Search

Bài 1038: Chẳng Còn Nuối Tiếc – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta cùng với Bảo Thành đang chuẩn bị đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, hiện ngay bây giờ trên thế giới này tất cả mọi người đều quy ngưỡng về các Đấng ở trên cao tùy theo niềm tin vào tôn giáo của mình. Bảo Thành và các bạn cũng đang đồng hướng về ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chúng ta đồng tu an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa nguyện cầu mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới cho muôn loài để cho chúng sanh được an ổn thân tâm, thần trí sáng suốt, có sức mạnh để vượt qua những thử thách đang đương đầu trong cuộc sống.

Các bạn, Pháp môn Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn Thiền Mật song tu. Trong Mật mật chú Mu A Mu Sa có Thiền, Thiền là an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Thiền Mật song tu là sự phối hợp nhịp nhàng giữa tha lực của mười phương Chư Phật, tha lực của Phật điển đại Từ đại Bi khế hợp với tự lực của tâm cầu Đạo Giải Thoát của mỗi một người chúng ta. Tha lực và tự lực sẽ phối hợp để tăng trưởng đề mục quán chiếu trong ngày để giúp cho chúng ta liễu ngộ được và nhập vào Tri Kiến của Chư Phật.

Trước khi ta tu Pháp môn này nó có những điều kiện mà mỗi người chúng ta cần phải tinh tấn, nghiên cứu, đặt để mình ở trong như vậy để thành tựu viên mãn. Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, khi chúng ta tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng chúng ta phải quy y theo Phật Pháp Tăng để nhận Phật làm Thầy của mình và học Pháp của Đức Thầy rồi sau đó chúng ta nương vào tinh thần hòa hợp của Chư Tăng để sống an hòa trên con đường tu tập. từ đó chúng ta tin tưởng lời Phật, nghiên cứu sâu rộng và tin sâu vào Nhân Quả, nhân Ác sẽ trổ quả họa, nhân Thiện sẽ trổ quả phước, phước và họa do Thiện và Ác, chúng ta nghe theo lời Phật để buông bỏ những điều Ác không trổ quả họa, tinh tấn những điều Thiện để vun trồng phước báu. Và khi chúng ta đã có điều kiện đó chúng ta sẽ hoan hỷ giữ năm giới của Đức Thầy dạy cho chúng ta, giới thứ nhất là không sát sanh, giới thứ hai là không trộm cắp, giới thứ ba là không tà dâm, giới thứ tư là không nói dối, giới thứ năm là không uống và sử dụng các chất say dưới mọi hình thức. Với năm giới như vậy chúng ta đã được hộ mạng và được Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên gia hộ, bảo hộ chúng ta ngày đêm. Song song với điều đó, khởi lên niềm hoan hỷ để chúng ta thực hành mười pháp thiện tăng trưởng phước báu hành thiện ở đời. Trong khi đó, nhân duyên đã đầy đủ bởi những dữ kiện này chúng ta bắt đầu thực tập Thất Bảo Huyền Môn, an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Mu A Mu Sa là mật chú của Thiền Mật có nghĩa là Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống cho tất cả mọi chúng sanh để chúng sanh nương nhờ vào tha lực này để thúc đẩy nguồn tự lực cầu Đạo Giác Ngộ đi tới phía trước tiếp cận với ánh Giác Ngộ của Chư Phật, thoát khổ tới được Niết Bàn. Các bạn, khi chúng ta thực tập Pháp môn này, chúng ta hãy buông lỏng toàn thân, ngồi ở tư thế mà các bạn có thể ngồi với điều kiện cơ thể cho phép. Khi các bạn đã ngồi dần quen chúng ta sẽ dần dần ngồi kiết già, nhưng ở giai đoạn đầu các bạn nên ngồi ở tư thế mà cơ thể các bạn cho phép để bắt đầu thực tập. Quan trọng trong hơi thở, các bạn phải thở cho đúng, trước khi thở, các bạn phát nguyện bằng lời Việt tức là “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh” đề mục mà chúng ta quán chiếu hôm nay là chẳng còn nuối tiếc, nuối tiếc những chuyện của quá khứ đã đi qua. Do đó, khi chúng ta phát nguyện xong như vậy, chúng ta hít vào bằng mũi, chúng ta nhẹ nhàng đưa xuống dưới bụng, hơi thở dài ngắn tùy theo sức của các bạn, không nên quá sức cũng không nên quá nhẹ nhàng, cứ từ từ hít vào và phình bụng ra. Khi các bạn đã hít xong phình bụng rồi các bạn sẽ thở rất từ từ và hóp bụng lại theo sự thở ra đó, song hành chúng ta sẽ trì mật chú Mu A Mu Sa thật chậm, thật đều vừa vặn với hơi thở ngắn dài tùy theo ta. Cứ như vậy, ta vận dụng 7 biến mỗi thời và chúng ta làm 3 thời như vậy tổng cộng 21 biến. Trong thời gian khi khởi lên tâm nguyện và hít thở trì mật chú Mu A Mu Sa, tha lực Phật điển siêu thế Từ Bi của Phật sẽ tác động vào với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn mà thân của các bạn sẽ đón nhận được luồng Phật điển đó.

Luồng Phật điển đó tác động vào thân nó sẽ làm cho các bạn lắc qua bên trái, lắc qua bên phải, hoặc đằng trước, đằng sau theo những tư thế để lưu thông các năng lượng trong các huyệt mạch của các bạn, khai mở các Luân Xa cho các bạn. Trên đỉnh đầu của bạn có thể cảm giác một luồng lực xoáy lan tỏa như sóng hoặc ở trên Ấn đường giữa hai con mắt hoặc ở trên vai, trong lòng bàn tay, các bạn quán chiếu theo hơi thở Chánh Niệm đó để nhận ra rằng thân xác này đang có sự tác động của Phật điển tới phần nào, chúng ta quán chiếu tức là nhìn vào đó, song hành trong hơi thở Chánh Niệm của mật chú Mu A Mu Sa. Năng lượng đó sẽ tăng trưởng và tích lũy dần dần để giúp cho thân của các bạn được dẻo dai sức mạnh, điều hòa khí huyết, nội lực ở bên trong để thân bớt bệnh và tâm được an tịnh trong hơi thở Chánh Niệm. Đó là cách chúng ta Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn.

Trong khi đồng tu vào mỗi một buổi tối, chúng ta sẽ thực tập cùng nhau 21 biến, ở giữa sẽ có sự chia sẻ về đề mục để chúng ta lắng nghe. Trong khi Bảo Thành chia sẻ các bạn vẫn tiếp tục ngồi lắng nghe tiếp nhận năng lượng vào thân tâm của mình. Cám ơn các bạn!

Bây giờ chúng ta hãy đặt bàn tay phải được đặt là bàn tay Trí Tuệ lên lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Từ Bi và Trí Tuệ chúng ta đặt lên nhau, nhẹ nhàng hạ xuống, các bạn buông lỏng toàn thân:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chẳng còn nuối tiếc những chuyện của quá khứ. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn vừa đón tiếp được tràn đầy năng lượng đại Từ đại Bi, Phật điển siêu thế của mười phương Chư Phật, đó là tha lực của Phật tác động vào với tự lực do tự thân cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta. Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn là Thiền Mật song tu tăng trưởng sự quán chiếu thật sâu vào trong Thân Ngữ Ý của chúng ta để sự quán chiếu sâu đó an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa giúp chúng ta nhìn rõ được mọi căn nguyên tội lỗi, lầm chấp, nghiệp chướng của chúng ta đã tạo ra do Tham Sân Si từ Thân Ngữ Ý. Trong Đạo Phật, cốt lõi là tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, nương nhờ vào đại Hùng đại Lực của Đức Thế Tôn, của Pháp Ngài đã truyền dạy và sự hòa hợp của Tăng Đoàn để chúng ta tu, cộng thêm sự hiểu biết sâu vào Nhân Quả Thiện Ác, giữ năm giới, hành thập thiện để thấu rõ được tất cả các pháp bất thiện và các pháp thiện đều tạo tác ra từ Thân Ngữ Ý từ vô thỉ vô chung do Tham Sân Si, lầm chấp trong vô minh mà ra. Những điều căn bản nhưng thật cao siêu bởi căn bản nó là gốc rễ, nó là cái nhân, nó là nền tảng vững chắc của Phật giáo đi tới sự Giác Ngộ mà từ phàm nhân chúng ta có thể trở thành Phật.

Tất cả những sự miên man trong kinh điển, kinh sách, lời giảng, sấm truyền hoặc những văn thơ tán tụng về Phật đã đủ cho những ai thường nghiên cứu. Nhưng hôm nay khi tu Thiền Mật Tông chúng ta mang tất cả những sự hiểu biết ở nơi kiến văn đó hành Pháp hành, huân tu để thành tựu. Trong Pháp hành Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn này đơn giản chỉ cần tin vào ba ngôi Tam Bảo, hiểu rõ Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì hiểu rõ được Nhân Quả Thiện Ác, giữ năm giới của Đức Phật, hành mười điều thiện, chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa tức khắc sẽ có sự hòa mạng giữa tha lực của mười phương Chư Phật với tự lực của chúng ta tác động vào thân vật lý này để chúng ta có cảm thọ thực sự giữa năng lượng Từ Bi của Phật đổ tràn vào trong thân xác của chúng ta. Từ cảm nhận đó nó sẽ tăng trưởng sức mạnh, Định lực, nội lực của người tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Nó khai mở tất cả các kinh mạch, huyệt Đạo, Luân Xa, tăng trưởng sức đề kháng để cho thân an ổn, vững bền và giúp cho tâm chúng ta thanh tịnh. Do đó, người tu tập Thất Bảo Huyền Môn càng ngày sẽ thấy khỏe ra, tinh thần sẽ trong sáng, thân xác sẽ khỏe mạnh, đó là điều xảy ra mà mỗi người đều có thể trải nghiệm được.

Các bạn, mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông thật là lớn bởi nó là mật mã, là chìa khóa để mở cánh cửa Phật môn để cho mười phương Chư Phật đổ tràn năng lượng Phật điển xuống cho thân xác của chúng ta. Nó là sự giao hòa giữa tha lực và tự lực, giữa Chư Phật và phàm nhân để dẫn bước phàm nhân, phàm phu chúng ta đi trên con đường Thánh để trở thành Phật. Chúng ta là Phật tử, chúng ta là con Phật và chúng ta tu Phật để thành Phật, các bạn nhớ đó là điều rất quan trọng trong cuộc sống, chúng ta tu Phật để thành Phật. Do đó, nguồn năng lượng của Phật mà chúng ta tiếp cận mỗi một ngày, mỗi một giây phút trong cuộc đời sẽ nuôi dưỡng Chân Tâm của chúng ta trong hơi thở Chánh Niệm để trưởng dưỡng Phật Tánh để làm cho chúng ta thành Phật đúng hướng, đúng đường mà Đức Thế Tôn đã dạy.

Đề mục hôm nay là “chẳng còn nuối tiếc”. Các bạn thân mến, quá khứ là một phần của đời sống con người, không ai ở trên đời mà không có quá khứ, không ai ở trên đời mà không nghĩ về quá khứ. Quá khứ là những chuyện đã qua, đã xảy ra trong vô lượng kiếp và ngay cả trong giây phút vừa qua, quá khứ là một phần của sự sống con người. Nhưng nếu chúng ta miệt mài sống với quá khứ thì chúng ta cũng đã đánh mất một phần sự sống của con người. Hy vọng các bạn nghe rõ chỗ này, quá khứ là một phần sự sống của con người nhưng đắm chìm và nuối tiếc quá khứ là chúng ta đã tự đánh mất một phần đời sống của chúng ta. Các bạn, các bạn nghe cho thật rõ để hiểu lý lẽ này mà thực hành. Quá khứ của con người thì ai cũng có và ai ở trên đời này đều có quá khứ, không ai mà không có quá khứ, quá khứ là một phần đời sống của con người nhưng nếu con người, nhưng nếu các bạn nuối tiếc quá khứ và đắm mình vào trong quá khứ thì các bạn đã đang đánh mất một phần đời sống của các bạn. Chúng ta không nên đánh mất phần đời sống bằng sự nuối tiếc của quá khứ.

Các bạn hỏi Bảo Thành quá khứ đã qua, đã buông, đã bỏ không muốn nhớ nhưng nó cứ tràn về thì bây giờ làm sao? Mà nếu nó là một phần của sự sống thì khi ta tác động vào nó có gì đâu để nói nhưng nên nhớ, nếu chúng ta nhìn quá khứ một cách tịch tĩnh trong Chánh Niệm thì không nói tới nhưng nếu chúng ta lại đắm đuối, chúng ta lại chìm đắm vào trong quá khứ thì chúng ta đánh mất đi một phần của đời sống. Làm sao để chẳng còn nuối tiếc những chuyện đã qua? Trên đời này ai cũng muốn rằng những chuyện đã qua dù tốt hay xấu thì cũng chỉ là quá khứ, khép lại trang giấy đó và tiếp tục mở trang giấy mới ra. Các bạn, đời của con người như một cuốn sách và mỗi một chúng ta có nhiều trang sách trong cuộc đời, mỗi một trang ta viết qua những điều gì ta đang sống trong hiện tại. Nhưng khi hiện tại đã trôi qua thành quá khứ, chúng ta phải lật qua trang mới của ngày hôm nay để tiếp tục viết vào đó, chúng ta không thể cứ ở trang cũ mà đọc đi đọc lại những lời đã viết để trang mới không hề lật qua thì cuộc sống mới của chúng ta đã không có, sự sống trong hiện tại đã không còn và chúng ta đã chết trong quá khứ.

Đời sống là một sự sống thực với hơi thở Chánh Niệm, chuyện gì đã qua hãy lật qua trang và viết vào trang mới tất cả những năng lượng trong Chánh Niệm để sống an yên tự tại với cuộc đời của mình và với muôn người. Sống là sống ngay bây giờ và tại nơi đây, sống không phải là cứ ôm khư khư, giữ trang ngày hôm qua đã viết như hồi ký, nhật ký của một ngày đã đi qua hoặc là những chuyện truyền ký của chúng ta từ vô lượng kiếp qua nay cứ đọc đi đọc lại. Chúng ta không cần phải nuối tiếc những chuyện đó, các bạn sẽ hỏi chúng tôi không muốn nuối tiếc những chuyện của quá khứ nhưng làm sao để có thể chuyển hóa, để có thể ngăn chặn những chuyện quá khứ đó? Đó là câu hỏi mà Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Thiền Mật song tu sẽ trả lời cho các bạn đúng y như lời Phật dạy cũng như nguyên tắc của khoa học đó là “cái này có thì cái kia có”. Nếu có quá khứ thì có tương lai, nhưng nếu chúng ta sống trong hiện tại thì quá khứ và tương lai không còn là hai vế đối lập nhau nữa. Nếu như chúng ta chìm vào quá khứ thì sẽ có hình bóng tương lai hấp dẫn, lôi kéo để rồi trong hiện tại chúng ta không thể sống được. Như cái cân có bên trái và bên phải, khi chúng ta có trái có phải rồi thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái nặng của bên trái hay sức nặng của bên phải mà thôi, còn cái ở giữa là cán cân để giữ sự thăng bằng của trái và phải, của quá khứ và tương lai là hiện tại. Nếu các bạn chú tâm trong hiện tại hơi thở của Chánh Niệm thì quá khứ và tương lai, cái trái và cái phải sẽ dung nạp trong Chánh Niệm chẳng còn là quá khứ và tất cả những quá khứ đó không còn là một sự hồi tưởng, nuối tiếc. Mà quá khứ đã qua dù tốt hay xấu, dù phù hợp hay không phù hợp, dù thuận hay nghịch nay nó được ghép vào gốc của hơi thở Chánh Niệm và hơi thở Chánh Niệm đó sẽ dung thoa chúng, sẽ chuyển hóa chúng thành năng lượng thực tế, thực tại ngay trong giây phút này để tăng trưởng đời sống cho các bạn thì các bạn sẽ trở thành một con người biết lấy quá khứ để vun đắp cho hiện tại, chuyển hóa những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai.

Làm sao các bạn có thể làm được điều đó? Bởi sức mạnh thần thông của mật chú Mu A Mu Sa. Khi các bạn trì mật chú này Bảo Thành đã nói liền ngay tức khắc, căn duyên tùy theo của mỗi người mà chúng ta đón nhận được Phật điển năng lượng đại Từ đại Bi của tha lực mười phương Chư Phật gắn kết với tự lực của chúng ta mà chúng ta sẽ cảm nhận được nó. Chúng ta không cần phải diễn giải, không cần phải nói vì thân xác của chúng ta sẽ cảm thọ được năng lượng đó tác động vô, tâm của chúng ta sẽ cảm giác, sẽ cảm thọ được năng lượng tác động vô và chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, quán chiếu năng lượng đó, dung thông trong sát na đó thì tức khắc thần thông diệu lực của Mu A Mu Sa sẽ dung nạp tất cả những gì gọi là quá khứ, những gì gọi là đã qua nay tràn về trong hơi thở đó để chuyển hóa chúng thành năng lượng ngay trong thực tại, trong Chánh Niệm giây phút đó. Cũng như nếu chúng ta có được cái chong chóng thì gió từ đằng Đông, đằng Tây thổi tới chong chóng cũng quay tại chỗ mà thôi. Và nếu chúng ta là con thuyền, gió đằng Đông nó thổi thì ta sẽ phải trôi ngược về hướng Tây, còn gió đằng Tây thổi ta sẽ trôi ngược về hướng Đông tại vì gió đằng nào thổi thì thuyền đi ngược lại hướng đó, gió Tây thổi thì ta đi về hướng Đông, gió Đông thổi thì ta đi về hướng Tây. Như vậy, con thuyền cứ chồng chềnh từ Đông qua Tây, từ Tây qua Đông, nhưng nếu chúng ta lấy cái quạt có nghĩa có một cái trục, có một hơi thở Chánh Niệm giữ tịch tĩnh trong mật chú Mu A Mu Sa thì dù là gió của quá khứ những chuyện đã qua đang thổi tới thì hơi thở Chánh Niệm này sẽ đón nhận nó chuyển hóa ngay tại chỗ này, ngay tại đây để sử dụng được nó, diệu dụng được nó cho sức mạnh nội lực tăng cường thể lực của thân và sự thanh tịnh của tâm. Chúng ta vận dụng cả những năng lượng từ quá khứ nó tràn về và cả những năng lượng đang hướng tới tương lai, chúng ta kéo cả hai luồng năng lượng quá khứ và tương lai hội tụ trong hơi thở Chánh Niệm, tịch tĩnh ngay trong sát na đó bằng hơi thở Chánh Niệm của Mu A Mu Sa.

Mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông thật là lớn để hài hòa, để phối được năng lượng của quá khứ, của chuyện đã qua và của những tư tưởng vượt qua hiện tại tới tương lai kéo nó về an trú trong Chánh Niệm. Từ đó, những chuyện đã qua, những chuyện của quá khứ ta không còn nuối tiếc mà chúng ta hân hoan, hoan hỷ đón nhận nó trong hơi thở Chánh Niệm. Khi các bạn tu mật chú Mu A Mu Sa an trú trong hơi thở Chánh Niệm các bạn không còn sợ hãi, nuối tiếc khi quá khứ nó tới mà chúng ta vui vẻ đón nhận nó như là một thành phần của gia đình, một phần của sự sống nhưng nó lại không thể kéo chúng ta về với quá khứ nữa. Xưa khi chưa tu tập, quá khứ nó phục hồi trở lại trong tư tưởng của chúng ta thì nó kéo chúng ta trượt trên miền quá khứ đó và mất đi cuộc sống Chánh Niệm hiện tại nên chúng ta trôi nổi với buồn vui lẫn lộn của những chuyện gì đã qua, đó gọi là nuối tiếc về quá khứ. Nhưng ngày nay, quá khứ không phải là bị tận diệt, xóa sổ, nó vẫn còn đó nhưng hay ở chỗ là hơi thở Chánh Niệm và thần thông mật chú Mu A Mu Sa sẽ đón nhận tất cả những gì của quá khứ, của ngày hôm qua, năng lượng đó nhiếp thâu vào hơi thở Chánh Niệm và nhờ thần lực của Mu A Mu Sa chuyển hóa trở thành năng lượng ngay trong sát na này để chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm tịch tĩnh. Ta có một sức mạnh để chuyển hóa tất cả mọi quá khứ khi nó tới, còn xưa kia khi chưa tu tập ta không đủ sức mạnh để chuyển hóa quá khứ mà quá khứ nó sẽ kéo chúng ta về cho nên ta đã đánh mất một phần đời sống của mình.

Bảo Thành nhắc lại quá khứ là một phần của đời sống nhưng nếu chúng ta đắm chìm trong quá khứ thì chúng ta đánh mất một phần đời sống của mình. Các bạn có muốn đánh mất một phần đời sống của chúng ta với quá khứ hay không hay các bạn muốn an dưỡng tất cả đời sống làm người trong giây phút an trú, trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa. Mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông thật là mạnh, có sức thần thông thật là lớn tại vì sức thần thông này là sứ giả mang lại sự hòa hợp giữa tha lực của Phật và tự lực của ta. Thiền Mật Tông là Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn là sự giao thoa giữa tự lực và tha lực. Các bạn khi thực tập sẽ cảm giác, chứng nghiệm được điều đó qua thân tâm của các bạn, từ đó các bạn có thể gọi là Thiền chứng ngộ. Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn là sự chứng ngộ hiện hữu ngay trong sát na này, nó không phải chỉ là sự diễn giải trên kinh sách, những lời nói để hiểu mà là sự công phu Pháp hành để chứng và ngộ được những điều chúng ta ứng dụng Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn này. Nó là một phép màu, nếu nói theo ngôn ngữ tô điểm một chút xíu, nó thật là huyền bí, nó có thể là mầu nhiệm. Bất cứ một ngôn ngữ gì các bạn cũng có thể sử dụng để ca ngợi nó nhưng chúng ta không cần phải ứng dụng những ngôn ngữ đó để đề cao, hãy trở thành một người rất bình thường có ăn có no, có uống thì hết khát, có tu thì sẽ có chứng. Sự chứng ngộ tùy theo kiến thức ở đời của các bạn, các bạn có thể diễn giải theo văn thơ, chữ nghĩa các bạn học được, chẳng cần phải định nghĩa, áp chế nằm trong khuôn khổ của một từ ngữ nào dù bạn biết ngôn ngữ hay không biết ngôn ngữ thì thân tâm của các bạn cũng sẽ thấm nhuần được năng lượng Phật điển là tha lực của Phật và tự lực của các bạn một cách nhẹ nhàng để dung thoa, dung thông với nhau để làm cho Trí Tuệ của các bạn bừng sáng để rồi các bạn không còn nuối tiếc những chuyện đã qua, nhưng đón tiếp những chuyện đã qua khi nó hồi về để chuyển hóa nó thành năng lượng thực tế, thực tại ngay trong hơi thở Chánh Niệm đó.

Như vậy, một phần của quá khứ trở thành một phần của đời sống khi chúng ta biết khế hợp hơi thở của Chánh Niệm với thần thông mật chú Mu A Mu Sa để biến quá khứ thành hiện tại. Năng lượng của quá khứ kéo ta về thì ta dùng năng lượng của hơi thở Chánh Niệm để dung thông, hòa hợp để năng lượng quá khứ khi tràn về với tâm trí của chúng ta nó trở thành năng lượng của hiện tại, của Chánh Niệm và nó có lợi lạc, lợi ích cho sự tu tập của chúng ta, cho sức khỏe của chúng ta. Và nếu như chúng không không làm chủ được năng lượng nuối tiếc quá khứ thì quá khứ sẽ có một Ma lực tiêu cực kéo chúng ta miệt mài trượt trên miền quá khứ đó làm hao tổn chân khí của chúng ta, nó làm hao tổn tinh thần của chúng ta, nó làm cho thân xác của chúng ta tiều tụy.

Các bạn cũng từng nghe qua có những con người chỉ đau khổ vì quá khứ xảy ra một chuyện gì, trong vòng một tiếng hay một ngày tóc đã bạc, thân xác đã rã rời và tuổi già đã kéo tới nhanh như tia chớp. Nếu các bạn không muốn mau già, nếu các bạn không muốn mau chết, nếu các bạn không muốn tóc bạc, các bạn muốn sống trong hiện tại chẳng phải tham cầu thọ mạng dài lâu nhưng muốn hưởng đời sống trong hiện tại này để có sự tịch tĩnh mà tu Pháp của Phật để trở thành Phật thì các bạn không thể để quá khứ kéo các bạn trượt mãi về với nó mà các bạn phải làm chủ hơi thở Chánh Niệm, dùng mật chú Mu A Mu Sa để dung thông với năng lượng của những chuyện đã qua tràn về ngay trong giây phút này và chuyển hóa chúng, phối khí, phối hợp với năng lượng tự có trong tâm để biến chúng thành năng lượng hiện hữu hiện tại ngay trong hơi thở Chánh Niệm này, để sử dụng được nó biến nó thành hữu dụng, biến nó thành tích cực và thanh tịnh. Điều đó cần sự tu tập Thất Bảo Huyền Môn, nếu các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú này thì tất cả những gì đã qua, những quá khứ đã qua các bạn không còn nuối tiếc, các bạn chẳng còn nuối tiếc nữa nhưng các bạn hân hoan vui mừng đón tiếp, không nuối tiếc nhưng đón tiếp, chẳng còn nuối tiếc nhưng sẽ đón tiếp chúng vào trong hơi thở Chánh Niệm, biến chúng thành một phần đời sống của hơi thở Chánh Niệm.

Các bạn, các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ vào trong bàn tay trái là bàn tay Từ Bi của chúng ta. Hãy cùng với Bảo Thành chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa 7 lần nữa:   

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chẳng còn nuối tiếc chuyện đã qua. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn lại vừa tiếp thêm năng lượng Phật điển đại Từ đại Bi vào thân tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến, khi chúng ta đau khổ trong hiện tại những nhà tâm lý học thường khuyên các bạn hãy hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp để lấy một phần quá khứ tốt đẹp đó thăng bằng sự đang dằn vặt làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng các bạn đã làm như vậy bao nhiêu lần rồi đau khổ có hết không? Thì những cảm giác đau khổ đó nguôi ngoai một chút nhưng gốc gây ra sự đau khổ đó vẫn còn do đó các bạn vẫn cứ đau khổ dài dài và các bạn lại phải hồi tưởng tới những cái đẹp của quá khứ, đó là về tâm lý học. Phật học không dạy cho chúng ta dùng tâm lý để chữa trị tâm lý mà dùng chân lý để chuyển hóa do đó những chuyện hiện tại bây giờ ví dụ như chuyện chồng chuyện vợ, con cái, những chuyện công ăn việc làm, xã hội đang gây sự xáo trộn thật là đau khổ cho các bạn. Các bạn chẳng cần nghĩ tới những giây phút quá khứ tốt đẹp nữa mà các bạn chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa nhìn rõ vào nguyên nhân làm bạn đau khổ hiện tại. Ví dụ bạn đau khổ vì chồng nó mắng chửi, vì vợ làm một chuyện gì bất như ý thì khi các bạn nhìn rõ vào nguyên nhân đó, an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì nguyên nhân đó nó sẽ hiển lộ rõ ràng hơn để các bạn nhìn rõ nó.

Khi các bạn nhìn rõ nó rồi thì các bạn chỉ cần tưới tẩm hơi thở Chánh Niệm và thần lực của mật chú Mu A Mu Sa vào đó thì tức khắc cái nhân đó, cái gốc rễ gây ra đau khổ đó được chuyển hóa thành gốc thiện, thành nhân tốt để nó trổ sinh những năng lượng tốt đẹp hơn mà nó sẽ không gây ra phiền não, đau khổ cho ta nữa. Các bạn có thể thực nghiệm điều này ở trong gia đình, khi chúng ta có sự cãi cọ, có sự bất đồng tư tưởng, quan niệm hoặc về những sự trao đổi không như ý gây ra phiền lòng nhau giữa vợ chồng hoặc giữa con cái của chúng ta hoặc giữa người thân của chúng ta hay người quen. Ngay lúc đó các bạn thử nghiệm các bạn hít vào, thở ra 7 lần như vậy và an trú trong hơi thở này với mật chú Mu A Mu Sa, các bạn nhìn sâu vào những chuyện đang xảy ra, các bạn có được khả năng nhìn rõ hiện tượng đó do nhân gì? Do cái nhân chấp của ta hay nhân chấp của người hay nghiệp bất thiện của ta và người tạo ra để rồi nó xảy ra. Từ đó chúng ta tưới tẩm năng lượng Chánh Niệm Mu A Mu Sa đó vào hạt giống đó, vào nhân đó, vào nguyên nhân gốc rễ đó thì từ nguyên nhân gốc rễ thay vì tạo tác ra niềm đau, nỗi khổ thì nó chuyển hóa thành niềm hạnh phúc cho ta và nó dung thông được để cái nhân đó không trổ quả, để những con người tương tác với nhân đó nhận và ngộ ra để không còn tác động vào cái nhân đó tạo ra sự khổ đau cho nhau.

Đó là sự thực nghiệm, sự trải nghiệm thực sự có, nếu các bạn ứng dụng được các bạn sẽ thấy nó kỳ diệu ở chỗ Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn có sức thần thông lớn ứng dụng để thay đổi cuộc sống ngay trong gia đình giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, ông bà, giữa những người thân của chúng ta trong dòng tộc, giữa những bạn bè của chúng ta. Nếu xảy ra một chuyện gì chúng ta không còn vội vàng trách cứ nhau nữa mà chúng ta chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm, nuôi dưỡng nó bằng thần lực của mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta sẽ thấy được một bông hoa hạnh phúc sẽ trổ mầm ngay trên nhân đó để chúng ta ngửi được hương thánh thiện, thanh tịnh từ sự tương tác của nhau, thay đổi một cách tuyệt vời mà các bạn không thể ngờ được tại sao nó như vậy. Tại sao? Là bởi vì chúng ta có mật chú thần thông để mang tha lực của Phật dung thông, dung hòa vào tự lực của ta. Chúng ta có nước Cam Lồ Tịnh Thủy Lưu Ly từ mười phương Chư Phật tưới tẩm vào cuộc đời này thì không có năng lượng bất tịnh nào mà không thể chuyển hóa, các bạn nhớ như vậy.

Cho nên những chuyện đã qua chúng ta không còn nuối tiếc, những chuyện đã qua chúng ta không còn sợ hãi, chúng ta đón tiếp nó. Nếu chuyện đã qua không nuối tiếc thì khi nó tràn về chúng ta đón tiếp, chúng ta mời vào căn nhà Chánh Niệm của hơi thở Mu A Mu Sa. Nếu như quá khứ đã qua nó tràn về chúng ta không còn xua đuổi, đẩy lui nó nữa mà chúng ta mời gọi nó ngồi vào trong căn nhà hơi thở Chánh Niệm của Mu A Mu Sa. Ngôi nhà Chánh Niệm Mu A Mu Sa có sức thần thông thật là lớn để dung thông, để chuyển hóa, để thay đổi tất cả những gốc rễ bất thiện của quá khứ tràn về tác động vào thân tâm gây ra đau khổ cho các bạn. Ngay cả ngay trong hiện tại những chuyện đã xảy ra ngay trong sát na vừa qua cũng được gọi là quá khứ, nếu gây ra phiền não đau khổ, phiền lụy cho bạn, bạn cũng sẵn sàng mời nó vào căn nhà của hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Trong căn nhà Chánh Niệm Mu A Mu Sa đó, sức thần thông lớn của mật chú Mu A Mu Sa của Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn sẽ chuyển hóa, xoay chuyển để tất cả những nhân Ác, nhân bất tịnh đó, nhân bất thiện đó sẽ được tăng trưởng hướng Thượng để trở thành nhân Thiện.

Cái hay là chúng ta chuyển hóa khổ đau, cái hay là chúng ta chuyển hóa quá khứ thành năng lượng của hiện tại, của Chánh Niệm. Không nuối tiếc nhưng đón tiếp, các bạn có thấy sự thần thông như vậy hay không? Có hiểu được chân lý này rõ ràng hay không? Là chúng ta không nuối tiếc nữa, nó tới ta không nuối tiếc, đắm chìm với nó nữa mà ta đón tiếp nó, ta mời nó ngồi vào trong căn nhà của hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Ngôi nhà tâm thức của chúng ta khi chưa thực tập Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn là ngôi nhà ngổn ngang của quá khứ, là ngôi nhà ngổn ngang của bất thiện nghiệp, là ngôi nhà chứa những năng lượng tiêu cực nên quá khứ nó tràn về ta nuối tiếc rồi nó tương ưng với năng lượng tiêu cực của quá khứ tồn đọng trong tâm thức của chúng ta, nó sẽ tăng trưởng gây ra bệnh hoạn của thân, bệnh hoạn của tâm, gây ra đau khổ và phiền não. Nhưng bây giờ, khi các bạn thực tập Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, ngôi nhà tâm thức của các bạn đã được dọn sạch sẽ, ở trong đó tràn đầy năng lượng thanh tịnh từ Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật. Tha lực đó nay tràn ngập ở trong tâm thức của các bạn, dung thông với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn. Từ đó, khi những chuyện đã qua, những chuyện từ quá khứ nó tràn về, các bạn mở cửa ra mời vô, không nuối tiếc, không xua đuổi nhưng đón tiếp nó, mời nó vào ngồi ở trong hơi thở Chánh Niệm đó. Ngay tức khắc, chúng ta mời quá khứ, những sự tưởng rằng nuối tiếc đó bằng sự đón tiếp nồng hậu và mời nó vào trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì nó sẽ biến thành năng lượng của Chánh Niệm, của hiện tại. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời và thật là may mắn cho những ai hiểu rõ được nghĩa lý này, chân lý này, lý lẽ này để ứng dụng nó kịp thời trong đời sống để các bạn bớt khổ thêm vui, các bạn không còn phiền não thêm hạnh phúc. Đời người dài có bao lâu mà sao cứ để phiền não nó tràn đầy, sao không vui sống trong Chánh Niệm hơi thở nhẹ nhàng với mật chú Mu A Mu Sa để đời sống dù có ngắn ngủi, bao nhiêu chuyện nó tới cũng là chuyện hạnh phúc trong an trú bởi Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến, các bạn nhìn rộng ra thêm một chút xíu nữa trong gia đình, trong xã hội, trong tất cả mọi người nếu chúng ta ai ai cũng đắm chìm trong quá khứ, cứ nhắc lại quá khứ thì chẳng bao lâu khi chưa già chúng ta đã lẩm cẩm.Bởi những chuyện quá khứ đó luôn luôn là những chuyện tuôn ra từ đầu môi của chúng ta bởi chúng ta đắm chìm trong quá khứ. Các bạn cảm thấy khó chịu như thế nào khi mà một người chưa già, lẩm cẩm cứ nhắc lại chuyện đã qua hay khi một người lớn tuổi rồi và luống tuổi rồi mà cứ lẩm cẩm trong những chuyện đã qua chẳng thể sống an trú trong hiện tại để mà hưởng giây phút thọ mạng vẫn còn, dung thông với lòng Từ Bi của Phật, sống trong an lạc cho mình và cho con cháu của mình. Các bạn thấy không, chúng ta đã cảm thấy khó chịu như thế nào về những người luôn nhắc về quá khứ, về những con người luôn cứ lẩm cẩm trong quá khứ đó, chúng ta không muốn như vậy thì chúng ta đừng có sợ nữa bởi vì ngày nay chúng ta đã có Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn, an trú trong hơi thở Chánh Niệm của mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta không nuối tiếc những chuyện đã qua nhưng chúng ta sẽ thành tâm đón tiếp những chuyện đã qua. Các bạn nghe rõ câu này, chúng ta không nuối tiếc quá khứ nhưng chúng ta thành tâm đón tiếp quá khứ vào trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta không nuối tiếc những chuyện đã qua nhưng chúng ta thành tâm đón tiếp những chuyện đã qua khi nó tới và mời nó vào trong căn nhà của hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Trong căn nhà đó, sự thần thông của mật chú Mu A Mu Sa, sự thần thông của tha lực Từ Bi của Phật với sự tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn sẽ dung thông, chuyển hóa quá khứ, những chuyện đã qua để chúng ta không còn phiền lòng, đau khổ nữa mà chúng ta hân hoan sống với giây phút Chánh Niệm đó. Mu A Mu Sa có sức thần thông kỳ diệu thay đổi tất cả mọi quá khứ, bất thiện nghiệp, mọi quá khứ khổ đau của các bạn. Ngay cả những lẫn lộn khổ đau vui buồn, sướng khổ trong quá khứ không còn là sự phiền não cho các bạn nữa nó sẽ trở thành nhiên liệu. Nhờ ngôi nhà Chánh Niệm Mu A Mu Sa chuyển hóa biến chúng thành những năng lượng thật tích cực, thật vi diệu, ứng dụng được trong cuộc đời.                        

Các bạn hãy nghĩ đi, ngay bây giờ các bạn hãy liên tưởng tới những con người đang sống trong quá khứ, những người sống cho những giây phút đã qua thường có thể giải nghĩa là cái đầu của họ rất chậm là bởi họ bị quá khứ, những người đã qua lôi cuốn để không sống trong thực tại, ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Những người như vậy thường gặp trong cuộc đời và chúng ta cũng thường bị lôi vào những cảnh ngớ ngẩn bởi vì bị quá khứ, bị những chuyện đã qua nó lôi kéo, chẳng sống trong hiện tại đến khi có người gọi mới ngỡ ra “ồ, anh gọi tôi hả?” Chúng ta có sự trải nghiệm đó bởi chúng ta đã đánh mất một phần đời sống bởi quá khứ, quá khứ là một phần đời sống của con người nhưng chúng ta đắm chìm trong quá khứ và chúng ta không làm chủ được quá khứ, bị quá khứ lôi kéo thì chúng ta đánh mất một phần đời sống của chúng ta. Thật là tiếc khi mà chúng ta đang sống mà lại mất một phần chúng ta đang sống, thật là buồn.

Nhưng lành thay, Bảo Thành đã nói rồi Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn, an trú trong hơi thở Chánh Niệm, mật chú thần thông Mu A Mu Sa có sức mạnh vi diệu để đón nhận được tha lực đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật dung thông với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn nó sẽ trở thành căn nhà Chánh Niệm tịch tĩnh Mu A Mu Sa. Từ đó, các bạn không còn phải ruồng bỏ, chẳng còn sợ hãi những quá khứ mà các bạn sẽ mời gọi khi nó tới, các bạn chẳng còn nuối tiếc những chuyện đã qua nữa mà các bạn đón tiếp, tâm của các bạn trở thành tâm Hỷ. Tâm Hỷ đón tiếp tất cả dù là bất tịnh hay thanh tịnh của quá khứ khi tới chúng ta đều đón tiếp, nếu nó tới đều có nhân duyên, nếu nó tới đều có Nhân Quả thì không có chi chúng ta để nó kéo ta đi. Nếu Nhân Quả đó do ta tạo ra thì ta ngay trong Chánh Niệm này cũng phải chuyển hóa Nhân Quả đó theo chiều hướng thiện bởi đã ngộ được chân lý của Phật. Quá khứ do ta tạo do đó ta ngay trong hơi thở Chánh Niệm này cũng có thể chuyển đổi quá khứ đó an trú trong hơi thở Chánh Niệm để quá khứ đó không còn là năng lượng tiêu cực lôi kéo ta trượt mãi đến đánh mất mình mà chúng ta sẽ biến chúng thành năng lượng tự hữu vốn có trong hơi thở Chánh Niệm để chúng ta nuôi dưỡng cuộc đời này, để không đánh mất một phần đời sống của chúng ta. Các bạn, đó là ý nghĩa đề mục chúng ta quán chiếu hôm nay là chúng ta không nuối tiếc những chuyện đã qua nhưng chúng ta sẽ đón tiếp tất cả những chuyện đã qua khi nó tràn về và mời gọi chúng an trú trong ngôi nhà Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Các bạn đề mục hôm nay là chẳng còn nuối tiếc những chuyện quá khứ nhưng khi quá khứ tràn về ta không có nuối tiếc, ta không để nó kéo nữa mà ta sẽ chủ động mời nó ngồi vào trong ngôi nhà Chánh Niệm Mu A Mu Sa để thần chú thần thông Mu A Mu Sa sẽ chuyển hóa chúng thành năng lượng tích cực, trưởng dưỡng hơi thở Chánh Niệm để sống thực với cuộc đời hiện hữu để mượn thân xác làm người này, kiếp người này thành một phương tiện vi diệu ứng dụng hiện hữu trong sát na chúng ta đang sống mang lại niềm vui cho ta và cho người.   

Các bạn, các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải lên bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Chúng ta sẽ tiếp tục trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta đón tiếp thêm năng lượng đại Từ đại Bi, Phật điển siêu thế từ mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta, chuyển hóa tất cả những năng lượng của quá khứ:                     

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chẳng còn nuối tiếc những chuyện của quá khứ. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn vừa lãnh nhận thêm thật nhiều năng lượng đại Từ đại Bi mà mười phương Chư Phật đã ban rải xuống cho mỗi người chúng ta, chúng ta hồi hướng năng lượng này cho tất cả.

Các bạn, nếu các bạn có một thửa ruộng mà các bạn cứ ngồi bên bờ của thửa ruộng đó rồi mở sách ra đọc, nghiên cứu làm sao để trồng lúa. Mà các bạn cứ nghiên cứu từ đời này sang đời kia, lúc này cho đến lúc kia, ngày tháng này qua ngày tháng kia, năm này qua năm kia tới hơi thở cuối cùng thì trên thửa ruộng của các bạn cũng chẳng bao giờ có lúa, chẳng có bao giờ lúa sẽ mọc. Nhưng nếu các bạn đã am tường được phương thức để trồng lúa, phương thức để trồng lúa Thiền Mật Mu A Mu Sa, phương thức trồng lúa Thất Bảo Huyền Môn các bạn đừng ngồi đó đọc nữa, các bạn hãy xuống ruộng đi, các bạn hãy trồng gieo vào đó những hạt giống Mu A Mu Sa thì thửa ruộng của các bạn sẽ mọc lên lúa Mu A Mu Sa. Khi các bạn vận công tức là thiền tu, đồng tu với Bảo Thành hoặc tự tu ở nhà với mật chú Mu A Mu Sa, an trú trong hơi thở Chánh Niệm nghĩa là các bạn đã xuống ruộng, đã cày ruộng và trong ruộng của các bạn, ruộng tâm thức của các bạn, ruộng phước của các bạn nay đã được cày và được đưa nước vào và được cấy vào đó những chủng tử Mu A Mu Sa để Phật Tánh của các bạn hiển lộ trong cuộc đời.

Do đó, có ruộng mà ngồi trên bờ đọc sách cả cuộc đời thì ruộng cũng chỉ là ruộng không. Nếu các bạn không một lần bước xuống đó cày cấy và gieo trồng thì chẳng thể có lúa. Nay các bạn và Bảo Thành đồng tu có nghĩa là chúng ta đã bước vào thửa ruộng tâm thức của mình cày cấy nó, tưới tẩm nó bằng hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Nhất định trong thửa ruộng tâm thức của chúng ta sẽ mọc lên những niềm vui bất diệt trong hơi thở Chánh Niệm và sống thật hạnh phúc.

 Cám ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành, giờ đây nếu các bạn có những câu hỏi nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay xin cho Bảo Thành biết, Bảo Thành sẽ thật hoan hỷ để nói thêm cho các bạn được rõ nghĩa.                                                    

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

2. Giải đáp

Câu hỏi. (74:56’) Thầy nói lúc mới bắt đầu tu thì ngồi tư thế mà cơ thể cho phép, về sau sẽ ngồi kiết già. Thầy cho con hỏi thế kiết già trong lúc thiền có tác dụng như thế nào và cách nào để ngồi kiết già lâu được?

Thứ nhất chúng ta ngồi bán già trước tức là một nửa chân này, nửa chân kia chưa có bắt chéo qua nhau rồi từ từ một thời gian chúng ta sẽ ngồi kiết già.

Theo như Đông Y, những người xưa nghiên cứu, những Bậc Tổ nghiên cứu về huyệt mạch và cấu trúc của xương hông và xương sống. Khi ngồi kiết già thì cấu trúc, sự sắp xếp xương nó sẽ hài hòa để giúp cho cái thân, tư thế ngồi của mình vững chắc và cái phần trên nếu năng lượng tác động vào di chuyển thì tư thế kiết già vẫn giữ thân của ta an nhiên tự tại và luồng năng lượng đó luân lưu vững chãi ở bên trong. Cho nên đó là tư thế chuẩn để chúng ta ngồi, ngồi để giúp năng lượng nó di chuyển.

Trở lại câu hỏi làm sao có thể ngồi được kiết già? Chúng ta thời gian đầu ngồi với tư thế có thể ngồi, sau thời gian một tuần hoặc hai tuần hoặc một tháng thân xác lưu thông với năng lượng rồi, thấy thoải mái và các khớp xương đã giãn ra chúng ta bắt đầu ngồi bán già. Bán già xong cũng từ một tháng trở lên xương hông, xương cốt của chúng ta thoải mái, giãn ra rồi thì chúng ta ngồi kiết già khoảng chừng 21 biến. 21 biến nếu không diễn, không nói thì khoảng 15 phút, cứ như vậy từ từ nó sẽ tăng trưởng lên. Nó là thân nên đòi hỏi sự tu tập, rèn luyện không thể một ngày chúng ta ngồi được. Còn có những con người khi sinh ra cấu tạo cơ thể nó dễ dàng, nó dẻo dai, nó thật là dễ ngồi, các khớp xương nó không có bị cứng ngắc như chúng ta thì những người đó có thể ngồi được ngay như những đứa trẻ khi xương nó chưa cứng nó ngồi được thì chúng ta cho nó ngồi ngay, còn vì chúng ta lớn tuổi dần dần không có thực tập quen phần cơ bắp phát triển nó thô cứng lại, xương cũng không vận động theo tư thế đó nên ngồi rất là khó. Do đó, đi theo ba bước để năng lượng chuyển hóa rồi từ từ sẽ ngồi kiết già được. 

3. Chia sẻ

Phật tử Quang Tam Thanh Cong:

Dạ thưa Thầy, con mới theo học với Thầy thôi nhưng đã cảm nhận được những thay đổi rất tuyệt vời. Con không còn suy nghĩ những chuyện vu vơ, những chuyện quá khứ nữa và xử lý mọi việc rất nhẹ nhàng, việc học cũng thông suốt hơn nhiều. Con kính cám ơn Thầy!

Thầy Bảo Thành:

Mô Phật! Bảo Thành cám ơn các bạn! Các bạn thân mến, các bạn có nhớ không? Không cần biết các bạn là ai, chúng ta vẫn là con của mẹ và khi chúng ta trở về với mẹ, cảm giác được tình thương, sự bao che, bảo bọc và chúng ta tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, sống hạnh phúc và làm gì cũng dễ dàng. Đó là sự tự nhiên bởi mẹ sinh ra ta, giữa mẹ và ta có sự gắn kết thật là chặt chẽ từ trong tinh thần, thể chất, những năng lượng của tình yêu, tình mẫu tử. Y chang như vậy, Đức Phật, mười phương Chư Phật là cha mẹ của chúng ta, nếu chúng ta trở về gắn kết với năng lượng đại Từ đại Bi của Phật qua mật chú Mu A Mu Sa cuộc sống của mỗi người chúng ta sẽ tràn đầy năng lượng. Từ đó, nó sẽ làm giảm sự căng thẳng của cuộc sống, làm thăng bằng đời sống của chúng ta, đời sống tinh thần lẫn đời sống tâm linh, tăng trưởng thể lực của thể xác và giúp cho chúng ta lúc nào cũng tươi vui. Mà chắc chắn, nếu các bạn tu thường xuyên thì thân xác của các bạn, tinh thần của các bạn, đầu óc của các bạn, tâm linh của các bạn sẽ tỏa sáng. Không phải tỏa sáng để cho những người khác biết nhưng những người kề cận với bạn, sống cùng với bạn, gần gũi với bạn sẽ cảm nhận được sự an bình từ nơi bạn thoát ra mà không cần nói một lời gì.

 Cám ơn bạn đã thực hành Pháp môn này! Mô Phật!

Phần III: Thực hành

Các bạn, các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải lên bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Chúng ta sẽ trì 21 biến mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta đón tiếp thêm năng lượng đại Từ đại Bi, Phật điển siêu thế từ mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta, chuyển hóa tất cả những năng lượng của quá khứ.                    

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chẳng còn nuối tiếc những chuyện của quá khứ.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng con chẳng còn nuối tiếc nhưng sẵn sàng đón tiếp những quá khứ trở về để dung thông trong ngôi nhà hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa và chuyển hóa chúng thành năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ có trí tuệ sẵn sàng có những chính sách tốt đẹp mang lại hòa bình cho thế giới.

Chúng con hồi hướng tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành được, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới có trí tuệ sáng chế ra vắt-xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch cũng như có lòng Từ Bi, bao dung rộng lớn để che chở, giúp đỡ chữa lành các anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn