Search

Bài 1070: Nhịp Cầu Giác Ngộ – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn! Chúng ta gặp nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu. Đây là kênh Youtube chúng ta đồng tu Pháp môn Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn.

Chúng ta là những Phật tử đã có nhân duyên gặp được Phật Pháp trong kiếp này. Chúng ta có nhân duyên hiểu biết về ba ngôi Tam Bảo Phật − Pháp − Tăng, ta đã tin sâu vào Đức Phật, Đức Thế Tôn, Ngài đã Tự Giác Ngộ bản thân của Ngài để rồi Ngài chỉ dạy cho chúng sanh con đường đi đến sự giải thoát khỏi đau khổ. Và Ngài đã truyền lại cho chúng ta thật nhiều những giáo pháp có ý nghĩa cao sâu nhiệm mầu để mỗi người chúng ta khi học hỏi, hiểu biết rõ về Nhân Quả Thiện − Ác để chúng ta thoát khổ. Ngài còn để lại một pháp bảo vi diệu đó là Tăng Bảo nơi tập thể những người xuất gia có năng lượng hòa hợp giới hạnh, giới đức viên minh. Ba ngôi báu này trong Phật Pháp là ba thứ quý nhất của một đời người khi có cơ duyên gặp gỡ và thực hành tin sâu. Chúng ta lại có nhân duyên trong cuộc đời tin vào Nhân Quả Thiện − Ác, miên mật giữ năm giới của Đức Phật và hành thập thiện. Nhân duyên đó đã dẫn đưa chúng ta hội ngộ được với Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, không như các Pháp môn khác, Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn đi chuyên về sự tiếp cận giữa tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật gắn kết và truyền vào thân tâm của chúng ta, hòa quyện vào với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi người, tạo thành một nguồn năng lượng lớn chuyển vào trong thân để giúp cho thân của chúng ta khỏe mạnh hết bệnh, giúp cho tâm của chúng ta thanh tịnh. Sự vận hành tu luyện Pháp môn này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được thật là nhiều những điều chúng ta chưa có cơ hội hiểu. Và khi thực hành Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở vẫn là một vế rất quan trọng trong pháp tu, do đó khi chúng ta thở vào và thở ra cần phải nắm vững. Khi chúng ta hít vào nhớ rằng chúng ta luôn hít bằng mũi, đi xuống dưới phổi, xuống dưới Đan điền Khí hải. Khi xuống dưới đây các bạn phình bụng ra bởi sự phình bụng đó giúp chúng ta dưỡng khí Oxy ở dưới Đan điền khoảng chừng 3 giây. Sau đó Oxy sẽ được đốt cháy tạo thành nhiệt lượng theo Nhâm đốc và cột xương sống với hơi thở ra cùng tổng trì với vi diệu âm Mu A Mu Sa dẫn năng lượng lên trên đảnh đầu là Bách hội, đưa xuống Ấn đường là giữa hai con mắt rồi đi xuống Nhân Trung thoát ra miệng của chúng ta khi chúng ta trì tụng mật chú. Một vòng tròn luân lưu với hơi thở đúng sẽ tạo cho chúng ta có được sức mạnh của thân và đánh thức được huyệt đạo, nên cách vận khí rất quan trọng. Cách vận hành khí huyết này giúp tăng cường sức mạnh cho thân, giúp cho chúng ta khỏe, giúp cho thân của chúng ta hết bệnh bởi năng lượng của cơ thể được chuyển hóa theo một chu kỳ từ Đan điền Khí hải đi xuống Nhâm đốc, xương sống, tới Bách hội, Ấn đường, Nhân trung. Thở ra như vậy nó sẽ gắn kết những huyệt mạch chính lại với nhau, khai mở huyệt đạo, các năng lượng dự trữ trong các huyệt đạo và đánh thức được 7 Luân Xa trên người, những huyệt đạo lớn. Để năng lượng chúng ta vận chuyển, thanh lọc cơ thể giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, phòng ngừa những chứng bệnh và những căn bệnh vốn có ở trong thân xác của chúng ta. Cộng hưởng thêm năng lượng, tha lực Phật điển Chư Phật tác động vào sẽ tạo ra một nguồn năng lượng lớn hơn luân lưu liên tục trong thân xác của chúng ta và khai mở cho tâm của chúng ta sáng, có Trí Tuệ, sự hiểu biết lớn để chúng ta thực hành những pháp thiện tạo ra những công đức lớn, hạnh nguyện lớn.

Các bạn, khi các bạn vận khí như vậy, chúng ta sẽ tiếp được tha lực Phật điển vào trong thân. Tha lực đó cộng với tự lực của chúng ta luân lưu di chuyển thân xác của chúng ta. Các bạn sẽ hỏi tại sao thiền mà di động, thân xác di chuyển? Thông thường các pháp thiền quán sổ tức, hơi thở, Vispassana vị hành giả đó chỉ ngồi theo dõi hơi thở và quán chiếu từng đề mục nên họ phải luôn giữ thân cho vững chắc không di động. Bởi họ nghĩ khi thân di động sẽ động tâm nhưng các bạn nên nhớ rằng thân là thể động. Theo Thiền Thất Bảo Huyền Môn chúng ta để cho tha lực và tự lực hòa quyện, rung chuyển, di chuyển thân của ta để tạo ra luồng từ trường thanh tịnh vận động trong thân có sức mạnh chuyển hóa bệnh hoạn. Cho nên ta cứ để tự nhiên cho nó chuyển động, bởi đây là thiền với thân động nhưng đặc biệt tâm của chúng ta không có động. Tâm của chúng ta sẽ an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Tâm thì tịnh mà thân thì động, sự tịnh động vận chuyển liên hoàn một cách nhuần nhuyễn để rồi thân đi động theo những chiều hướng mà luồng từ trường của tha lực Phật điển cùng với từ trường của tự thân hòa quyện tác động vô một cách tự nhiên. Sự tự nhiên này giúp cho cơ thể chúng ta bình ổn sức khỏe, tiêu tan những cơn bệnh, thăng bằng được năng lượng của cơ thể giúp cho chúng ta có được sự tràn đầy năng lượng sống, một nguồn năng lượng tích cực hiện hữu luôn luân lưu trong thân tâm của chúng ta.

Vậy nên khi các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn các bạn sẽ thấy sự tác động của tha lực vào thân với sự di động, tay di động, thân di động rồi nhiều hiện tượng sẽ biến hiện, hiển lộ. Bạn chỉ dùng tâm an trú vào hơi thở liên tục, lấy hơi thở để an trú tâm, lấy vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để tăng trưởng tha lực Phật điển và cũng an trú tâm ở trong đó. Tâm của bạn sẽ tuyệt đối thanh tịnh còn thân sẽ di động. Tâm tịnh mà thân động, giữa động và tịnh vận hành với nhau liên tục tạo thành một sự hoạt động hòa hợp, tương xứng, tương ưng trong từng giây phút giúp cho các bạn sẽ thấy được rõ bản thể của thân và nhìn xa ra, hiểu rộng hơn về những điều các bạn đã nghe, đã hiểu mà chưa có cơ hội chứng ngộ thấy. Đây là một pháp thiền chứng ngộ, chứng thấy rồi ngộ ra. Thấy thực sự nó hiện hữu trong khi chúng ta tu tập, thấy nó thực sự, nó hiện hữu trong từng giây phút chúng ta tu luyện Pháp môn này. Và chúng ta dần dần ngộ ra được những gì chúng ta chứng thấy rõ ràng nên gọi là thiền chứng ngộ. Quán chiếu thấy rõ những điều hiện hữu ở trong tâm để chứng thấy những điều đó là sự thực và ngộ ra chân lý.

Bây giờ mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi. Chúng ta bắt đầu vận hành 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.              

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được thật nhiều Phật điển như là một nhịp cầu Giác Ngộ. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa trì niệm 7 biến mật chú Mu A Mu Sa vi diệu âm Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu đó là “nhịp cầu Giác Ngộ”. Các bạn đã từng nghe biết bao nhiêu kinh sách, các bạn đã từng đọc về giáo lý của Đức Phật, các bạn đã nhìn thấy hiện tại ngày nay trên mạng thật nhiều thông tin về giáo lý của Đức Phật, qua mọi hình thức văn chương chữ nghĩa, văn xuôi hay thơ, diễn giải hay diễn đọc. Chúng ta có nhiều cơ hội tiếp cận thật nhiều, rộng rãi và rõ ràng, đây là phước báu hiện tại trong thời này. Tuy nhiên với những phương tiện như vậy tràn lan những ngôn ngữ từ tất cả mọi người có sự hiểu biết khác biệt, đưa tới sự nhận thức rằng tôn giáo được gọi là Phật giáo thật phong phú bởi Ngài tồn tại trên thế gian này từ khi giảng đạo, Giác Ngộ cho đến khi viên mãn cuộc đời 45 năm trời. Trong 45 năm giảng đạo biết bao nhiêu những sự dạy dỗ của Ngài truyền dạy lại cho chúng ta. Tất cả những sự giáo dưỡng của Phật qua kinh, qua giáo lý, qua giới luật được ghi chép và hướng dẫn lại cho chúng ta đều là những nhịp cầu đưa dẫn chúng ta tới bờ Giác Ngộ. Những cái đó rất cần cho những ai tu tập về Phật giáo.

Hôm nay một nhịp cầu Giác Ngộ mới được nói tới để mỗi người chúng ta hiểu rõ hơn về ý niệm, chân lý Đức Phật dạy cho con người. Kinh sách và lời giảng dạy đưa chúng ta có Trí Tuệ hiểu được lời của Phật và thâm nhập vào được sự hiểu biết đó để áp dụng vào sự thực hành. Nhưng Thất Bảo Huyền Môn dẫn đưa chúng ta bước vào một nhịp cầu Giác Ngộ khác biệt một chút, đó là tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Các bạn có thấy rằng khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn mỗi người chúng ta khi tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, từ đó khi tiếp nhận ta đã có được sự chứng ngộ khác biệt. Sự chứng ngộ này đã giúp cho chúng ta dần dần Giác Ngộ được một cách từ từ những điều ta đã học, đang học và sẽ học một cách dễ dàng hơn. Thông qua văn tự giáo lý đã học nay chúng ta sẽ chứng ngộ được những sự giải thích trên văn tự, giáo nghĩa đó. Tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật ban rải khi chúng ta được đón nhận nó, đó chính là nhịp cầu dẫn đưa chúng ta đến sự Giác Ngộ hoàn mãn. Đi tới bờ bên kia một là đi bằng cầu hai là đi bằng thuyền, chúng ta đã có nhịp cầu là tha lực Phật điển. Các bạn, cũng như khi các bạn học giữ năm giới thì năm giới, đó cũng chính là nhịp cầu để giúp các bạn Giác Ngộ. Hay các bạn hành thập thiện thì mười điều thiện cũng là nhịp cầu, một trong của những nhịp của cây cầu đi đến sự Giác Ngộ. Chúng ta học giáo lý của Đức Phật từng phần, từng câu chữ, từng lời giáo dưỡng của những Bậc Tôn Sư tôn kính đều tạo thành một nhịp cầu vững chãi trên nền tảng đức hạnh của mỗi một hành giả, để chúng ta đi trên nhịp cầu đó tới bờ Giác Ngộ. Mỗi một lần chúng ta học giáo lý, mỗi một sự hướng dẫn giảng dạy của các Bậc Thầy tôn kính, mỗi khi chúng ta thực hành miên mật giữ giới, hành thập thiện, tin sâu vào Nhân Quả, quy y Phật − Pháp − Tăng đều tạo được một nhịp cầu gắn kết với nhau trên chiếc cầu đi đến sự Giác Ngộ.

Thất Bảo Huyền Môn cũng là một nhịp cầu nhưng nhịp cầu này nó sẽ giúp cho chúng ta chứng ngộ được những điều mà khó diễn giải trên kinh sách, khó nói bằng văn tự. Các bạn, chỉ có những hành giả nào tu, khi tiếp được tha lực Phật điển, lúc đó mới có cơ hội hiểu rõ hơn về đời sống tiền kiếp Phật giáo. Tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi thật là cao quý, ở trên đời này thật hiếm và thật khó tiếp cận được với tha lực Phật điển nếu chúng ta không hội đủ nhân duyên. Khi chúng ta đã hội đủ nhân duyên và có duyên để tiếp cận được với tha lực Phật điển, chúng ta sẽ đón nhận được thật là nhiều những điều mới mẻ qua tha lực Phật điển tác động vào thân tâm của chúng ta. Các bạn cứ thử thí nghiệm và nhìn xung quanh cuộc sống của các bạn, các bạn có thấy nào có mấy người các bạn quen có đủ nhân duyên tiếp cận với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật? Không có là bao nhiêu. Khi các bạn tiếp cận được với điều đó và hiểu rõ ràng chẳng có là bao nhiêu, từ đó các bạn mới trân quý những điều các bạn đang tu tập. Tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Chư Phật thật tuyệt vời, đó là năng lượng yêu thương của Bậc Giác Ngộ, luồng từ trường Từ Bi đó sẽ ban rải, gắn kết với cuộc đời của các bạn từ những giây phút các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn cho mãi đến khi cuộc đời kết thức. Luôn luôn từng sát na, luôn luôn từng giây phút các bạn sẽ đón nhận được tha lực Phật điển. Tha lực Phật điển đó là nhịp cầu Giác Ngộ và đó cũng là nhịp cầu dẫn đưa chúng ta tới sự chứng ngộ các pháp vô thường Sanh − Diệt, khổ, của Chư Phật. Để chúng ta dần dần buông bỏ đạt đến sự vô ngã, không bám víu là chấp trược vào tất cả những pháp đó, để chúng ta được tự do trở về miền đất Chân Như đưa đến sự giải thoát, an lạc, hết khổ.  

Các bạn, khi các bạn tiếp cận với Thất Bảo Huyền Môn tha lực Phật điển luôn luôn tồn tại trong cơ thể của các bạn, luôn luôn được Chư Phật mười phương ban rải và gắn kết với cuộc đời của các bạn. Năng lượng Phật điển sẽ giúp các bạn đả thông được điều các bạn nghe, hiểu mà chưa thấu. Sẽ nâng cao cái nhìn của các bạn xuyên suốt qua tất cả các pháp vô thường, khổ, vô ngã trong cuộc đời theo tinh thần của Đức Phật dạy, để các bạn có một sự trải nghiệm thích thú hiểu rõ hơn trong sự chứng ngộ. Không phải chỉ nói mường tượng bằng trí hiểu của tâm não mà bằng sự chứng ngộ trải nghiệm ở trong các căn của chúng ta. Tất cả các căn của chúng ta từ ý căn, nhãn căn, nhĩ căn cho đến tất cả các căn khác từ từ lần lượt được trải nghiệm khi tha lực Phật điển tác động vào. Tha lực Phật điển tác động vào thân tâm sẽ làm trỗi dậy tất cả những bất thiện nghiệp từ vô lượng kiếp qua các bạn tạo ra để các bạn có cơ hội nhìn rõ quán chiếu Nhân Quả của bất thiện nghiệp, của những quả Ác, của những phiền não ngủ ngầm đang tàng chứa trong kiếp này của các bạn. Để các bạn có cơ hội chuyển hóa chúng, để các bạn có cơ hội làm chủ những phiền não đó chuyển hóa chúng để bạn không còn phiền não, trở nên hạnh phúc. Nếu người tu không có khả năng nhìn rõ phiền não, những quả bất thiện thì chẳng có thể có được niềm hạnh phúc và tâm bình an. Tha lực Phật điển giúp cho các bạn nhìn rõ được mọi phiền não, những căn duyên phiền não tạo ra từ vô lượng kiếp qua hoặc ngay trong kiếp này.

Tha lực Phật điển là ngọn đèn để chiếu sâu vào trong tâm của chúng ta, chiếu sáng trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta mỗi khi thấy phiền não chúng ta không chạy, sợ, trốn, quay lưng lại. Nhưng chúng ta có đủ Định lực để nhìn rõ phiền não đó. Chiếu ánh đèn Trí Tuệ bằng tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi đó vào ngay chỗ ta đang phiền não và chính vì thế ta sẽ có cơ hội nhìn rõ được Nhân Quả tạo ra sự phiền não đó rồi chúng ta chuyển hóa chúng bằng năng lượng từ trường Từ Bi của Phật và của ta. Luồng từ trường Từ Bi của Phật, năng lượng yêu thương của Phật cộng cùng với năng lượng tự cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta có sức thần thông chuyển hóa phiền não. Ta chẳng tìm hạnh phúc cũng chẳng tìm cầu Niết Bàn nhưng chúng ta chuyển hóa được phiền não hạnh phúc sẽ hiển lộ, Niết Bàn sẽ hiển thị. Đó là chân lý, còn nếu như không thể chuyển hóa được phiền não, nếu không dám trực diện với phiền não, nếu không dám nhìn phiền não để tìm ra nguyên nhân của phiền não để chuyển hóa chúng thì ta không thể tìm thấy Niết Bàn và cũng không thể tìm thấy hạnh phúc. Tha lực Phật điển là nhịp cầu Giác Ngộ bởi nó là nhịp cầu ở giữa phiền não và Niết Bàn. Tha lực Phật điển là nhịp cầu Giác Ngộ bởi tha lực này chiếu sáng vào trong tâm để chúng ta không sợ hãi phiền não nữa, chúng ta có Định lực, có sức mạnh tự chủ để nhìn thẳng vào phiền não khi nó khởi dậy ở trong tâm của chúng ta.

Các bạn nên nhớ phiền não không thể đoạn diệt bởi nó được tích lũy từ vô lượng kiếp qua. Phiền não không thể đoạn diệt nếu chúng ta không trực diện với nó. Chỉ có một phương pháp duy nhất là chúng ta phải nhìn rõ phiền não rồi chuyển hóa thì sẽ hết phiền não. Mà khi chúng ta nhìn rõ phiền não tạo ra từ những bất thiện nghiệp vô lượng kiếp qua, từng những mầm mống ác thì chúng ta đã chuyển phiền não thành tâm Bồ Đề. Bồ Đề là an lạc, kiến phiền não thành Bồ Đề. Kiến tức là nhìn, tha lực Phật điển là một cái nhìn xuyên suốt, chúng ta nhìn bằng tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi nhìn thẳng vào mọi phiền não đang ngủ ngầm ở trong tâm, đang hiển hiện ở trong tâm, đang lộn ra để chúng ta chuyển hóa chúng. Ngay cả những cái phiền não vi tế, tàng hình, ngủ ngầm trong tâm thức, qua lăng kính của tha lực Phật điển lòng Từ Bi yêu thương đó, ta vẫn có thể nhìn xuyên suốt được những phiền não đang tàng hình, lẩn trốn ở trong tâm. Chúng ta sẽ nhìn rõ và chúng ta sẽ chuyển hóa chúng ngay. Chúng ta đi tìm phiền não chứ chúng ta không sợ phiền não. Ở đời người ta nói vui không tìm tới, phiền não tìm để làm chi, nhưng trên con đường học đạo ta chẳng tìm đến cái vui, ta chẳng tìm hạnh phúc. Bởi vui và hạnh phúc khi chưa nhìn rõ phiền não, chỉ là bong bóng trôi trên nước rồi chúng sẽ nổ tung. Như một tia chớp xẹt ở trên trời rồi cũng tan biến nó không có hiện hữu. Người tu Phật giáo, người tu Thiền Mật song tu là người đi tìm phiền não ngủ ngầm ở trong tâm qua phương tiện vi diệu của tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi.

Các bạn ơi, tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi là một phương tiện thần thông, là một nhịp cầu Giác Ngộ đó. Nó giúp cho các bạn bước qua nhịp cầu Giác Ngộ đó để thấy rõ mọi căn cơ phiền não đang ngủ ngầm trong thân tâm của các bạn. Các bạn có dũng cảm để đi tìm phiền não ở trong tâm để chuyển hóa chúng. Khi các bạn tìm thấy được phiền não ở trong tâm đang ngủ ngầm, khi các bạn nhìn rõ bằng tha lực Phật điển phiền não đó sẽ hiện rõ nguyên nhân tại sao nó gây ra. Từ thấu rõ được nguyên nhân gây ra phiền não bởi những mầm gieo trong ác nghiệp từ kiếp trước, hoặc trong đời này ta sẽ có nhiều cơ hội chuyển hóa chúng. Khi chúng ta chuyển hóa sạch tất cả mọi phiền não thì chúng ta có tràn đầy hạnh phúc. Khi chúng ta chuyển được một phần phiền não, chúng ta có một phần hạnh phúc, khi chúng ta chuyển được một chút xíu phiền não chúng ta có một chút xíu hạnh phúc hiển lộ. Bởi phiền não nhìn rõ và chuyển hóa được thì hạnh phúc sẽ hiển thị. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay trong những phiền não mà chúng ta chuyển hóa được. Các bạn nhớ, từ đây chúng ta không còn sợ phiền não, không sợ não phiền mà chúng ta hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy phiền não của ta khởi dậy. Khi phiền não nó khởi lên, chúng ta dùng tha lực Phật điển quán chiếu nhìn cho rõ rồi chuyển hóa, tức khắc hạnh phúc sẽ tràn đầy. Còn nếu các bạn chạy trốn, xoay lưng, phiền não sẽ đeo các bạn như hình với Bóng, suốt cuộc đời đau khổ triền miên, không bao giờ hết. Phiền não ở đâu? Ở trong tâm nó đang ngủ ngầm. Hạnh phúc ở đâu? Ở chính trong chỗ phiền não các bạn có đó, do vậy nhìn phiền não, chuyển phiền não sẽ thành hạnh phúc, sẽ thành an lạc. Ta không tìm hạnh phúc và an lạc ở bên ngoài, ta tìm hạnh phúc và an lạc ngay ở trong phiền não của chúng ta. Và để nhìn thấy được phiền não và để nhìn được phiền não đó một cách rõ ràng, và nhìn thấy được căn nguyên của những hiện tượng nghiệp ta đã gieo trồng gây ra phiền não đó, thì chúng ta nương nhờ vào tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn rõ hơn, xuyên suốt hơn sẽ giúp cho chúng ta có một tự lực dũng mãnh hơn, để chúng ta nhìn rõ mà không sợ, chuyển hóa để thành hạnh phúc trong cuộc đời.

Tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi là phương tiện lớn, là nhịp cầu dẫn đưa chúng ta từ bến phiền não chuyển hóa chúng để đi tới sự Giác Ngộ. Tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi được gọi là nhịp cầu Giác Ngộ bởi trên nhịp cầu này chúng ta bước qua, chúng ta sẽ thấy rõ tất cả những phiền não đang ngủ ngầm trong tâm. Người đi tu về Phật Pháp, người có cái cứu cánh đi tới Niết Bàn tịch tĩnh an nhiên là người khéo nhìn rõ tất cả mọi phiền não ở trong thân tâm của họ. Ai không nhìn rõ phiền não, không nhìn rõ được gốc của phiền não, nhân của phiền não thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc viên mãn, chẳng bao giờ tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống. Do đó, khi các bạn đau khổ, khi các bạn không được vui, không được hạnh phúc, không được bình an, có nghĩa các bạn chưa nhìn rõ được phiền não ở trong tự thân, chưa nhìn rõ được những phiền não đang ngủ ngầm. Hạnh phúc mà các bạn cho là có, chẳng qua chỉ là một chút mật bôi trên môi, các bạn nếm vào thấy ngọt ngào sau đó tan biến mất. Bởi vì đằng sau vị ngọt của mật đó là một lưỡi gươm sắc bén, có thể cắt đứt lưỡi của các bạn. Chúng ta không nếm mật ngọt bôi trên lưỡi kiếm, chúng ta nếm được hạnh phúc và an lạc khi nhìn rõ phiền não và những cội căn tạo ra phiền não đó. Chúng ta dùng tâm Từ Bi, tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương của Chư Phật chuyển hóa phiền não, những cội căn phiền não đó. Thì tức khắc Bồ Đề Tâm hiển lộ, hạnh phúc sẽ được lan tỏa, sự an lành, bình an sẽ có ngay trong chúng ta khi phiền não được chuyển hóa. Thật là rõ ràng như vậy và thật là dễ làm, thật là dễ hiểu.

Chúng ta không mông lung mê muội đi tìm hạnh phúc ở trên trời, chúng ta cũng không mông lung mê muội đi tìm bình an ở đâu đó hoặc một ai đó trao cho chúng ta. Chúng ta tìm sự bình an ngay trong sự phiền não, chúng ta tìm hạnh phúc ngay trong sự phiền não, chúng ta tìm Niết Bàn tịch tĩnh an nhiên ngay trong phiền não ngủ ngầm của chúng ta. Khi các bạn nhìn rõ hết mọi phiền não ngủ ngầm và chuyển hóa hết chúng thì các bạn đã đạt đến sự Giác Ngộ viên mãn. Nhưng nếu các bạn nhìn rõ một phần, chuyển hóa một phần là các bạn đang Giác Ngộ từ từ. Chúng ta đi từ tiểu Giác Ngộ tới Đại Giác Đại Ngộ như Chư Phật. Do vậy các bạn chuyên tu Thất Bảo Huyền Môn, các bạn lãnh nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi là các bạn có phương tiện vi diệu thần thông, các bạn tạo ra được nhịp cầu Giác Ngộ để các bạn bước qua cái cầu đó, nhìn rõ hết phiền não tàng hình trong thâm tâm. Phiền não chưa được nhìn rõ, phiền não chưa được chuyển hóa, phiền não chưa tìm ra được gốc gác gây ra phiền não, hạnh phúc và bình an không bao giờ tới. Để có được hạnh phúc và bình an, các bạn, chúng ta hãy thường xuyên tiếp tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi qua Thất Bảo Huyền Môn vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Để chúng ta có được sức thần thông lớn từ Trí Tuệ mà nhìn rõ hết mọi phiền não đang tàng hình, hiểu thấu từng căn cơ, mầm mống ác đã gieo trong kiếp trước và kiếp này để chúng ta hoan hỷ chuyển hóa, chúng ta sẽ chứng đắc được sự an lạc và bình an trong tâm của chúng ta.

Tại vì người ta chưa nhìn rõ được điều đó và cũng chẳng có phương tiện vi diệu như Thất Bảo Huyền Môn nên trên đời thật là nhiều người đã tu, đã nghe pháp, đã là người Phật giáo, Phật giáo gốc ở trong gia đình Phật giáo, đi theo ông bà tới chùa từ thuở nhỏ, học kinh nghe giảng, nhưng họ chẳng có được sự bình an, họ không có được hạnh phúc rõ ràng. Hạnh phúc và bình an đối với họ nó như một cơn gió nhỏ chợt tới rồi biến mất. Các bạn cứ nhìn quanh đi những người học Phật được gọi là cao siêu hiện hữu, trong đời hiện tại họ có bình an hay không, họ có hạnh phúc hay không. Họ không bình an và hạnh phúc được chính là vì chưa nhìn rõ được phiền não, họ chưa có phương tiện thần thông lớn Thất Bảo Huyền Môn, tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi để nhìn thẳng vào phiền não, để nhìn rõ và tìm ra tất cả mọi phiền não ngủ ngầm ở trong tâm và nhận rõ được những mầm mống tạo ra phiền não đó để chuyển hóa. Họ không nhìn được phiền não, họ không chuyển hóa được phiền não nên họ chẳng có bình an và hạnh phúc. Họ không có bình an, hạnh phúc tự tại ở trong tâm mà họ chỉ mượn những gì ở đời để tạo ra hạnh phúc và bình an cho họ mà thôi. Những sự mượn như vậy không tồn tại lâu, chỉ thoáng qua như hơi thở rồi biến mất trong không trung chẳng còn tồn tại. Cho nên ngày nay tìm được người có bình an, tìm được người có hạnh phúc thực sự, tìm được người an lạc thật sự thật là hiếm, bởi ít ai chuyên chú các pháp tu để nhìn phiền não, để chuyển hóa phiền não. Mà hầu hết họ tu là để đi tìm hạnh phúc và Niết Bàn. Nhưng Phật đã dạy hạnh phúc không ở đâu xa, Niết Bàn cũng không ở đâu xa, ở ngay phiền não hiện hữu trong tâm. Nếu thấy được phiền não ngủ ngầm trong tâm ta chuyển hóa chúng. Nếu thấy phiền não hiện hữu ở trong tâm, ngủ ngầm trong tâm ta dùng tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi chiếu vào nó để nhìn rõ những mầm mống đã tạo ra những phiền não đó, chúng ta chuyển hóa ngay thì hạnh phúc sẽ hiển lộ, Niết Bàn sẽ bừng khai, Trí Tuệ sẽ sáng và chúng ta sẽ có được sự bình an, hạnh phúc viên mãn.    

Các bạn nhớ rằng tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi chính là nhịp cầu đưa các bạn đến sự Giác Ngộ, giúp cho các bạn nhìn rõ mọi phiền não ở trong tâm. Chúng ta không chạy trốn phiền não, chúng ta không sợ hãi phiền não. Chúng ta có sự can đảm và sức mạnh, bởi chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Ngay ở chỗ đó chúng ta quay trở lại nhìn rõ ở trong tâm để quán chiếu tất cả mọi phiền não đang khởi lên, mọi phiền não đang ngủ ngầm ở trong tâm. Lấy tha lực Phật điển đó chiếu cho thật sâu, nhìn cho thật rõ, hiểu cho được những nguyên nhân gây ra phiền não đó. Khi các bạn hiểu được nguyên nhân gây ra phiền não đó, khi các bạn nhìn rõ phiền não đó bằng tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi thì phiền não sẽ đoạn diệt, hạnh phúc sẽ hiển lộ, Niết Bàn sẽ hiển thị, Trí Tuệ sẽ bừng khai.

Các bạn mời đặt tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy cùng nhau tổng trì vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa 7 biến nữa để tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, để chúng ta tạo thành nhịp cầu Giác Ngộ quán chiếu tất cả và nhìn rõ phiền não của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi mà quán chiếu, nhìn rõ mọi phiền não, đau khổ tạo thành nhịp cầu đưa đến sự Giác Ngộ. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta.

Các bạn nhớ rằng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và tới được Niết Bàn nếu ta không nhìn rõ mọi phiền não trong tâm thức của chúng ta. Người chạy trốn phiền não không bao giờ có được hạnh phúc, người không nhìn rõ phiền não chẳng bao giờ có được bình an, người không nhìn rõ nhân tạo ra phiền não chẳng thể tới được với Niết Bàn. Cũng chính vì lẽ đó mà từ lâu có mấy ai sống ở trên đời có được bình an đâu bởi vì họ không bao giờ dám nhìn thẳng vào phiền não của họ, họ chạy trốn phiền não. Khi thấy phiền não họ đi tìm gì đó để tạo ra niềm vui, khi thấy phiền não họ đi tìm gì đó để tạo ra hạnh phúc. Nhưng niềm vui và hạnh phúc đó chẳng tồn tại được bởi phiền não còn. Phiền não còn, hạnh phúc, vui ở đâu mà có. Khi họ bất an, đau khổ họ liền chạy trốn phiền não, họ đi tìm một cái gì bám víu vào, để có chút bình an, nhưng bình an đó không có, chẳng tồn tại. Chỉ là những lời hứa suông không bao giờ tới. Bởi phiền não vẫn còn đầy ắp trong tâm trí của họ thì bình an sao có thể có.

Các bạn ơi, bình an không ở đâu xa, bình an ngay trong phiền não. Khi các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn, khi các bạn đã niệm vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, đó chính là phương tiện thần thông để cho các bạn quán chiếu thật rõ tất cả, tất cả những phiền não đang ngủ ngầm trong tâm thức của các bạn, để các bạn nhìn thấu rõ phiền não đó, để các bạn truy ra được cái gốc gây ra phiền não rồi các bạn chuyển hóa. Khi các bạn nhìn được phiền não mà chưa chuyển hóa thì các bạn đã có được mùi hạnh phúc đang tới. Mà các bạn nhìn rõ được nguyên nhân nữa thì hạnh phúc đang dần dần được hiển lộ. Mà các bạn có tha lực Phật điển tức là có phương tiện để chuyển hóa mầm mống ác đó, gây ra phiền não đó, các bạn sẽ có được bình an, hạnh phúc và tự tại không bao giờ mất. Các bạn nhớ hãy nghĩ tới tất cả những người ta thương yêu, hãy tạo mọi điều kiện để cho họ tới được sự bình an bằng cách có tâm dõng mãnh nhìn thẳng vào phiền não đang ở trong tâm họ. Hồi hướng tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi tới những người đó để họ dõng mãnh nhìn thẳng vô phiền não của họ, để họ chuyển hóa phiền não của họ, để họ chứng đắc được sự an lạc, tịch tĩnh nhưng hạnh phúc và bình an ngay trong phiền não của tâm họ. Hạnh phúc không có xa nha các bạn, hạnh phúc ở thật gần. Mong các bạn hiểu được điều đó để chúng ta cùng nhau đạt được sự hạnh phúc, viên mãn.

Giờ đây Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay phải vào bàn tay trái chúng ta trì tiếp 7 biến

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được thật nhiều Phật điển tạo được nhịp cầu Giác Ngộ. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi tạo thành nhịp cầu Giác Ngộ.

Nếu đồng tu hôm nay tạo được phước báu nào xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ có Trí Tuệ lập nên những chính sách tạo ra nên hòa bình bền vững cho thế giới.

Chúng con cũng hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới để họ có được sức mạnh, trí tuệ, chuyển hóa chữa lành bệnh tật của tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn