Search

Bài 1040: Sống Chung Với Ma – Mu A Mu Sa

Mô Phật! Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh YouTube để đồng tu. Bảo Thành mời gọi nếu như đây là lần đầu các bạn ghé thăm vào trang Thất Bảo Huyền Môn này, xin hãy cùng với Bảo Thành chúng ta gieo duyên đồng tu Thất Bảo Huyền Môn, đây là một Pháp Thiền Mật song tu.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu Pháp môn Thiền Mật song tu. Cầu chúc cho tất cả các bạn luôn an vui, hạnh phúc, tinh tấn đồng tu với Bảo Thành trong thời gian chúng ta ít đi ra ngoài để cùng tu tăng trưởng năng lượng và hồi hướng phước báu cho tất cả muôn loài sống an vui.

Chúng ta đồng tu Pháp môn Thiền Mật song tu để trưởng dưỡng phước báu của mình qua mật chú Mu A Mu Sa lãnh nhận Phật điển vào trong thân tâm chúng ta. Đây là một Pháp môn Thiền Mật song tu quán chiếu hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta đón nhận năng lượng của Phật vào thân tâm của mình. Bảo Thành mời gọi các bạn, chúng ta hãy cùng đồng tu. Đây là một Pháp tu, chúng ta công phu cùng với nhau, công phu tu tập, chúng ta đồng tu.

Nếu như các bạn, ai đó xưa giờ chưa thực hành một Pháp tu nào mà thường nghe các Pháp thoại nói về Thiền định, nói về Tịnh Độ Tông hoặc nói về Mật Tông, đó là ba Pháp môn chúng ta thường xuyên nghe nhất. Ngoài ra còn có những phương pháp tu ở trong Chùa định kỳ hàng tuần như: tụng niệm Kinh Pháp Hoa, sám hối lục căn, tụng niệm Kinh, nghe thuyết pháp, hướng dẫn các giáo lý của nhà Phật. Nếu các bạn đã từng trải qua các thời khóa như vậy thì nay Bảo Thành mời các bạn chúng ta hãy thử gieo duyên với Pháp môn Thiền Mật để chúng ta có một sự trải nghiệm mới. Đây là công phu tu tập mà Đức Phật khi Ngài còn hiện thân trong cõi Ta Bà này, Ngài thường xuyên tu tập Thiền và chúng ta tu Thiền Mật là dùng hơi thở Chánh Niệm để thẩm nhập vào Tạng Như Lai của Chư Phật để chúng ta hiểu thấu rõ được những gì Đức Phật dạy, chúng ta trải nghiệm và lĩnh hội được những huyền cơ ở trong đó.

Đây là một Pháp tu, một Pháp hành, có nghĩa là chúng ta thực hiện sự tu tập của mình. Như Bảo Thành đã từng nói, tất cả chúng ta đã có duyên với Phật Pháp và gieo duyên bây giờ chúng ta sẽ đi vào với sự công phu, không còn miên man ở bên ngoài văn tự Kinh kệ nữa. Có những thời khắc các bạn đã từng trải qua rồi thì bây giờ chúng ta công phu.

Giờ này đã tới giờ, Bảo Thành kính mời chúng ta quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo, giữ thân tâm cho thanh tịnh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đang hiện diện ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Kênh YouTube này là điểm hẹn của chúng ta trên không gian để tất cả các bạn và Bảo Thành dù ở đâu đi nữa, đúng giờ hẹn, chúng ta gặp nhau để đồng tu. Các bạn có thể là những người Bảo Thành đã biết đã gặp, nhưng cũng có bạn mới đi vào trong không gian của YouTube này gặp được Bảo Thành, xin cho Bảo Thành được kết duyên Pháp lữ cùng đồng hành trên con đường cầu Đạo tu giải thoát.

Các bạn thân mến! Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn song tu giữa Thiền và Mật. Thiền là quán chiếu hơi thở Chánh Niệm và Mật là trì mật chú Mu A Mu Sa. Sự phối hợp giữa Thiền Mật này giúp cho tất cả các bạn, chúng ta có cơ hội lãnh nhận được nguồn năng lượng của Phật, gọi là Phật điển siêu thế Từ Bi tác động vào thân tâm của chúng ta qua sự tự lực cầu Đạo Giác Ngộ. Giữa sự phối hợp của tha lực mười phương Chư Phật và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta.

Tự lực là gì? Bất cứ một việc gì, một lời nói, một ý tưởng gì khởi lên đều có một lực, nhà Phật gọi là Nghiệp lực. Tất cả mọi Pháp, hay nói đúng hơn tất cả mọi hiện tượng xảy ra đều tạo ra một lực. Khi chúng ta có tâm cầu Đạo Giác Ngộ, với tâm như vậy nó tạo thành lực, tâm lực cầu Đạo Giác Ngộ mà chúng ta khởi lên đó gọi là tự lực. Tự lực cầu Đạo Giác Ngộ là lực do chính chúng ta khởi lên để hướng tới một con đường đi tới sự giải thoát đó gọi là tự lực. Tha lực là lực ở bên ngoài không thuộc của ta, lực của ta là lực thành tâm, thành kính cầu Đạo Giác Ngộ, đó gọi là tự lực mà được dùng trong từ ngữ dễ thấu hiểu: “Tự lực cầu Đạo Giác Ngộ”, sáu chữ như vậy để chúng ta biết đây là cách nói để nhắc nhở rằng khi chúng ta thành tâm cầu Đạo Giác Ngộ, nó tạo thành một nguồn tự lực của Thân – Ngữ – Ý của chúng ta hướng về Chư Phật, lực đó là lực Thiện bởi cầu Đạo Giác Ngộ nó có một Hiệp lực như vậy tạo thành thiện nghiệp để chúng ta vươn lên thành tựu những điều chúng ta hướng tới.

Còn tha lực là lực của Chư Phật, lực ở bên ngoài, tha lực mà chúng ta tác động vào thân xác qua mật chú Mu A Mu Sa là tha lực Từ Bi, đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật. Tha lực có nhiều nguồn, nguồn lực ở bên ngoài, hằng hà sa số những lực ở bên ngoài gọi là tha lực. Nhưng tha lực đặc biệt mà chúng ta tiếp cận đó là nguồn năng lượng Phật điển đại Từ đại Bi, bởi mật chú Mu A Mu Sa có công năng mang tự lực của chúng ta gắn kết với tha lực của Phật.

 Mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống cho chúng con. Để nói một cách dễ hiểu hơn, tại sao lại có năng lượng đại Từ đại Bi? Theo như Kinh ghi lại, theo lời Đức Phật khai thị, bất cứ một Chư vị Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền nào nếu tu chứng đắc thành quả Phật đều phát nguyện, nói đúng hơn là đều hứa khả, lời nguyện ở đây tức là một lời hứa, một lời nguyện sâu, tức là luôn luôn sẵn sàng phục vụ lời đó. Mà Phát nguyện của các Chư Phật là gì? Là luôn mang lòng đại Từ đại Bi ban rải cho chúng sanh. Từ đó, chúng ta thường có câu niệm: Nam Mô đại Từ đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật hoặc Nam Mô đại Từ đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. chữ “đại Từ đại Bi” thường hay đặt trước danh của một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị Thánh để nói lên rằng tất cả các Chư vị Giác Ngộ luôn đạt được, chứng đắc được lòng đại Từ đại Bi. Chính vì năng lượng đại Từ đại Bi đó nó vi diệu nên các Ngài luôn luôn phát nguyện. Phát nguyện để làm gì? Để mang năng lượng đó ban rải cho chúng sanh. Như 48 lời nguyện của Đức A Di Đà Phật cũng bao hàm, dung chứa trong năng lượng đại Từ đại Bi nhờ lực, tha lực đại Từ đại Bi đó nhiếp thâu mà có thể tiếp dẫn được chúng sanh về cảnh giới Tịnh Độ.

Nay chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa là nương nhờ vào năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật nhiếp thâu chúng ta, nhiếp thâu cùng vào với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta để ngay trong giây phút mà chúng ta đang an trú trong hơi thở Chánh Niệm, chúng ta có sự tác động của hai nguồn lực: tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và tha lực mười phương Chư Phật để giúp cho thân của chúng ta khỏe mạnh, cường tráng, khai mở Huyệt Đạo, khai thông các mạch và Luân Xa để cho thân này được cường, được khỏe, được dẻo dai, được hết bệnh và cho tâm được thanh tịnh, quán chiếu theo hơi thở mà nhận rõ các Pháp sanh – diệt trong từng sát na là Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. Để hiểu được điều đó trên con đường tu, chúng ta luôn luôn phải tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, ba ngôi Tam Bảo là Phật – Pháp – Tăng. Đức Phật là Đấng tự giác ngộ mình, hiểu thông mọi Pháp và Giáo pháp của Ngài là con đường dẫn chúng ta để liễu ngộ được các Pháp đó thoát khổ. Tăng đoàn là một tập thể đã từ bỏ gia đình sống chung với nhau trên tinh thần hòa hợp, tinh tấn, siêng năng để học Giáo pháp của Chư Phật đi đến sự Giác Ngộ. Cho nên, khi chúng ta hiểu được ba ngôi Tam Bảo trong Phật giáo là ba ngôi quý báu nhất mà mỗi một người Phật tử, mỗi một Hành giả, mỗi một các bạn cần nên hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ rồi, chúng ta nên quy y với Phật, quy y với Phật tức là nhận Phật làm Thầy để nương vào vị Thầy đó dạy dỗ cho chúng ta. Rồi chúng ta quy y với Pháp, tức là nương vào Giáo pháp của Bậc Thầy dạy, để qua Pháp đó chúng ta liễu tri tất cả mọi cảnh giới trong cuộc đời, thoát khổ để đi đến Giác Ngộ. Chúng ta còn quy y với Tăng để nương vào Hùng lực hòa hợp của Tăng, trợ lực cho ta trên con đường tu. Và Giáo pháp căn bản đầu tiên Đức Phật dạy trong nền tảng vững chắc của giáo lý Phật giáo là Nhân Quả. Gieo nhân nào gặt quả đó, gieo nhân ác thì chúng ta gặt quả họa, mang họa vào thân, gieo nhân thiện chúng ta gặt được quả phước, có phước báu, nhiều điều phước báu đến với chúng ta. Và cũng vì Nhân Quả hiểu rõ chỉ có hai cái, tức là nhân thiện hoặc là ác, nhân thiện và ác mà thôi, và chúng ta lại đi theo lời Đức Phật dạy, buông bỏ nhân ác, thực hành nhân thiện để chúng ta thanh tịnh được thân tâm của mình. Và để giữ cho sự thanh tịnh đó viên mãn, chúng ta sẵn sàng giữ        Năm Giới của nhà Phật dạy như là để bảo hộ Thân tâm, Ngữ, Ý của chúng ta, sáu căn của chúng ta thanh tịnh. Năm Giới đó là gì? Là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không nói dối và cuối cùng là không sử dụng và uống các chất say. Năm Giới đó giúp cho chúng ta bảo hộ được sáu căn thanh tịnh, giúp cho thân tâm của chúng ta luôn hoan hỷ. Chính vì những người tin sâu vào Nhân Quả, quy y với Phật – Pháp – Tăng và giữ Giới nên chúng ta luôn luôn có Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên, Chư Thiện Thần quan giáng gần gũi trong cuộc đời của chúng ta để bảo hộ cho chúng ta, để hộ mạng cho chúng ta. Cho nên, những người Quy Y Tam Bảo thì sẽ không bao giờ bị đọa vào Địa Ngục, Súc Sanh, Ngạ Quỷ. Khi chúng ta tin sâu vào Nhân Quả, giữ Năm Giới nữa thì tăng trưởng thêm phước báu, có Chư Thiên, Long Thần, Hộ Pháp cận kề trong đời sống hộ mạng cho chúng ta. Và chúng ta hoan hỷ hành Mười Pháp Thiện đó và an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa, ta sẽ tiếp được năng lượng siêu thế của nhà Phật, để khai mở tất cả những kho tàng phước báu vốn có sẵn trong chúng ta.

Các bạn thân mến! Đề mục ngày hôm nay chúng ta quán chiếu trong giây phút chúng ta đồng tu, ý nghĩa, chúng ta cần quán chiếu sâu sắc để hiểu rõ đề mục này. Đó là “Sống Chung Với Ma.”

Các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải và lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Chúng ta sẽ bắt đầu đồng tu 7 biến mật chú hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để chúng ta đón nhận được thật nhiều năng lượng đại Từ đại Bi, Phật điển siêu thế vào thân tâm của chúng ta, trợ lực cho chúng ta và chúng ta nguyện xin tha lực mười phương Chư Phật, Phật điển đó hòa cùng với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta để tăng trưởng nguồn năng lượng giúp cho chúng ta thanh tịnh và hướng tới con đường giải thoát, bất thối chuyển, kiên định, không hề thay đổi.

Mời các bạn sẵn sàng!

Khi các bạn hít vào, các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống bụng, các bạn phình ra. Khi hóp bụng, các bạn thở từ từ, khi các bạn thở thì các bạn hóp bụng từ từ thở ra. Tùy theo sức của mình, hơi thở ngắn hay dài là tùy theo sức của mình, nhớ nghe các bạn. Chúng ta bắt đầu phát nguyện:

 “Chúng con Nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh để chúng con không còn sống chung với ma nữa.”

Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, các bạn thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Trong khi các bạn tu như vậy, nếu các bạn lãnh nhận được Phật điển chuyển vào thân xoay chuyển thân xác, lắc lư phải trái, trước sau, các bạn cứ để tự nhiên quán chiếu xem nguồn năng lượng đó đang tác động vào chỗ nào của thân nơi bạn đang tu.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn là một ngôi Chùa ở trên không gian, một Tịnh Thất ở trên không gian, một Tịnh Xá ở trên YouTube, chúng ta không tốn tiền để bỏ ra xây gạch, xây nền tảng, xây tường, xây cửa, xây mái Chùa. Ở trên không gian vô tận này, tận hư không pháp giới này, đúng như câu ta hay thường tụng: Nam Mô Tận Hư Không Pháp Giới, hằng hà sa mà biến thành Vô Tận Pháp. Chúng ta trên không gian của vũ trụ YouTube này, chúng ta hội tụ với nhau do nhân duyên mà chúng ta gặp gỡ. Các bạn, sự gặp gỡ này đưa tới chúng ta tới sự đồng tu Thiền Mật song tu, Pháp môn tên Thất Bảo Huyền Môn. Pháp môn này giúp cho mỗi người chúng ta tiếp được nguồn tha lực từ Chư Phật gắn kết với tự lực của chúng ta. Tha lực và tự lực sẽ trợ lực trên con đường tu tìm cầu con đường Giải Thoát cho mỗi người.

 Chủ đề mà chúng ta quán chiếu hôm nay có tên: “Sống Chung Với Ma”. Có lẽ nó hơi ngạc nhiên với nhiều người, ai cũng có thể có câu hỏi rằng: “Bảo Thành! Từ xưa đến giờ con người luôn luôn sợ ma, đâu có ai sống chung với ma bao giờ đâu. Hôm nay nghe Bảo Thành nói về sống chung với ma, không lẽ Pháp môn này dạy cho chúng ta cách sống chung với ma hay sao?”

Bảo Thành xin trả lời rõ ràng: “Đúng! Pháp môn Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn giúp cho tất cả các bạn biết cách sống chung với ma để chuyển ma thành Thánh, chuyển ma thành Phật”. Như vậy, ma đó là ma gì mà chúng ta đã sống chung? Các bạn chưa định hình được con ma gì, loại ma nào mà chúng ta sống chung hay bây giờ đang tập sống chung?

Thật ra từ vô lượng kiếp qua Bảo Thành và các bạn đã tái sinh trong Luân Hồi của Lục Đạo và trong vô lượng kiếp tái sinh đó, chúng ta đã thường sống chung với ma rồi. Có điều là chúng ta không nhận rõ được khuôn mặt của những con ma này mà thôi. Những loại ma như từ các vong linh hay những linh hồn chưa siêu thoát nhập vào hoặc gá vào mỗi một con người chúng ta thật là dễ để chuyển hóa, bởi các Chư vong linh đó chưa siêu thoát, do một nhân duyên nào thì khi được các Thầy, các bạn tu hồi hướng công đức đúng với lời khai thị của Phật liền theo nhân duyên đó mà được siêu thoát về cảnh giới theo thiện nghiệp của họ đã tạo.

Còn có ba loại ma mà bởi vì chúng ta không nhận ra nên chúng ta chưa bao giờ sống chung với nó bằng tinh thần của Đạo Pháp. Chúng ta đã bỏ mặc cho nó tự tung, tự tác từ vô lượng kiếp qua, nó hoành hành trong thân tâm của chúng ta, nó chiếm cứ thân tâm của chúng ta, nó độc chiếm, nó ngồi trong Thân – Ngữ – Ý của chúng ta, nó đã làm chủ cuộc đời của chúng ta nhưng chúng ta không có biết, không có ngờ. Đây là loại ma thật là kinh khủng. Loại ma đáng sợ mà chúng chỉ có ba con ma mà thôi, ba con ma này từ trong vô lượng kiếp qua, nó đã gá và chiếm lấy toàn bộ đời sống của chúng ta, không cần biết chúng ta sanh vào trong cảnh giới Lục Đạo nào thì trong cảnh giới đó đều có ba con ma này theo đuổi và nó độc chiếm lấy cuộc đời của chúng ta. Nó làm chủ, nó dẫn chúng ta đi, điều khiển chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Nhưng hôm nay, các bạn đã tu tập được Pháp môn Thiền Thất Bảo, chúng ta không phải tìm một Pháp lực vô biên nào đó, không phải tìm một Phép nào đó để khử trừ ba con ma này, để đánh đuổi ba con ma này bởi nó có nhân duyên đi với ta từ vô lượng kiếp qua rồi. Dù nó là ma, chúng ta vẫn sẵn sàng chuyển hóa ma thành bạn đồng hành trên con đường Giác Ngộ với ta.

Các bạn! Ma có nghĩa là Chư vong linh hoặc linh hồn, đó cũng là một nghĩa mà người ta hay nhắc tới, đa số người ta hiểu theo nghĩa đó. Ma còn hiểu thêm một nghĩa nữa là sự chướng ngại, mà đúng vậy các vong linh, các năng lượng tiêu cực thường gây ra sự chướng ngại trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta bị ba con ma đó tạo ra vô vàn những chướng ngại trong cuộc đời, khó thoát được. Hôm nay, chúng ta thực sự không phải là xua đuổi nó, chúng ta đã sống chung với ba con ma này từ vô thủy vô chung thì ngày hôm nay, khi tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta sẽ được hướng dẫn để sống chung với ba con ma này tiếp tục, nhưng không để ba con ma này làm chủ cuộc đời chúng ta nữa, không để ba con ma này điều khiển cuộc đời chúng ta nữa, và không để ba con ma này độc chiếm, lãnh đạo chúng ta mà chúng ta sẽ chuyển hóa ba con ma này thành những người bạn tri kỷ đồng hành trên con đường Giác Ngộ.

Các bạn thân mến! Câu mà ở đời thường hay nói: “Đi với ma thì mặc áo giấy, đi với Phật mặc áo cà sa”. Thử hỏi trong cuộc đời của các bạn, đã bao lần các bận đắp cà sa của Phật lên chưa? Chắc chắn câu đó được trả lời là chưa. Ngược lại, nếu chưa bao giờ các bạn đắp áo cà sa của Phật lên thì tất nhiên, các bạn đã khoác lên trên người áo giấy của ma. Các bạn đã đồng hành với ma và đi với ma, và trên cuộc đời này các bạn đã khoác vào áo giấy của ma để suốt cuộc đời chúng ta bị áo giấy của ma đó nó thiêu đốt tâm can của chúng ta. Sự thiêu đốt đó ngày qua tháng lại đã tạo nên bao nhiêu năng lượng tiêu cực, chấp trược, trầm mê, đắm đuối trong lục dục để rồi chúng ta cứ lặn ngụp trong biển Luân Hồi đau khổ vô cùng, khó đường thoát.

Hãy dũng mãnh đắp lên người chiếc áo cà sa đi các bạn! Bởi vì cả cuộc đời các bạn không đắp lên người chiếc áo cà sa mà chỉ mặc vào áo giấy của ma, đồng hành với ma, sống chung với ma. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sống chung với ma, chúng ta bị tiêm nhiễm Tánh của ma, tiêm nhiễm tư tưởng của ma, hành động của ma. Sống chung với ma, chúng ta bị ô nhiễm bởi tư tưởng của ma nên trong đầu của chúng ta luôn khởi lên những ý ma quái. Chúng ta bị ô nhiễm những ngôn ngữ của ma nên miệng của chúng ta khởi lên những ngôn ngữ ma mị. Và vì sống chung với ma, bị ô nhiễm bởi những tạo tác của ma nên từ bao nhiêu kiếp qua, ngay cả trong kiếp này, các bạn đã tạo tác ra những hành động ma quỷ gây ra đau khổ cho biết bao nhiêu con người và đau khổ cho chính các bạn.

Các bạn kính mến! Hôm nay chúng ta không còn sợ nữa bởi chúng đã nhận rõ rằng, ta đã sống chung với ma và bị ma làm chủ, ta làm đầy tớ của ba con ma này. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã học được Thiền Mật song tu, Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn với mật chú thần thông Mu A Mu Sa, chúng ta đảo ngược lại vị trí, chúng ta làm chủ cuộc đời và chúng ta sẽ điều khiển ba con ma này tuân theo Ý – Khẩu – Thân của chúng ta, nhiếp thâu trong hơi thở Chánh Niệm để chúng ta chuyển hóa ba con ma này cùng đồng hành, cùng sống chung với chúng ta, nhưng không còn có những Tánh nghĩ và hành động ma quái nữa. Chúng ta sẽ phải nghĩ theo ta, nghĩ theo hơi thở Chánh Niệm, chúng sẽ phải thở theo ta và trì mật chú Mu A Mu Sa và chúng sẽ được chuyển hóa để chúng ta không phải sống chung với ba con ma nữa mà chúng ta sống chung với ba vị Bồ Tát luôn hộ mạng Thân – Ngữ – Ý của chúng ta.

Ba con ma đó là gì? Ba con ma đó là ma Tham, ma Sân và ma Si. Ba loại ma này mới đáng sợ bởi vì nếu như có vong linh nhập vào các bạn, gá vào các bạn thì một sự khai thị của Bảo Thành, những Chư vị vong linh đó liễu thông và sẽ siêu thoát. Nhưng ba con ma Tham – Sân – Si mà các bạn đang sống trong đó, Đức Phật trên 45 năm trời sống trên cõi Ta Bà này giảng Kinh cho tới ngày hôm nay đã trên 2563 năm rồi, vậy mà ba con ma này, các bạn cũng chưa từ bỏ, là bởi vì sao? Bởi vì các bạn không nhận thức rõ ràng đó là ba loại ma quỷ nguy hiểm đang trì các bạn xuống đáy vực sâu của Địa Ngục để chúng thiêu đốt các bạn.

Các bạn thân mến! Chúng ta đã, đang và sẽ sống chung với ma, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ để cho ma Tham – Sân – Si điều khiển, thống trị chúng ta nữa. Chúng ta phải lật ngược lại bởi ngày hôm nay có duyên với Thiền Mật song tu, Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta đã trở lại làm chủ cuộc đời, chúng ta đã trở lại làm người lãnh đạo ba con ma này, thuần hóa chúng, chuyển hóa chúng để chúng trở thành ba vị Hộ Pháp đồng hành trên con đường cầu Đạo Giải Thoát với chúng ta.

Nếu các bạn không tu và nếu các bạn không trì mật chú này, các bạn đã sống chung với ma cả cuộc đời. Các bạn thử hỏi: “Cả cuộc đời các bạn bị tiêm nhiễm, bị ô nhiễm bởi ba con ma Tham – Sân – Si và sống chung với ma, mặc áo giấy cùng với ma đó, thì khi các bạn kết thúc cuộc đời này, chưa một lần đắp lên chiếc áo cà sa, sao bạn có thể đi được với Phật?” Gần mực thì đen, gần ma quỷ như vậy, sống chung với ma quỷ như vậy, khi các bạn chết đi nhất định sẽ đồng hành với ma mà tái sanh vào, không phải được tái sanh ngon lành đâu, mà bị Luân Hồi vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ hoặc Súc Sanh. Các bạn à! Không có từ gọi là tái sanh vào cảnh thiện mà bị Luân Hồi vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, đau khổ vô cùng, chưa nói đến chuyện khi chết đi ta bị luân hồi, mà ngay trong cuộc sống này, các bạn bị ma quỷ của Tham – Sân – Si, bị ba thứ ma này ràng buộc, nó làm chủ, nó điều khiển, và ngay trong hiện kiếp, trong cuộc sống này, các bạn đang lăn trôi trong đau khổ. Rõ ràng rồi, thật là rõ rồi, không chối cãi được nữa cho nên chúng ta phải nhận thức, ma Tham, ma Sân, ma Si, đúng là ba con ma rõ ràng, ta đã sống chung với chúng từ vô lượng kiếp qua rồi.

Hôm nay, ta nhất định không để chúng làm chủ nữa, ta sẽ làm chủ chúng, đó là chúng ta từ bỏ mặc lên người chiếc áo giấy của ma và sẵn sàng đắp vào áo cà sa của Phật. Các bạn nói: “Các Bậc xuất gia Tăng Ni mới có áo cà sa.” Không phải! Đó chỉ là áo về tướng mà thôi. Còn tâm của áo cà sa là gì? Chiếc áo cà sa trong tâm là chiếc áo Mu A Mu Sa trong hơi thở Chánh Niệm, chiếc áo này mới quan trọng. Còn trên đời chiếc áo cà sa Bảo Thành mặc, các Tăng Ni mặc, may dễ mà, ra người thợ may muốn may bao nhiêu đắp lên cũng được, nhưng các bạn có đắp hàng trăm, hàng ngàn vô số chiếc áo cà sa đó cũng không có hữu dụng, chỉ có chiếc áo cà sa trong Chân Tâm của các bạn. Chiếc áo cà sa được đan bằng những sợi hơi thở trong Chánh Niệm, được dệt bằng những sợi tơ của thần chú Mu A Mu Sa. Hơi thở trong Chánh Niệm là kim chỉ để đan những sợi tơ Mu A Mu Sa thành chiếc áo cà sa viên mãn, vô hình, vô sắc tướng nhưng có công năng vi diệu vô biên. Khi các bạn đắp lên chiếc áo cà sa này thì sẽ hàng phục được ma, hàng phục được ba loại ma này, ma Tham, ma Sân, ma Si này, và con cháu của ma Tham – Sân – Si này phải quy phục trước hào quang của chiếc áo cà sa mà các bạn đã lấy kim và chỉ của hơi thở Chánh Niệm thêu dệt lên bằng chất tơ của mật chú Mu A Mu Sa.

Cà sa hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa là vô hình, vô tướng sắc nhưng có hào quang tỏa sáng làm cho con cháu, dòng tộc của Ma Vương phải thuần phục, phải bái phục, phải quy phục về để đi theo cầu Đạo Giác Ngộ. Các bạn, chúng ta hãnh diện hơn là nếu có càng nhiều ma sống chung chúng ta ngày hôm nay bởi vì chúng ta không còn sợ nữa, chúng ta không bị ma quỷ làm chủ cuộc đời, chúng ta đã làm chủ được cuộc đời, chúng ta đã làm chủ được mọi tạo tác, chúng ta còn đồng hóa, chuyển hóa luôn cả dòng tộc, con cháu của Ma Vương đi theo ta để tầm cầu Đạo Giác Ngộ. Vì sao? Vì trong cuộc đời này ta không còn đắp lên mình chiếc áo giấy của ma nữa mà chúng ta đã phủ lên cuộc đời mình chiếc cà sa của Phật. Cà sa này được tạo này được tạo thành bằng kim chỉ của hơi thở Chánh Niệm và bằng tơ lụa của mật chú Mu A Mu Sa. Cà sa này có hào quang tỏa sáng Tam Thiên Đại Thiên thế giới, có sức mạnh vô biên đạt tới Vô Cực thanh tịnh, tỏa sáng hào quang để hàng phục được Ma Quân. Và chúng ta nhớ rằng, bao nhiêu ma mà vô lượng kiếp qua con cháu của chúng sống chung với ta, đã làm chủ ta, nay ngược lại phải tôn vinh ta làm ông chủ để ta chuyển hóa, đồng hóa và cùng đồng hành với ta trên con đường Giác Ngộ. Vì sao? Vì ta đã đắp vào cuộc đời của mình áo cà sa của kim chỉ hơi thở Chánh Niệm và tơ lụa mật chú Mu A Mu Sa. Cà sa của Định lực, của Nguyện lực bất thối chuyển, nương nhờ vào tha lực của mười phương Chư Phật quang giáng hòa hợp trong tự lực của ta. Cà sa này vô hình, vô tướng, vô sắc tướng nhưng có hào quang tỏa lộ muôn phương.

Các bạn hãy hoan hỷ cùng với Bảo Thành luôn luôn đắp lên người chiếc cà sa này.

Cà sa phủ xuống thân người, bao nhiêu nghiệp chướng muôn đời tiêu tan.

Cà sa con đắp lên mình, bao nhiêu ma quỷ con đều chuyển xoay.

Cà sa dẫn đến đường hay, ngày mai thoát tục trở về với Chân Như.

Các bạn! Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ bàn tay phải lên bàn tay Từ Bi là bàn tay trái, chúng ta hãy đồng tu trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa nữa. Xin các bạn chú tâm để chúng ta lãnh hội được đại Từ đại Bi và đắp lên mình chiếc áo cà sa hơi thở Chánh Niệm, mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta làm chủ cuộc đời, chuyển hóa được Ma Vương mà chúng ta đang sống chung. Ma đó là gì? Là ma Tham, ma Sân, ma Si.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con hàng phục Ma Vương đang sống chung với chúng con.”

Các bạn hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng. Trì mật chú:

 Mu A Mu Sa. (07 biến)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Các bạn thân mến! Bảo Thành và các bạn đang đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta đồng tu để có sự cộng hưởng năng lượng siêu thế, Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật tác động vào thân của chúng ta. Khi Bảo Thành và các bạn đồng tu chúng ta đều bình đẳng Tánh – Trí như lời Phật khai thị và chúng ta đồng bình đẳng đón nhận được năng lượng như nhau. Năng lượng này sẽ tác động vào thân, chuyển động thân tâm của chúng ta. Năng lượng này sẽ tác động vào tâm để tâm ta nhìn rõ ba Pháp, Pháp Khổ, Vô Ngã và Vô Thường. Chính vì nhìn rõ những điều đó trong tâm, ta luôn hoan hỷ và chúng ta sống được năng lượng Từ – Bi – Hỷ – Xả.

Các bạn! Các bạn đã sống chung với ma từ vô lượng kiếp qua rồi, các bạn từ bỏ Phật, không bao giờ sống chung với Phật. Các bạn đã đắp lên mình chiếc áo giấy của ma quỷ và sống chung với ma hằng hà sa số kiếp. Điều này không có lạ gì và điều này cũng thật dễ hiểu. Ma đó là ba dòng tộc của nhà ma, dòng tộc của ma Tham, dòng tộc của ma Sân, dòng tộc của ma Si. Ba dòng tộc Tham – Sân – Si này có hằng hà con cháu, họ hàng của chúng thật là đông, biến ảo vô lường trong những tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta, đến mức chúng ta không còn tự chủ được cuộc đời, chúng ta bị tiêm nhiễm bởi ý khởi lên do ba dòng tộc của ma Tham – Sân – Si.

Từ Tổ Tiên, ông bà, con cháu của chúng luôn đeo đuổi, bám riết lấy chúng ta, nó nhảy vào trong ý của chúng ta, nó làm chủ ý của chúng ta, nó khởi lên ý tà ma từ vô lượng kiếp qua. Ông bà, con cháu của chúng nhảy vô miệng của chúng ta, nó làm chủ ngôn ngữ của chúng ta, để chúng ta phát ra những ngôn ngữ ma mị, ma quái gây phiền não, đau khổ cho mọi người, nó còn thâm nhập vào thân xác của chúng ta để nó làm chủ mọi hành động của chúng ta, để chúng ta đã bị tiêm nhiễm những hành động đó, tạo tác ra biết bao nhiêu hành động gây đổ máu, tang thương, chết chóc, hận thù.

Ba dòng tộc lớn mạnh của ma Tham, ma Sân, ma Si này, chúng ta từ xưa tới giờ đã lầm chấp, vậy nên chúng ta đã sống chung với chúng, ta đã mặc áo giấy của chúng vào để áo giấy của ba dòng tộc ma quái này, Tham – Sân – Si này đã thiêu cháy chúng ta từ vô lượng kiếp qua trong Địa Ngục, trong Ngạ Quỷ và Súc Sanh. May thay trong đời này chúng ta có chút phước báu nghe lộ được Kinh Pháp của nhà Phật. Lộ trình tâm của chúng ta đã hướng đến sự Giải Thoát, thân làm người mang phương tiện vi diệu. Bảo Thành và các bạn khẳng định sẽ không bao giờ đắp lên mình chiếc áo giấy của ba dòng tộc ma quái Tham – Sân – Si nữa mà sẽ phủ lên cuộc đời này chiếc áo cà sa của Phật để chúng ta đi với Phật, mặc áo cà sa. Các bạn đã đi với ma mặc áo giấy rồi, đã đồng hành với ma, đã sống chung với ma thì khi các bạn chết, các bạn sẽ trở về với ma, và các bạn đang sống cũng sống chung với ma. Ma là sự chướng ngại gây ra đau khổ, các bạn đang gây chướng ngại và đau khổ cho các bạn. Các bạn nếu cả cuộc đời đi với ma, sống chung với ma, đồng hành với ma, chết sẽ về với ma.

 Hãy cùng với Bảo Thành từ chối áo giấy của nhà ma này, của ba dòng tộc Tham – Sân – Si này và phủ lên người chiếc áo cà sa, chiếc áo cà sa này không phải cà sa của thợ may may để cho Tăng Ni đắp lên khi làm lễ, mà chiếc áo cà sa này được đan bằng chính tâm cầu Đạo của chúng ta, dệt bằng kim chỉ của hơi thở Chánh Niệm và tơ lụa của mật chú Mu A Mu Sa. Các bạn, các bạn nhớ Bảo Thành nói: “Chiếc áo cà sa chúng ta đắp lên để đồng hành với Phật không phải cà sa may bằng áo vàng, áo vải của thợ may theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, hay Nguyên Thủy, hay Mật Tông, hay các Truyền giáo của Phật giáo các nước khác. Những chiếc áo đó ở ngoài chợ bán thiếu gì, các bạn có phủ lên hằng hà sa số đó, mà tâm các bạn không cầu Đạo tu giải thoát và thực hành Pháp này thì chẳng khác nào các bạn đắp lên áo giấy của dòng tộc Ma Vương Tham – Sân – Si mà thôi”.

Các bạn! hãy bỏ đi, đừng  mong cầu cà sa đó. Hãy cùng với Bảo Thành tự may cho mình một chiếc cà sa của Phật thực sự, được may bằng kim chỉ của hơi thở Chánh Niệm vào ra và tơ lụa mật chú Mu A Mu Sa. Kim chỉ của Chánh Niệm sẽ giúp cho chúng ta quán chiếu thậm thâm vi diệu Pháp của nhà Phật để hiểu rõ Khổ, Vô Ngã, Vô Thường. Tơ lụa mật chú Mu A Mu Sa là một thứ tơ lụa tỏa hào quang bền vững, không bao giờ mục và hư nát. Khi các bạn dùng kim chỉ hơi thở Chánh Niệm và tơ lụa mật chú Mu A Mu Sa gầy công khâu lại, kết thành chiếc áo cà sa của Chân Như phủ lên cuộc đời này, thì chiếc áo cà sa này có ánh sáng tỏa lộ, soi rọi vào miền tăm tối Vô Minh của ba dòng tộc Ma Vương Tham – Sân – Si, và chiếc áo cà sa này có hào quang, có Hùng lực, đại lực Từ Bi của Phật. Có Phật điển đại Từ đại Bi, có Phật điển siêu thế Từ Bi sẽ hàng phục được Ma Vương, sẽ hàng phục được Ma Quân, sẽ chuyển hóa được chúng. Và chúng ta vẫn sẵn sàng sống chung với chúng, nhưng chúng không còn làm chủ, không còn điều khiển, không còn là ông chủ của chúng ta, chúng trở thành những Pháp lữ đồng hành trên con đường cầu Đạo Giác Ngộ. Bởi vì sao? Bởi chúng ta không đắp lên áo giấy của chúng để chúng làm chủ mà ta đã đắp lên áo cà sa của Phật được khâu bằng kim chỉ của hơi thở Chánh Niệm và tơ lụa của mật chú Mu A Mu Sa.

Tơ lụa này quý báu vô cùng bởi nó được kết lên bằng Phật điển, năng lượng siêu thế, đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật. Hào quang sáng, hào quang của Giác Ngộ, hào quang của lòng đại Từ đại Bi vô biên đó, khi được tạo thành áo cà sa Chân Như mà các bạn phủ lên Tâm thức cuộc đời của các bạn, dòng tộc của Ma Vương Tham – Sân – Si liền quỳ xuống và quy phục về bởi nơi ta chan chứa tình yêu thương, chan chứa lòng đại Từ đại Bi, chẳng hận thù chúng, chẳng tiêu diệt chúng, chẳng xua đuổi chúng nhưng lại chuyển hóa, mời gọi họ hãy vào đây để được phủ dưới chiếc áo cà sa của hơi thở Chánh Niệm và tơ lụa Mu A Mu Sa. Hãy vào đây ngồi cùng với ta trong hơi thở Chánh Niệm, để cùng với ta dùng kim chỉ của hơi thở Chánh Niệm và kết lại từ lụa Mu A Mu Sa. Tơ lụa của Mu A Mu Sa được tạo thành bởi Phật điển đại Từ đại Bi, tạo thành cà sa Chân Như, chúng ta đồng mạnh lên để tiến về phía trước bởi cà sa Chân Như sẽ tỏa sáng hào quang của các Bậc Phật đã Giác Ngộ.

Lành thay, lành thay! Ngày hôm nay các bạn và Bảo Thành hiểu rõ hơn, thấu hiểu hơn cà sa Chân Như là gì? Các bạn có đắp lên mình những cà sa truyền thống tôn giáo của Phật nơi các quốc gia khác nhau cũng chỉ là áo giấy mà thôi, nếu trong tâm không có được Công hạnh tu tập. Như câu nói: “Chiếc áo không làm nên nhà tu”. Chúng ta tu là ở trong tâm, dĩ nhiên chiếc áo mà Bảo Thành mặc là thể hiện cho tôn giáo nhưng nó không thể giúp Bảo Thành giải thoát, chỉ có chiếc áo Chân Như ở bên trong Bảo Thành và tâm của các bạn mới giúp cho các bạn được giải thoát.

Chúng ta khác nhau về tướng. Các bạn có thể là tu sĩ tại gia nam, nữ, cũng có thể các bạn là Tăng sĩ như Bảo Thành, xuất gia là Tỳ Kheo, là Tỳ Kheo Ni. Khác nhau về tướng nhưng chẳng khác về tâm. Các bạn mặc áo thường dân ở đời, Bảo Thành mặc áo nhà tu, khác nhau về hình tướng nhưng tâm của chúng ta không khác. Áo cà sa mà chúng ta phủ lên cuộc đời của chúng ta hôm nay có tên là cà sa Chân Như. Cà sa Chân Như này đã được thêu dệt bởi kim chỉ của hơi thở Chánh Niệm và tơ lụa của mật chú Mu A Mu Sa, tạo nên bởi Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi nơi mười phương Chư Phật. Cà sa này vô hình, vô tướng, vô vô sắc tướng nhưng có đại Hùng đại Lực khi chúng ta đắp lên. Khi đắp cà sa Chân Như này lên, có đại Hùng đại Lực của mười phương Chư Phật bảo hộ, có Hùng lực của Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên hộ mạng cho chúng ta. Ba dòng tộc của Ma Vương, Ma Vương Tham – Sân – Si, dòng tộc ông bà, con cháu, Tổ Tiên của chúng sẽ phải quy phục dưới cà sa Chân Như và chúng ta sẽ mời gọi dòng tộc của chúng cùng bước vào trên con đường Chánh Niệm hơi thở an trú trong mật chú Mu A Mu Sa và đắp lên cà sa Chân Như. Để làm gì? Để bước thẳng về phía trước. Phía trước để làm gì? Để thoát khỏi trầm mê, bước vào Niết Bàn tự tại an nhiên, bởi trong Niết Bàn đó, bao nhiêu sen đã nở để đợi chờ mỗi người chúng ta trở về với tòa sen của mình, an trú tịch tĩnh nơi đó. Con đường trở về nơi đó chỉ có một con đường duy nhất là mỗi người chúng ta phải từ bỏ áo giấy của Ma Vương, của ba dòng tộc lớn này là ma Tham, ma Sân, ma Si, ba dòng tộc này đông đảo con cháu, ông bà của chúng và chúng theo đuổi dai dẳng chúng ta vô lượng kiếp qua, chúng đã chiếm lấy cuộc đời của chúng ta, kiếp này ta phải từ bỏ áo giấy đó, ta không thương tiếc nữa, ta khoác lên mình áo cà sa Chân Như.

Bảo Thành nhắc lại cà sa Chân Như này được khâu và thêu bằng chỉ và kim hơi thở Chánh Niệm và tơ lụa mật chú Mu A Mu Sa. Cà sa Chân Như này có sức mạnh vô biên thế giới giúp ta tỉnh ngộ bước về Niết Bàn. Chính lúc này rất quan trọng cuộc đời của mỗi người, hãy từ bỏ áo giấy của Ma Vương, khoác lên mình cà sa Chân Như.

Chúng ta hãy vui lên bởi chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta hãy hạnh phúc lên và tinh tấn lên vì chúng ta đã đắp lên trên mình chiếc áo cà sa Chân Như được khâu bằng kim chỉ hơi thở Chánh Niệm và tơ lụa mật chú Mu A Mu Sa. Mà nơi thân xác này khi chúng ta đắp lên cà sa Chân Như, có mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống cho chúng ta, có Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên hộ mạng chúng ta và chúng ta sẽ quy phục được Ma Vương, dòng tộc của ma Tham – Sân – Si sẽ phải quy phục, sẽ phải hàng phục để chúng ta mời gọi chúng đồng hành, bước vào hơi thở Chánh Niệm mặc áo cà sa Chân Như trì mật chú Mu A Mu Sa để thoát khỏi cõi trầm mê này.

Các bạn thân mến! Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ bàn tay phải vào bàn tay Từ Bi là bàn tay trái để chúng ta cùng thở 7 hơi thở mật chú Mu A Mu Sa, hơi thở Chánh Niệm.

 “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh để chúng con thuần phục được Ma Vương.”

Các bạn hít vào bằng mũi phình bụng, các bạn thở từ từ, hóp bụng. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn đã trì 21 biến mật chú Mu A Mu Sa và chúng ta đã đắp lên mình chiếc cà sa Chân Như, từ bỏ áo giấy của ma, đắp cà sa lên để mọi người chúng ta đồng hành với Phật, để khi thọ mạng viên chung, Phật tới tiếp ta về cảnh giới thiện lành. Hãy tinh tấn và luôn luôn đắp cà sa lên mọi thời mọi lúc!

Cà sa Chân Như được thêu bằng kim chỉ hơi thở Chánh Niệm và tơ lụa mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta không còn bị ma, dòng tộc của ba dòng tộc Ma Vương Tham – Sân – Si dẫn đầu làm chủ mà chúng ta đã đắp lên cà sa Chân Như, mời gọi chúng đồng hành trong hơi thở Chánh Niệm để được hạnh phúc hơn. Mời gọi các bạn cũng hãy đắp lên chiếc cà sa này với những người ta thương yêu, để tất cả mọi người đều quy hướng về hơi thở Chánh Niệm, sống trong sự tự tại, an vui của kiếp người.

Cảm ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành trong những giây phút như vậy!

Các bạn thân mến! các bạn đã vô lâu hoặc bây giờ mới xem video này, Bảo Thành mời các bạn hãy xem lại từ đầu nhiều lần và tu tập theo những gì Bảo Thành hướng dẫn. Chắc chắn mỗi lần các bạn xem lại các bạn sẽ tiếp thu lại nhiều năng lượng hơn và các bạn hiểu rõ nghĩa thú mà Bảo Thành diễn giải để các bạn hiểu rõ và thực hành cho miên mật. Cảm ơn sự đồng tu của các bạn!

Hồi hướng:

Chúng ta chắp tay lại hồi hướng công đức:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, chúng con đồng hồi hướng công đức đồng tu này tới các nhà nguyên thủ các quốc gia để họ có trí tuệ và dũng lực chiến thắng Ma Quân, và mang trí tuệ thành lập chính sách giữ cho nền hòa bình thế giới bền vững không chiến tranh.

Chúng con cũng hồi hướng cho các nhà khoa học y, dược, các bác sĩ, y tá, các nhân viên y tế, cứu trợ thế giới này, họ có trí tuệ tạo ra các vắc xin và thuốc chữa lành bệnh dịch và có lòng thương yêu, bao dung, che chở, chữa lành tất cả anh, chị, em chúng con đang lâm bệnh trong cơn đại dịch này.

Mô Phật!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn