Search

Bài 1017: Đoạn Diệt Phiền Não – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Đề mục hôm nay là Đoạn Diệt Phiền Não. Phiền não đến với ta đều do nghiệp từ vô lượng kiếp qua tích tụ, nay tới thời trổ quả nên ta phiền não. Nhiệt phiền não làm ta khổ, làm ta day dứt trong người sinh ra bệnh, làm ta đau ở trong tâm mà tâm ta thật khổ, biết bao nhiêu chuyện phiền não mỗi người phải đương đầu hàng ngày đều là quả trổ trong nhân tiền kiếp hoặc quả trổ ngay trong hiện kiếp này.

Nhiệt phiền não là một loại năng lượng bất tịnh không tốt, nguy hiểm cho sức khỏe của thân và cho tinh thần. Những người tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn khi tiếp xúc được với năng lượng Từ Bi của Phật, năng lượng an nhiên tự tại, bình an và hạnh phúc, năng lượng đó sẽ chuyển hóa và đoạn diệt tất cả mọi phiền não trong quá khứ và hiện tại để ngay trong giây phút Chánh Niệm với hơi thở chúng ta thực tập Mu A Mu Sa, ta sẽ tăng trưởng được niềm vui trong cuộc sống và sẽ sống an bình, hạnh phúc.

Trong một sát na chúng ta không thể có hai niệm. Đức Phật dạy thật rõ, ta không thể vừa vui, vừa buồn lẫn lộn. Sự vui buồn lẫn lộn là cách nói của phàm phu nhưng chúng ta một là vui trước rồi đến buồn, buồn rồi đến vui, nghĩa là nó xen kẽ. Cái vui của ta không bền vững, hạnh phúc của ta không bền vững nên khi vui vừa chớm tới thì phiền não xen vào nên ta cảm thấy phiền não, vui nó mất rồi vui lại tới, phiền não lại tới, đau khổ tràn vào rồi hạnh phúc nó đưa tới. Nó cứ như hai thứ tranh chấp nhau trong từng sát na và ta không có được sự bền vững trong hạnh phúc, an nhiên, tự tại mà pha chút niềm vui thì tràn đầy phiền não. Có chút hạnh phúc thì đau khổ tràn ép vào làm cho chúng ta cứ buồn vui, sướng khổ xen kẽ lẫn lộn mà ta cứ phải vật lộn, tranh giành từng phút để tìm được sự bình an, tìm được nguồn hạnh phúc trong đau khổ, bình an trong phiền não. Bao nhiêu lâu ta chưa đoạn diệt được phiền não của quá khứ và trong quá khứ của hiện tại kiếp này thì phiền não của quá khứ vô lượng kiếp trước và phiền não của quá khứ trong kiếp này ta tạo ra nó cứ tự do nhảy vào, xen vào đời sống của ta bởi ta là phàm phu chưa tu tới mức có thể làm chủ được tâm.

Trên con đường tu tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn là con đường chúng ta huân tu để làm chủ được tâm mình. Ví dụ: “Trên con đường từ bờ bên này bơi qua bờ sông bên kia, khi chúng ta chưa có đủ lực để bơi, lội qua dòng sông với nhiều sóng gió cuồn cuộn như vậy thì ta sẽ bị nhấn chìm. Do đó, ta là người không thể bơi qua dòng sông với lũ, với sóng cuồn cuộn kéo tới, ta phải mượn bè, mượn thuyền, mượn vào một vật thứ hai”. Mu A Mu Sa là phương tiện, là chiếc thuyền thật lớn, là một chiếc bè được kết bởi vô lượng Chư Phật trong mười phương. Trên chiếc bè của mười phương Chư Phật Mu A Mu Sa đó, nó tràn đầy năng lượng Từ Bi, năng lượng siêu thế, luồng Phật điển yêu thương và trên con đường vượt phiền não qua bờ Giác Ngộ, ta được nuôi dưỡng bởi luồng Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật nên mọi phiền não trong dòng sông sanh – tử, trên đoạn đường vượt mê tới giác, Vô Minh tới Giác Ngộ, chúng ta luôn được nuôi dưỡng bằng luồng Phật điển Từ Bi của Phật.

Phiền não là do tâm của chúng ta tạo bởi ta không làm chủ được tâm trong quá khứ. Đoạn diệt được phiền não là khi tâm đã có đủ trí tuệ bởi tin sâu, tin tuyệt đối, tin vững chắc vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đức tin tuyệt đối vào Luật Nhân Quả Đức Thế Tôn đã dạy mà chúng ta, mỗi một hành giả tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn hoan hỷ thực hành Năm Giới cấm Phật truyền dạy để bảo hộ thân, tâm của ta thường trú, an trú trong Pháp Thiện ta đang hành để rồi Mu A Mu Sa sẽ là tha lực Từ Bi, vi diệu của Phật. Mu A Mu Sa là tha lực của luồng Phật điển mười phương Chư Phật đồng quang giáng xuống thân phận làm người của chúng ta. Mu A Mu Sa là chiếc thuyền Bát Nhã tràn đầy năng lượng vi diệu, Từ Bi. Năng lượng Từ Bi này sẽ là nguồn nuôi dưỡng và tẩy rửa tất cả mọi phiền não, nó làm đoạn diệt mọi phiền não. Ta nên nhớ, khi phiền não đã đoạn diệt, đã được rửa sạch, tẩy sạch mà trong tâm của  ta luôn an trú nơi Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa thì tất cả mọi nguồn hạnh phúc vô biên sẽ luôn ở trong ta, trong thân của ta để giúp cho thân này được khỏe mạnh, trong khẩu của ta để những ngôn từ sử dụng hàng ngày đều là những ngôn từ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho ta và cho người và nó luôn luôn ở trong tâm trí của ta để từ đó khởi lên muôn niệm lành, để tỏa hương thơm của Chánh Niệm tới cho muôn người, muôn loài.

Đoạn diệt phiền não đây là một sự chắc chắn bởi Phật nói không thể có hai cảm giác cùng trong một niệm. Vì thế, niệm niệm liên tục, ta quán tưởng ba ngôi Tam Bảo, Năm Giới và Pháp Thiện. Chúng ta niệm Phật – Pháp – Tăng trong Mu A Mu Sa, chúng ta niệm Từ – Bi – Hỷ – Xả trong Mu A Mu Sa, chúng ta niệm Năm Giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không sử dụng các chất say. Chúng ta lại niệm Thiện, hành Thiện. Một niệm Mu A Mu Sa mà bao trùm muôn niệm lành từ Phật Pháp Tăng, Nhân Quả, Giới, Thiện, Từ Bi Hỷ Xả thì người ta gọi là Niệm Trí Tuệ, Niệm Huệ. Một niệm mà có thể lan tỏa như một vi trần có thể bay bổng hòa nhập vào vũ trụ, tận hư không để trong hư không có vi trần và trong một vi trần của Chánh Niệm, nó tỏa hương, lan tỏa khắp hư không Pháp giới. Trong niệm với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa nhất định chỉ tàng chứa và lan tỏa những niềm hạnh phúc, niềm vui, niềm an lạc trong Pháp của Chư Phật để tất cả mọi bất thiện nghiệp từ những phiền não do ta tạo ra không còn cơ hội xen kẽ vào nữa bởi những phiền não đó cũng chỉ là những bất thiện nghiệp do chính ta. Lực của bất thiện nghiệp do chính ta không thắng được lực Chánh Niệm, lực Từ Bi Hỷ Xả yêu thương của mười phương Chư Phật. Một con người có thể khó bơi qua dòng sông nhưng một cái bè được kết lại thật lớn, thật rộng thì không những có thể chuyên chở được một người mà có thể chuyên chở được nhiều người vượt qua dòng sông đang tràn đầy lũ lội. Một con thuyền nhỏ có thể chở được hai ba người nhưng một con thuyền Bát Nhã thật lớn có thể chở được hằng hà sa số người. Một giây phút trong Chánh Niệm của tự thân có thể chuyển hóa được một niệm bất thiện của phiền não nhưng cả một thuyền Bát Nhã của mười phương Chư Phật quang giáng trao cho chúng ta hòa nhập vào thuyền Bát Nhã đầy tràn năng lượng Phật điển siêu thế Từ Bi của mười phương Chư Phật thì hằng hà sa những niệm bất thiện gây ra phiền não cho chúng ta nhất định sẽ không thể tới với chúng ta.

Thế nên, Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa sẽ giúp cho ta đoạn diệt được tất cả mọi phiền não, mọi phiền não nhiệt, mọi sự day dứt trong lương tâm, mọi sự khổ của những não phiền trong quá khứ, hiện tại để ta sống trong sự an yên, sống trong sự an lành, bình an. Đây là một điều đúng như chân lý của Đức Phật dạy không thể có hai cảm giác, hai cảm xúc cùng xen trong một niệm và nếu như trong niệm đó, trong hơi thở Chánh Niệm đó, ta luôn tiếp được năng lượng Từ Bi của Phật thì phiền não không bao giờ có cơ hội đi vào. Nếu như ta giữ được niệm thanh tịnh, niệm Mu A Mu Sa trong hơi thở Chánh Niệm liên tục, miên mật thì nhất định cuộc đời sẽ không bao giờ có phiền não bởi đó là điều đã được chứng minh, chứng đắc của những Bậc Tổ khi thực hành Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, để trên con người phàm phu đang sống với hằng hà sa phiền não của chúng sanh mà các Bậc đó đã an yên nơi Mu A Mu Sa, sống luôn hạnh phúc và lan tỏa niềm hân hoan, vui lành như một khúc khải hoàn ca dẫn dắt muôn người vượt qua trùng trùng những phiền não trong cuộc đời.

Chúng ta nếu như đã thực sự có được đức tin, tin một cách tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo, vào Nhân Quả và hoan hỷ tự giác giữ Năm Giới, hành Pháp Thiện thì khi chúng ta tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa sẽ là thuyền Bát Nhã đầy ấp năng lượng siêu thế, Từ Bi của mười phương Chư Phật. Mu A Mu Sa sẽ là thuyền Bát Nhã đầy ấp luồng Phật điển Từ – Bi – Hỷ – Xả của mười phương Chư Phật để trên con thuyền Bát Nhã đó, chúng ta được tắm rửa, tắm gội, được tẩy hết mọi phiền ưu, mọi phiền não trong đời của ta, trong kiếp này của ta và trong vô lượng kiếp trước của ta. Không những thế mà ta còn có thể hồi hướng để muôn muôn người đang sống trong phiền não mà ta quen biết có thể cùng với ta đắm mình trên luồng Phật điển này, nhảy vào trong thuyền Bát Nhã Mu A Mu Sa để mọi người cùng với ta được tẩy rửa khi chúng ta hồi hướng cho một ai đó.

Trong công phu tu tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa, ta và người đều được tẩy rửa, được gột rửa, đều được đoạn diệt những phiền não của ta, của người để người và ta sống trong an lành tự tại, an yên với Pháp Bảo của Như Lai, với luồng Phật điển Từ Bi, với luồng năng lượng siêu thế và trong từng hơi thở Chánh Niệm của Mu A Mu Sa, tất cả mọi phiền não sẽ không còn cơ hội xen kẽ và phiền não đó sẽ dần bị đoạn diệt, chuyển hóa thành năng lượng thanh tịnh để khế hợp với đời sống hiện kiếp của ta để ta sống trong sự tự tại, vô quái ngại.

Chúng ta phải luôn luôn nhớ được sự dẫn ý này. Đề mục này sẽ giúp những ai đang phiền não chú tâm vào để chuyển hóa phiền não, đoạn diệt phiền não và chuyển hóa phiền não cho ta và cho người. Nên nhớ, có những người có thượng duyên, một mình có thể lướt trên mặt nước để qua bờ, một mình có thể bơi qua bờ bên kia của dòng sông bể khổ. Nhưng vẫn còn biết bao nhiêu con người không biết lội, không biết bơi lại chẳng có bè, thuyền, cô quạnh bên bờ cuộc đời phiền não thì Mật chú Mu A Mu Sa là phương tiện vi diệu trong Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn sẽ giúp đỡ cho muôn muôn người đang cô quạnh bên bờ phiền não của cuộc đời này có được một chiếc thuyền lớn là thuyền Bát Nhã Mu A Mu Sa cập vào bến mê, bến cô quạnh, phiền não này để rước tất cả mọi người đang ở bến mê trầm đó đi lên con thuyền Bát Nhã Mu A Mu Sa để vượt qua muôn trùng phiền não và đau khổ của kiếp người tới với bờ Giác Ngộ. Và mỗi khi mỗi người chúng ta hồi hướng là ta đã biến thân xác của cuộc đời này, biến kiếp người của cuộc đời này, ta đã cúng dường thân mạng của cuộc đời này ứng hóa thành một miếng ván nhỏ trên thuyền Bát Nhã đó để tạo cho thuyền Bát Nhã đó lớn thêm, rộng thêm để năng lượng vi diệu, năng lượng siêu thế, luồng Phật điển Từ Bi của Phật nhiều hơn, tràn đầy hơn để thêm chúng sanh bên bờ cô quạnh của trầm mê, phiền não lại có thêm cơ hội bước lên thuyền Bát Nhã đó, vượt sóng khổ, tới được bờ bình an.

Cho nên, Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa là thuyền Bát Nhã chứa đầy những năng lượng vi diệu Từ Bi chứa đầy những năng lượng siêu thế Từ Bi, luồng Phật điển Từ Bi mà luồng năng lượng siêu thế này của mười phương Chư Phật sẽ tẩy rửa, gội rửa sạch tất cả mọi phiền não vô lượng kiếp cho đến kiếp này. Nó sẽ làm đoạn diệt tất cả mọi phiền não để trong từng hơi thở Chánh Niệm của ta luôn luôn tiếp được nguồn an lạc từ các Bậc Giác Ngộ, từ mười phương Chư Phật.

Nếu như ta có những nhiệt phiền não của quá khứ mà ta không biết nhưng nó làm mình day dứt trong bụng, trong lòng, trong tâm, nó làm cho ta phiền ưu, sầu quạnh. Mu A Mu Sa với hơi thở Chánh Niệm nhất định sẽ chuyển hóa những phiền ưu, những dòng nhiệt của phiền não, làm cho tinh thần, thân xác của ta khó chịu. 

Nếu như các bạn phiền não vì cha mẹ, bởi một lý do gì đó không hiểu được ta, làm cho chúng ta phiền não, thì Mu A Mu Sa cũng tiếp thêm năng lượng Từ Bi của Phật, giúp cho ta khai mở tình thương lớn với cha mẹ để nhiệt phiền não do sự không hiểu thấu của cha mẹ đối với ta chấm dứt ngay, giúp cho cha mẹ, con cái thuận hảo. Ngược lại, nếu con cái chúng ta không thể hiểu điều gì đó thì Bậc cha mẹ cũng Mu A Mu Sa tiếp được năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật hồi hướng cho những đứa con đó, sẽ cảm hóa được chúng không còn phiền não khi ta chia sẻ với nó, nó sẽ hoan hỷ lắng nghe ta hơn. Biết lắng nghe bởi trong cuộc đời, bất cứ một gia đình nào giữa cha mẹ và con cái cũng có nhiều lần cha mẹ phiền não vì con, con cái phiền não vì cha mẹ. Mu A Mu Sa là chìa khóa mở cánh cửa thông cảm và lắng nghe để cho cha mẹ, con cái, ông bà, nhân quần xã hội có thể biết nghe và hoán chuyển mọi năng lượng phiền não đó thành năng lượng thanh tịnh.

Nếu như ta phiền não vì cuộc đời này ta làm việc không ổn định, công việc lúc có, lúc không. Ta không đủ tịnh tài để nuôi sống gia đình thì Mu A Mu Sa vẫn là nguồn năng lượng giữ cho ta đoạn diệt được phiền não bởi sự bất ổn của công việc. Khi phiền não đoạn diệt, nguồn an vui tới, phước báu tăng trưởng, công việc sẽ ổn định.

Nếu như ta phiền não vì tình nghĩa vợ chồng có thể thay đổi theo sương nắng của thời gian từ vợ hoặc từ chồng, Mu A Mu Sa là năng lượng vi diệu, siêu thế, luồng gió mát đó sẽ thổi tất cả mọi nhiệt phiền não tan biến mất và nó tưới tẩm lại hạnh phúc, niềm tin giữa hai vợ chồng để vợ chồng tìm được tình yêu chân thật, biết buông bỏ, trở về sống an nhiên trong nguồn suối Từ Bi Mu A Mu Sa.

Nếu như ta lại phiền não bởi bạn bè có mối giao hảo với nhau không đồng đều, chênh lệch về ý thức hệ gây ra khó chịu thì Mu A Mu Sa cũng lại là chất liệu siêu thế hàn gắn tình bạn, mang lại sự thông cảm tương tác trong sự hòa hợp.

Và nếu như ta lại phiền não vì muôn muôn trùng trùng những điều khác biệt khác thì Mu A Mu Sa vẫn là chìa khóa vi diệu mở cánh cửa Từ Bi để mỗi người chúng ta bước vào đó và thăng hoa cuộc đời của mình, mang lại muôn nguồn Ân, nguồn hồng phúc tràn đầy năng lượng yêu thương để rải xuống cuộc đời của ta, tẩy rửa phiền não cuộc đời của ta, rải xuống cuộc đời của muôn người, chuyển hóa phiền não của muôn người.

Mu A Mu Sa, theo ngôn ngữ đời thường, là có một công năng màu nhiệm, siêu màu. Nói như vậy để ta biết rằng nó vi diệu không thể nghĩ bàn. Một ngôn ngữ, một dòng văn tự dù có màu nhiệm, uyên bác tới đâu từ con người chế tác để đặt để nghĩa của Mu A Mu Sa cũng không thể nói lên hết huyền nhiệm của Mu A Mu Sa bởi lòng Từ Bi của mười phương Chư Phật không ai có thể diễn tả được. Cũng như tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái, biết bao nhiêu nhà thơ, biết bao nhiêu nhà văn tán tụng, dùng toàn bộ kiến thức đời thường để ca ngợi tình mẫu tử của mẹ, tình thương của cha mà cũng không thể viết hết được. Huống hồ là lòng Từ Bi của mười phương Chư Phật sao có thể có ngôn ngữ nào do con người chế ra có thể diễn bày được tình yêu thương đó.

Mu A Mu Sa không thể giải nghĩa, nó bất tư nghị, không thể giải thích cũng không thể diễn tả. Như người con khó có thể diễn tả được tình yêu thương của mẹ, nhưng người con đó nhất định có thể cảm nhận được tình thương đó khi mẹ ôm ta vào lòng, ru ta trong từng giấc ngủ thì lòng Từ Bi của mười phương Chư Phật luôn phát nguyện độ chúng sanh lầm mê trong chấp trượt cũng sẽ ôm mỗi cuộc đời của chúng sanh vào vòng tay Từ Bi đó, vỗ về, an ủi, dìu dắt, cảm hóa và dẫn đưa để chúng sanh thoát khổ, hết phiền não, sống trong an lành và bình an.

Những hành giả tu tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn với Mật chú Mu A Mu Sa sẽ chứng nghiệm được điều này một cách kỳ diệu mà bản thân của họ có những trải nghiệm thay đổi trong đời sống từ đau khổ, phiền não tới hạnh phúc, an vui. Đây không phải là một lời hứa suông vào một Pháp môn hư ảo. Đây là một Pháp môn Thiền Mật, là một Pháp môn thực chứng, sự chứng ngộ đã nhiều ngàn năm qua, các Tổ, các Thầy và những hành giả đã chứng đắc được niềm an vui và phiền não hoàn toàn đoạn diệt. Điều đó đã được kiểm chứng và trong mỗi một hành giả có duyên khi thực tập cũng đã thấy nguồn năng lượng an vui, hoan hỷ luôn tới với ta để giúp cho ta đương đầu với phiền não.

Và những ai chỉ mới có duyên nghe qua đoạn video này, mới thấp thoáng nghe qua Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa mà thử một lần trì Mật chú theo hơi thở của Chánh Niệm Mu A Mu Sa, phát lời nguyện lớn, tiếp nhận năng lượng Từ Bi, siêu thế của mười phương Chư Phật thì liền ngay lúc đó họ sẽ an nhiên, tự tại và phiền não nếu có trong lúc đó sẽ tắt ngay, sẽ đoạn diệt ngay.

Không nên tin nếu chưa thử, Phật nói những lời của Phật dạy cũng đừng vội vàng tin, hãy thử qua. Nếu như lời Phật dạy ứng nghiệm với căn cơ, nghiệp chướng của ta, nó có hữu dụng với căn cơ, nghiệp chướng của ta, nó mang lại niềm an vui thì hãy tiếp tục còn nếu như không thì gạt nó qua một bên. Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa cũng là một phương tiện để những ai có duyên thử qua. Nếu như các bạn lần đầu thử mà trải nghiệm được năng lượng yêu thương của mười phương Chư Phật, dập tắt được những niệm bất thiện, phiền não trong tâm của bạn hoặc là các bạn tu Thiền Mật Tông, trì Mật chú Mu A Mu Sa trong hơi thở Chánh Niệm hồi hướng cho những ai đang phiền nhiệt trong não phiền thì các bạn sẽ chứng nghiệm được người đó sẽ giảm bớt phiền não và tìm lại sự an vui nơi tự thân của họ. Chính sự trải nghiệm khi thực hành Pháp môn này, các bạn sẽ tăng thêm đức tin với Phật Pháp Tăng, với Nhân Quả và giữ Giới miên mật để hành Thiện, để các bạn có nhân duyên lớn hơn mà thực tập Pháp môn này để có được năng lượng siêu thế, Từ Bi của Phật luôn ở trong đời sống của bạn và để giúp cho bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa và hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa này luôn là nguồn năng lượng vi diệu, tràn đầy yêu thương, gội rửa, tẩy rửa hết tất cả mọi phiền não trong vô lượng kiếp qua.

Nếu chúng ta có thể đoạn diệt được phiền não, tẩy rửa nó bởi phiền não do Tâm Bất Thiện, nay có Tâm Từ Bi của Phật quang giáng, an trú vào trong tâm bất thiện phàm phu của ta thì làm sao phiền não của tâm bất thiện do ta tạo có chỗ trú chân nữa. Nó sẽ hết, nó sẽ không còn. Đây là một sự rõ ràng, minh quyết của Như Lai bởi đã được nhiều đệ tử chứng ngộ sau khi được thọ truyền Pháp môn này. Lời khẳng định này không phải để nói cho tin mà để chia sẻ cho chúng ta thực hành qua một lần có cảm nghiệm đó.

Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn Mật chú Mu A Mu Sa là thuyền Bát Nhã lớn đầy ấp năng lượng Từ Bi tẩy rửa, gội rửa tất cả mọi phiền não, phiền ưu của chúng sanh. Nếu như chúng sanh nào còn đang ở trên bờ cô quạnh trầm mê, đau khổ, phiền não của cuộc đời sẵn sàng rời bờ này bước lên thuyền Bát Nhã Mu A Mu Sa, nhất định chúng sanh đó sẽ đoạn diệt được mọi phiền não, phiền ưu trong cuộc đời. Nhất định, từng bước đi của cuộc đời họ sẽ là những bước chân an lạc trong dòng năng lượng Từ Bi của Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, của mười phương Chư Phật. Hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa sẽ đoạn diệt mọi phiền não, sẽ tẩy rửa mọi phiền não, mọi phiền ưu của chúng ta và của tất cả mọi người chúng ta hồi hướng cho họ. Khi phiền não đã đoạn diệt, yêu thương và hạnh phúc luôn tràn đầy trong mỗi người của chúng ta. Không cần biết phiền não đó nó tới từ đâu, từ do chính bất thiện nghiệp của ta tạo ra hay tới từ Cộng nghiệp chung của ta với người, của một nhóm, một xã hội, một Tổ quốc hay của cả thế giới, của cả Lục Đạo Luân Hồi đi nữa thì cộng nghiệp bất thiện nghiệp tạo ra muôn trùng phiền não đó cũng không bằng cộng nghiệp của Thiện nghiệp nơi mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi xuống cho chúng ta. Dù cho vô lượng chúng sanh gây bất thiện nghiệp có cộng vào thì lực bất thiện, dòng nghiệp phiền não này cũng không lớn bằng cộng nghiệp của mười phương Chư Phật trong Tâm Từ Bi. Thế nên, năng lượng Từ Bi của Phật lớn vô cùng, nó sẽ đoạn diệt mọi phiền não của ta và của người, sẽ đoạn diệt hết mọi phiền não của sự cộng hưởng do nghiệp bất thiện của tất cả chúng sanh cộng vào.

Hãy an vui, tịch tĩnh để thực hành Pháp Thiền Mật Tông này, chúng ta sẽ đoạn diệt được mọi phiền não trong cuộc sống của mình và ta hồi hướng cho tất cả đoạn diệt được phiền não của họ, để họ tìm lại được niềm an vui, tự tại trong đời sống mà muôn trùng thử thách đang đối diện, muôn trùng thử thách mà ai ai cũng đang trực diện trong lúc này.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Khi mình có sự phiền não, day dứt, áy náy trong lòng thì cụ thể mình sẽ làm như thế nào để đoạn diệt?

2. Thầy hay nhắc ngồi thẳng lưng khi niệm Mật chú, ngồi thẳng lưng như vậy nó có tác dụng gì?  

3. Trong lúc tu tập, con thấy hiện tượng là khi con quán hơi thở vào ra thì con không lắc, còn khi con không quán nữa thì con lắc, như vậy khi con quán thì năng lượng có vào con không?

4. Khi con ngồi con nhắm mắt, tập trung thì con thấy buồn ngủ, giống như có gì đó màu đen che lại nhưng khi con không nhắm mắt mà tập trung thì con không bị, như vậy là sao?

2. Giải đáp   

Câu 01. Khi mình có sự phiền não, day dứt, áy náy trong lòng thì cụ thể mình sẽ làm như thế nào để đoạn diệt?

Khi con cảm giác được phiền não trong lòng thì ngay trong giây phút con cảm giác đó, con đâu có cảm giác được sự bình an, sự an vui phải không? Vì hai cảm giác phiền não và an lành không thể cùng một lúc thể hiện trên bề mặt Tâm thức của mọi người. Một là phiền não, hai là an lành, nó cứ như vậy đan xen, chồng chéo, lấn át bởi ta chưa làm chủ được nó.

Trong giây phút con thấy trong tâm phiền não đó, con cảm giác được nó đang nổi bồng bềnh trong tâm của con, nó đang hiển thị trên tâm của con, trên bề mặt Tâm thức của con, lúc đó con chưa làm chủ được thì là một hành giả tu Thiền Mật Tông, Mật chú Mu A Mu Sa, ta phải mang Mu A Mu Sa đặt lên trên phiền não đó để đẩy phiền não đó xuống. Có nghĩa là khi con cảm giác được phiền não nó khởi dậy trong tâm của con, nếu con có đủ trí tuệ, con sẽ soi chiếu nó, quán chiếu nó để thấy phiền não đó tới từ đâu, từ nghiệp của con trong quá khứ hay ngay trong lúc này với sự tương tác với con của mình, với cha mẹ của mình, sếp của mình, những người đồng tu, bạn bè trong xã hội, nhân quần, với tất cả những người chúng ta giao tế vì những chuyện bất như ý mà tạo cho ta phiền não thì đó là một điều tốt, chúng ta kiến được, chúng ta nhìn rõ được nhân phiền não đó. Nhưng trong khi chưa nhìn rõ hoặc đang nhìn cho rõ hoặc đã nhìn rõ nhân đó, ta vẫn luôn mang Mu A Mu Sa đặt lên trên thềm Tâm thức phủ lên phiền não đó, giữ hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa trong đầu thì phiền não đó được rửa ngay.

Cũng như con là một người mẹ nấu cơm cho con cái ăn, sau khi nấu cơm xong chén rửa, xoong nồi nó dơ con rửa sạch để sử dụng lại chứ con đâu có bỏ nó đi thì nhiệt phiền não cũng là nguồn năng lượng của con do tâm nó tương giao mà nó tạo ra. Ta không diệt tâm đó mà ta chuyển hóa nó, tẩy rửa nó. Ta đoạn diệt nó nghĩa là ta chuyển hóa nó chứ ta không tiêu diệt. Đoạn nghĩa là từ bỏ nó, không theo nó nữa mà theo Mu A Mu Sa. Cho nên, trong trường hợp như vậy, nếu trong tâm con khởi lên niệm phiền não thì ngay lúc đó con phải nhớ tới hơi thở Chánh Niệm của Mu A Mu Sa. Cũng như café đặc cho thêm nước nó sẽ loãng dần, loãng dần và con uống vào sẽ không bị say thì khi phiền não làm con trầm cảm, ray rứt, nhiệt phiền não đôi khi còn làm cho thân bị bệnh nữa nên khi con cảm giác phiền não là con phải tẩy rửa bằng Mu A Mu Sa ngay. Nhưng nếu chúng con miên mật tu tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa thì năng lượng Từ Bi kia sẽ lớn dần, lớn dần và phiền não không có cơ hội xâm nhập vào nữa. Nếu như con cảm giác phiền não còn xâm nhập có nghĩa công phu tu tập của con chưa tiếp đủ năng lượng Từ Bi dung chứa trong cuộc đời này nên phiền não còn có cơ hội chui vô thì cứ cố gắng tập.

Trong khi thực tập để không còn phiền não thì ta phải thực tập tẩy rửa, chuyển hóa phiền não đó trong từng sát na khi phiền não đó khởi lên trong tâm của chúng ta bằng cách làm chủ hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, đặt lên trên nó. Cũng như những người lướt sóng, người ta đứng trên miếng ván người ta đi. Mu A Mu Sa là miếng ván đặt lên trên sóng phiền não đang dồn dập cuộn tới đời của con để con lướt trên sóng phiền não đó mà đi tới mục đích an lạc của đời mình. Trong khi ta chưa làm chủ được tâm của mình thì ta cũng phải làm chủ được hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, làm chủ miếng ván đó để đứng vững chắc trên miếng ván, lướt sóng để mà đi.

Câu 02. Thầy hay nhắc ngồi thẳng lưng khi niệm Mật chú, ngồi thẳng lưng như vậy nó có tác dụng gì?  

Ngồi thẳng lưng giúp mình giữ xương sống thẳng để luồng năng lượng chạy dọc theo xương sống lan tỏa lên đỉnh đầu là huyệt Bách Hội của mình. Khi năng lượng vô nó chuyển động thì nó cũng chuyển động từ trái qua phải, từ phải qua trái hoặc lên đằng trước, lên đằng sau nhưng chúng ta cố gắng giữ, đừng gù lưng xuống. Khi con gù lưng xuống thì năng lượng không chạy sâu vào bên trong xương sống của con, nó không lan tỏa đến tất cả các Huyệt Đạo khác được. Cho nên, luôn luôn phải giữ thẳng lưng nhưng buông lỏng toàn thân, hai vai phải buông lỏng, thân phải buông lỏng, eo phải buông lỏng để xương sống thẳng nhưng cũng có thể nó lắc qua, lắc lại. Nếu tiếp được năng lượng thì năng lượng đó sẽ đẩy qua, đẩy lại cũng như con thuyền đi trên nước thì nước đẩy con thuyền lắc lư nhưng nó không úp thuyền xuống được, thuyền luôn giữ được sự thăng bằng. Giữ xương sống thẳng là giữ sự thăng bằng của Huyệt Đạo để năng lượng đó có thể khai mở những năng lượng trong Huyệt Đạo, trong Luân Xa giúp cho chúng ta khỏe thân.

Phật tử: Dạ, khi con ngồi thẳng thì con bớt đau lưng.

Thầy: Đúng rồi, khi con ngồi thẳng lên không những nó bớt đau lưng mà năng lượng chạy qua xương sống của mình giúp cho mình khỏe, tốt đẹp. Hầu hết những chứng bệnh đều do đốt tủy xương sống của mình làm việc quá nhiều năm, không đúng cách nó cong, nó vẹo, nó đè lên. Vậy nên, chúng ta bị bệnh về đường xương sống. Đứng thẳng lưng, ngồi thẳng lưng, nằm thẳng lưng sẽ giúp cho khí huyết lưu thông, năng lượng luân chuyển, luân lưu tốt hơn.

Câu 03. Trong lúc tu tập, con thấy hiện tượng là khi con quán hơi thở vào ra thì con không lắc, còn khi con không quán nữa thì con lắc, như vậy khi con quán thì năng lượng có vào con không?

Khi con quán năng lượng vẫn vào con, tốt nhất là con luôn luôn dùng tâm theo dõi hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, hít vào thở ra Mu A Mu Sa rồi năng lượng từ từ sẽ phù hợp với con mà nó chuyển động thân của con. Con đừng buông hơi thở mà quán thân, con dùng tâm quán hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, năng lượng tự động sẽ chuyển hóa thân của con từ từ sau này, nó vẫn sẽ tiếp tục chuyển động đồng bộ cùng với sự quán chiếu hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Đừng bỏ hơi thở Mu A Mu Sa, hãy hít vào thở ra Mu A Mu Sa, giữ nó liên tục như vậy cho đến khi nó thành một thói quen, hơi thở của cuộc sống. Đi, đứng, nằm, ngồi bất cứ lúc nào trong cuộc sống hơi thở đó là hơi thở chính.

Câu 04. Khi con ngồi con nhắm mắt, tập trung thì con thấy buồn ngủ, giống như có gì đó màu đen che lại nhưng khi con không nhắm mắt mà tập trung thì con không bị, như vậy là sao?

Tại vì con chưa quen. Mọi người chưa quen khi nhắm mắt dễ đi vào hôn trầm. Khi hôn trầm thì mình ngủ gật, nó ngủ cái mình giật mình tỉnh dậy. Thiền này không cần phải nhắm, cũng không cần phải mở mắt, tùy duyên. Nếu nhắm mắt mà tỉnh thì cứ nhắm, nếu mở mắt mà tịnh thì mở mắt. Con đã tìm ra căn cơ phù hợp với cơ thể. Căn cơ phù hợp với vấn đề mở mắt, con cứ mở mắt khi con tu Pháp môn này. Còn khi con nhắm mắt, con rơi vào hôn trầm thì con đừng nhắm mắt mà hãy mở mắt ra. Mở vừa để cơ thể mình còn tỉnh thức theo dõi hơi thở Mu A Mu Sa thực tập cho đúng. 

Thực hành

Chúng ta quy hướng về ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng vi diệu Từ Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác này, thân tâm này và hồi hướng cho thân tâm đoạn diệt được mọi phiền não trong cuộc đời.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con đoạn diệt được mọi phiền não trong cuộc đời.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu Mật chú Mu A Mu Sa, Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn hôm nay tới muôn loài chúng sanh để chúng sanh đoạn diệt và chuyển hóa hết mọi phiền não.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts