Search

Bài 1072: Bàn Tay Phật – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào Bảo Nghy, Bảo Thi, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn hôm nay! Đã tới giờ đồng tu, mời các bạn chúng ta quy ngưỡng thân tâm của mình về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta chuẩn bị đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu đang hiện diện trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn hôm nay! Chúng ta tới giờ hẹn nhau để đồng tu Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, pháp môn mà mỗi người chúng ta khi tu luyện sẽ được gắn kết mật thiết với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi siêu thế của mười phương Chư Phật.

Các bạn thân mến! Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn để cho mỗi người chúng ta tu luyện thân tâm của mình trong sự phối hợp hài hòa vi diệu giữa tha lực Phật điển của mười phương Chư Phật và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta. Tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta được an trú trong hơi thở Chánh Niệm và sự tinh tấn bền vững trong niềm tin tuyệt đối không thối chuyển với ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng và tin sâu vào Nhân Quả Thiện – Ác, hiểu rõ được nhân ác, nhân thiện để chúng ta theo lời Đức Phật dạy, từ bỏ nhân ác, hành theo nhân thiện để tăng trưởng phước báu. Chúng ta luôn giữ Năm Giới để hộ thân, hộ mạng và bảo hộ các căn của chúng ta được thanh tịnh. Chúng ta luôn hành Thập Thiện để tăng trưởng phước báu trong đời người.

Trên con đường tu luyện Thất Bảo Huyền Môn, sự gắn kết bởi tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi của Phật thật rõ ràng, thôi thúc chúng ta tinh tấn trên con đường học, vượt qua thật nhiều chướng ngại trong cuộc sống, nhìn rõ được các Pháp sanh – diệt trong từng giây phút của cuộc đời và có một sự sáng suốt lựa chọn cho mình những Thiện Pháp tinh diệu để ứng dụng vào ngay đời sống của chúng ta hiện tại.

Chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn là để chuyển hóa Nghiệp thức của chúng ta, chuyển hóa những bất thiện nghiệp của chúng ta để có được hạnh phúc ngay hiện tại, để tăng trưởng phước báu ngay trong hiện tại, để có niềm vui, để có sức khỏe, để có Trí Tuệ. Chúng ta luôn có sức khỏe bởi tha lực Phật điển tác động vào thân tâm của chúng ta, khai mở năng lượng tự hữu vốn có tích lũy trong các Huyệt Đạo, khai mở Luân Xa, kinh mạch giúp cho thân của chúng ta khỏe mạnh, trị được bệnh của thân và tăng trưởng sức mạnh làm cho tâm của chúng ta sáng suốt, có Trí Tuệ suy nghĩ thật là nhanh và quyết định thật là nhanh đối với những Pháp Thiện hiện hữu, xảy ra ra để ứng dụng các Pháp Thiện đó, mang lại sự lợi lạc cho bình an của chúng ta. Thất Bảo Huyền Môn là phương tiện kỳ diệu, vi diệu vô cùng, nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được thật nhiều về mọi phương diện của thể chất và tâm linh.

Các bạn! Khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta vận dụng hơi thở Chánh Niệm để an trú tâm của mình luôn ở trong hơi thở Chánh Niệm đó, và khi chúng ta thở ra, chúng ta đồng hành với vi diệu âm Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa để tiếp được tha lực Phật điển của Chư Phật vào thân tâm của chúng ta.

Các bạn khi hít vào, chúng ta hít vào bằng mũi, nhớ rằng hít vào bằng mũi phình bụng, đây là cách chúng ta phải được thuần thục, phải nhớ để thuần thục thân tâm của mình. Hít bằng mũi phình bụng, thở bằng miệng hóp bụng vào. Cách phình bụng và hít thở phải được thuần thục. Hít bằng mũi phình bụng, thở bằng miệng hóp bụng. Chúng ta có thể lặp lại nhiều lần để chúng ta thuần thục.

Đối với các bạn đã tu luyện một thời gian sẽ quen, còn đối với các bạn bắt đầu ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì chúng ta phải nhắc đi, nhắc lại hít bằng mũi phình bụng, thở bằng miệng hóp bụng, cứ như vậy mà vận hành từ từ sẽ thuần thục, quen. Khi hít thì tùy theo sức lực của mình mà hít vào hay thở ra, đừng gắng quá sức để mệt, cũng đừng giải đãi hít quá ít, chúng ta cần phải hiểu rõ được thân, sức mạnh của mình, hít như thế nào vừa đủ là được rồi.

Ngồi cho vững chắc, thân và tâm buông lỏng nhưng ngồi cho vững là được. Có sự tiếp nối của tha lực Phật điển tác động vào thân nên thân của chúng ta không nhất thiết phải giữ cho chắc, cứng, bất di bất động mà để tự nhiên cho tha lực Phật điển hòa nhịp vào thân của chúng ta, tạo thành sự chuyển động khinh linh nhẹ nhàng uyển chuyển phù hợp với năng lượng để khai mở Huyệt Đạo và Luân Xa.

Chúng ta nhớ hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra bằng miệng hóp bụng. Đây là cách chúng ta tự tập hơi thở.

Các bạn nhớ rằng, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta cứ để tự nhiên cho thân di động bởi tha lực Phật điển, còn tâm của các bạn an trú trong hơi thở vào ra phình bụng và hóp bụng vào. Cứ như vậy chúng ta làm.

Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp để chúng ta đồng tu trên kênh YouTube. Chúng ta tu, tu Thiền Mật song tu, tu hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Đây là một sự công phu để chúng ta phát huy được Định lực, Nội lực, Trí lực, Tâm lực và Nguyện lực để có 05 lực tự thân này hòa hợp với tha lực của Phật. Sáu nguồn lực phối hợp với nhau tạo thành sức mạnh giúp cho thân của chúng ta bớt bệnh, hết bệnh, khỏe mạnh, giúp cho tâm của chúng ta chuyển hóa được tất cả những năng lượng tiêu cực từ những bất thiện nghiệp hoặc những oan gia trái chủ nhiều đời, hoặc những năng lượng do sự Cộng nghiệp nay xen vào tâm của chúng ta sẽ được chuyển hóa ngay lập tức. Do đó, trên kênh này, giờ này là sự đồng tu, tu Thiền Mật song tu, tu Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta tu để tự chuyển hóa, tu để có một cái tâm vững chãi, sống hòa nhịp giữa trời đất và đồng hành với Chư Phật trên con đường tầm cầu sự Giác Ngộ.

Giờ đây, mời các bạn đặt bàn tay phải, được gọi là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi, lấy Trí Tuệ và Từ Bi dung hòa làm mát thân tâm của chúng ta để chúng ta ngồi, để chúng ta tu.

Mời các bạn bắt đầu.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.”

Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa đồng trì 07 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Bảo Thành và các bạn đã tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi vào thân tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến! Thiền Thất Bảo Huyền Môn là Thiền Mật song tu, trong Thiền có hơi thở Chánh Niệm, trong Mật có vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Giữ an trú tâm của chúng ta trong hơi thở Chánh Niệm để có khả năng quán chiếu tất cả mọi hiện tượng đang khởi lên ở trong tâm, nhất là chúng ta trong giai đoạn này quán chiếu tất cả mọi phiền não ẩn hiện, ngủ ngầm trong thâm tâm của chúng ta. Nhờ hơi thở Chánh Niệm này mà mỗi người chúng ta có cơ hội nhìn thật là rõ hơi thở vào ra, quán chiếu thậm thâm tận gốc những bất thiện nghiệp tạo ra phiền não. Chúng ta tiếp được tha lực Phật điển qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa là Phật chú vi diệu có sự thần thông gắn kết giữa ta bằng tha lực Phật điển với Chư Phật.

Các bạn! Đây là Pháp tu để tiếp được tha lực Phật điển, một Pháp tu để chúng ta gắn kết giữa tha lực và tự lực một cách hiện hữu ngay trong giây phút mà chúng ta tu tập, cũng như tha lực đó sẽ lan tỏa trong cả ngày, không bao giờ hết. Người tu tập Thất Bảo Huyền Môn, trong thân tâm của họ đầy ắp tha lực, năng lượng Từ Bi của Phật tràn sống trong thân tâm của họ. Với tha lực Phật điển sống động, hoạt động và kích hoạt tất cả sức mạnh Nội lực vốn có ở trong thân, giúp cho thân của chúng ta sẽ trị được các chứng bệnh hiểm nghèo, khỏe mạnh. Đây là một sự rõ ràng, nếu ai thực tập sẽ có những sự trải nghiệm tuyệt vời!

Các bạn! Chúng ta hôm nay đang tu tập Thất Bảo Huyền Môn nghĩa là mỗi người chúng ta đang có phước báu vô cùng, bởi mấy ai ở trên đời có được cơ duyên tiếp cận với tha lực Phật điển rõ ràng đâu!

Chúng ta là những Đệ tử, nói cho rõ: “phước báu thật là mỏng, Nghiệp chướng lại nhiều”, nhưng chúng ta vẫn còn có cơ duyên hội đủ điều kiện để được trao truyền và đón nhận tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương của Chư Phật tràn vào trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta lấy tha lực Phật điển đó làm sức mạnh để nuôi sống và nuôi dưỡng tâm tánh, thân của chúng ta. Tâm tánh và thân của chúng ta luôn được nuôi dưỡng bởi tha lực Phật điển, nó sẽ khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt hơn.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là: “Bàn Tay Phật”.

Các bạn có khi nào nghĩ rằng bàn tay Phật phải như thế nào và đề mục quán chiếu “Bàn Tay Phật” như thế nào?

Chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn là để mỗi người chúng ta có được bàn tay của Phật, bàn tay của Phật nhiệm mầu, bàn tay của Phật vi diệu, bàn tay của Phật thật mầu nhiệm và thần thông. Bàn tay của Phật có thể xoa dịu được tất cả nỗi niềm đau khổ của con người. Bàn tay của Phật có thể chuyển hóa những niềm đau, nỗi khổ sâu lắng ở trong tâm tư của từng người. Bàn tay của Phật có thể nâng đỡ tất cả những ai gục ngã, đứng dậy mạnh mẽ. Bàn tay của Phật có thể chữa lành tất cả các bệnh tật. Bàn tay của Phật có thể ban rải tình thương tới muôn loài. Bàn tay của Phật có thể che chở, hỗ trợ và dìu dắt chúng sanh vượt ải chướng ngại để đi tới sự Giác Ngộ và bình an. Chúng ta mong muốn được bàn tay của Phật, chúng ta tu luyện để được bàn tay của Phật.

Khi các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta sẽ có được bàn tay Phật. Nhưng để hiểu rõ hơn bàn tay Phật để không có mông lung trong những huyền bí, bởi bàn tay Phật rất thực tế. Khi Đức Phật còn tại thế trên cuộc đời, bàn tay của Phật đã làm gì? Trong Kinh của Đức Phật truyền lại có câu chuyện thật rõ, đương thời Đức Phật có một người Đệ tử bị bệnh liệt giường và kiết lỵ, không thể tự chăm sóc cho bản thân được, chính Đức Phật, Ngài đã tới lau chùi cho Đệ tử của mình, chăm sóc cho Đệ tử của mình. Người Đệ tử đó, các bạn nhớ là bị bệnh liệt giường và kiết lỵ, không tự chủ trong vấn đề vệ sinh, nhưng Đức Phật chẳng quản ngại, Ngài là một Đấng Giác Ngộ, Ngài là Bậc Thầy vẫn sẵn sàng tới lau chùi, rửa ráy, chăm sóc cho Đệ tử của mình. Chăm sóc bằng gì? Bằng bàn tay nhân ái, bằng tình thương.

Ta học ở đây bàn tay Phật để ta có bàn tay Phật. Bàn tay Phật qua câu chuyện này là bàn tay biết, biết làm sao? Chăm sóc cho bệnh nhân, chăm sóc cho kẻ liệt, chăm sóc cho những con người đang nằm đó chờ chết.

Nếu chúng ta tu luyện Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi yêu thương, ta sẽ có được bàn tay Phật, có nghĩa từ trong lòng khởi lên những niềm hoan hỷ và chúng ta có được khởi nguồn hạnh phúc, Chánh Kiến trong suốt để sẵn sàng dấn thân, chăm sóc cho những người bệnh hoạn. Những người bệnh hoạn đó có thể là những người gần gũi trong gia đình. Ta xưa kia ít khi nào nghĩ tới chăm sóc cho họ, nhưng khi các bạn học Thất Bảo Huyền Môn, năng lượng Từ Bi của Phật tràn vào trong thân tâm thôi thúc Tâm Từ Ái của bạn khởi dậy để các bạn thương xót những bệnh nhân là dòng tộc, là cha mẹ, ông bà, là người thân và những người không quen biết ở đời đang bệnh hoạn, lâm chung, nằm liệt ở kia, ta sẵn sàng với bàn tay Từ Bi tràn đầy năng lượng này, tới để chăm sóc cho họ trong những giờ phút ta có thể. Bàn tay Phật là bàn tay biết chăm sóc bệnh nhân. Đặc biệt trong giai đoạn này, chúng ta phải nhớ rằng rất cần nhiều bàn tay Phật hiện hữu trong cuộc đời để những bàn tay đó có đầy đủ năng lượng Từ Bi để chăm sóc những bệnh nhân đang đau khổ, chăm sóc cho những con người đang cần tới sự giúp đỡ mà bản thân của họ không tự lo được. Nhớ rằng bàn tay Phật mang ý nghĩa là bàn tay biết chăm sóc cho những người bệnh hoạn.

Các bạn! Lại có một câu chuyện kể rằng, Đức Phật không những dùng bàn tay của mình chăm sóc cho những người bệnh hoạn như người Đệ tử kia mà Ngài còn biết dùng bàn tay đó để nâng đỡ những người bị gục ngã trong cuộc sống bởi những tham sân, tham giận tràn đầy, khó có thể kìm hãm được. Như ông Vô Não thì Ngài cũng dùng bàn tay nhân ái mà đặt vào trái tim của ông ta để trái tim của một người tràn đầy sân hận, ác khí biến thành hơi ấm của tình thương và hồi đầu trở về với Chánh Pháp. Bàn tay của Phật là bàn tay mầu nhiệm, bàn tay đó trong 45 năm trời ở tại trần gian này, Ngài đã luôn luôn mang năng lượng Từ ái trong lòng bàn tay của Ngài để xoa dịu tất cả những mảnh đời đau khổ về thân xác, về Nghiệp chướng và về tâm linh.

Chủ đề quán chiếu hôm nay là chúng ta tiếp thu được tha lực Phật điển, năng lượng kỳ diệu Từ Bi của Phật vào trong người của chúng ta, để chúng ta có được bàn tay biết chăm sóc cho những con người đang đau khổ. Đặc biệt nhất phải nói cho rõ để chúng ta hiểu thấu được nghĩa lý này. Bao nhiêu kiếp qua, bao nhiêu năm qua, chúng ta đã bỏ quên không chăm sóc cho chính cuộc đời của mình, chúng ta là những bệnh nhân, những bệnh nhân đã bị liệt. Chúng ta là những bệnh nhân trong vô lượng kiếp qua và kiếp này đang bị liệt, nằm liệt trên những bất thiện nghiệp không thể rời xa, chúng ta đang bị liệt, nằm liệt ở trên những ác nghiệp không thể rời xa. Chúng ta đang bị liệt, liệt trên những tham, sân, giận hờn, si mê mà không thể thoát ra được.

Đây là lúc chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, lúc mà chúng ta tiếp nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật để tích tụ vào hai lòng bàn tay của Phàm phu trong thế giới này, để hai bàn tay này, chúng ta biết quay trở về chăm sóc cho tự thân của mình, chăm sóc cho thân mạng của mình, tâm linh của mình, Thần thức của mình đang nằm liệt ở trên chiếc giường của Nghiệp chướng, của bất thiện nghiệp, của Tham – Sân – Si, tham giận, của Hỷ – Nộ – Ái – Ố, của những năng lượng bất tịnh kìm hãm, cột chặt chúng ta trên giường của tội lỗi đó. Chúng ta phải dùng bàn tay kỳ diệu có sức mạnh thần thông từ tha lực Phật điển mười phương Chư Phật ban rải, để chúng ta biết chăm sóc cho mình, để chúng ta biết tắm gội, rửa hết tất cả những phiền ưu đang ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta dùng hai bàn tay Phật hiện hữu ở đời này bởi tiếp được tha lực của Phật điển, gỡ trói cho bản thân, gỡ hết mọi gút mắc trong cuộc đời bởi những bất thiện nghiệp ta đã tạo, và chúng ta sẽ rửa sạch tất cả những tội lỗi ta đã phạm bằng sự sám hối và trở về an nhiếp trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến! Bàn tay Phật mà ta có được qua Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn khi chúng ta tu tập, bàn tay Phật này rất kỳ diệu, rất mầu nhiệm, nó có sức thần thông vô biên. Ngoài vấn đề chúng ta quay trở về tự chăm sóc cho mình, bàn tay này còn chữa lành tất cả những bệnh tật vốn có ở trong thân tâm của chúng ta. Bàn tay Phật này nó còn sức mạnh để tự dìu dắt bản thân của chúng ta vượt bao nhiêu những chướng ngại tội lỗi, thử thách và tham dục để chúng ta đi tới được bến bờ của sự an lạc.

Bàn tay Phật mà chúng ta có được trong khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn, khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa có sức mạnh vi diệu các bạn. Sức mạnh vi diệu đã chữa lành tất cả các bệnh cho ta và cho người, nó chữa lành tất cả những năng lượng bất tịnh của Chư vong linh do Cộng nghiệp đang ám vào thân chúng ta. Nó sẽ chữa lành tất cả những năng lượng tiêu cực từ vô lượng kiếp qua do những Cộng nghiệp bất thiện nghiệp từ Chư hương linh, từ các Chư vong, từ tất cả mọi thế giới nào tác động vào cuộc đời. Bàn tay Phật kỳ diệu là bởi nó có năng lượng Từ Bi của Phật ở trong lòng bàn tay Phàm phu của chúng ta.

Không những chúng ta có thể chữa lành bệnh cho bản thân của mình mà chúng ta cũng có thể xoa dịu và chữa lành bệnh cho những người khác bằng chính bàn tay này, bàn tay tầm thường của Phàm phu, bàn tay tầm thường của con người nhưng dung chứa năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển. Từ khi mỗi người chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn thì bàn tay đây, khi chạm vào những nỗi khổ, niềm đau của người, niềm đau, nỗi khổ nó liền tan biến, không còn. Bàn tay mầu nhiệm của Phật đang hiện hữu và hiển lộ nơi cuộc đời trần thế này qua bàn tay của mỗi người chúng ta. Bàn tay Phật thật là kỳ diệu!

Các bạn thân mến! Chúng ta quán chiếu đến các đề mục này để chúng ta thấy rằng tha lực Phật điển có sức mạnh thần thông cảm hóa và chuyển hóa. Cảm hóa những con người đang đau khổ, lầm chấp ở đời trở về với Chánh Pháp, chuyển hóa Nghiệp chướng của ta lẫn của người do sự Cộng nghiệp tạo ra. Có sức mạnh viên dung như vậy, mỗi người chúng ta hãy tinh tấn tu tập để ứng dụng bàn tay Phật vào cuộc đời.

Các bạn thân mến! Bàn tay Phật kỳ diệu vô cùng! Có sức thần thông, có sức mạnh. Bàn tay Phật qua bàn tay của Phàm phu sẽ làm cho biết bao con người đau khổ sẽ hết đau khổ, bệnh hoạn sẽ lành, tâm loạn sẽ tịnh, hoảng loạn sẽ có được sự tự tin.

Các bạn hãy ứng dụng bàn tay Phật vào trong cuộc đời để trở về chăm sóc cho mình và chúng ta chăm sóc cho những chúng sanh khác có nhân duyên đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hiện tại của kiếp này. Làm sao chúng ta có được bàn tay Phật? Chúng ta khi tu Thất Bảo Huyền Môn thì chúng ta tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển chạy vào trong hai lòng bàn tay của chúng ta, nhớ rằng bàn tay này không thể làm tội lỗi, không thể tạo ra nghiệp, theo như Năm Giới bàn tay này cần phải được giữ thanh sạch trong sự thanh tịnh của tâm để có thể tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển vào trong hai lòng bàn tay, từ hai lòng bàn tay của Phàm phu nơi chúng ta sẽ biến thành bàn tay Phật biết chăm sóc cho bệnh nhân, biết chăm sóc cho kẻ liệt, biết chăm sóc cho tự thân, biết xoa dịu nỗi đau khổ cho muôn người, biết dìu dắt và nâng đỡ, biết ôm ấp và chở che, biết bao dung và tha thứ, biết dẫn đường và chỉ lối cho người ta đi về sự Giác Ngộ. Chúng ta cần phải cố gắng nhìn cho rõ để ứng dụng được bàn tay Phật ta đã có.

Các bạn nên nhớ, khi chúng ta đau khổ, khi chúng ta buồn, chúng ta trở về với mẹ. Bàn tay của mẹ đã đặt lên đỉnh đầu, bàn tay của mẹ đã ôm ấp, bàn tay của mẹ đã vỗ về, vuốt ve để chúng ta hết khổ, hết buồn, tươi vui, khỏe mạnh ngay trở lại. Khi chúng ta lạc lối, bàn tay của mẹ đã dìu ta trở về, không cần biết ta ở đâu, mẹ luôn dìu ta trở về với căn nhà yêu thương, nơi đó có tình yêu của mẹ. Bàn tay của mẹ không thôi đã kỳ diệu rồi, bàn tay cha cũng mầu nhiệm vô cùng! Huống hồ chi là bàn tay của Phật, huống hồ chi là bàn tay của chúng ta có thể tiếp được tha lực Phật điển vào trong lòng bàn tay, thì bàn tay bình thường này sẽ biến thành bàn tay vi diệu Pháp, bàn tay của năng lượng Từ Bi, bàn tay của sức mạnh chuyển hóa, bàn tay của thần thông. Thần thông để che chở, chuyển hóa, để chữa lành tất cả mọi chứng bệnh về nghiệp cũng như những sự đau khổ bởi bất thiện nghiệp đang tồn đọng trong tâm và chuyển hóa tất cả những bất thiện nghiệp tạo thành phiền não đang ngủ ngầm trong thâm tâm của chúng ta. Những ai đang đau khổ, bàn tay Phật sẽ xoa dịu sự đau khổ của họ và nếu chúng ta đang đau khổ vì một nguyên nhân gì đó, chúng ta chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa, vi diệu âm Mu A Mu Sa sẽ giúp cho chúng ta tiếp được tha lực Phật điển vào thân tâm và tha lực này sẽ giúp cho chúng ta nhìn rõ được phiền não, gốc gác của nó, chuyển hóa để có được sự hạnh phúc và bình an. Nhìn rõ mọi bất thiện nghiệp ta đã tạo ra, gây ra những họa, những sự Cộng nghiệp tổn hại đến sức khỏe của thân để giúp cho thân được khỏe mạnh, hết bệnh. Bàn tay này, chỗ nào ta đau, có năng lượng Phật điển truyền vào, ta sờ chỗ đó, nó sẽ hết đau. Bàn tay này, chỗ nào ta phiền não, có được năng lượng Từ Bi của Phật truyền vào, ta sờ vào đó, chỗ đó hết đau, hết phiền não. Chúng ta phải biết tự chăm sóc cho mình bằng hai bàn tay Phật vốn có bởi tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật vào trong hai lòng bàn tay này.

Do vậy mà khi các bạn ngồi thiền Thất Bảo Huyền Môn thì các bạn sẽ cảm nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật chạy vào hai cánh tay, chuyển tới hai lòng bàn tay của các bạn để các bạn có được sức mạnh thần thông. Có được sức mạnh thần thông để trong sức mạnh thần thông này, các bạn không phải là bay bổng trên bầu trời, đi trên hư không, lướt trên mặt nước mà các bạn có thể bay bổng ở trong khung trời cao rộng, tự do của Pháp Thiện Như Lai. Các bạn có thể lướt lên trên những đợt sóng của đau khổ, phiền não nơi tự thân.

Các bạn ơi! Bàn tay Phật có sức mạnh thần thông lắm! Nếu các bạn biết ứng dụng thực tế vào cuộc đời, các bạn sẽ chữa lành tất cả những căn bệnh vốn có trong thân và tâm của các bạn. Và các bạn sẽ trở thành những con người là hiện thân của bàn tay Phật biết giúp đỡ để cho những người khác nương náu vào bàn tay này vượt khổ, chuyển phiền não và có được sức mạnh tự hữu vốn có nơi thân tâm.

Các bạn thân mến! Chúng ta là hiện thân của những con người đang tu Pháp Thiện, chúng ta đang an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta có một tâm thanh tịnh, bao nhiêu lâu còn an trú trong hơi thở đó, tâm ta rất thanh tịnh bởi sự thanh tịnh đó mà năng lượng Từ Bi của Phật luôn tràn đầy vào hai lòng bàn tay của chúng ta và bàn tay của chúng ta nay trở thành bàn tay Phật, bàn tay làm rung động thế giới của Ma Vương.

Khi Đức Phật giác ngộ, Ma Quỷ đã tới cám dỗ Ngài, bàn tay phải của Ngài, ngón tay đã chạm xuống mặt đất và khi Ngài chạm xuống mặt đất như vậy làm rung động Tam Thiên, Đại Thiên thế giới và rồi Ma Quỷ phải rùng mình, sợ hãi trước Bậc đại Giác đại Ngộ dùng tay đặt xuống mặt đất thì đất liền yên tịnh, bằng phẳng, sự rung động của thử thách nơi Ma Vương hoàn toàn biến mất. Khi chúng ta bất ổn trong cuộc đời, bàn tay này thể hiện cho sức mạnh tịch tĩnh của lòng đại Từ đại Bi, chúng ta đặt vào đâu thì nơi đó sẽ được chuyển hóa. Bởi vậy khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, bàn tay của chúng ta sẽ trở nên kỳ diệu bởi nó có sức mạnh, sức mạnh của sự chuyển hóa, sức mạnh của Trí Tuệ nhìn rõ phiền não và Nghiệp chướng để chuyển hóa, sức mạnh ở trong hai lòng bàn tay tới từ tha lực Phật điển để mỗi người chúng ta biết chăm sóc cho bản thân của mình, biết chăm sóc cho cuộc đời này như một kẻ liệt đang nằm ở trên giường của bất thiện nghiệp, nằm ở trên giường của tội lỗi, nằm ở trên giường của Tham – Sân – Si, nằm ở trên giường của Hỷ – Nộ – Ái – Ố. Bàn tay Phật sẽ biết chăm sóc cho thân xác và tâm này đang liệt để nó phục hồi sức khỏe trong Chánh Pháp, để mang hơi thở Chánh Niệm truyền vào trong thân liệt này để thân này trỗi dậy từ sự ràng buộc bởi tội lỗi, bởi Nghiệp chướng, bởi Tham – Sân – Si, để nó đứng dậy để vượt qua và để nó đi tới, cũng bàn tay Phật này biết trở về chăm sóc cho cuộc đời của mình, bàn tay Phật này là bàn tay thần thông bởi trong từng sát na các bạn tu tập Thất Bảo Huyền Môn, trong lòng bàn tay của các bạn sẽ chan chứa tình thương, sẽ đầy ắp năng lượng Từ Bi và nó sẽ thoát lên sức mạnh có đủ để chuyển hóa tự thân của các bạn và có sự cảm ứng chữa lành bệnh tật cho muôn người khi họ có nhân duyên đi tới cuộc đời của các bạn. Do đó, các bạn nhớ các bạn đã có được bàn tay Phật khi tu luyện Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn, vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn hãy cố gắng dung nạp thật nhiều tha lực Phật điển Từ Bi vào hai lòng bàn tay và ứng dụng hai lòng bàn tay của mình để xoa dịu những nỗi niềm đau của chính ta và của những con người ta có nhân duyên đi qua cuộc đời của họ, hoặc là họ đi qua cuộc đời của chúng ta.

Giờ đây mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ, hãy dùng Trí Tuệ và đặt vào lòng bàn tay trái Từ Bi, hai bàn tay của ta là bàn tay Phật, một bàn tay có Trí Tuệ, một bàn tay có Từ Bi, lấy Từ Bi và Trí Tuệ để dung thông Vạn Pháp và hư không, để an trú trong hơi thở Chánh Niệm để vận dụng vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, có được năng lượng vi diệu chuyển hóa cuộc đời.

Mời các bạn.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay Phật chữa lành tất cả những bệnh tật và đau khổ trong cuộc đời.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay Phật chữa lành các bệnh hoạn và an ủi chúng sanh hết khỏi mọi phiền não.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay Phật chữa lành các bệnh hoạn và an ủi người khổ đau.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay Phật biết chữa lành tất cả những khổ đau của chúng con và muôn loài.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay Phật biết che chở tất cả những nỗi niềm đau khổ của chúng con và chúng sanh.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (03 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến! Chúng ta lại vừa tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi vào hai lòng bàn tay của chúng ta, và bàn tay ta đã trở thành bàn tay Phật. Bàn tay Phật thì không thể là bàn tay sát sanh, bàn tay Phật là bàn tay biết phóng sanh. Các bạn nhớ chỗ này!

Bàn tay Phật là bàn tay không bao giờ sát sanh. Bàn tay Phật là bàn tay biết phóng sanh. Bàn tay Phật là bàn tay không biết trộm cắp, lấy của người, mà bàn tay Phật là bàn tay biết bố thí, biết san sẻ. Bàn tay Phật không phải là bàn tay mang đau khổ đến cho người khác, mà là bàn tay biết chăm sóc cho kẻ liệt, kẻ bệnh hoạn, kẻ đau khổ. Bàn tay Phật có sức thần thông vi diệu mầu nhiệm, nó có sức mạnh chuyển hóa bệnh tật, nó có sức mạnh làm cho tinh thần an tịnh và làm cho thể chất của chúng ta vững chắc trong Pháp Thiện.

Bàn tay Phật không sát sanh, bàn tay Phật chỉ biết phóng sanh. Bàn tay Phật không biết trộm cắp, lấy của người mà bàn tay Phật biết cho đi và san sẻ. Bàn tay Phật biết chăm sóc bệnh nhân, biết chăm sóc kẻ liệt và biết chăm sóc cho chính tự thân của chúng ta. Đó là ý nghĩa của bàn tay Phật. Đó là sức mạnh có được nếu chúng ta biết giữ những điều đó và tinh tấn tu tập để tiếp được tha lực Phật điển Từ Bi vào trong hai lòng bàn tay của chúng ta.

Hai lòng bàn tay của chúng ta sẽ trở nên kỳ diệu vô cùng, hai lòng bàn tay của chúng ta sẽ trở nên mầu nhiệm vô cùng bởi nó có năng lượng tự thể, tha lực Phật điển Từ Bi của Phật tiếp vào lòng bàn tay của chúng ta. Lòng bàn tay của chúng ta không còn là bàn tay của Phàm phu, nó là hiện thân của bàn tay Phật. Bàn tay biết phóng sanh, bàn tay biết san sẻ yêu thương, biết chăm sóc, dìu dắt, biết chữa lành tất cả đau khổ, phiền muộn từ thân tâm của ta và của người, biết mở rộng để bao dung, biết ôm ấp để che chở, biết dìu dắt để vượt qua, biết sưởi ấm những trái tim cô quạnh, đau khổ ở trong đời, biết cởi trói tất cả mọi sự ràng buộc của tự thân trong bất thiện nghiệp từ vô lượng kiếp, biết làm cho thân đang liệt trên Tham – Sân – Si của chúng ta trỗi dậy và đứng lên đi qua sự thử thách của Tham – Sân – Si. Ta đã khỏe, ta đã hết bệnh, ta đã hết liệt chính nhờ vào bàn tay mầu nhiệm kỳ diệu này.

Các bạn nhớ, khi chúng ta tu luyện Thất Bảo Huyền Môn, muôn điều kỳ diệu có thể xảy ra từ hai bàn tay Phật của chúng ta, ta là Phàm nhưng ta có được bàn tay Phật là bởi vì tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật luôn chuyển vào trong lòng bàn tay của chúng ta, trong chính lòng bàn tay nhỏ bé là hiện thân của năng lượng, của tha lực Phật điển Từ Bi, nó mang một sức mạnh thần thông, nó có được lực dung nhiếp tất cả Nghiệp chướng hiện hữu trong thân ta, nó làm hiển lộ tất cả những bất thiện nghiệp đang ngủ ngầm biến thành phiền não ở trong tâm để chúng ta nhìn rõ phiền não đó, xoay chuyển chúng thành hạnh phúc viên mãn. Bàn tay Phật chữa lành tất cả những chứng bệnh do bất thiện nghiệp ta đã tạo ra, bàn tay Phật sẽ chuyển hóa tất cả những phiền não vốn có đang ngủ ngầm trong ta. Hãy ứng dụng bàn tay Phật này vào trong cuộc đời để cuộc đời của chúng ta thêm hạnh phúc. Hãy ứng dụng bàn tay Phật này, hãy sử dụng nó để che chở cho ta và để dìu dắt những ai đang đau khổ mà sống trong sự quan hệ tương tác ở đời này đối với ta. Những người đó là ai? Có thể là cha mẹ, vợ chồng, con cái, ông bà, những người thân. Chúng ta phải biết dùng bàn tay Phật này để chăm sóc cho họ bằng tình thương, bằng năng lượng Từ Bi, bằng tha lực Phật điển. Ta cũng phải biết dùng bàn tay Phật này để chăm sóc cho ta, chăm sóc cho muôn người.

Các bạn! Hãy đưa bàn tay nhân ái của mình đi ra để có thể dìu dắt, để có thể nắm chặt những bàn tay khác, dắt dìu họ qua cơn thống khổ của cuộc đời. Từ những cơn đau về thân xác, bệnh hoạn đến những cuồng loạn về Tâm thức, đau khổ trong sầu bi. Hãy dìu dắt họ ra bằng tha lực Phật điển, bằng năng lượng Từ Bi của Phật. Bàn tay của các bạn thật là kỳ diệu bởi nó có thể xoa dịu tất cả những niềm đau, nỗi khổ của bao người, nó có thể giúp cho người ta có được sức mạnh, có được tình yêu, có được niềm tin và có được sự trở lại với sự tịch tĩnh, với sự thanh tịnh của tâm, của Pháp Thiện. Bàn tay của các bạn là bàn tay biết phóng sanh, là bàn tay biết cứu người, là bàn tay biết độ nhân độ thế thoát khỏi những nguy hiểm trong cuộc đời. Bàn tay Phật của các bạn là bàn tay bao dung biết ôm ấp, che chở cho những người đau khổ, biết tha thứ cho những người lầm lỗi. Bàn tay Phật của các bạn là bàn tay biết san sẻ, biết chìa ra san sẻ những nỗi niềm, những khổ đau, những bất hạnh của cuộc đời đối với những con người đang gặp trong những cảnh đó.

Bàn tay Phật của các bạn là bàn tay biết nối liền giữa hai bờ Mê và Giác để dắt dìu người mê tới ánh sáng của Pháp Phật để đi tới bờ Giác Ngộ. Bàn tay Phật của các bạn là bàn tay biết nâng đỡ tự thân của các bạn đứng dậy trên giường nằm liệt bao nhiêu năm qua, bao nhiêu kiếp qua bởi Tham – Sân – Si để các bạn có một cuộc trỗi dậy thật sự trong Pháp Thiện, trong sự tịch tĩnh, trong sự an nhiên, trong sự tự tại. Bàn tay Phật nhiệm mầu và vi diệu.

Hãy ứng dụng bàn tay Phật này chuyển hóa cuộc đời của các bạn. Hãy ứng dụng bàn tay Phật này để nâng đỡ những chúng sanh khác và cũng để các bạn vượt qua mọi chướng ngại, thành tựu được Pháp an lạc trong cuộc đời.

Các bạn hãy đặt Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau, bàn tay phải và bàn tay trái, chúng ta đồng trì niệm 07 biến mật chú Mu A Mu Sa nữa để tiếp được tha lực Phật điển, để biến hai bàn tay Phàm phu của chúng ta trở thành bàn tay Phật.

Mời các bạn.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay Phật là bàn tay biết phóng sanh.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay Phật là bàn tay biết san sẻ, yêu thương.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay Phật là bàn tay biết chăm sóc cho các bệnh nhân.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay Phật là bàn tay biết xoa dịu tất cả những nỗi niềm đau khổ của con và mọi người.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay Phật, bàn tay bao dung và nhân ái.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay biết dắt dìu những người lầm chấp và vấp ngã vượt qua tất cả chướng ngại.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được bàn tay Phật là bàn tay biết tự chăm sóc cho mình và muôn loài.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn chúng ta vừa trải qua một tiếng đồng hồ đồng tu và dẫn ý để có được bàn tay Phật ứng dụng vào cuộc đời. Chúng ta đã tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật vào hai lòng bàn tay, vào thân tâm của chúng ta. Các bạn nhớ, chúng ta đã có được bàn tay Phật trong cuộc đời, hãy ứng dụng bàn tay này để xoa dịu tất cả những niềm đau, nỗi khổ, để giải thoát tất cả mọi chúng sanh đang lâm vào cảnh nguy hại và cũng để san sẻ những nỗi đau với tất cả mọi người trong sự nghèo khó và biết chăm sóc cho những người bệnh hoạn, bao dung, che chở, dìu dắt, nâng đỡ để chúng ta trở thành những con người trong kiếp này có hai bàn tay hiện thân của bàn tay Phật, biết làm đúng những điều Chư Phật dạy để làm ấm lòng ta và muôn người.

Cảm ơn các bạn đã đồng tu.

Hồi hướng:

Mời các bạn chúng ta hãy chắp tay lại hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng sanh đều có được bàn tay Phật, bàn tay biết che chở và biết chăm sóc, biết bao dung, dắt dìu, biết tha thứ và nâng đỡ tất cả mọi người trong cuộc sống.

Đồng tu hôm nay nếu có tạo ra chút phước báu nào, chúng con đều hồi hướng tới các bậc nguyên thủ các quốc gia có Trí Tuệ và Từ Bi, có bàn tay của Phật để thành lập những chính sách mang lại hòa bình cho thế giới.

Chúng con cũng hồi hướng tới các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược có được bàn tay Phật để chế tạo ra vắc xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch.

Chúng con cũng hồi hướng tới các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu tế, cứu trợ trên thế giới cũng có được bàn tay Phật biết chăm sóc, che chở, chữa lành tất cả các bệnh nhân đang lâm bệnh trong thời kỳ này.

Chúng con thành tâm xin mười phương Chư Phật, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từ thùy chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn