Search

Bài 1022: Khai Mở Con Mắt Phật – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu để khai mở con mắt Phật cho mỗi người chúng ta.

Như Đức Phật đã dạy, chúng ta phải tu từ vô lượng kiếp mới tạo được nhân duyên trong kiếp này để biết về Phật Pháp Tăng, đồng tu trên con đường đi đến sự giác ngộ trong pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn. Cho những bạn mới vừa nghe qua nắm thật rõ phương thức hành thiền. Đây là pháp hành để đưa tới sự chứng ngộ với năng lượng đại từ đại bi, năng lượng siêu thế của Chư Phật, do mỗi người chúng ta có nhân duyên tin sâu vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tin vào Nhân Quả mà Đức Phật đã dạy, để chúng ta tự giác giữ năm giới và hoan hỷ hành mười điều thiện. Từ đó khi chúng ta công phu thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta sẽ lãnh nhận được năng lượng đại từ đại bi, siêu thế của Phật vào trong thân tâm của chúng ta. Và mỗi người chúng ta sẽ có cơ hội lĩnh hội tràn đầy năng lượng này. Đây là năng lượng đại từ đại bi của mười phương Chư Phật, trong ngôn ngữ đời thường, dân gian thường hay gọi đó là luồng Phật điển đại từ đại bi. Khi chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, Mu A Mu Sa có nghĩa là: Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng, luồng Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Luồng Phật điển từ bi của Phật khi đổ tràn vào trong thân tâm của chúng ta, chúng ta lãnh nhận được. Luồng Phật điển này là nguồn năng lượng vi diệu, siêu thế, không có một nguồn năng lượng nào có thể so sánh được.

Trong cuộc sống của mỗi một con người trong hành tinh này, từ nhiều ngàn năm qua, biết bao nhiêu những vị đạo sĩ, biết bao nhiêu những vị đạo sư, bao nhiêu con người học đạo cũng mong sao được mở con mắt thứ ba.

Có lẽ con mắt thứ ba nghe thật là quen thuộc trong thế giới của những người đang tu tập về tâm linh. Trong thế giới tâm linh học, con mắt thứ ba rất quan trọng cho người tu. Nhưng các bạn nên nhớ, dù biết bao nhiêu những vị đạo sĩ tu tập để mở được con mắt thứ ba. Họ tự hào về con mắt thứ ba đó. Khi con mắt thứ ba được khai mở, họ nói cho mọi người biết họ có thể nhìn thấy thế giới của tâm linh. Họ có thể nhìn thấy những điều người khác không thể nhìn. Nhưng những điều họ nhìn thấy không thể chứng minh được, và những điều họ nhìn thấy không thể giúp cho người khác nhìn thấy được, dù rằng những người tu như vậy đã được khai mở con mắt thứ ba.

Có lẽ từ ngữ ‘được khai mở con mắt thứ ba’ đó cũng rất mơ hồ cho những người bình dân như Bảo Thành và các bạn. Chúng ta đã từng nghe ai đó nói về con mắt thứ ba là con mắt đặc biệt họ được khai mở. Bảo Thành cùng các bạn chắc có lẽ cũng đã từng đọc những thông tin, những cuốn sách nói về con mắt thứ ba, khai mở con mắt thứ ba. Nó có vẻ siêu mầu và huyền bí, nó có vẻ màu nhiệm, lôi cuốn để cho mọi người đi tìm mở được con mắt thứ ba. Chúng ta muốn có được con mắt thứ ba để nhìn thấy những điều mà những kẻ khác không nhìn thấy.

Có lẽ các bạn trong cuộc sống đã tiếp xúc với những người tự hào họ đã được mở con mắt thứ ba, dù những điều họ nhìn thấy không thể chứng minh được. Nhưng đặc biệt, con mắt Phật, danh từ Phật pháp gọi là Phật Nhãn. Khi chúng ta tu thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn tiếp được năng lượng từ bi, Phật điển của Chư Phật, mỗi một con người chúng ta sẽ được khai mở con mắt Phật. Khi con mắt Phật được khai mở ta sẽ nhìn thấy những điều mà người khác cũng nhìn thấy được, những điều ta nhìn thấy chứng minh được. Bởi nếu ta thấy được điều đó thì những người khác tu và cũng thấy được điều đó. Khi con mắt Phật của chúng ta đã khai mở, điều ta nói, điều ta thấy người ta cũng sẽ thấy và nói được như ta. Như vậy, khi con mắt Phật được khai mở, hay nói bằng cái danh từ cho nó hoa mỹ hơn trong Phật Pháp nghĩa là khi Phật Nhãn khai mở, chúng ta sẽ thấy muôn điều kỳ diệu trước mắt, hơn con mắt thứ ba thấy thật nhiều. Bởi những ai tu luyện để khai mở được con mắt thứ ba, bản thân họ, chỉ có mình họ và duy nhất họ có thể thấy được những điều họ nói nhưng những điều họ nói không thể chứng minh được và những người khác không thể thấy những điều họ nói. Chỉ riêng đặc biệt siêu mầu là con mắt Phật khi được khai mở thì mọi người chúng ta đều đồng thấy cái điều mà Đức Phật khai thị mà ai tu tập pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn cũng đều được khai mở con mắt Phật. Đây là con mắt vi diệu, con mắt mang lại năng lượng để sống, con mắt để chúng ta có thể mở ra nhìn thấy trong cuộc đời. Cuộc đời chúng ta đang sống này còn có biết bao nhiêu điều kỳ diệu và siêu mầu, còn có những điều tuyệt hảo, những điều mà Đức Phật đã khai thị để chúng ta nhìn thật rõ, thật tường, nhìn một cách thật kỹ lưỡng, quán chiếu Chánh kiến để chúng ta hoan hỷ đón nhận những điều ta thấy bởi con mắt Phật đã được khai mở trong lòng của chúng ta.

Không có gì gọi là huyền bí, cũng không có gì gọi là khó hiểu, bởi chút nữa khi tất cả các bạn được khai mở con mắt Phật rồi và được hiểu rõ ràng tánh năng, diệu dụng, phương tiện của con mắt Phật, các bạn sẽ hoan hỷ cười thật lớn cùng với Bảo Thành, bởi thực sự con mắt của Phật thật tuyệt vời. Từ đó các bạn không còn tìm cầu để khai mở con mắt thứ ba nữa bởi khi con mắt Phật đã được khai mở, con mắt thứ ba sẽ trở nên mù lòa, không cần thiết, chúng ta không cần khai mở con mắt thứ ba. Đó là đề mục ngày hôm nay, đề mục để chúng ta quán chiếu, đề mục để mỗi người chúng ta hiểu rằng con mắt của nhà Phật rất quan trọng trong đời sống của những người thực hành Pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn.

Do đó, khi các bạn tu tập thiền Thất Bảo Huyền Môn, có ba giai đoạn để chúng ta tu: đầu tiên mỗi người chúng ta phải tin sâu vào Phật Pháp Tăng, tin một cách tuyệt đối, bất thối chuyển. Để chúng ta có thể tin với niềm tin tuyệt đối, vững bền thì chúng ta tìm hiểu về Phật, về Pháp, về Tăng. Phật là đấng tự giác ngộ. Pháp là con đường mà đấng tự giác ngộ truyền lại cho chúng ta để đạt được bờ giác ngộ. Tăng là một tập thể xuất gia sống trong tinh thần hòa hợp. Khi hiểu được ba điều đó chúng ta phải tin tưởng quy y với Phật. Quy y tức là nương vào bậc thầy vô thượng đã tự giác ngộ để Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta quy y Pháp là nương theo con đường, phương thức Phật dạy sau khi Ngài giác ngộ. Để với con đường đó, với giáo pháp đó, chúng ta lĩnh hội, hiểu biết và thành tựu được pháp an lạc. Chúng ta cũng hãy hiểu về Tăng. Quy y Tăng tức là quy y cái tinh thần sống hòa hợp, để noi theo tinh thần sống hòa hợp, tinh thần lục hòa đó. Để chúng ta biết sống hòa hợp nơi mỗi gia đình, nơi vợ chồng con cái, nơi xã hội. Để chúng ta biết kính trên là ông bà, cha mẹ và thương yêu vợ chồng con cái, tinh thần hòa hợp đó rất quan trọng để cho chúng ta tu. Và chúng ta cũng phải hiểu được Nhân Quả, Nhân Quả có hai cái: nhân thiện và nhân ác để tạo ra quả thiện và quả ác. Nhân thiện sẽ tạo ra phước báu còn nhân ác sẽ tạo ra họa. Nhân ác là những hành động, tạo tác do thân, do miệng lưỡi, ngôn từ chúng ta sử dụng, do tư tưởng chúng ta khởi lên từ ý mà gây ra đau khổ, gây ra chướng ngại, gây ra phiền não cho những chúng sanh khác. Còn nhân thiện là những lời nói, những hành động, tạo tác, những suy nghĩ khởi lên trong ý mang lại hạnh phúc, bình an, mang lại sự an lạc, lợi lạc cho muôn loài chúng sanh. Thiện và ác luôn luôn ở cùng với chúng ta. Nhân ác tạo ra cái họa và đọa đày chúng ta xuống tam đồ khổ hoặc trong 6 cõi luân hồi. Tam cõi thiện là: Thiên, Atula và Con Người, tam ác đạo là: Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Nhân ác sẽ luôn đày chúng ta luân hồi trong cảnh đó còn những nhân thiện thì chúng ta sẽ thoát ra và sanh vào những cảnh thiện lành.

Tin sâu vào Phật Pháp Tăng, Nhân Quả chúng ta hành theo năm giới mà Đức Phật truyền dạy. Chúng ta sẽ bảo vệ, hộ mạng cho chính mình, không còn tạo nghiệp nữa để từ đó hành thập thiện, tu Thất Bảo Huyền Môn để tăng trưởng phước báu mà chuyển hóa tất cả mọi dòng nghiệp thức trong quá khứ chúng ta đã tạo nên. Từ sự vận hành như vậy, cùng với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa miên mật thường xuyên, công phu sớm tối trong nhất cử, nhất động của cuộc đời, chúng ta nhất định sẽ tiếp được nguồn năng lượng siêu thế của Phật, chúng ta sẽ tiếp được luồng Phật điển đại từ đại bi từ mười phương Chư Phật vào trong thân của chúng ta, vào trong tâm của chúng ta để từ đó tăng trưởng nguồn năng lượng thanh tịnh, khai mở con mắt Phật trong chúng ta.  Và khi con mắt Phật đó được khai mở, muôn điều kỳ diệu chúng ta sẽ thấy, chúng ta lại càng đón nhận nhiều hơn cái năng lượng vi diệu, siêu thế, cái luồng Phật điển từ bi của mười phương Chư Phật đổ tràn vào cuộc sống, trong thân xác này để làm thân được khỏe mạnh, được thư giãn, khai mở các huyệt đạo, đả thông 7 luân xa. Và nó làm cho tâm của chúng ta có được sự an lành, hoan hỷ, hạnh phúc, dễ dàng buông xả muôn điều phiền não.

Trở về với đề mục khai mở con mắt Phật. Các bạn, con mắt Phật là con mắt gì mà ngay hôm nay, ngay trong lúc này khi các bạn cùng Bảo Thành tu tập liền được khai mở con mắt Phật đó? Nó không phải là con mắt thứ ba để nhìn thấy thế giới huyền bí tâm linh. Nó không phải là con mắt thứ ba để chúng ta nhìn thấy điều chúng ta không biết mà họ cũng không biết, người khác cũng không biết. Có thể con mắt thứ ba chỉ là sự ảo tưởng của con người đang bị tưởng thức dẫn vào trong trầm mê. Nhưng con mắt Phật, khi được khai mở, nó là một thực thể của sự thành tựu trong pháp an lạc của thiền Thất Bảo Huyền Môn khi chúng ta tiếp được năng lượng từ bi, siêu thế vào cuộc sống của mình.

Thuở xưa khi Đức Thế Tôn tu thì một số đệ tử quy y với ngài và các bậc giáo chủ của các tông phái khác hỏi Đức Phật rằng:

 “Thưa Đức Thế Tôn khi ngài thiền định, nhập định nghe nói ngài thiền đã cao đã chứng đắc. Vậy thì trong sự thiền định chứng đắc đó ngài thấy cái gì?”

Các bạn chúng ta hãy nghe lời Đức Thế Tôn nói khi ngài thiền định ngài thấy gì, cái thấy của ngài do chính con mắt Phật, do Phật Nhãn. Đức Phật đã trả lời rằng:

“Ta không thấy một điều gì hết, ta không chứng đắc một điều gì hết nhưng ta chỉ thấy, ta thấy đoạn diệt được phiền não, không còn sợ phiền não, không còn sợ đau khổ, ta thấy ta chiến thắng được sự chết, ta thấy có niềm hoan hỷ vô biên, hỷ lạc trong cuộc sống và ta thấy tự tại trong đời”.

Các bạn con mắt thứ ba là con mắt ảo tưởng để tìm kiếm những vọng tưởng mà chẳng thể chứng minh được nhưng con mắt Phật chứng minh được. Các bạn bây giờ đã có con mắt Phật được khai mở, khi các bạn tiếp được luồng Phật điển siêu thế từ bi là ban vui cứu khổ. Từ là ban vui. Bi là cứu khổ. Khi luồng năng lượng ban vui, cứu khổ đổ tràn vào thân tâm của các bạn, các bạn miên mật tu tập thì trong cuộc sống của các bạn, trong thân xác này tràn đầy năng lượng từ bi, trong tâm của các bạn tràn đầy năng lượng từ bi. Năng lượng từ bi đó sẽ khai mở con mắt Phật cho chúng ta và con mắt Phật đó là chính là “mắt thương nhìn đời”. Khi chúng ta tiếp được năng lượng từ bi là năng lượng ban vui, cứu khổ thì chúng ta có cái nhìn của một người biết thương yêu đồng loại, có một cái nhìn biết thương yêu những mảnh đời bất hạnh, biết thương yêu tất cả những con người đang lầm than trong xã hội nảy, biết thương yêu cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, nhân quần xã hội, biết thương yêu tất cả mọi chúng sanh. Khi chúng ta đón nhận năng lượng từ bi thì lòng từ bi của chúng ta cũng được khai mở. Chính con mắt từ bi biết nhìn cuộc đời ta đang sống đó là con mắt Phật. Có lẽ các bạn hình dung rằng con mắt Phật là con mắt huyền bí, kỳ diệu, nhìn vượt xa cung trời hàng ngàn dặm để nhìn thấy tiên, thần, thánh, trời, đất, quỷ, ma. Không phải như vậy, đó là sự ảo tưởng của con mắt thứ ba mà người ta tìm cầu, nhưng mấy ai trong thế gian này chứng được điều đó? chẳng qua là nói để cho hấp dẫn, cho mê hoặc, nó là tà pháp.

Còn chúng ta, chúng ta tu để mở con mắt Phật tức là con mắt yêu thương, con mắt từ bi, con mắt từ bi nhìn cuộc đời đó là con mắt Phật. Cho nên khi người ta hỏi Đức Phật “Khi ngài thiền định, ngài chứng đắc được điều gì?” thì ngài trả lời “Ta không chứng đắc điều gì hết, ta chỉ thấy không còn sợ chết, ta thấy ta chiến thắng được sự chết, ta thấy không còn phiền não, không còn sợ hãi, tràn đầy yêu thương để ban rải đến muôn loài chúng sanh”. Khi chúng ta tu theo pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đón nhận được năng lượng siêu thế của Phật tràn vào trong thân tâm của chúng ta thì trong cuộc đời này, tâm của chúng ta đầy ắp năng lượng Đức Phật, thân của chúng ta tràn đầy năng lượng từ bi. Và chúng ta sống trong năng lượng siêu thế, từ bi của Phật, để năng lượng từ bi đó tưới tẩm vào trong cuộc đời làm cho lòng từ bi của chúng ta trỗi dậy, trổ mầm sinh hoa trái. Từ đó chúng ta có con mắt Phật, mở được con mắt Phật là con mắt từ bi, con mắt biết nhìn để thấy cái khổ của trần gian, cái khổ của muôn loài, con mắt nhìn để thấy không sợ chết, con mắt để nhìn thấy không phiền não, thấy thân này là tứ đại giả hợp, thấy tất cả chỉ là vô thường, thấy vô ngã, thấy khổ đó là con mắt Phật.

Các bạn, mắt Phật không thần thông như những điều con người cầu mong. Con mắt Phật được khai mở là con mắt siêu mầu làm cho chúng ta thoát khổ đi tới sự giác ngộ. Tin chắc, khi nghe như vầy thì tất cả các bạn đã thấy và hiểu rằng các bạn đã được mở con mắt Phật. Nói hoa mỹ hơn là, mỗi hành giả chúng ta đã được khai mở Phật Nhãn và đã biết nhìn bằng mắt từ bi này, dùng con mắt từ bi này, gọi đơn giản hơn là mắt thương nhìn đời. Mắt từ bi quán chiếu tất cả mọi cuộc đời mà chúng ta đang tương tác, để chúng ta biết hồi hướng năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh, để sống trong tỉnh thức, sống trong sự giác ngộ, sống trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, để có đức tin tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo, tin vào Nhân Quả, để tự giác giữ năm giới của Đức Phật dạy là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng các chất say. Rồi chúng ta hoan hỷ hành mười pháp thiện để tăng trưởng phước báu, hành thiền với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì con mắt Phật của chúng ta càng ngày càng nhìn xa, nhìn thấy vô biên thế giới để rải rộng lòng từ bi của Phật mà ta đang lãnh nhận được. Chúng ta rải luồng năng lượng tới vô biên hằng hà sa thế giới, tới tam thiên đại thiên thế giới bởi con mắt của ta nay tràn đầy năng lượng từ bi. Chính con mắt nhục nhãn này, con mắt loài người này, chúng ta biết nhìn bằng lòng từ bi, yêu thương thì con mắt bình thường của loài người đã hóa thành con mắt Phật. Các bạn, tin chắc đã hiểu được con mắt Phật là gì và mỗi người chúng ta đã được khai mở con mắt Phật rồi.

Khi con mắt biết nhìn cuộc đời, khi con mắt của loài người biết nhìn muôn chúng sanh khác bằng con mắt từ bi, yêu thương thì con mắt của chúng ta đã hóa thành con mắt Phật, con mắt đó sẽ kiến tạo được vô lượng công đức, thành tựu được sự an lạc, đi tới bờ giác ngộ.

Con mắt Phật không huyền bí như con mắt thứ ba trong tưởng thức, ảo tưởng, không thật. Con mắt Phật là sự chân thật của tánh Phật biết nhìn cuộc đời bằng con mắt từ bi và yêu thương. Đó là con mắt của Phật mà mỗi người Phật tử, mỗi người tu tập pháp môn Thất Bảo Huyền Môn này, lãnh nhận được năng lượng từ bi để chúng ta tràn đầy từ bi, để khai mở lòng từ bi trong cuộc đời của chúng ta.  Để con mắt bình thường của mỗi chúng ta biết nhìn cuộc đời với tràn đầy năng lượng đại từ đại bi và yêu thương. khi mỗi người chúng ta có ánh mắt từ bi, yêu thương soi rọi vào mọi ngóc ngách của cuộc đời thì chính sát na đó, chính giây đó, con mắt bình thường của chúng ta đã hóa hiện thành con mắt của Phật.

Trong cuộc sống hiện tại ngày nay, với cơn khủng hoảng đau đớn, rất cần con mắt Phật biết nhìn rõ cuộc đời bằng ánh mắt từ bi và yêu thương. Trong cuộc khủng hoảng của ôn dịch tràn lan trên thế giới ngày nay, thì chính con mắt Phật biết nhìn cuộc đời, nhìn hàng xóm, nhìn thân bằng quyến thuộc, nhìn bạn bè, nhìn ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, nhìn thế nhân, nhìn chúng sanh bằng ánh mắt đại từ đại bi và yêu thương. Đó là con mắt của Phật và chính con mắt Phật đó, ánh mắt của Phật đó, ánh mắt của từ bi và yêu thương đó sẽ hóa giải tất cả mọi hận thù, mọi phiền não, mọi phiền trượt để chúng ta không còn sợ chết, chúng ta chiến thắng được sự chết và chúng ta mang lại sự an lành cho nhau để hóa giải sự hận thù giữa chúng sanh do bất thiện nghiệp, do cộng nghiệp nhiều đời tạo ra cái ôn dịch này.

Nếu mỗi một người chúng ta biết dùng con mắt Phật của mình nhìn cuộc đời bằng ánh mắt từ bi và yêu thương thì Bảo Thành tin chắc chỉ trong vài tuần nữa ôn dịch sẽ hết để khởi đầu một giai đoạn mới, sống theo một phương thức mới mà thế giới trải nghiệm qua để thấy cái giá trị sống ở trên đời này không đong, đo bằng tiền tài, danh vọng và vật chất mà được cảm nhận bằng ánh mắt từ bi và yêu thương mà chúng ta trao cho nhau. Chỉ có sức mạnh của ánh mắt từ bi và yêu thương, khi mỗi người đón nhận, tiếp nhận được năng lượng từ bi của Phật mới có thể giúp cho chúng ta vượt được cơn đại dịch này và mang lại sự hòa bình cho tự thân của chúng ta.

Hôm nay buổi đồng tu, chúng ta đã cùng vừa cộng hưởng năng lượng siêu thế, năng lượng thiện, năng lượng từ bi, luồng Phật điển từ bi của mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Các bạn cũng đã hiểu rõ con mắt Phật là gì và các bạn đã biết chúng ta đã được khai mở con mắt Phật. Con mắt Phật là con mắt biết nhìn cuộc đời, con mắt từ bi, yêu thương biết nhìn cuộc đời bằng lòng từ bi, lòng yêu thương, để toàn thế giới này được tràn đầy năng lượng siêu thế từ bi, biết nhìn nhau, không phân biệt, chỉ nhìn nhau bắng ánh mắt từ bi và yêu thương.

 

 

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

01. (58:58’) Con mắt Phật này sẽ thay đổi theo từng giai đoạn tu tập của mình phải không Thầy?

02. (61:36’) Khi thầy nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi đến muôn loài chúng sanh nghĩa là Thầy phát ra năng lượng tích cực, năng lượng yêu thương đến muôn loài để mình huân tập những năng lượng tích cực của vũ trụ. Khi mình hít vào, ta đưa năng lượng xuống bụng để khi ta thở ra thì ta đưa những năng lượng tiêu cực, những sự mệt mỏi trong thân xác của ta ra ngoài. Khi ta thở ra, ta đọc niệm Mu A Mu Sa, có thể hiểu đó là một âm thanh có thể làm rung động, đẩy những năng lượng bất tịnh ra ngoài mà ta huân tập những năng lượng tích cực vào toàn thân ta làm cho thân ta khỏe, thân ta an. Nếu như mình thường xuyên tu tập như vậy thì mình sẽ khỏe trong thân thể và mình bình an trong tâm vì cái tâm yêu thương là mình luôn luôn được huân tập vào trong tự thân, cho nên mình thường xuyên tu tập thì mình sẽ có an hả Thầy, con hiểu đơn thuần như vậy được không Thầy?

2. Giải đáp

Câu 01. (58:58’) Con mắt Phật này sẽ thay đổi theo từng giai đoạn tu tập của mình phải không Thầy?

Nếu chúng ta quán chiếu cho thật rõ, ví dụ khi con có con, nó giận vì một điều gì đó nó không ưng ý, khi thuở nhỏ đó nó buồn, nó giận, nó tới nhà con, nó sà vào lòng con và con là người mẹ con ôm ấp nó. Với tình yêu thương của người mẹ và với ánh mắt dịu dàng của người mẹ, con thấy với ánh mắt dịu dàng thương yêu đó, nó sẽ nguội ngay tại chỗ, bởi năng lượng từ bi trong ánh mắt từ bi của người mẹ đã truyền vào trong thân xác, tâm hồn của người con và ánh mắt của người con sẽ giảm ngay sự sân giận, tỏ lộ tình yêu thương.

Chúng ta tu thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở Chánh niệm Mu A Mu Sa là nguyện xin mười phương Chư Phật đổ tràn năng lượng đại từ đại bi, năng lượng từ bi của mười phương Chư Phật mà khi chúng ta lãnh hội được, ngay tức khắc nó sẽ khai mở lòng từ bi của mỗi một cá nhân. Chính vì tràn đầy năng lượng từ bi của Phật và năng lượng từ bi của chúng ta được khai mở, chúng ta biết nhìn đời bằng ánh mắt từ bi và yêu thương, đó là điều tất yếu, không cần phải nghĩ tới, chỉ cần mỗi một người, mỗi một các bạn tinh tấn tu học, đón nhận năng lượng đó thì các bạn sẽ khai mở được con mắt Phật ngay tức khắc, khác biệt là nhiều hay ít do công phu tu tập. Đúng, do công phu tu tập của mình và sự quán chiếu của mình, tư duy của mình thì con mắt Phật là con mắt yêu thương từ bi nhìn đời, sẽ được diệu dụng như thế nào trong mỗi hoàn cảnh của cuộc sống, cái đó sẽ tăng trưởng khác biệt giữa các bạn với nhau tùy theo căn duyên nhưng khi các bạn tu tập, các bạn đã khởi lên được con mắt Phật rồi.

Câu 02. (61:36’) Khi thầy nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng từ bi đến muôn loài chúng sanh nghĩa là Thầy phát ra năng lượng tích cực, cái năng lượng yêu thương đến muôn loài để mình huân tập những năng lượng tích cực của vũ trụ thì khi mình hít vào ta đưa năng lượng xuống bụng để khi ta thở ra thì ta đưa những năng lượng tiêu cực, những sự mệt mỏi trong thân xác của ta ra ngoài thì khi ta thở ra, ta đọc niệm Mu A Mu Sa có thể hiểu đó là một âm thanh có thể làm rung động, đẩy những năng lượng bất tịnh ra ngoài mà ta huân tập những cái năng lượng tích cực vào toàn thân ta làm cho cái thân ta khỏe, cái thân ta an. Nếu như mình thường xuyên tu tập như vậy thì mình sẽ khỏe trong thân thể và mình bình an trong tâm vì cái tâm yêu thương là mình luôn luôn được huân tập vào trong tự thân, cho nên mình thường xuyên tu tập thì mình sẽ có an hả Thầy, con hiểu đơn thuần như vậy được không Thầy?

Con hiểu đơn thuần như vậy được. Pháp tu này có pháp thở, pháp thở là cho thân vật lý của chúng ta. Hít vào để có đầy đủ Oxy, dưỡng khí cho thân xác để mang sức mạnh vào trong thân xác, máu chúng ta rất cần Oxy, còn Mu A Mu Sa cũng như con lấy nước trong mà con đổ vô ly nước đục, cứ đổ từ từ mà nước con đổ vô là một nguồn nước thì con thấy cái ly từ đục thành trong phải không con? Thì khi chúng ta hít mang Oxy vào là để thanh tẩy cái thân vật lý này cũng như con lau chùi cho cái ly cho sạch. Hít thở vào để lau chùi cho cái thân này được thanh tịnh, sạch sẽ để rồi chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa là chúng ta đổ vào thân xác của mình, Chư Phật đổ vào thân xác của mình một nguồn nước mới, nước đó là nước từ bi của Chư Phật. Nhưng để cái ly sạch, hứng được luồng nước sạch này thì chúng ta phải có nhiệm vụ rửa sạch cái ly.

Để rửa sạch cái ly, chúng ta phải tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, hiểu được Nhân Quả, giữ năm giới, hành thập thiện, là chúng ta đã rửa cho cái thân này được thanh tịnh, cái tâm này thanh tịnh. Còn hơi thở kia là trợ lực cho hơi thở, mang Oxy để cho thân vật lý được khỏe nhưng cái chính vẫn là câu mật chú, hơi thở chánh niệm trong mật chú Mu A Mu Sa, để chúng ta đón nhận được năng lượng từ bi của Phật đổ vào trong thân tâm. Và khi năng lượng từ bi vào thân tâm ta thì thân tâm có năng lượng từ bi. Khi ta có tràn đầy năng lượng từ bi thì chúng ta sẽ đánh thức được lòng từ, lòng bi của chúng ta và từ đó chúng ta có được sự an lạc. Chính sự an lạc đó và tràn đầy năng lượng từ bi của Phật trong tâm của chúng ta, mà con mắt của chúng ta biết nhìn cuộc đời bằng mắt từ, mắt bi và mắt yêu thương. Đó chính là con mắt Phật.

  • Dạ vậy tu tập Mu A Mu Sa và A Di Đà Phật có đồng với nhau không thưa Thầy?

Mu A Mu Sa là mật chú của Mật Tông, A Di Đà Phật là của Tịnh Độ Tông. A Di Đà Phật là chúng ta hướng về cõi Tịnh Độ của Chư Phật, nguyện tái sanh về cõi đó, đều có sự mầu nhiệm y như mật chú Mu A Mu Sa, không khác biệt. Khác là ở chỗ chúng ta có căn cơ với pháp môn nào, thì khi chúng ta thực hiện pháp hành công phu đó, mỗi người chúng ta có sự trải nghiệm thực tế để chúng ta khơi được lòng hoan hỷ, an vui, tiếp tục tinh tấn tu học. Nếu ai có duyên với pháp môn nào thì khi chúng ta tu, chúng ta sẽ khởi lên hoan hỷ như vậy. Cho nên Mu A Mu Sa và Nam Mô A Di Đà Phật hoặc những mật chú khác đều tương đồng. Nó tương đồng ở chỗ phải đồng tâm tin vào Phật  Pháp Tăng và Nhân Quả, giữ năm giới, hành thập thiện thì tất cả không có pháp nào khác biệt nữa. Nhưng mật chú Mu A Mu Sa, hơi thở Chánh niệm Mu A Mu Sa rất phù hợp cho những ai có căn duyên, bởi thân tâm của chúng ta sẽ đón nhận được năng lượng. Còn trong Tịnh Độ Tông chúng ta không có đón nhận được năng lượng vào thân tâm của chúng ta mà chúng ta chỉ có Tín Nguyện Hạnh, có tín tâm vào cõi Di Đà, phát nguyện về cõi Di Đà và thực hiện hạnh đức, giới hạnh để tái sanh vào cảnh giới Di Đà mà thôi. Điều đó rất tốt, bởi vì biết bao nhiêu thánh Tăng và Phật tử tu pháp môn đó cũng chứng đắc để tái sanh về cõi Tịnh Độ rồi. Nhưng ngay trong thế gian này, pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn này giúp cho chúng ta chứng được năng lượng từ bi của Phật ngay trong đời thường, để tăng trưởng sức khỏe về thân và chuyển hóa tâm thêm phần thanh tịnh trong mỗi ngày của cuộc sống, để chúng ta có được sự an lạc ngay tại cõi trần gian này, và chúng ta có được mắt từ bi, yêu thương nhìn cuộc đời.                                    

Thực hành

Chúng ta hãy ngồi thẳng lưng, đặt tay phải lên tay trái, chúng ta sẽ trì mật chú Mu A Mu Sa 21 biến để đón nhận năng lượng đại từ đại bi, năng lượng siêu thế từ mười phương Chư Phật khai mở con mắt Phật cho chúng ta:

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con khai mở con mắt Phật và nhìn đời bằng lòng từ bi, yêu thương.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh để tất cả chúng sanh khai mở được con mắt Phật.

Đồng tu hôm nay nếu có được chút phước báu nào chúng con xin hồi hướng cho các nguyên thủ của các quốc gia có được những chính sách tốt nhất, hỗ trợ cho con dân của họ và đặc biệt hỗ trợ các vị Bồ Tát sống là các nhà bác học về ngành y, ngành dược, các bác sĩ, y tá, các nhân viên và những vị đang phục vụ trong nhà thương, giúp đỡ những bệnh nhân, những bạn bè của chúng ta thoát khỏi căn bệnh này.

Chúng con cũng hồi hướng cho tất cả các hương linh đã vì con vi trùng Corona này mà đã bỏ thân mạng trong cơn ôn dịch trên thế giới này. Chúng ta hồi hướng cho các chư vị hương linh đó hiểu được, liễu thông được lời của Phật, buông bỏ tất cả để siêu sanh về miền lạc cảnh trong cái tâm hoan hỷ.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn