Search

Bài 1071 : Đứng Vững Giữa Đời – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mời phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển, đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con đứng vững ở giữa đời.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, một kênh được lập nên để cho tất cả chúng ta ai có nhân duyên với Thiền Mật song tu pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta hội tụ và phát nguyện đồng tu với nhau, để mỗi người chúng ta ở trong này đón tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật xuống với cuộc đời của chúng ta. Giữa cuộc đời nhiều thử thách ngày hôm nay và trong thời đại hiện đại, chúng ta rất cần có một nguồn năng lượng Từ Bi từ Chư Phật tuôn tràn vào đời sống để tưới tẩm, nuôi dưỡng tánh thiện và giúp cho chúng ta sàng lọc những bất thiện nghiệp đã tạo.

Các bạn thân mến, Thiền Mật song tu Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn luôn giúp cho chúng ta gắn kết được với tha lực Phật điển, năng lực Từ Bi một cách chặt chẽ. Luồng từ trường của tha lực Từ Bi nơi mười phương chư Phật luôn tuân tràn tới mỗi một hành giả, mỗi một bạn khi chúng ta tu luyện Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn. Năng lượng siêu thế vi diệu Từ Bi này sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành thật nhiều về mọi mặt trong cuộc sống. Giúp cho chúng ta nhìn rõ, nhìn thấu và hiểu được để rồi buông tất cả một cách nhẹ nhàng. Chúng ta gọn gàng trong những hành trang và tư lương đi về sự an lạc, áp dụng diệu dụng mọi phương tiện vốn có, sẽ có trong cuộc sống để làm giàu đời sống bình an của chúng ta.

Các bạn, Thất Bảo Huyên Môn luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải biết tin tưởng vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Phật, chúng ta phải quy y với Ngài có nghĩa nương vào sự tự giác tự ngộ của Ngài, nhận rằng Đức Phật là Đấng Tự Giác Ngộ. Chúng ta quy y, chúng ta nhận Phật làm Thầy của chúng ta. Từ khi chúng ta nhận Phật làm Thầy ta sẽ không nhận bất cứ ai làm Thầy nữa. Chúng ta sẽ không quy y với Quỷ, Thần, Tiên, Vật, Thánh, tất cả một vị nào. Bởi vì sao? Bởi Đức Phật là Đấng Tự Giác Ngộ, Ngài là Đấng Đại Giác Đại Ngộ còn tất cả những chư vị kia còn nằm trong sáu nẻo Luân Hồi, còn có Tham Sân Si, Hỷ Nộ Ái Ố. Do đó, chúng ta kính trọng các chư vị đó, ta vẫn kính trọng bởi chúng ta luôn phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi chúng sanh. Tuy nhiên, chúng ta chỉ quy y và nhận Phật làm Thầy trong cuộc đời, và mãi mãi cho tới khi Giác Ngộ. Bậc Thầy của chúng ta là Bậc Đại Giác Đại Ngộ mới có thể dìu dắt chúng ta đi tới bờ Giác Ngộ được. Chúng ta quy y với giáo pháp của Phật là những giáo lý giáo pháp của Bậc Đại Giác Đại Ngộ. Từ đó, chúng ta sẽ không quy y hoặc thuần phục dưới tất cả các giáo pháp khác của những vị chưa Giác Ngộ. Trong cuộc đời này, hiện tại trong cõi Ta Bà này, Đấng làm chủ cõi Ta Bà tức là làm chủ cõi giới hiện tại nơi đây ta sinh sống là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bậc Thầy Giác Ngộ. Do đó chúng ta chỉ nương theo những lời dạy của Ngài để đi tới sự Giác Ngộ. Chúng ta không mông lung, rong ruổi, tìm tòi những giáo lý, những phương thức, những cách tu luyện của những chư vị chưa Giác Ngộ để chúng ta làm uổng thời gian của một kiếp người và rồi lại tiếp tục luân hồi vào trong Lục Đạo đau khổ. Chúng ta quy y theo Tăng Đoàn của Phật, là nương nhờ vào sự hòa hợp, giới hạnh và giới đức. Khi quy y với Tăng Đoàn có nghĩa chúng ta quy y với một tập thể xuất gia dưới sự giáo dưỡng của Pháp Chư Phật và Bậc Thầy Bổn Sư. Chúng ta nương vào các chư vị đó sống trong tinh thần hòa hợp có giới đức, giới hạnh viên minh để chúng ta noi gương đó mà dũng mãnh bước trên con đường tu luyện thân tâm của chúng ta.

Thất Bảo Huyền Môn sẽ giúp chúng ta đi sâu vào, hiểu rõ được Nhân Quả Thiện Ác và có được sức mạnh sẵn sàng buông tất cả các pháp ác. Gieo mầm nhân duyên thiện pháp để khởi nguồn cho sự hạnh phúc tới với chúng ta. Từ khi tu luyện theo Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta lại có một sự hoan hỷ vô biên là phát nguyện giữ được năm giới. Tùy theo mỗi một người chúng ta ở những hoàn cảnh khác biệt chúng ta đều miên mật giữ giới để hộ mạng cho sáu căn của chúng ta thanh tịnh. Và chúng ta siêng năng làm việc thiện phù hợp với điều kiện cho phép để chúng ta tăng trưởng phước báu trên con đường tu. Khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn các bạn nhớ là chúng ta sẽ gắn kết với tha lực Phật điển, năng lực Từ Bi của chư Phật chuyển vào trong thân của chúng ta. Nguồn năng lượng này chúng ta sẽ cảm nhận được nó, cảm nhận được nó thật là rõ. Nó sẽ tác động vào thân và tâm, vào sáu căn của chúng ta. Khi năng lượng này tác động vào thân sẽ giúp cho thân của chúng ta chuyển động nhịp nhàng theo những chiều hướng phù hợp với sự cấu tạo của năng lượng vốn có trong thân của chúng ta, để giúp cho thân của chúng ta khỏe mạnh và tăng trưởng sự suy nghĩ, Trí Tuệ cho chúng ta. Mỗi một người chúng ta luôn bị mù lòa trong cuộc sống bởi nghiệp chướng. Nhưng dưới năng lượng tha lực Phật điển Từ Bi đó, con mắt Trí Tuệ của chúng ta sẽ sáng và chúng ta sẽ nhìn rõ hết tất cả, tất cả các pháp bất thiện để buông và nhìn rõ pháp thiện để hành.

Khi các bạn vận hành hơi thở, nên nhớ luôn hít vào từ mũi. Khi các bạn hít vào từ mũi, các bạn đưa từ từ, từ từ xuống dưới phổi, rồi các bạn từ từ đưa xuống dưới bụng gọi là Đan điền Khí hải. Ở dưới đây các bạn phình bụng ra, các bạn giữ ở Đan điền Khí hải 3 giây, 3 giây có thể gọi là 1, 2, 3, đếm trong ba số như vậy. Rồi các bạn hóp bụng lại từ từ thở rất chậm, đồng hành với hóp bụng và hơi thở ra các bạn trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Khi các bạn vận hành đúng một chu kỳ hít vào bằng miệng, phình bụng, các bạn thở ra hóp bụng, thở ra bằng miệng hóp bụng một cách rất từ từ. Hít vào bằng mũi phình bụng các bạn, chúng ta hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra bằng miệng, hóp bụng vào trì mật chú. Sau một chu kỳ như vậy, ngay lập tức mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi tác động vào thân tâm của chúng ta. Tùy theo mỗi người mà năng lượng này sẽ tác động vào phần nào. Có nhưng người năng lượng sẽ tác động vào lòng bàn tay, lòng bàn chân, cột xương sống, các huyệt như Bách hội, Nhân trung, Ấn đường hay trong toàn thân. Và khi chúng ta cảm nhận được tha lực Phật điển tác động vào, chúng ta nhiếp tâm trong hơi thở Chánh Niệm, và dùng Tánh Biết an trú trong Chánh Pháp đó quán chiếu những hiện tượng xảy ra, khi tha lực Phật điển tác động vào thân tâm của các bạn.

Giờ đây Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay phải bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái. Lấy Từ Bi phần Trí Tuệ để chúng ta vận hành hơi thở an trú trong Chánh Niệm tiếp được tha lực Phật điển.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con đứng vững giữa đời. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn chúng ta vừa đồng tu 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Trong lòng của chúng ta từ thân tới tâm đều đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của người phương chư Phật tuôn tràn vào trong chúng ta.

Các bạn thân mến, đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “đứng vững giữa đời”. Giữa cuộc đời muôn trùng thử thách, giữa cuộc đời chúng ta phải đón nhận thật nhiều những sự thăng trầm buồn vui, sướng khổ, thành tựu hay thất bại. Những điều đó luôn tới với chúng ta và vẫn biết rằng nó sẽ không bao giờ bền vững, tới như cơn gió rồi chợt đi như một vạt nắng giữa trưa hè, chẳng tồn tại. Tuy nhiên là con người, dưới những hiện tượng xảy ra rồi mất, tới rồi đi làm cho chúng ta buồn khổ, phiền não. Sự phiền não tới từ những hiện tượng đó chính là vì chúng ta không nhìn rõ được cái gốc của phiền não đó là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta chưa có được năng lượng Từ Bi yêu thương phát triển ở trong cuộc đời. Khi chúng ta phát triển được nguồn năng lượng Từ Bi yêu thương của ta, chúng ta sẽ vững chãi trên mọi nẻo đường của cuộc đời. Lấy chính bản thân của mỗi người để làm ví dụ cụ thể cho cuộc đời, nếu ai đó trong chúng ta mà tổn phước chẳng có cha, chẳng có mẹ và cũng chẳng có tình thương của ai đến với chúng ta thì chúng ta sẽ luôn luôn sợ hãi và cô đơn. Sự cô đơn sẽ làm cho chúng ta sợ hãi, hoang mang và chúng ta không thể đứng vững được ở trên đời. Mọi sự việc xảy ra đều bấp bênh khó vững bền, tinh thần không ổn định thể chất sẽ không bao giờ khỏe bởi chúng ta thiếu tình thương. Nhưng nếu như các bạn và Bảo Thành người có phước báu, có cha, có mẹ và chúng ta được nuôi dưỡng bảo bọc bởi tình yêu thương của cha mẹ, chúng ta luôn vững chãi trên cuộc đời. Những nhà tâm lý học nghiên cứu trải qua bao nhiêu ngàn năm thấy rõ ràng khi bất cứ một chúng sanh nào (đây không chỉ nói đến loài người), bất cứ một chúng sanh nào nếu có được tình yêu thương của cha mẹ thì chúng sanh đó luôn trưởng thành vững chắc, luôn thành công, có Trí Tuệ và có tình yêu, có lòng Từ Bi. Còn chúng sanh nào thiếu tình thương, lòng Từ Bi của cha mẹ, sự chăm sóc của cha mẹ thì những chúng sanh đó thường hung dữ, thường hung ác, thường tạo ra những chuyện đau khổ cho người khác.

Các bạn, đây là sự thật, ai thiếu tình thương, ai không được nuôi dưỡng bằng lòng Từ Bi năng lượng Từ Bi người đó thường hay hung hăng, hung ác và thiếu suy nghĩ, thường có những quyết định gây tổn hại đến người khác và bản thân của họ. Còn ai có tình thương sự bảo hộ của cha mẹ yêu thương, của những người gần gũi lại được ban rải năng lượng đó trong cuộc sống thì người đó luôn trưởng thành nhanh. Có niềm an vui, sống hòa hợp, dễ mến, dễ thương, học nhanh, Trí Tuệ sáng, thân xác khỏe. Đây thật sự được chứng minh bằng khoa học của tâm lý và khoa học về vật lý. Bất cứ một vật gì ở trên đời nếu được che chở bằng tình yêu thương đều bền vững hơn. Còn nếu như không được yêu thương chúng sẽ mau hư, mau tàn lụi. Sự thực là như vậy không thể chối cãi.

Chúng ta quán chiếu đứng vững ở giữa đời là bởi vì mỗi người chúng ta đã chưa bao giờ đứng vững ở giữa đời. Các bạn có thể trở về chiêm nghiệm chính bản thân của mình. Các bạn đã có một thời hoang mang và sợ hãi, các bạn đã có một thời thất bại, các bạn đã có một thời bị khủng hoảng tinh thần vì nhiều nguyên nhân và lý do. Nhưng khi các bạn tiếp xúc được với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn sẽ từ từ ổn định được tinh thần. Tinh thần của các bạn ổn định và không còn hoang mang sợ hãi trước những nghịch cảnh xảy ra trong cuộc đời, bởi vì ở trong các bạn đã tiếp được năng lượng Từ Bi của Phật. Năng lượng Từ Bi của Phật là chỗ dựa tâm linh vững chắc, là chỗ dựa cho tinh thần thật vững chắc, cũng là chỗ dựa vững chắc cho thân của chúng ta. Bởi thân của chúng ta khi có chỗ nương nhờ vào tha lực Phật điển, thì tha lực Phật điển tác động vào thân của chúng ta, thân của chúng ta sẽ được điều hòa máu huyết, các huyệt đạo khai mở, Luân Xa khai mở, năng lượng của cơ thể được luân lưu, cung cấp đầy đủ sức sống và sự sống đó lan tràn đầy trong cơ thể của chúng ta làm ổn định hơi thở, làm ổn định máu huyết và làm ổn định sự vận hành của thân, giúp cho thân của chúng ta mạnh khỏe. Tha lực Phật điển tác động vào tâm của chúng ta, giúp cho tâm của chúng ta như có thêm ánh sáng của Trí Tuệ để nhìn rõ, nhìn thấu, nhìn hiểu biết để rồi chúng ta buông và chúng ta an trú trong sự điềm tĩnh. Các bạn, làm sao chúng ta có thể đững vững được ở giữa đời? Là bởi vì chúng ta có tha lực Phật điển, có năng lượng Từ Bi tuôn trào. Chúng ta khi tiếp xúc được, các bạn nhìn lại cuộc đời, các bạn ổn định lại cuộc đời từ từ, các bạn đã hết sự sợ hãi, các bạn đã tăng trưởng được kiến thức của mình, các bạn thấy không còn run sợ trước mọi thử thách, trước mọi hoàn cảnh. Và các bạn ở tất cả mọi góc độ của cuộc đời dù là như thế nào, các bạn luôn luôn thấy được sự hiện hữu của năng lượng Từ Bi của Phật tràn vào trong lòng, ở trong trái tim. Và các bạn đối nhân xử thế, đối ứng với đời luôn luôn bằng lòng Từ Bi vốn có ở trong người và với sự tiếp sức của tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Các bạn không còn sợ hãi, các bạn không còn mông lung hoảng loạn, các bạn thật là vững ở trong tâm khi suy nghĩ. Bởi suy nghĩ của các bạn nay đã thăng hoa bền vững trong Trí Tuệ của Phật.

Năng lượng Từ Bi của Phật là lòng yêu thương của các Bậc Giác Ngộ, đã luôn hiện hữu trong cuộc đời như người con có sự bảo hộ của cha mẹ. Những đứa con có sự bảo hộ của cha mẹ, tình thương của cha mẹ sẽ là nguồn năng lượng siêu thế nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành và đứng vững trong mọi hoàn cảnh thất bại hay thành công, đau khổ hay hạnh phúc, có hay là mất. Chúng ta thực sự đứng vững ở giữa đời, bởi chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Không có một nguồn năng lượng nào có sức thần thông lớn như năng lượng Từ Bi của Chư Phật. Có lòng Từ Bi được phát triển và được nuôi dưỡng bằng tha lực Từ Bi của Phật thì tất cả những gì ở trên đời chúng ta cũng sẽ dần dần thành tựu nếu chúng ta quán chiếu hơi thở Chánh Niệm, hành pháp thiện để tăng trưởng phước báu, thì phước báu đó luôn luôn tồn tại để chúng ta ứng dụng phước báu đó thành tựu được những phương tiện cần có trong cuộc sống. Và có tăng trưởng phước báu để tiếp sức trên con đường đi về tới Niết Bàn, sự an nhiên tự tại.

Các bạn, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển, năng lượng này rất cần thiết cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta vốn có Trí Tuệ, chúng ta vốn có kiến thức, chúng ta vốn được học tất cả từ những Bậc Thầy cao cả để trở nên như ngày hôm nay. Nhưng nếu như chúng ta thiếu năng lượng Từ Bi, không khác gì chúng ta có đầy đủ như một chiếc xe mới được mua và không có xăng để vận hành. Chiếc xe đó có đầy đủ hết bởi đó là chiếc xe mới nhưng thiếu xăng nó không thể chạy được. Xăng ở đây là tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi. Trong con người chúng ta sinh ra trong kiếp người hiện tại y như một chiếc xe mới hoàn hảo đầy đủ với phước báu được tái sinh làm người. Nhưng nếu chúng ta không khơi nguồn cho năng lượng Từ Bi vốn có được vận hành và được sự tiếp sức của năng lượng Từ Bi tha lực Phật điển, thì chúng ta thật khó phát huy được thân người vi diệu của chúng ta. Mà khi chúng ta không phát huy được thân người vi diệu này, phương tiện vi diệu này chúng ta sẽ không đứng vững giữa đời, bởi cuộc đời luôn luôn có sóng gió, cuộc đời luôn luôn có thử thách. Dưới con mắt phàm phu chúng ta học cũng đã nhiều, suy nghĩ cũng đã nhiều cũng, hiểu thấu được vô thường Sanh − Diệt. Thế nhưng là con người vẫn còn cảm xúc và cảm thọ. Cảm xúc và cảm thọ đó nó tạo ra phiền não khi những hiện tượng xảy ra không như ý. Sự tác động của tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi từ mười phương Chư Phật tuôn tràn xuống với chúng ta, giúp cho chúng ta tăng trưởng được sức mạnh của nội tâm. Và Trí Tuệ của chúng ta sẽ bừng khai đủ để nhận rõ, nhưng vẫn có sức mạnh của yêu thương để từ bỏ, không còn dính mắc vào những sự buồn vui, sướng khổ, thành tựu, thất bại, có được, mất không. Những chuyện đó tới rồi đi ta đón nhận dễ dàng và chúng không làm cho chúng ta gục ngã, bởi chúng ta đã được đứng vững trên đôi chân tràn đầy năng lượng Từ Bi của Phật.

Năng lượng Từ Bi của Phật nguồn năng lượng tối hậu quan trọng trong kiếp người. Dù các bạn có kiến thức uyên thâm đầy đủ, có tư duy đúng như lời Phật dạy, có Chánh Tư Duy, Chánh Kiến. Các bạn có đầy đủ hết mà các bạn không thể khơi nguồn được lòng Từ Bi của các bạn ở trong cuộc đời này, không khác gì các bạn chỉ là máy biết vận hành. Từ Bi rất quan trọng, từ đó chúng ta nhận thấy rằng tất cả Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền để đi tới sự chứng đắc Đại Giác Đại Ngộ đều phải phát huy được năng lượng Từ Bi. Thiếu Từ Bi không thể Giác Ngộ mà thiếu Từ Bi thì không thể đứng vững ở giữa đời. Nếu nói với con người thường, chúng ta thiếu đi tình thương chúng ta khổ, chúng ta buồn, chúng ta phiền não và chúng ta sẽ trở nên những người thật hung ác. Bởi những ai thiếu tình thương và không có tình thương thì không một việc ác nào họ không dám làm. Năng lượng Từ Bi, lòng Từ Bi sẽ làm cho thế giới được hòa bình, sẽ làm cho chúng sanh an lạc, sẽ làm mọi người đứng vững ở giữa đời. Không bị gục ngã bởi cám dỗ, bởi thử thách, bởi sự thịnh suy của cuộc đời.

Là những hành giả, là những người có nhân duyên với Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta tiếp nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi chúng ta hãy quý trọng. Bởi từ khi tha lực Phật điển này tuôn tràn vào đời sống của chúng ta, chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng năng lượng Từ Bi, chúng ta đã có lòng hoan hỷ với cuộc đời, chúng ta đã có hạnh phúc, chúng ta đã tìm được sự bình an. Các bạn nhớ ai thiếu thốn tình yêu thương, ai không có tình yêu thương, ai không có năng lượng yêu thương ở trong con người thì người đó không bao giờ bình an, không bao giờ bình an, đêm ngủ thì sợ hãi, ngày thức thì lo toan. Thiếu tình yêu, không có năng lượng tình yêu ở trong cuộc đời, người đó không có bình an. Những ai không có sự bình an thường hoảng loạn sợ hãi, và trong những cơn hoảng loạn sợ hãi họ thường tạo ra những hành động tổn hại đến thân xác, tinh thần của họ và của những người xung quanh trong cuộc sống. Nên môi trường nào có những con người thiếu sự bình an, hoảng hốt và lo sợ nhiều thì môi trường đó là môi trường tổn hại cho chúng ta. Vì sao họ không có bình an, họ lo toan và sợ hãi? Bởi họ không có tình yêu, họ không có năng lượng Từ Bi ở trong lòng. Chúng ta vốn có năng lượng Từ Bi sẵn ở trong lòng, nhưng lại được khơi nguồn và thúc đẩy bởi tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của chư Phật, nên chúng ta có nguồn năng lượng Từ Bi thật dồi dào, thật lớn. Nguồn lớn và dồi dào năng lượng Từ Bi này sẽ giúp cho chúng ta đứng vững giữa cuộc đời, giúp chúng ta trưởng thành vững chãi, giúp cho chúng ta nhìn rõ, nhìn thấu và biết được để buông các pháp ác, hành các pháp thiện, giúp cho chúng ta tăng trưởng được lòng từ ái và làm cho chúng ta bình an và hạnh phúc. Vì sao? Vì qua tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, chúng ta có được diệu lực phi thường, nhìn rõ tất cả mọi phiền não đang ở trong thân tâm của chúng ta, và nhìn rõ được nhân gốc của chúng để chúng ta chuyển hóa.

Nơi đâu có tràn đầy năng lượng Từ Bi, nơi đó có sự bình an, ở đâu có sự bình an, hòa bình luôn hiện diện ở đó. Chúng ta nhớ được điều này để chúng ta tinh tấn hơn mỗi ngày, để chúng ta tiếp nhận được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật, để làm tư lương đi vào cuộc đời và đứng vững giữa đời này. Trưởng thành một cách vững chãi về đời sống tâm linh để thành tựu phước báu về mọi mặt, để chúng ta lấy đó như là một phương tiện để sống giữa đời an vui, tiến về với Niết Bàn an lạc. Các bạn, chúng ta nắm vững được điều này, nhìn thấu được điều này, hiểu rõ được điều này chúng ta đã có được những bước chân vững chãi và đứng vững ở giữa đời. Dù cho trùng trùng thử thách, cám dỗ tội lỗi có lui tới thì ta cũng như tảng núi lớn đứng vững ở giữa đời, chẳng thể rung chuyển trước những ngọn gió thổi từ mười phương tới. Chúng ta vững chãi, chúng ta vững chắc, chúng ta đứng vững ở giữa đời bởi ta, trong ta và bởi từng hơi thở, từng giây phút trong cuộc đời, ta an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Ta tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi và chúng ta khơi dậy tất cả những năng lượng Từ Bi ở trong ta, phối hợp với năng lượng cực lớn tha lực Phật điển Từ Bi của Phật, tạo thành một khối năng lượng có sức thần thông giữ vững ta ở giữa cuộc đời chênh vênh nhiều thử thách.

Các bạn, nếu các bạn tinh tấn tu học, vận hành hơi thở vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa các bạn sẽ tiếp được thật nhiều, thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi vào thân tâm của các bạn. Năng lượng này sẽ thắp sáng Trí Tuệ của bạn để cho bạn nhìn thấu, nhìn rõ để buông. Để cho bạn hiểu thấu được tất cả các pháp bất thiện là gốc mà các bạn đã phạm, tạo ra phiền não trong hiện tại. Để từ đó các bạn dùng năng lượng Từ Bi chuyển hóa chúng, gieo mầm pháp thiện, nuôi dưỡng tánh thiện và để khơi nguồn cho hạnh phúc bất diệt, tới khi chúng ta chuyển hóa được phiền não tự thể do bất thiện nghiệp mà chính ta tạo ra. Chúng ta nhìn được như vậy thì chúng ta luôn luôn hạnh phúc, bởi vì chúng ta sẽ tăng trưởng thêm đức tin, niềm tin vào Thất Bảo Huyền Môn. Tại sao chúng ta tin? Là bởi vì khi chúng ta trải nghiệm qua sự thực nghiệm vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương Từ Bi của mười phương chư Phật tràn vào thân của chúng ta, chúng ta cảm giác, cảm nhận được nó. Và năng lượng đó đã nuôi dưỡng, bảo hộ chúng ta. Và từ khi các bạn an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn tiếp được tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi các bạn có được Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên tới với cuộc đời của các bạn, hộ mạng cho các bạn, bảo hộ cho các bạn, che chở cho các bạn. Và cũng chính vì từ khi các bạn an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn đã mở được cánh cửa tâm thức khép kín nhiều đời và các bạn đã mời được Chư Phật thường trú ở trong tâm của bạn, trên đảnh giá tôn vinh của các bạn.

Các bạn thân mến, đảnh đầu cao quý của ta đã rước được Phật vào ngự ở trên đó. Và chúng ta hằng ngày hằng đêm, hằng giây phút trong cuộc đời luôn có sự hiện hữu của Phật, và chúng ta đã nguyện đồng hành với Bậc Giác Ngộ đi suốt cuộc đời, cam qua nhiều thử thách đứng vững giữa đời để trở về với Chánh Niệm của hơi thở mật chú Mu A Mu Sa, để thành tựu được và chứng đắc quả an lạc. Các bạn, chúng ta phải trân quý điều này, nếu chúng ta không nhận rõ, chúng ta sẽ hời hợt chẳng nuôi dưỡng. Có biết bao nhiêu người trên đời khi sinh ra có phước báu, có được cha mẹ yêu thương. Nhưng chẳng được sự hướng dẫn để trân quý tình yêu thương của cha mẹ, đã bỏ mặc cha mẹ, đã chê bai chẳng đón nhận tình yêu thương của cha mẹ. Để rồi một mai cha mẹ mất đi, họ thấy đau khổ vô cùng, nuối tiếc thì chẳng còn bởi cha mẹ đã ra đi. Cảnh đó có không trong đời? Thưa các bạn, có, các bạn đã chứng kiến nhiều người như vậy rồi. Khi cha mẹ còn thì chẳng thương chẳng mến, mất đi rồi khóc lóc có hề chi, chúng ta chẳng còn gì nữa. Ở đời này, nhớ, tình yêu thương của cha mẹ rất cao quý. Thì tình yêu thương của mười phương chư Phật ban rải xuống cho chúng ta, năng lượng Từ Bi còn cao quý như thế nào nữa. Nếu các bạn không được sự nhắc nhở, không được sự gợi ý về vấn đề đó ý nghĩa cao trọng của nó, thì các bạn sẽ coi thường. Để rồi khi các bạn mất đi, tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật các bạn sẽ hối tiếc vô cùng.

Các bạn nhớ, khi chúng ta đã có nhân duyên với Thất Bảo Huyền Môn, khi chúng ta đã được truyền thụ và truyền thọ Thất Bảo Huyền Môn vi diệu âm Mu A Mu Sa, Pháp ấn Thất Bảo Huyền Môn được đăng truyền vào tâm của các bạn để các bạn lãnh nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Các bạn phải hiểu rõ, các bạn mới thấy được sự thần thông của tha lực này. Thần thông lớn đến mức mà tất cả những sự thử thách trong cuộc đời các bạn đều đứng vững ở giữa đời. Thần thông lớn tới mức những tội lỗi lầm chấp của các bạn, các bạn đều hiểu rõ và chuyển hóa chúng được. Thần thông tới mức mà từ vô lượng kiếp qua những mầm mống của bất thiện đã gieo tạo thành phiền não ngủ ngầm trong tâm các bạn đều rõ, đều thấy đều hiểu, đều thấu và đều có sức mạnh để buông chúng, chuyển hóa chúng thành hạnh phúc và sự bình an hiện tại trong cuộc đời. Các bạn để có sự bình an viên mãn, để có có được hạnh phúc hiện hữu trong cuộc đời, để cho cuộc đời của các bạn tràn đầy năng lượng thanh tịnh tích cực để đi vào cuộc sống, các bạn rất cần tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật mỗi giây phút trong cuộc đời qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Các bạn nhớ cố gắng tu tập và đồng tu với Bảo Thành, các bạn cố gắng hiểu rõ được điều này để trân quý tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi các bạn đang được tiếp cận từ khi tu tập Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn. Và nếu như các bạn nào mới thực tập trong ngày hôm nay, các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, các bạn liền có một cơ hội trải nghiệm đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi từ mười phương Chư Phật vào thân tâm của các bạn. Từ đó các bạn sẽ có một sự trải nghiệm mới để hiểu rõ về cuộc đời, hiểu rõ về giáo pháp của Chư Phật. Và ai đã tiếp cận được với tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật qua Pháp môn hơi thở vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn sẽ đứng vững giữa đời, giữa cuộc đời chênh vênh nhiều thử thách. Các bạn, các bạn sẽ không bị gục ngã, các bạn thật vững chãi trên mọi hoàn cảnh sắp tới và các bạn luôn an vui hạnh phúc, luôn bình an. Chính cuộc sống của các bạn, chính đời sống của các bạn là hiện thân của sự bình an, của hạnh phúc và của tình yêu năng lượng Từ Bi của mười phương chư Phật.

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái. Chúng ta đưa tâm lên trên đảnh đầu của mình, đón nhận tha lực Phật điển tuôn tràn trong thân tâm của chúng ta khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu cùng với Bảo Thành.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải, tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con đứng vững ở giữa đời. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Các bạn thân mến, năng lượng Từ Bi lại tràn đầy trong thân tâm của chúng ta.

Chúng ta luôn luôn nghĩ tới những người yêu thương của chúng ta, ai đó họ luôn luôn hoảng sợ lo âu, ai đó không vững chãi trong cuộc đời, ai đó luôn vùi đầu vào trong những thú vui của lục dục bởi họ sợ hãi không có niềm tự tin vào bản thân. Chúng ta hãy an trú trong hơi thở Chánh Niệm và chúng ta hồi hướng năng lượng Từ Bi tới cho họ, họ sẽ tìm lại được nguồn an vui, họ sẽ vững chãi trong cuộc đời, họ sẽ đứng vững ở giữa đời, họ sẽ có niềm tin để vượt qua thử thách và họ sẽ sống an vui. Khi chúng ta tu là chúng ta tương tác với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Năng lượng này được tích trữ ở trong lòng để phát triển Định lực của riêng ta, khai mở Trí Tuệ cho ta. Và chúng ta cũng có thể vận dụng sự huyền diệu của năng lượng này để hồi hướng cho những người ta thương yêu. Ai là những người ta quen biết ở trong cuộc đời này, ai là những người kề cận với chúng ta đang sợ hãi về lý do gì, có thể vì bệnh hoạn, vì thất bại, vì lo lắng ở trong cuộc đời, vì cuộc sống có nhiều sự thử thách họ chưa vượt qua.  Những người đó đang cần có năng lượng Từ Bi của chư Phật tác động vào cuộc đời của họ để khơi nguồn cho sự vững chãi, tự tin tìm trở lại bản thân. Chúng ta hãy hồi hướng tới họ, họ tức khắc sẽ đón nhận được tha lực Phật điển. Tha lực Phật điển thật là thần thông bởi nó tới với ta khi ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa và nó cũng có thể tới được với tất cả mọi người nếu như chúng ta nghĩ đến họ, hồi hướng cho họ. Luồng từ trường siêu thế Từ Bi của Phật có sức mạnh tới với tất cả mọi người chỉ cần họ ở trong vòng yêu thương của chúng ta, ở trong vòng quan tâm của chúng ta, ở trong sự gần gũi để chúng ta hồi hướng tới cho họ. Bởi chúng ta, tất cả mọi người đều luôn có và vốn có năng lượng Từ Bi ở bên trong. Chỉ cần sự tác động của tha lực Phật điển Từ Bi của Phật thì những vị đó sẽ khơi được nguồn tự tin, sự vững chãi và đứng vững được ở giữa đời với muôn trùng thử thách đang tới với cuộc sống của họ.

Hãy quan tâm tới những con người đang gần gũi với chúng ta bằng Từ Bi.  Chỉ có Từ Bi thì sự quan tâm mới trở thành có ý nghĩa. Còn nếu như chúng ta quan tâm tới họ bằng vật chất, bằng tiền tài, bằng tình yêu bình thường của con người giữa thân xác và cảm xúc, bằng danh dự, địa vị, bằng đồ ăn thức uống, chăm sóc cho họ thì sự chăm sóc đó, sự quan tâm đó cũng chẳng thể làm cho họ tìm lại được niềm tin vững chãi. Chỉ có Từ Bi, chỉ có tình thương lớn vượt lên trên tất cả, từ trong trái tim khởi nguồn tiếp được năng lượng Từ Bi của Phật nơi chúng ta, mới có thể giúp cho ta và người tìm lại được chính mình, sống an nhiên và tự tại, sống bình an và hạnh phúc, sống nhìn rõ phiền não và cội nguồn của bất thiện nghiệp, sống có sức mạnh chuyển hóa tất cả những điều sai phạm của cuộc đời, chuyển hóa được nghiệp chướng, chuyển hóa được đau khổ để có được hạnh phúc và bình an, hiển lộ chính ngay trong cuộc đời này. Ta không làm cho ngày mai, ta chẳng tu cho kiếp sau, ta tu cho kiếp này, ta tu hành trong ngay giây phút này, ta sống an nhiên ngay trong sát na này, trong hiện tại nơi đây. Hiện tại là hạnh phúc, hiện tại là sự sống, an trú trong hiện tại, an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa là an trú trong hạnh phúc và bình an. An trú ở trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa chúng ta sẽ đứng vững ở giữa đời dù không cần biết sự thử thách nào đang tới, sẽ tới và đã tới, chúng ta sẽ không bao giờ gục ngã. Bởi sức mạnh của tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi sẽ chuyển hóa tất cả, sẽ giữ vững cho con thuyền nhỏ dù rất bé chênh vênh trên đại dương sóng gió vẫn bình an trở về tới bến bờ.

Chúng ta là ai? Chỉ là một con người, chỉ là một kiếp người hiện tại chênh vênh trên tội lỗi cám dỗ. Chúng ta thật sự yếu đuối nhưng lành thay là trong sự yếu đuối đó ta được khai thị rằng có tâm Phật được hiển lộ từ thuở chúng ta tiếp cận với tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi. Ta thấy rõ được tánh Phật của ta, ta tiếp được tha lực Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật, ta rước được Phật hiển ngự trên đảnh đầu trong cuộc đời. Ta song hành được với các Bậc Giác Ngộ, ta tạo ra thật nhiều nhân duyên tăng trưởng phước báu trong pháp thiện tin sâu vào Nhân Quả và quy y Tam Bảo, giữ được giới. Những điều chúng ta hành đó, giới đức đó, giới hạnh đó đã giúp chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa bền vững hơn để có được sức mạnh Định lực, Chánh Kiến, Chánh Tư Duy để chúng ta nhìn thấu tất cả những bất thiện nghiệp ta tạo ra là gốc của phiền não đang ẩn hình trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta lấy năng lượng Từ Bi, chúng ta lấy tha lực Phật điển để chuyển hóa tất cả phiền não đó và biến phiền não đó thành hạnh phúc, thành bình an, thành niềm an vui hiện có ngay trong bây giờ. Và hưởng được nó ngay trong bây giờ và tiếp tục tăng trưởng phước báu bằng thực hiện các pháp thiện an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Phước báu ở ngay đây, bình an ở ngay đây.

Những ai thực tập Thất Bảo Huyền Môn, những ai thực tập vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa sẽ tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Những người đó luôn luôn có sự bình an, những người đó luôn chan chứa lòng Từ Bi và yêu thương. Miệng luôn mỉm cười, tinh thần luôn thanh thoát nhẹ nhàng. Thân tâm sẽ hết bệnh và hiểu rõ mọi phiền não, có sức mạnh chuyển hóa chúng để biến chúng thành hạnh phúc và an vui. Đặc biệt, những ai tu tập Thất Bảo Huyền Môn, an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, họ sẽ luôn luôn đứng vững giữa cuộc đời nhiều chông gai và thử thách. Họ không bao giờ bị gục ngã bởi xung quanh họ luôn có Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên bảo hộ và che chở, bởi trên đảnh đầu và cuộc đời của họ luôn có mười phương chư Phật an trú, bởi trong hơi thở của họ luôn tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Chư Phật vào thân tâm của họ. Cuộc đời của họ là một ngôi chùa, là một tòa Sen, là nơi cư trú thường trụ của mười phương Chư Phật. Thật an vui, thật hạnh phúc và thật lành thay cho những ai đang tu tập Thất Bảo Huyền Môn, an trú trong Chánh Niệm Mu A Mu Sa để đứng vững giữa cuộc đời này.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ, bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, tay Từ Bi để chúng ta lấy Từ Bi và Trí Tuệ an nhiếp trong hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa để tiếp tục đón nhận thật nhiều tha lực Phật điển vào cuộc đời của chúng ta.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con đứng vững giữa đời. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn chúng ta vừa đồng tu trong 21 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Mỗi một chúng ta đã tiếp thâu được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm.

Chúng ta lấy tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi của mười phương chư Phật để trưởng dưỡng và nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta. Bao nhiêu lâu chúng ta nuôi dưỡng thân của chúng ta bằng năng lượng Từ Bi của Phật, tha lực Phật điển sẽ tác động vào huyệt mạch, sẽ tác động vào kinh mạch và Luân Xa để khai thông chúng giúp chúng ta bớt bệnh, hết bệnh và khỏe mạnh. Và bao nhiêu lâu chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi vào trong tâm, tâm trí của chúng ta sẽ sáng, Trí Tuệ của chúng ta sẽ bừng khai để nhìn rõ tất cả cội nguồn của bất thiện nghiệp, những mầm ác tạo ra phiền não đang ở trong kiếp này. Chúng ta lại có thêm năng lực Định lực mạnh bởi tha lực yêu thương của Phật để dũng mãnh chuyển hóa chúng, biến chúng thành hạnh phúc bình an ngay trong kiếp này. Với sự bình an và hạnh phúc đó, với sự nhìn rõ, nhìn thấu để buông hết mọi phiền não chúng ta sẽ đứng vững giữa cuộc đời này. Dù cho trùng trùng thử thách có liên hồi kéo tới ta vẫn vững trong niềm an vui và hạnh phúc, chúng ta luôn bình an. Nguyện sự bình an được nuôi dưỡng bởi tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật luôn hiện diện trong từng hơi thở của các bạn và trong từng người của chúng ta. Và chúng ta hãy đồng hồi hướng tới tất cả những chúng sanh khác luôn có được sức mạnh Từ Bi của Phật chan chứa trong lòng để những chúng sanh đó cũng đứng vững ở giữa cuộc đời.

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng con đứng vững ở giữa đời muôn trùng thử thách.

Chúng con xin hồi hướng công đức tu luyện ngày hôm nay nếu có tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ cũng đứng vững giữa đời muôn trùng thử thách bình tĩnh, an vui, hạnh phúc và bình an để cùng nhau lập nên những chính sách tạo ra nên hòa bình bền vững cho thế giới.

Chúng con cũng đồng nguyện hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược để họ chế ra vắt xin và thuốc chữa bệnh cho muôn người.

Chúng con cũng hồi hướng tới các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới có tình thương lớn và Trí Tuệ chữa lành tất cả các bệnh nhân đang lâm bệnh trong hiện tại,

Chúng con đồng xin mười phương Chư Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts