Search

Bài 1039: Nuôi Dưỡng Chánh Ngữ – Mu A Mu Sa

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn để chuẩn bị đồng tu ngày hôm nay.

Mô Phật!

Kính mời các bạn chúng ta giữ thân tâm, ngữ ý thanh tịnh và tại đây chúng ta cùng quy hướng về ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đang hiện diện trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến! Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn Thiền Mật song tu có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tha lực Phật điển đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật và tự lực cầu Đạo của mỗi một hành giả khi tu tập. Năng lượng Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi là tha lực, nguồn tha lực này sẽ phối hợp với tự lực của chúng ta, và vì có sự tương tác giữa hai luồng tha lực và tự lực, mỗi một Hành giả chúng ta, mỗi một các bạn khi tu tập, chúng ta sẽ đón nhận được luồng năng lượng đó, chuyển vào thân tâm của chúng ta, và thân của chúng ta sẽ cảm giác được nguồn năng lượng này tương tác thực tế qua tất cả các Huyệt mạch trên cơ thể, trên những phần chủ yếu như đảnh đầu, Ấn Đường, Nhân Trung, hai lòng bàn tay, hoặc toàn thân tùy theo căn duyên của mỗi bạn và năng lượng sẽ tác động vô. Nó có một sự trải nghiệm thích thú bởi các bạn có một đề mục bằng năng lượng thực tế tác động vào thân tâm, phối hợp với năng lượng tự thể của mình, nó luân lưu trên toàn bộ cơ thể của mình, giúp cho chúng ta có một đề mục để tâm luôn theo dõi và hướng theo an trú trong hơi thở của Chánh Niệm.

Để sự đồng tu tăng được hiệu lực tối đa, mỗi một Hành giả chúng ta phải có sự chuẩn bị thật rõ về tâm của mình. Tâm của mình cần phải quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo, tin tuyệt đối vào Phật – Pháp – Tăng, rồi chúng ta quy y với Phật – Pháp – Tăng. Như thế nào gọi là quy y? Quy y tức là nhận Phật làm Thầy, quy y với Pháp là nương vào Giáo pháp của Như Lai, quy y với Tăng là nương vào tinh thần sống hòa hợp của Tăng đoàn để chúng ta tu. Chúng ta nhận Phật làm Thầy, nhận Giáo pháp của Phật là Pháp môn duy nhất chúng ta tu tập, chúng ta nhận Tăng đoàn là Tăng thân hòa hợp sống trong tinh thần hòa hợp, tinh tấn tu học. Chúng ta sau khi tìm hiểu về ba ngôi Tam Bảo rồi, quy y rồi, chúng ta tin tưởng vào Luật Nhân Quả mà Đức Thế Tôn đã dạy. Nhân Thiện và Ác, chúng ta từ bỏ những nhân ác, tinh tấn làm những nhân thiện, hành những nhân thiện, rồi chúng ta giữ Năm Giới, hành Thập Thiện thì khi tất cả các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa, an trú trong hơi thở Chánh Niệm này, tha lực mười phương Chư Phật, Phật điển siêu thế liền tác động vào thân của các bạn, tương tác với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn mà mỗi bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng đó tác động vào thân và tâm của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm giác được năng lượng đó di chuyển vào châu thân của chúng ta và chúng ta chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm, mật chú Mu A Mu Sa và để tự nhiên cho năng lượng, tha lực và tự lực này phối hợp với nhau tác động vào thân, di chuyển theo những chiều hướng phù hợp để giúp cho thân của chúng ta thêm khỏe, tâm của chúng ta thêm thanh tịnh.

Đối với các bạn đây là lần đầu chúng ta bước vào để thực hành thì các bạn nhớ đây là Pháp môn Thiền Mật song tu có tên Thất Bảo Huyền Môn, luôn giữ trong hơi thở Chánh Niệm, hít vào và thở ra. Khi hít vào các bạn biết rằng chúng ta hít vào, khi thở ra chúng ta biết thở ra, với hơi thở hít vào thì phình bụng, thở ra hóp bụng. Khi hít vào chúng ta hít bằng mũi rất từ từ, thở ra chúng ta thở bằng miệng trì mật chú Mu A Mu Sa. Tất cả thao tác này cần phải nhịp nhàng, cần phải được nhẹ nhàng để cho thân tâm của chúng ta hài hòa, tăng trưởng được năng lượng một cách tối đa. Sự tăng trưởng năng lượng này sẽ giúp cho chúng ta có những đề mục hay hơn để đi sâu vào đời sống thanh tịnh, để an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Để tất cả những bất thiện nghiệp, những Niệm Bất Thiện luôn được nhiếp thâu vào trong Chánh Niệm và chuyển hóa hằng ngày.

Các bạn thân mến! Bây giờ chúng ta nhớ là hít bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình bụng, để từ bụng này chúng ta hóp lại, thở ra từ từ, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Bây giờ, các bạn  hãy đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ lên bàn tay trái là bàn tay Từ Bi, chúng ta sẽ bắt đầu trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con biết nuôi dưỡng Chánh Ngữ trong đời sống.”

Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống bụng, phình ra, các bạn thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta vừa thực hành qua 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta vừa đón nhận thật nhiều năng lượng vào thân tâm.

Các bạn thân mến! Pháp môn Thiền Mật song tu có tên Thất Bảo Huyền Môn là sự khế hợp hài hòa giữa tha lực của mười phương Chư Phật. Tha lực là Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật. Khi các bạn tu tập Pháp môn này, tất cả các bạn từ từ sẽ đón nhận được năng lượng đại Từ đại Bi tác động vào thân của các bạn, nó sẽ tuôn tràn vào thân tâm của các bạn, thân tâm của các bạn sẽ cảm thọ được nó, sẽ cảm nhận được sự tác động đó. Sự dung hòa, sự lan tỏa giữa tha lực đó với tự lực cầu Đạo của bạn, cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi chúng ta, nó sẽ là nguồn năng lượng chảy mãi trong châu thân tác động vào các Huyệt Đạo, làm cho thân của các bạn khỏe mạnh, tâm được thanh tịnh. Trong suốt chiều dài các bạn tu tập, khi các bạn đã thuần thục được thì năng lượng này sẽ luôn luôn luân lưu và chảy mãi trong thân tâm của các bạn 24h đồng hồ như là một đề mục sống còn hòa nhập vào với hơi thở Chánh Niệm, hít vào thở ra của các bạn, để cho các bạn luôn luôn chú tâm vào mà làm tất cả mọi công việc trong sự tỉnh táo, giúp cho các bạn tăng trưởng được năng lượng từ thân này để thân không còn bệnh và giúp cho các bạn có được nguồn năng lượng vô biên từ sức thần thông của mật chú Mu A Mu Sa tác động vào tâm để tâm của các bạn như trung tâm, trung tâm của Chánh Niệm chuyển hóa tất cả những Nghiệp thức tới và đi trong quá khứ hay trong giây phút các bạn là kiếp con người, tâm phóng đuổi theo những hình tướng này hình tướng kia, không còn lo lắng nữa bởi ngay trong hơi thở Chánh Niệm với mật chú Mu A Mu Sa, tất cả những nguồn năng lượng đó khi lui tới đều được chuyển hóa và nhiếp thâu vào trong hơi thở Chánh Niệm để chuyển thành năng lượng thanh tịnh giúp cho các bạn sử dụng và ứng dụng nó vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là: “Nuôi Dưỡng Chánh Ngữ”. Thực ra cuộc sống của mỗi người chúng ta đều biết phải nói gì để mang lại niềm vui cho mỗi người, chúng ta tránh tối thiểu những ngôn ngữ gọi là Tà Ngữ như những ngôn ngữ thô trược, thô ác, thị phi, đâm thọc, nói thêm nói bớt, nói dối. Những ngôn ngữ như vậy gây ra đau khổ, phiền não cho người ta tương tác và đối thoại. Không những thế, nó còn tạo ra Khẩu nghiệp để làm giảm bớt phước báu của mỗi người chúng ta. Chính vì lẽ đó mà khi chúng ta tu, chúng ta sẽ tự hiểu được rằng, chúng ta luôn luôn phòng hộ tất cả mọi ngôn ngữ chúng ta sử dụng hằng ngày trong cuộc đời, để làm gì các bạn? Để tránh tạo ra nghiệp, để làm gì? Để tránh tổn phước báu của mình.

Nhưng vốn cuộc đời mỗi người chúng ta ở bên trong đã có sẵn những bất thiện nghiệp của quá khứ, nó nằm tàng ẩn, nó ngủ ngầm trong thân xác của chúng ta, trong Tâm Ý của chúng ta, khi có cơ hội nó trỗi dậy và nó sẽ hành động một cách tự nhiên khó kiềm chế được, do đó, những ngôn ngữ được gọi là Tà Ngữ kia thường vẫn xuất hiện đây, đó trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi một lần ngôn ngữ mà không thuận, không hợp với con đường của Chư Phật được gọi là Tà Ngữ đó gây ra đau khổ cho người khác, tạo nghiệp cho chính mình và cộng nghiệp chung sẽ tổn phước báu vô cùng, như vậy thì chúng ta sẽ chẳng còn sự thanh tịnh ở trong thân tâm của mình. Những gì ta đối xử với người bằng ngôn ngữ thì nó lại vang vọng và ẩn chứa trong Tâm thức của chúng ta, do đó chúng ta phải luôn coi trọng, theo như lời Phật phải hộ mạng ngôn từ sử dụng.

Ngày nay, khi chúng ta tu Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn bởi có nguồn tha lực. Chúng ta nên nhớ tha lực là một nguồn năng lượng của Phật có sự tác động trực tiếp vào thân tâm của ta. Hầu hết chúng ta tu thường dùng sự tự lực, tự giác, tự lực để tu là đúng với lời của Chư Phật. Sự tự giác đó là tự giác cầu Đạo Giác Ngộ, nhưng tha lực là gì? Nó là lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật khi thấy Tâm tự giác cầu Đạo Giác Ngộ một cách tha thiết như vậy, một cách tinh tấn như vậy, một cách dũng mãnh như vậy thì mười phương Chư Phật qua mật chú Mu A Mu Sa sẽ ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới mỗi người chúng ta. Chính vì chúng ta có cảm thọ của tha lực đó, chúng ta nhận biết rằng, chúng ta đã đón nhận được sự tương tác giữa ta và Chư Phật.

Chính vì sự tương tác giữa tha lực của Phật và tự lực của chúng ta, chúng ta cảm giác được nó, chúng ta nhận ra rằng sự gần gũi của ta với Phật và nhận ra là chúng ta có Phật ở bên trong và chúng ta luôn đồng hành cùng với những lời giáo dưỡng của Chư Phật. Đặc biệt hơn, năng lượng đại Từ đại Bi sưởi ấm con tim và trí tuệ mỗi người chúng ta. Nó giúp cho chúng ta trở thành một con người sống trong Chánh Định vững chắc với muôn trùng thử thách khi tới bởi những bất thiện nghiệp, chướng ngại do tiền kiếp nó kéo về do Nhân Quả ta đã tạo nay nó trổ. Khi chưa tu, quả đắt do bất thiện nghiệp của quá khứ tràn về, ta sợ hãi, chính trong sự sợ hãi một cách vi tế như vậy, ta cũng không cảm nhận được nên mỗi người chúng ta thường hay sử dụng những ngôn ngữ không đúng Chánh Ngữ, mà gọi là Tà Ngữ, Tà Ngữ là gì? Là những ngôn ngữ, Tà là những ngôn ngữ gây ra chướng ngại trên con đường tu phước báu, trưởng dưỡng phước báu. Tà Ngữ là những ngôn ngữ chướng ngại, làm tổn phước báu, ngôn ngữ đó là ngôn ngữ gì? Là ngôn ngữ mà chúng ta nói thêm nói bớt, chúng ta nói thô ác, chúng ta nói thị phi, chúng ta nói đâm thọc, chúng ta nói dối, gọi chung là những vọng ngữ. Vọng ngữ là những lời nói dối, là những lời nói thêm nói bớt, đâm thọc, thị phi, thô ác. Vọng ngữ sẽ tạo ra nghiệp làm tổn phước báu và nó sẽ làm ngăn ngại trên con đường mỗi một Hành giả đi tìm con đường giải thoát cho chính mình. Tự lực của chúng ta ngay trong kiếp này có đủ khả năng để đẩy lui những điều đó, tuy nhiên với sự phối hợp của tha lực thì tự lực của chúng ta cộng hưởng với tha lực mười phương của Chư Phật, sức mạnh tăng lên gấp hàng ngàn lần mà chúng ta không thể tưởng tượng được.

Khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, trì mật chú Mu A Mu Sa và an trú trong hơi thở Chánh Niệm thì tự nhiên cũng như “Hữu xạ tự nhiên hương”, chúng ta sẽ có những ngôn từ đúng theo Chánh Ngữ của Đức Phật dạy và những lời nói Chánh Ngữ đó nó tỏa sức mạnh của sự ấm áp, của lòng bao dung, của tình thương, của sự quan tâm. Tại vì sao? Vì tự lực cầu Đạo của chúng ta, lực do tự ta cầu Đạo đó nó tạo thành Nguyện lực, tạo thành Định lực, nhưng nó được phối hợp với một lực khác nữa, lực này là lực của lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật. Năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật ấm như mặt trời Trí Tuệ, sưởi ấm hằng vô lượng kiếp lăn trôi trong màn Vô Minh lặn ngụp trong Tham – Sân – Si, giúp cho chúng ta ấm lên, hạnh phúc hơn và từ ngôn ngữ ta sử dụng hằng ngày, nó lan tỏa những Chánh Ngữ, những lời nói mang lại tình yêu, mang lại cảm giác ấm êm, không sợ hãi, không đau khổ cho tất cả những người chúng ta đang đối thoại. Không những thế mà ngôn ngữ của chúng ta sẽ có một lực yêu thương, giúp cho giảm bớt những sự đau khổ của những ai tiếp xúc với chúng ta.

Ngôn ngữ bình thường chỉ là ngôn ngữ của chúng ta, nhưng ngôn ngữ ngày hôm nay khi các bạn tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn với mật chú Mu A Mu Sa, an trú trong hơi thở Chánh Niệm thì những ngôn từ các bạn sử dụng hằng ngày nó sẽ tăng trưởng vô cùng theo chiều hướng hướng Thượng, hướng đến sự Giải Thoát và trong những ngôn ngữ chúng ta sử dụng đó, nó dung chứa năng lượng giao thoa tâm với tâm trong sự hài hòa và hạnh phúc, giúp cho tất cả mọi sự bất an của ta và của người được chuyển hóa thành những sự an lành và hạnh phúc, giúp cho sự sợ hãi của người và của ta tan biến, giúp khơi dậy nguồn hạnh phúc vô biên vốn có trong tự thể nơi Tánh Phật và giúp cho mỗi một ngôn từ chúng ta sử dụng như hương hoa của nhà trời được rải xuống tới những tấm lòng mà chúng ta có nhân duyên tiếp cận trong kiếp này.

Các bạn thân mến! Thiền Thất Bảo Huyền Môn Mu A Mu Sa có sức thần thông thật lớn, thần thông là bởi vì đó là năng lượng đại Từ đại Bi. Không có một nguồn năng lượng nào có thể lớn hơn năng lượng của lòng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật và không có một nguồn năng lượng nào lớn hơn năng lượng Từ Bi của mỗi một chúng ta đã có sẵn trong Tự Tánh của Phật nơi thân kiếp làm người này. Tự Tánh vốn có của ta đã dung chứa được năng lượng đại Từ đại Bi, nhưng năng lượng đó được phối hợp tràn đầy với năng lượng đại Từ đại Bi của Phật thì nó trở thành cả một biển năng lượng vô biên thế giới. Biển năng lượng của Từ Bi này sẽ chuyển hóa, thanh lọc tất cả mọi sự bất tịnh trong ngôn ngữ sử dụng và ứng dụng hằng ngày. Từ khi các bạn tu tập, từ khi các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa, nếu các bạn để ý, ngôn ngữ của các bạn có sức mạnh để giải tỏa sự căng thẳng của người khác, ngôn ngữ của các bạn có sức mạnh của tình yêu, của lòng Từ Bi để giảm bớt tất cả mọi gánh nặng, âu lo, phiền lụy trong những con người các bạn giao tiếp. Mà đặc biệt hơn là trong thân tâm của các bạn, vạn sự xảy ra thật nhẹ nhàng bởi trong tâm luôn có ngôn ngữ của Chư Phật được đặt để để chuyển hóa, để xoa dịu và để làm cho thăng hoa tất cả những điều đang xảy ra trong cuộc đời này theo chiều hướng hướng Thượng.

Các bạn thân mến! Rất quan trọng cho mỗi người chúng ta ý thức rằng Chánh Ngữ là điều rất cần thiết, là mấu chốt để giữ sự hòa bình trên thế giới. Chánh Ngữ còn là cánh cửa đưa mỗi con người chúng ta bước vào Niết Bàn, bước vào cảnh giới an lạc của cuộc đời, bước vào nơi tràn đầy Trí Tuệ và ánh sáng, nơi đó có đầy đủ năng lượng của lòng bao dung, nhiếp thâu vạn pháp bất thiện, nhiếp thâu vạn pháp bất thiện chuyển hóa nó thành năng lượng tích cực phục vụ cho đời sống hiện tại của chúng ta. Không những vậy mà trong những kiếp của tương lai bởi chúng ta ngay trong kiếp này an trú trong hơi thở Chánh Niệm đó, năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật, tha lực đại Từ đại Bi của Chư Phật mà chúng ta tự nhiên nơi Khẩu của chúng ta, nơi miệng của chúng ta sẽ luôn luôn phát ra những lời nói đúng như Chánh Ngữ có chứa đựng năng lượng chuyển hóa những sự bất thiện đang xảy ra trong cuộc đời.

Các bạn thân mến! Nếu các bạn miên mật tu tập thì từng lời nói của các bạn sẽ có một giá trị thanh tịnh, từng lời nói của các bạn là những nhịp cầu đưa mọi người tới sự bình an. Từng ngôn từ các bạn sử dụng dung chứa được năng lượng Từ Bi nhằm rung động thân tâm của mọi người nghe, làm cho mọi phiền não của họ không còn nữa, làm cho muôn sự phiền lụy rụng rơi. Rất quan trọng các bạn. Lời Từ Bi từ chúng ta bởi nó khởi lên do năng lượng đại Từ đại Bi, tình yêu thương của Chư Phật cộng hưởng với tinh thần tự giác cầu Đạo Giác Ngộ đánh thức được lòng Từ của chúng ta, nó ban rải ra cho muôn người trong sự hồi hướng khi chúng ta tu đó, sự cảm hóa nhân sinh trong cuộc đời sống an lạc và hạnh phúc, bớt phiền não, bớt đau khổ, thân xác sẽ bớt bệnh, tinh thần sẽ thanh tịnh dần và đời sống của chúng ta sẽ từ từ đưa tất cả mọi bất như ý thành như ý. Như ý ở đây là như ý theo Chánh Pháp, chẳng cầu, chẳng mong, sống ngay trong hiện tại, nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta trong hơi thở Chánh Niệm của mật chú Mu A Mu Sa.

Mỗi khi các bạn hít vào thở ra, chúng ta giữ tâm trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú này thì chúng ta, mỗi người tu tập Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn Thiền Mật song tu liền đón nhận được thật là nhiều năng lượng, năng lượng cộng hưởng này nó giao thoa giữa Bảo Thành và các bạn đồng tu, bởi chúng ta ngày nay, mỗi một ngôn ngữ đều dung chứa năng lượng của Từ Bi, và mỗi một người của chúng ta, mỗi một cuộc đời của chúng ta như những giọt nước đang lăn tăn trên sa mạc nóng bỏng, nếu không đồng tu để trở về với nhau tạo thành một nguồn nước thì giọt nước kia nhất định sẽ biến mất trên biển đời nóng bóng của những nghiệp bất tịnh đang thiêu cháy, và phước báu của các bạn sẽ không còn. Nhưng khi các bạn và Bảo Thành đồng tu và đồng trì mật chú Mu A Mu Sa, an trú trong hơi thở Chánh Niệm là mỗi người chúng ta đã tự nguyện trở về, trở về với ốc đảo của riêng mình và phối hợp với những nguồn nước mới của tất cả những ai có nhân duyên. Chúng ta đồng hội tụ ở một điểm, điểm đó là hơi thở của Chánh Niệm, điểm đó là mật chú Mu A Mu Sa thì cuộc đời dù có mỏng manh, dù có bé nhỏ như giọt nước trên sa mạc nay đã hòa mình cùng với nhau trong sự cộng hưởng của sự đồng tu, nó tạo thành một dòng Pháp vũ luân lưu chảy mãi trong cuộc đời, và sự luôn luôn chảy đó trong năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật thì nó sẽ tăng trưởng sức sống cho mỗi người chúng ta, nó sẽ làm giàu sự sống cho muôn loài đang kề cạnh chúng ta. Và nếu như chúng ta nhất tâm hồi hướng nữa thì cả hành tinh này, cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới đều có thể hưởng được năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật bởi sự hồi hướng của chúng ta là một sự cộng hưởng thật là lớn. Cộng hưởng bởi nơi đó nó đồng chung từ một điểm là hơi thở Chánh Niệm, nó đồng chung từ một điểm là mật chú Mu A Mu Sa và nó đồng được nhung diếp bởi năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật.

Các bạn thân mến! Lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật, năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật, Phật điển đại Từ đại Bi của Chư Phật là nguồn năng lượng siêu thế, vô biên không thể nghĩ bàn, khi có sự tác động đó phối hợp với năng lượng tự thể, tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta, chúng ta sẽ có được những sự trải nghiệm. Sự trải nghiệm thật rõ ràng biến đổi cuộc đời theo chiều hướng hướng Thượng, đi về con đường mà Đức Phật đã dạy để tự giải thoát bản thân của mình.

Có nhiều Pháp môn để tu, tất cả mọi Pháp môn đều chỉ là phương tiện, nhưng Pháp môn phương tiện Thất Bảo Huyền Môn mật chú Mu A Mu Sa sẽ giúp cho các bạn tương tác được với tha lực và tha lực Từ Bi của Phật sẽ tương tác với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn. Các bạn nhớ phải có sự tự lực cầu Đạo Giác Ngộ nơi Đức Phật là Bậc Thầy dạy dỗ chúng ta, phải có nguồn năng lượng tự lực cầu Đạo Giác Ngộ nơi Giáo pháp của Đức Phật, những gì Đức Thầy Bổn Sư đã dạy cho chúng ta, phải có nguồn năng lượng tự lực nương nhờ vào đại Hùng đại Lực của sự hòa hợp nơi Tăng đoàn thì chúng ta sẽ nhận được thật là nhiều tha lực Phật điển siêu thế Từ Bi khi hít thở và trì mật chú mật chú Mu A Mu Sa.

Nếu các bạn là những người đầu tiên trong lúc này vừa đang nghe Bảo Thành nói và thử thực tập, các bạn sẽ được trải nghiệm, đón nhận được năng lượng một cách đặc biệt tác động vào thân tâm của các bạn, còn nếu như các bạn đã, đang tu tập với Bảo Thành, đồng tu trên mạng như vậy thì các bạn sẽ tăng trưởng nguồn năng lượng này thật nhiều trong từng giây phút của cuộc sống và chắc chắn ngôn ngữ của các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn mỗi ngày. Những Tà Ngữ, những lời nói, vọng ngữ, bất thiện, dối trá, vu khống, thô ác, đâm thọc, đâm bị thóc chọc bị gạo đó, những ngôn ngữ đó sẽ bị loại trừ khỏi cuộc sống của chúng ta bởi trong chúng ta đã chứa tràn đầy năng lượng Từ Bi của Phật, năng lượng Từ Bi đó sẽ tẩy rửa sạch sẽ mọi những ngôn ngữ thô ác, ngôn ngữ thô trược, ngôn ngữ vọng tưởng, những vọng ngữ, tạo ra sự đau khổ cho người khác. Nước sạch trôi vào thì những dơ sẽ dần dần trôi đi, nước sạch của lòng Từ Bi, năng lượng sạch của lòng Từ Bi nơi mười phương Chư Phật khi tuôn vào cuộc đời của chúng ta thì những ngôn ngữ bất thiện tự nhiên sẽ được rửa sạch và từ đó sẽ trổ lên những bó hoa của những ngôn ngữ được đúng như Đức Phật dạy đó là Chánh Ngữ. Rất quan trọng các bạn!

Các bạn hãy cố gắng tu tập để chúng ta nuôi dưỡng Chánh Ngữ nơi nguồn Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi mà mười phương Chư Phật luôn tuôn chảy xuống thân tâm của chúng ta mỗi khi chúng ta niệm mật chú Mu A Mu Sa và an trú trong hơi thở Chánh Niệm.

Các bạn thân mến! Bây giờ Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ và lòng bàn tay Từ Bi này, Từ Bi và Trí Tuệ, chúng ta bắt đầu trì niệm 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con nuôi dưỡng Chánh Ngữ trong đời sống hằng ngày.”

Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, các bạn thở từ từ, hóp bụng. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Bảo Thành và các bạn vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta nếu bây giờ có cơ hội trở về miền quê, thấy những cánh ruộng đồng của người nông dân được đắp đê ngăn chặn như bờ để giữ nước, nhưng vì mỗi người cố gắng ngăn chặn để giữ nước cho ruộng của mình mà đôi khi những ruộng bên cạnh thiếu nước, khô cạn. Nếu như không còn ruộng của mình và ruộng của người mà chỉ trở thành một cánh ruộng mênh mông vô định để chúng ta cùng chung cày cấy lúa gạo thì nước sẽ được san sẻ đầy và đều trên cánh đồng mênh mông vô tận đó. Nguồn năng lượng Phật điển đại Từ đại Bi nếu khi tuôn chảy trong tinh thần cộng tu, có nghĩa là trong cả một cánh đồng mênh mông vô tận không có những bờ đê ngăn ngại thì Phật điển đó sẽ chảy đều lên trên tất cả những mảnh đời của những người đồng tu cùng với Bảo Thành. Cuộc đời của Bảo Thành, cuộc đời của các bạn không còn là những cánh ruộng riêng tư của ta, của tôi. chữ “Ta” và “Tôi” đã không còn tồn tại trong Tâm thức mà chúng ta trở thành cả một thửa ruộng mênh mông vô tận, đó gọi là ruộng Phước điền của những người đồng tu. Với một cánh đồng bát ngát, bao la, vô tận đồng tu đó, nguồn năng lượng Phật điển sẽ tuôn chảy ở trên đó để trưởng dưỡng những ngôn ngữ thanh tịnh đúng như Chánh Ngữ của Đức Phật dạy, tăng trưởng đời sống tu hành trong kiếp người này.

Thế giới ngày nay, chúng ta đi đây đó nơi những tụ điểm có từ 2, 3, 4 người trở lên, chúng ta kinh nghiệm ngay ở nơi đó Chánh Ngữ không còn. Hầu hết trên những vỉa hè của xã hội ngày nay, trên những quán xá ăn uống, trên những ngã ba, ngã tư của cuộc đời, khi sự hội tụ tương tác bằng ngôn ngữ, nhiều những loại ngôn ngữ không đúng với tiêu chuẩn của Chánh Ngữ luôn được tuôn ra một cách bừa bãi, tạo nghiệp mà không hay, nếu ta ở trong nhóm như vậy, dù không nói những ngôn ngữ thô trược, thô ác như thế thì cũng bị tiêm nhiễm bởi những ngôn ngữ, những Tà Ngữ như vậy làm cho năng lượng của chúng ta mất đi sự thanh tịnh. Nhưng các bạn ơi! Nếu các bạn đã tu Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, trì mật chú Mu A Mu Sa rồi thì năng lượng mà mười phương Chư Phật ban rải xuống cho các bạn thật là lớn, và trong những cuộc hội họp mà những người khác đổ tràn ra những ngôn ngữ thô trược, những Tà Ngữ đó thì tức khắc họ sẽ bị tiêm nhiễm bởi năng lượng Từ Bi, ngôn ngữ Chánh của các bạn, để làm gì? Họ sẽ bị tiêm nhiễm ảnh hưởng ngược lại, họ sẽ thay đổi và họ sẽ ứng dụng đúng ngôn ngữ chuẩn mực của nhà Phật để không còn tạo ra Khẩu nghiệp nữa. Do đó, sự ảnh hưởng của ngôn ngữ của các bạn khi các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa có sức ảnh hưởng thật lớn tới cộng đồng, xã hội, ảnh hưởng thật lớn đến gia đình, vợ chồng, con cái, ảnh hưởng thật lớn đến tất cả những người các bạn đang tương tác hằng ngày trong cuộc sống. Sự ảnh hưởng đó là sự ảnh hưởng tốt, như ông bà thường nói: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Từ trong lòng ta vốn đã chứa đầy năng lượng đại Từ đại Bi của Phật, do đó bất kể nơi đâu chúng ta tới, mở miệng ra là những ngôn ngữ vàng ngọc được tẩy rửa và dung dưỡng, nuôi dưỡng bởi năng lượng đại Từ đại Bi của Phật nên nó trở thành những viên dạ minh châu chói sáng cho cuộc đời, chiếu sáng cho cuộc đời các bạn.

Chính vì như vậy mà sự ảnh hưởng ngôn ngữ nơi các bạn tu Mu A Mu Sa rất quan trọng, nó cảm hóa được lòng người, nó thay đổi được sự tư duy, suy nghĩ của những người khác khi các bạn tương tác. Nếu các bạn để ý thì mỗi khi các bạn tương tác với nhiều người, trong giây phút đó các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm và các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa ở trong đầu thì các cuộc hội thảo nói chuyện đó sẽ luôn luôn xảy ra theo chiều hướng hướng Thượng, ngôn ngữ được đặt để đúng khuôn vị của nó để tạo ra nguồn hạnh phúc chung cho mỗi người, và nơi đó sẽ có sự chuẩn mực của Chánh Ngữ đúng như giáo lý của đức Phật dạy. Pháp của nhà Phật là phương tiện, đã gọi là phương tiện để giúp chúng ta tăng trưởng đời sống, kiến tạo phước báu nên chúng ta có quyền áp dụng và ứng dụng nó trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Bất cứ một việc gì nếu có sự tương quan bằng ngôn ngữ, các bạn thử áp dụng Pháp môn này vào an trú trong hơi thở Chánh Niệm trì mật chú Mu A Mu Sa trước khi nói và trong khi nghe đối tượng kia đang giao tiếp với các bạn, các bạn sẽ thấy sự đổi thay kỳ diệu, các bạn sẽ nhìn và thấy được tất cả những ngôn ngữ ứng dụng trong giây phút đó giữa ta và người luôn là Chánh Ngữ, tăng trưởng sự hài hòa làm cho người và ta, ta và người đồng hành trên một cảm xúc tràn đầy hạnh phúc thấu hiểu và thông cảm để vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống.

Chánh Ngữ trong nhà Phật là chìa khóa mang lại sự hòa bình, Chánh Ngữ trong nhà Phật là chìa khóa mở cửa Niết Bàn cho mỗi người chúng ta đi vào. Chánh Ngữ nơi nhà Phật là mặt trời xây đường cho chúng ta đi, là mặt trăng dẫn lối cho chúng ta về, là hơi ấm của mẹ bao bọc, che chở và nhắc nhở chúng ta an trú trong vòng tay nhân ái của mười phương Chư Phật để được trưởng thành trong Chánh Ngữ.

Đã gọi là phương tiện, mật chú Mu A Mu Sa cũng chỉ là một phương tiện lớn có sức thần thông, các bạn nên áp dụng và thử nghiệm, thực nghiệm nó hằng ngày để thấy được kết quả bởi là phương tiện ứng dụng trong đời sống tu nên các bạn nên thường xuyên ứng dụng và thử nghiệm, thấy được sự trải nghiệm tốt đẹp, các bạn hãy tinh tấn nhiều hơn. Mật chú Mu A Mu Sa với hơi thở Chánh Niệm đã được tu tập và Pháp hành này được truyền thừa hằng bao nhiêu ngàn năm từ đời Đức Phật cho tới nay, mang lại sự lợi lạc vô cùng bởi gọi là Thiền Mật song tu nên trong Mật nó có Thiền, trong Thiền có Mật, Thiền đó là Thiền quán chiếu để nhìn sâu sắc Vạn Pháp sanh – diệt trong từng sát na, để từ đó chúng ta không bị những sát na sanh diệt trong những Pháp đó mà chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Gọi là Mật là bởi vì mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn gắn kết cuộc đời của các bạn với mười phương Chư Phật, gắn kết con người của các bạn với Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi, năng lượng Từ Bi đó đến với các bạn. Gọi là thần thông lớn bởi vì chúng ta có tha lực tác động vào tự lực, có tha lực tác động vào thân tâm và thấy được sự ứng dụng của nó chuyển hóa cuộc đời theo chiều hướng tốt, thấy từ Thân – Ngữ – Ý của chúng ta đều thay đổi và hoàn thiện theo đúng Pháp Thiện của Chư Phật dạy, thấy người và ta trong mỗi tương giao, giao hảo hằng ngày có sự thay đổi hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi trong ta có năng lượng Từ Bi của Phật và trong người có sự giao thoa với năng lượng đó nên ta và người, người và ta đồng nhất thể nơi Tánh Thiện, nơi tự Thân – Ngữ – Ý của ta và người đồng quy về một điểm duy nhất là an trú trong hơi thở Chánh Niệm và chúng ta âm thầm trì mật chú Mu A Mu Sa hồi hướng gắn kết với họ, gắn kết với người và người người được chúng ta gắn kết với năng lượng của Mu A Mu Sa thì năng lượng Từ Bi của Phật tràn vào ta sẽ tuôn chảy trên những cuộc đời của người đó, sẽ ảnh hưởng tới đời sống của người đó. Cũng như nước sẽ chảy vào ruộng, mà ruộng ta và người nay không còn những bờ đê ngăn ngại trở thành cả một cánh đồng mênh mông vô tận tới chân trời, thì nguồn nước chảy xuống sẽ lan tỏa khắp tất cả cánh đồng này, không còn riêng ruộng đất của ai nữa bởi trong đó không còn sự riêng tư, trở thành Vô Ngã, không còn ngã tướng. Đồng tu như vậy Bảo Thành đã không còn là Bảo Thành, các bạn đã không còn là các bạn, mà chúng ta là gì? Là chung ở trong một hơi thở. Chúng ta là gì? Là chung trong một mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta là gì? Là nước ở trong biển nước mênh mông Từ Bi của Phật tràn vào cánh đồng Phước Báu của con người chúng ta, từ đó chúng ta đều thừa hưởng đồng đều nước Từ Bi của Phật và tẩy rửa đi tất cả mọi ngôn ngữ thô ác, ngôn ngữ không nói có, có nói không, ngôn ngữ không có chuẩn mực, Tà Ngữ sẽ không còn tồn tại trong thân tâm của chúng ta để khi chúng ứng dụng ngôn ngữ, nó sẽ tuôn ra những ngôn ngữ vàng ngọc bởi những ngôn ngữ đó đúng với Chánh Ngữ của Đức Phật dạy chứa đựng năng lượng đại Từ đại Bi làm cho mọi người tăng trưởng sự hạnh phúc trong đời sống.

Nếu các bạn là những con người đang sống trong xã hội có một gia đình, trong gia đình đó có trên nữa là ông bà, cha mẹ, và vợ chồng hoặc con cái, chúng ta hãy ứng dụng Chánh Ngữ trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa từng ngày từng ngày với cha mẹ, ông bà hoặc với vợ chồng, con cái của chúng ta, chúng ta sẽ thấy được sự kì diệu xảy ra, chúng ta sẽ thấy được sự mầu nhiệm của thần thông mật chú Mu A Mu Sa. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những người chúng ta tương tác hằng ngày, họ sẽ được dung dưỡng bởi ngôn ngữ tràn đầy năng lượng Từ Bi của chúng ta, họ sẽ được bảo bọc bởi Chánh Ngữ chứa đựng tràn đầy năng lượng Phật điển siêu thế Từ Bi và năng lượng đó sẽ cảm hóa, thay đổi và làm cho tất cả mọi người trong gia đình của chúng ta dần dần hạnh phúc hơn, thông cảm hơn, hiểu ta nhiều hơn và thương ta nhiều hơn theo chiều hướng đúng như lời Đức Phật dạy tức là thương trong lòng vô vị kỉ, thương trong tình thương lớn, dám hy sinh, dám sống, dám bỏ cả cuộc đời của mình để tận hiến cho người mình yêu thương.

Các bạn thân mến! Mật chú Mu A Mu Sa có tác động thật lớn trong đời sống của mỗi người chúng ta, đặc biệt là những người đã có gia đình, đặc biệt là những người đang tương tác gần gũi với xã hội thường xuyên mỗi ngày, chúng ta rất cần mang theo hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng Chánh Ngữ và ứng dụng được Chánh Ngữ trong cuộc sống, chuyển hóa những con người xung quanh để tất cả mọi người chúng ta không còn sử dụng những ngôn từ thô ác, vọng ngữ, Tà Ngữ, nói thêm nói bớt, nói đâm thọc, nói thị phi, nói mang tới sự đau khổ cho lòng người đã không còn nữa, và nơi đâu có sự an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa, ở đó luôn luôn có Chánh Ngữ, ở đó luôn luôn có Ân điển Từ Bi của Chư Phật, ở đó luôn luôn có sự hiện hữu của tha lực mười phương Chư Phật tới để bảo hộ, tới để che chở, tới để giúp đỡ mỗi một con người hiểu rõ, thấu rõ và đi tới đời sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Các bạn! Bảo Thành kính mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi là bàn tay trái, lấy Từ Bi bao bọc lấy Trí Tuệ để Trí Tuệ luôn được nuôi dưỡng bằng năng lượng Từ Bi, chúng ta sẽ trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nuôi dưỡng Chánh Ngữ trong đời sống hằng ngày.”

Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống bụng, phình bụng ra, thở từ từ, hóp bụng, thở. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Kính thưa các bạn! Bảo Thành và các bạn vừa đồng tu, các bạn dù là những bạn đã tu cùng với Bảo Thành hay ngày hôm nay mới đi vào kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn để chúng ta đồng tu thì các bạn nhớ, mỗi một cuộc đời của chúng ta không còn ngăn ngại như những thửa ruộng, như những bờ đê ngăn lại để phân chia ruộng của tôi hay ruộng của người mà chúng ta đã phá chấp tất cả trong sứ mệnh đồng tu, trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, cuộc đời của mỗi người chúng ta gắn liền với nhau trở thành cánh đồng mênh mông vô tận, trong cánh đồng vô tận đó chạy dài mãi tới chân trời, chúng ta dung nhiếp trong hơi thở Chánh Niệm để đón tiếp Phật điển siêu thế Từ Bi tuôn chảy vào cánh đồng này, nuôi dưỡng tất cả cuộc đời của chúng ta giống như nhau.

Bảo Thành mời gọi tất cả các bạn hãy tinh tấn tu tập, huân tu, hành Thiền và mời gọi các bạn hãy ghé vào trang Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu, chúng ta sẽ có những sự trải nghiệm kỳ diệu nơi sự ứng nghiệm của mật chú Mu A Mu Sa.

Hồi hướng:

Giờ đây, các bạn hãy chắp tay hồi hướng công đức đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Chúng con đồng hồi hướng công đức đồng tu này tới tất cả các nguyên thủ các quốc gia, biết nuôi dưỡng Chánh Ngữ trong cuộc đời để họ có thể tương tác, đàm thoại với nhau có được những chính sách mang lại sự hòa bình cho thế giới.

Chúng con cũng đồng hồi hướng đến các nhà khoa học, ngành y, ngành dược, các bác sĩ y tá, nhân viên y sĩ cứu trợ trên thế giới có được trí tuệ chế ra vắc xin và thuốc chữa lành cơn ôn dịch, cũng như có lòng thương yêu rộng lớn, che chở và chữa lành tất cả các anh, chị, em chúng con đang lâm bệnh trong cơn đại ôn dịch này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn