tát là biết ban vui cứu khổ cho chính mình, cho vợ chồng, con cái, cha mẹ của mình, cho gia đình của mình, cho thân bằng quyến thuộc, cho xã hội nơi thân phận và kiếp người ta đang sống. Nơi đâu ta sống ở đó phải có niềm vui và hạnh phúc thì chính là Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời. Nếu gia đình của các bạn tràn đầy niềm vui và không có đau khổ, nỗi niềm thì gia đình đó là gia đình của Bồ Tát.

Mời các vị Bồ Tát chúng ta đặt bàn tay Trí Tuệ bàn tay phải vào lòng bàn tay Từ Bi bàn tay trái để chúng ta đồng trì niệm vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa 7 biến nữa.                               

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có sự gia trì của Phật lực, đón nhận được từ trường yêu thương của Phật trở thành Bồ Tát hiện thân trong đời. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Hạnh phúc! Hạnh phúc thay khi Bảo Thành và các bạn đã đồng tu trong một tiếng đồng hồ qua nghe hướng dẫn để chúng ta nắm vững về Thiền Mật song tu, Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn. Trong thân tâm của Bảo Thành và các bạn giờ đây tràn đầy niềm vui và đã chữa lành được tất cả sự đau khổ trong cuộc đời.

Các bạn thân mến, chúng ta đã ban tới cho chính mình niềm vui bằng cách an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa mỗi ngày. Chúng ta đã chữa lành bệnh tật, đau khổ của chúng ta bằng cách tiếp được sự gia trì của Phật lực, tha lực Phật điển, từ trường yêu thương của mười phương Chư Phật bệnh tật tiêu tan, đau khổ chẳng còn, hạnh phúc tràn đầy. Ta là Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời mang thân phận khác biệt ở những môi trường quốc độ khác nhau. Nhưng chúng ta đồng bình đẳng bằng năng lượng yêu thương, lòng Từ Bi, biết ban vui cứu khổ cho mình và cho người, chúng ta đều là Bồ Tát đang hiện thân trong cuộc đời.   

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng con có sự gia trì của Phật lực, đón nhận được từ trường yêu thương của mười phương Chư Phật mà trở thành Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời này.

Có được chút phước báu đồng tu nào trong ngày hôm nay chúng con nguyện đồng hồi hướng tới các vị lãnh đạo ở trên thế giới cũng trở thành Bồ Tát hiện thân trong đời lập nên những chính sách tạo ra nên hòa bình bền vững cho thế giới.

Chúng con cũng đồng hồi hướng công đức tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới để họ cũng trở thành Bồ Tát thực sự trong đời

Chúng con cũng hồi hướng tới các nạn nhân đã mất trong cảnh loạn lạc trong vài tuần qua ở nước Mỹ này. Cầu nguyện cho họ được siêu thoát và cầu nguyện cho tất cả lòng của những người dân được bình an để trở về sống và quán chiếu mọi hành động. Biết mang lại niềm vui và chữa lành hết mọi thống khổ trong cuộc đời.

Chúng con thành tâm quỳ gối xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn