Search

Bài 1016: Thay Đổi Số Mệnh – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Hôm nay với đề mục tu Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa như lời khai thị của Đức Thế Tôn là Thay Đổi Định Nghiệp. Định nghiệp là nghiệp của nhiều kiếp quá khứ mặc định cho chúng ta sinh vào kiếp này, hình thành cái nhân và trổ quả như ngày hôm nay, có những cái quả mà mặc định trong suốt cuộc đời không thể thay đổi được. Định nghiệp không thể thay đổi được, nếu chúng ta sinh bởi định nghiệp thì không thể thay đổi.

Nếu ta có nhân duyên nghe được lời khai thị của Phật, tu tập được Pháp của nhà Phật, chúng ta có khả năng thay đổi được định nghiệp của mình. Đúng hơn là có khả năng thay đổi mọi hoàn cảnh sống, thay đổi cuộc đời của mình và không để cho cuộc đời của mình đặt định vào những định nghiệp phải như thế này, phải như thế kia trong suốt cả cuộc đời.

Thời xưa, lúc Thế Tôn còn tại thế, Ấn Độ thuở đó đã mặc định con người qua nhiều giai cấp từ thấp cho tới cao và mỗi một giai cấp như vậy được mặc định sinh ra trong giai cấp đó đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp không thể thay đổi. Đó là định nghiệp của chế độ Ấn Độ thời xưa nhưng trong thực tế của luật Nhân Quả cũng có định nghiệp mà vô lượng kiếp qua chúng ta đã tạo ra, đã định thành một cái nghiệp mà mỗi người sinh ra phải được hai chữ, tạm gọi là: “An bài” theo cái định nghiệp đó. Chúng ta thường hay nói rộng ra đó là: “Thượng Đế đã an bài”. Chữ Thượng Đế ở đây không phải là ông Trời mà Thượng Đế ở đây là Nhân Quả, an bài ở đây không phải là ông Trời đặt để, sắp xếp cho mình phận số như vậy mà là Nhân Quả đã theo cái nghiệp ta tạo ra để ảnh hưởng đến cuộc sống này theo cái nhân duyên.

Khi chúng ta có đức tin một cách tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, Nhân Quả, chúng ta giữ được đúng Năm Giới, hành Pháp Thiện và có nhân duyên với Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn. Những điều kiện thực tập như vậy sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được định nghiệp, thay đổi được tất cả những định nghiệp của quá khứ để ta chuyển hóa cuộc đời của mình, để kiến tạo những Thiện nghiệp mới để mình tiến lên, giải thoát khỏi cái quy luật Nhân Quả mà trong tiền kiếp ta đã ấn định cho ta. Ta thay đổi được nó để mỗi người ý thức rằng: “Đã là Phật tử có nhân duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đã nắm trong tay chìa khóa để thay đổi vận mệnh của mình”. Chỉ có những ai không muốn thay đổi vận mệnh đó, sống để vận mệnh xoay chuyển cả cuộc đời rồi than trách, ta không thể thay đổi điều đó bởi họ không muốn thay đổi. Còn những ai có nhân duyên với Pháp môn Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn này thì đã có chìa khóa mở nhân duyên của Nhân Quả tiền kiếp và lựa chọn Pháp Thiện để thay đổi thì chúng ta theo sự khai thị và hướng dẫn của Phật nhất định sẽ thay đổi tuyệt đối những định nghiệp của chính mình. Bởi vậy, ai đó trong chúng ta đang nghe những lời này, quán chiếu lại những định nghiệp của mình thấy mệnh số của mình, thấy việc: “Tôi đã được an bài như vậy” mà không chấp nhận bởi muốn hướng thượng và tiến lên để thay đổi thì hãy sử dụng chìa khóa Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn ngay lập tức để chúng ta bắt đầu thay đổi định mệnh, nghiệp số của mình, thay đổi định nghiệp, thay đổi cái gọi là “Sự an bài” bởi ta an bài cuộc sống của ta, ta cũng tạo ra định nghiệp, tạo ra mệnh số, vận số.

Ông Thầy bói, vị Thầy tướng, tất cả và tất cả, không ai áp đặt được vận mệnh, vận số và cũng không ai an bài cho ta như thế nào. Chính ta là người đã tạo ra cái mệnh số đó, vận số đó và an bài cho ta cuộc sống như thế nào do chính định nghiệp của tiền kiếp. Nay, có nhân duyên, chúng ta tin một cách tuyệt đối, không hề thay đổi với ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, ta lại tin tưởng tuyệt đối vào Luật Nhân Quả để rồi hoan hỷ, tự giác, giác ngộ trong Năm Giới nhà Phật truyền mang lại lợi ích, ta sẵn sàng giữ Giới, tin tưởng vào sự dạy dỗ của Thế Tôn là hành Mười Pháp Thiện để ta tích phước nên có nhân duyên tu Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa. Vậy nên, mỗi người chúng ta phải thật dũng mãnh đứng lên thay đổi cái gọi là “Sự an bài” của chính ta.

Nếu kiếp trước ta đã an bài cho kiếp này như vậy và nếu mọi người muốn thay đổi cuộc sống để hoàn thiện theo chiều hướng hướng Thượng, theo chân lý của Phật thì phải dũng mãnh dùng chìa khóa Mu A Mu Sa xoay một vòng 180º, nhất định chúng ta sẽ thay đổi và tự an bài cho chính ta một cuộc sống mới.

Nếu ta thấy rằng đây là định mệnh không thể thay đổi do nghiệp của ta chứ không phải do ông Trời, không phải do số phận mà do chính ta tạo tác ra những định nghiệp kiếp trước. Nay vận mệnh, vận số – được gọi như thế trong dân gian qua các Thầy tướng, số thường gọi, áp đặt vô, ta nghe được như vậy, nhưng ta không chấp nhận và muốn thay đổi thì nhớ rằng ta thay đổi theo cái Thiện nghiệp để hướng Thượng. Thì Mu A Mu Sa là một chiếc chìa khoá thật kỳ diệu, thật vi diệu mà mỗi người có thể tự mình cầm cái chìa khoá Mu A Mu Sa xoay vào trong hơi thở Chánh Niệm để tiếp năng lượng vi diệu, siêu thế từ bi của Phật để rửa sạch những định nghiệp trong quá khứ. Thay đổi vận số, vận mệnh mà tự an bài cho mình một cuộc sống mới trong Pháp Thiện và hướng Thượng đến năng lượng siêu thế từ bi của Phật để ta có thể bước ra từ sự an bài vận số, định mệnh của chính ta để tiến lên một đỉnh cao hơn trong Pháp Thiện của sự an lạc, trong Pháp Lạc của sự Giải Thoát.

Phật dạy nếu như mỗi một người chưa có trí tuệ và chưa đón nhận được sự khai thị của Phật thì luôn chấp nhận sự an bài của thế gian, của cuộc đời, xã hội, kiến thức, môi trường, của nghiệp, của tôn giáo, của những ông Đạo, của những người ở trên nói: “Anh là như vậy, cô là như kia”. Như vậy và như kia rồi ta chấp nhận như kia và như vậy suốt cuộc đời. Nếu ta thấy sự an bài đó không phù hợp bởi trong ta nay có sự chiếu sáng trí tuệ của Phật, thấy rằng ta vẫn có thật nhiều khả năng tự vận hành cuộc sống này bởi Đức Phật đã dạy Nhân Quả. Những gì ta đang có, đang tạo hôm nay đều lệ thuộc vào định nghiệp của quá khứ. Phật đã dạy năng lượng vi diệu từ bi của Phật có thể tẩy rửa hết tất cả những định nghiệp của quá khứ để ta viết lên trên thềm Tâm thức của Phật Tánh những bước kế tiếp của sự tiến lên hướng Thượng sống trong Pháp Lạc. Do đó, ta phải là người thật mạnh dạn, dám nhìn lại cuốn nhật ký của quá khứ trong vô lượng kiếp qua do ánh sáng Trí Tuệ của Phật chiếu vô mà ta nhìn rõ được nhật ký cuộc đời trong vô lượng kiếp ta tạo tác nên muôn trùng nghiệp chướng để tạo ra định nghiệp này. Ta đọc cho rõ, nhìn cho rõ, ta tin vào Phật Pháp Tăng và Nhân Quả, giữ Năm Giới và hành Pháp Thiện tiếp được năng lượng từ bi của Phật nên đèn Trí Tuệ của ta sáng, ta chiếu soi vào những cuốn nhật ký vô lượng kiếp thấy rõ ràng những định nghiệp ta đã tạo ra và ta dùng năng lượng từ bi, siêu thế của Phật đó tẩy rửa thềm Tâm thức cho sạch. Nó sạch và chúng ta mạnh dạn dùng Chánh Niệm, Chánh Kiến, dùng Tâm Thiện của mình, tâm hướng Thượng, giải thoát của mình viết lên thềm Tâm thức của mình những tư tưởng đưa đến sự an lạc cho mình và cho người để thay đổi định mệnh, định nghiệp, thay đổi tất cả những sự an bài của ta vào cuộc sống ngày hôm nay để ta sống hướng Thượng, sống vươn lên, sống thay đổi.

Thật là rõ ràng! Pháp môn Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa sẽ thay đổi được định nghiệp của ta nếu ta tu tập miên mật, sẽ thay đổi được vận số của ta, sẽ thay đổi được tất cả những cái gọi là sự an bài số phận, vận số, tất cả mọi điều gì mà ta gọi ta như vậy.

Nay muốn khác hơn, hướng Thượng hơn, hướng Thiện hơn, ta đều cùng chìa khoá Mu A Mu Sa xoay chuyển, thay đổi được để ta không bị lệ thuộc, ràng buộc bởi định nghiệp, vận số, số phận, bởi câu than vãn trong cuộc đời: “Ôi! Thượng đế an bài như vậy rồi”. Không có ông Trời đã an bài cho ta. Theo Đức Phật, ta là người an bài cho ta như thế nào. Ta chính là ông Trời của ta và ta là người viết nên cái định số, vận số, số mệnh, sự an bài cho ta. Nếu ta đã có thể viết nên điều đó thì ta cũng có thể xóa đi để viết lại bởi Đức Phật dạy thật rõ ràng là tất cả Thiện nghiệp và Ác nghiệp đều tạo ra bởi Tâm − Ý của ta. Tâm − Ý của ta đã tạo nên tất cả mọi dòng Nghiệp thức trong đó có Ác nghiệp và Thiện nghiệp. Ác nghiệp đó sẽ tạo nên định nghiệp, đó là do Tâm − Ý của ta trong vô lượng kiếp qua nhưng trong hiện kiếp này ta vẫn làm chủ được nó bởi ánh sáng Trí Tuệ của Phật có năng lượng siêu thế từ bi soi vào trong tâm để ta thấy được những dòng văn tự Nghiệp thức ta viết lên trong vô lượng kiếp qua. Nay ta có thể tẩy xóa nó, ta dùng nước Cam Lồ Tịnh Thủy Lưu Ly, từ bi của Phật. Năng lượng đó xóa mờ đi tất cả những định nghiệp ta đã mặc định cho cuộc sống ngày hôm nay. Dùng Tâm − Ý hướng Phật, dùng Tâm − Ý tin một cách tuyệt đối, một cách tin sâu vào Phật – Pháp – Tăng, vào Nhân Quả, giữ Năm Giới, hành Pháp Thiện, tu Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa để tẩy rửa tất cả những định nghiệp mà ta đã mặc định cho ta từ kiếp trước qua tới kiếp này. Ta sẽ là một nhà văn viết lên thềm Tâm thức của mình những dòng văn tự hướng Thượng, hướng tới điều Thiện hảo để tiếp năng lượng Từ bi của Phật, để viết lại cuộc đời cho hôm nay được an lạc, cho ngày mai được giải thoát và để đi tới bờ Giác Ngộ.

Ta phải làm chủ vận mệnh của mình và ta chính là ông Trời của chính ta. Ta có thể và có quyền an bài cho ta sống như thế nào. Định nghiệp thay đổi được và ta sẽ thay đổi được định nghiệp. Ta sẽ thay đổi được vận số, vận mệnh của chính ta và ta sẽ tự an bài cho chính ta ngay ngày hôm nay, ngay trong giây phút Chánh Niệm này với hơi thở Chánh Niệm này, với Tâm Chánh Niệm hướng Thượng tiếp đón năng lượng siêu thế, đại Từ đại Bi của Phật để an bài cho chính ta ngay trong giây phút này niềm hạnh phúc, niềm an lạc, niềm hướng Thượng giải thoát. Ta là những con người đang viết lại lịch sử của ta.

Nếu ta đã có duyên tin một cách tuyệt đối, bất thối, không lay chuyển vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, vào định luật Nhân Quả Phật khai thị, hoan hỷ tự giác giữ Năm Giới, hành các Pháp Thiện của nhà Phật dạy, ta sẽ cầm trên tay ngòi bút Mu A Mu Sa để viết lại cuộc đời của ta. Viết lại nhật ký số mệnh, định mệnh và tự an bài cho mình một cuộc sống hướng Thượng, một cuộc sống giải thoát đang cận kề, một cuộc sống xóa tan đi tất cả những định nghiệp, những mặc định đen tối của cuộc đời, của xã hội, con người và chính ta do Cộng nghiệp tạo ra. Nếu cộng nghiệp Bất Thiện của quá khứ tạo ra trong cuộc đời hôm nay như vậy thì cái cộng nghiệp Thanh Tịnh, Thánh Thiện, Chí Thiện của ngày hôm nay đủ lớn bởi tiếp được năng lượng siêu thế từ bi của Phật, ta sẽ xóa hết những dòng ký ức của định nghiệp, ta có thể xóa hết tất cả những số mệnh, vận mệnh, sự an bài của định nghiệp trong quá khứ để viết lại. Viết lại một dòng đời mới luôn tuôn chảy năng lượng siêu thế của Phật, luôn tràn đầy năng lượng giải thoát của Phật để ta sống hoan hỷ, hạnh phúc hơn, sống lợi lạc hơn và mang tới cho hằng hà sa số những chúng sanh khác thấy được rằng chính mỗi người chúng ta, chính mỗi một chúng sanh đều có thể tẩy rửa tất cả những định nghiệp trong quá khứ, vận mệnh trong quá khứ, định mệnh trong quá khứ và tự an bài trở lại cho họ, cho mọi chúng sanh một con đường mới hướng Thượng dẫn đến sự giải thoát, dẫn đến sự sống an vui.  Cho nên, ta không nên lệ thuộc vào định mệnh, số mệnh và không lệ thuộc vào cái gọi là “An bài” của các Thầy bói, các Cô, các Cậu, bói, tướng, lên đồng, lên cốt của sách này, sách kia, tử vi, Tướng số, Chiêm Gia, phong thủy, Thiên văn, v.v.

Tại sao chúng ta có thể nghe họ để chấp nhận định số đó, mệnh số đó, sự an bài đó mà ngày nay ta đã được Ánh Pháp Minh Giác Ngộ của Phật soi vào trong lòng rồi, không lấy ánh sáng đó để soi vào trí tuệ để thấy, để nghe Phật vì Phật là Bậc Thầy Vô Thượng. Ta nghe được Phật ta sẽ sửa được số mệnh, ta nghe lời Phật ta sẽ thay đổi được định nghiệp, ta học lời giáo huấn của Phật và sẽ tự an bài một cuộc sống mới ngay trong giây phút này để ta hoàn toàn sống lại với một con người dưới sự an bài của Pháp Thiện, của trí tuệ nơi Đức Bổn Sư, Bậc Thầy Vô Thượng hướng dẫn cho ta qua Pháp môn Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa.

Trong cuộc sống từ ngàn xưa cho tới ngày nay, những người hơn chúng ta, những người giàu có, những người có kiến thức, những người nắm được quyền lực trong xã hội, trong tôn giáo, trong sự sinh hoạt của nhóm thường mặc định cho chúng ta: “Ta là như vậy, anh là như vầy, anh là như kia, anh là công nhân, anh là nông dân, anh là trí thức trẻ, anh là này, là kia”. Những người có quyền lực thích mặc định cuộc sống cho người khác để họ dễ cai trị, để họ dễ cầm đầu. Định nghiệp là ông chủ nhân sinh ra ta mà định nghiệp đó do chính ta tạo ra. Nói rõ hơn, ta là chủ nhân ông tạo nên định nghiệp và tự tái sanh với cái định nghiệp đó như ngày hôm nay. Nếu trong cuộc đời của chúng ta khi gặp một người nào đó thuộc giai cấp cao hơn như sếp của mình nói: “À! Suốt đời anh chỉ làm công cho tôi”. Nếu ta nghe được điều đó, đôi khi thấy chạnh lòng, buồn tủi và ta thầm nguyện sẽ phấn đấu để được như sếp, để thành sếp và hơn sếp nhưng vẫn có những con người nghe thấy xuôi tai, chấp nhận câu nói đó và cứ sống an phận, thủ thường. Điều đó có lúc vui, có lúc buồn, lúc không chấp nhận mà nghe văng vẳng bên tai những lời áp đặt cho ta là như vậy, ta buồn lắm và đôi khi, ta cãi nhau, tranh luận. Sự cãi nhau, tranh luận đó có thể xảy ra giữa hai người bạn thân, những người trong gia đình như con cái với cha hoặc với mẹ hoặc với xã hội, cộng đồng ta đang làm việc bởi thường những người có quyền, có quyền như trong xã hội, trong chính phủ, trong tổ chức mà ta đang sinh hoạt. Thậm chí những người có quyền như làm cha, làm mẹ vẫn thích mặc định cho con cái của mình, cho những người bề dưới, bề tôi là như vậy suốt đời không thể thay đổi: “À! Con chỉ là như vậy suốt đời thôi, anh chỉ là như vậy suốt đời”. Ta nghe nếu ta chấp nhận thì cũng được nhưng hầu hết, khi đã có trí tuệ, ta không chấp nhận một cách dễ dàng những cái mặc định mình sống như vậy.

Chính vì điều đó, Đức Phật là Bậc Giác Ngộ nhìn thật rõ trong thế giới Ấn Độ thời xưa, những người nhà giàu có quyền chức mặc định cho tất cả những người bề tôi của mình có một định nghiệp. Sinh ra là người hốt phân thì đời đời kiếp kiếp là người hốt phân, người nông dân, người làm tôi, tớ, người này, người kia chức quyền như vậy và chết đi, sống lại rồi lại tái sanh vào lại cảnh đó để suốt đời không thể thay đổi được. Phật là Bậc Giác Ngộ có trí tuệ nhìn rõ không phải như vậy. Điều đó là sai nên nếu chúng ta chấp nhận mệnh số, vận số, định mệnh và chấp nhận giáo lý an bài của bề trên, của Thượng Đế, của người này, người kia nghĩa là ta chưa có trí tuệ, ta chưa nhìn ra sự khai thị của Phật. Phật tới như ánh đuốc Pháp Minh soi tỏ vào trong lòng của chúng sanh nơi cõi Vô Minh để ta bừng tỉnh, tỏa sáng trí tuệ, bừng sáng, soi rõ mỗi bước chân trong cuộc đời lầm chấp để thấy rằng ta là chủ nhân. Ta là người đã vẽ vào cuộc đời cuốn sách vận số, mệnh số và ta chính là người đã an bài cho ta nên ta có thể thay đổi được chính ta. Điều có thể thay đổi đó phải với ba điều kiện là tin sâu tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tin sâu vào Nhân Quả Ác và Thiện để bỏ Ác, hành Thiện và hoan hỷ tự giác hành Năm Giới, giữ Năm Giới, hành Pháp Thiện, nhân duyên Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn thì Mu A Mu Sa chính là cây viết chấm vào năng lượng siêu thế từ bi của Phật để tự viết lại, thay đổi vận số, số phận và tự an bài cho mình một cuộc sống hướng Thượng, hạnh phúc hơn. Ta có thể thay đổi được tất cả những gì do chính ta tạo.

Hãy có  dũng lực thật là lớn, phải tin tưởng vào Pháp môn này bởi đã tin vào Phật – Pháp – Tăng, Nhân Quả, bởi đã hành được Năm Giới, Pháp Thiện, có duyên tu tập Pháp môn này, ta phải có đức tin tuyệt đối vào Pháp môn này bởi nó cho ta một ánh sáng tự cứu độ bản thân của mình, bởi nó cho ta một sức mạnh, một trí tuệ hiểu rõ ta chính là người đến cứu độ ta, ta chính là Đấng cứu độ của ta, ta chính là Đấng tới để thay đổi ta, ta chính là Đấng tới để viết lại sự an bài cho chính ta và chính là Đấng tới để thay đổi mệnh số, định số, số phận. Tất cả những gì ta đã từng nghe qua người ta mặc định cho mình và ta chấp nhận nó thì ngày hôm nay ta hiểu rằng ta chính là Đấng đó bởi trong tay ta đã có cây viết năng lượng siêu thế từ bi của Phật, Mu A Mu Sa, bởi trong tay ta đã có chìa khóa Mu A Mu Sa mở được năng lượng siêu thế từ bi của Phật, để viết lại định mệnh, định số, mệnh số và thay đổi sự an bài cho chúng ta.

Ta là Đấng cứu độ chính ta, ta là Đấng thay đổi định nghiệp, ta là Đấng cứu ta thoát khỏi Vô Minh để đi tới sự Giác Ngộ chính ta. Ta là tất cả và khi ta đón nhận được điều đó, dần dần ta cũng xóa luôn cái: “ta, của ta, cái tôi, của tôi”. “Tôi” và “ta” không còn quan trọng mà chỉ còn cái tâm hướng Thượng, cái tâm Thiện hướng Thượng gắn kết với năng lượng siêu thế của Đức Bổn Sư, của Chư Phật mười phương để viết lên không những cho ta, để viết lên những dòng văn tự mới thay đổi cả thế giới này, nơi tự thân nhỏ bé của mỗi người phát ra năng lượng siêu thế từ bi gắn kết chung với nhau tạo thành một khối cộng hưởng năng lượng Thiện.

Định mệnh, vận số, sự an bài là do chính ta. Ta có nhân duyên đã cầm trong tay cây viết tràn đầy năng lượng siêu thế từ bi của Phật, ta là Thượng đế của chính mình, ta là ông Trời của chính mình bởi Tâm − Ý của ta tạo nên nghiệp được gọi là định nghiệp cho chính ta thì Tâm − Ý này đã trở thành ông Trời, Thượng đế bởi gắn kết với trí tuệ của Đức Phật, tiếp được năng lượng siêu thế đó. Cây viết Mu A Mu Sa này, mỗi người chúng ta hãy tự viết lại an bài cho mình một cuộc sống mới hướng Thượng. Chúng ta cũng hồi hướng năng lượng này, hiến tặng cây viết Mu A Mu Sa này tới tất cả những người chúng ta thương yêu, những người chúng ta quan tâm để nâng đỡ và giúp đỡ họ làm chủ nhân trong cuộc đời, làm Thượng đế riêng của họ, làm ông Trời riêng của họ để họ nương nhờ vào đại Hùng đại Lực, từ bi, năng lượng siêu thế của Phật, lấy cây viết Mu A Mu Sa này để tự viết lại sự an bài cho chính họ và tẩy xóa tất cả những định nghiệp, mọi số phận, số mệnh mà người khác đã mặc định vào cho ta, người khác đã nhồi nhét cho chúng ta là như vậy, là này như thế kia và chỉ luôn như thế vậy.

Ta không phải chống đối lại họ, ta chấp nhận không phải chấp nhận lời nói mà ta chấp nhận Phật đã dạy Nhân Quả là rõ ràng. Tạo ra Nhân Quả đó chính là ta và ta tự tạo thì ta cũng tự thay đổi được. Muôn kiếp qua ta không thay đổi được vì ta chưa có năng lượng sức mạnh của từ bi, trí tuệ của Bi – Trí – Dũng. Nay có đủ phước tin một cách tuyệt đối, bất thối vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng và Nhân Quả để ta tự giác hành Năm Giới và giữ cho thân, tâm của ta an nhiên tự tại, ta lại hành Pháp Thiện và tu tập Pháp môn Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn. Ta có chìa khóa rồi, hãy mở khóa ngay để bước vào cuộc đời, bước vào cuốn sổ an bài cuộc đời của ta và lấy cây viết Mu A Mu Sa chấm vào năng lượng siêu thế từ bi, ba ngôi Tam Bảo viết lại cuộc đời, xóa sạch định nghiệp, xóa sạch những mệnh số, những định số, những số phận của ta mà người ta mặc định hoặc ta đã chấp nhận để ta tự an bài một cuộc sống mới.

Nên nhớ, cây viết Mu A Mu Sa là cây viết thần kỳ, là cây viết vi diệu có thể viết lại sự an bài cho cuộc sống của mỗi người ta thương yêu. Hãy hiến tặng, hãy hồi hướng, hãy mang đến tận tay để tặng cho họ cây viết Mu A Mu Sa để chính ta và người có một cơ hội viết lại số phận của mình, viết lại sự an bài cho chính mình và sự an bài đó là sự an bài trong Pháp Thiện của Phật, trong tín tâm tuyệt đối với Phật – Pháp – Tăng, có sự hiểu biết rõ và tin tưởng vào Nhân Quả, trong sự Giới hạnh viên minh, giữ Năm Giới, hành Pháp Thiện và trong sự hướng Thượng gắn kết với lời nguyện cùng với năng lượng siêu thế từ bi của Chư Phật.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Thay đổi định nghiệp nó tùy theo công đức tu tập của mình nhưng có khả năng thay đổi định nghiệp trong kiếp này không?

2. Giải đáp

Câu 01. Thay đổi định nghiệp nó tùy theo công đức tu tập của mình nhưng có khả năng thay đổi định nghiệp trong kiếp này không?

Chắc chắn ngay trong kiếp này. Lúc đầu là ngay trong giây phút ta đã nhận rõ cái định nghiệp là do ta viết. Trên cuốn nhật ký cuộc đời từ vô lượng kiếp qua, không biết bao nhiêu trang từ bao nhiêu kiếp nhưng khi ta nhìn rõ bởi tin vào Phật – Pháp – Tăng, Nhân Quả, giữ Năm Giới là cái sức mạnh, hành Thiện là năng lượng để ta tạo phước báu có chìa khoá Mu A Mu Sa. Ta có được khả năng ngay lập tức, nương nhờ vào đại Hùng đại Lực siêu thế từ bi của Phật để viết lại định nghiệp mới cho ta và xóa tan đi định nghiệp cũ của quá khứ ngay trong kiếp này. Ngay trong kiếp này chứ không đợi làm trong kiếp này để hưởng ở kiếp sau, Nhân Quả nhãn tiền thực tế ngay trong kiếp này nếu con viết lại định nghiệp của mình ngay trong kiếp này và xóa tan đi định nghiệp của tiền kiếp thì con sẽ thay đổi cuộc đời.

Chính Đức Phật khi Ngài giác ngộ, Ngài đã nhìn thấy Ấn Độ thời đó đã tự viết nên những định nghiệp cho những tầng lớp thấp trong xã hội để mặc định họ luôn luôn sống như vậy, không có sự giải thoát và chính trong chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Có những lúc: “Thôi! Số mình như vậy, vận số của mình như vậy không thể thay đổi, nghèo thì cứ nghèo, thôi thì cứ sống nghèo”. Chúng ta tự chấp nhận vận số đó, mệnh số đó cộng thêm những lời của những vị Thầy bói, ta phải bỏ tiền, mất tiền, của cho Thầy bói, Thầy tướng, phong thuỷ, Chiêm Tinh gia, lên đồng, lên cốt, cầu cơ, đủ hết để mặc định cho chính mình cuộc sống như vậy và mình tự chấp nhận và sống với nó. Đức Phật thấy như vậy không phải. Ngài trao cho chúng ta ngọn đuốc Trí Tuệ Mu A Mu Sa để không phải một mình đơn độc trong cuộc đời thay đổi vận mệnh nữa mà chúng ta được Chư Phật mười phương đồng hành để hỗ trợ, để hộ mạng, để nâng đỡ, để giúp cho chúng ta thay đổi được định nghiệp của kiếp này và kiếp sau, để viết lại sự an bài cho chính chúng ta.

Trả lời cho chính xác và rõ ràng: “Đúng! Thật là chính xác!”. Ngay trong kiếp này, mỗi một người chúng ta nếu nhận rõ và thắp sáng trí tuệ của mình bằng năng lượng siêu thế từ bi của Phật, Mu A Mu Sa, ta sẽ thay đổi được định nghiệp ngay trong kiếp này và viết lại những dòng định nghiệp mới để mặc định cho mình một cuộc sống hướng Thượng gắn kết với năng lượng siêu thế của Phật.

Phật tử: Những nghiệp kiếp trước của mình đã tạo và bây giờ mình vẫn sẽ phải trả đúng không Thầy?

Thầy: Nếu con chưa xóa được nó, con chưa xóa được nó, con vẫn trả đúng không? Thầy ví dụ, con xóa rồi con có trả nữa không?

Phật tử: Dạ không.

Thầy: Ví dụ con có một cuốn sổ nợ thì để xóa nợ, con phải làm gì?

Phật tử: Con phải trả trước.

Thầy:  Con phải trả nợ thì con mới xoá sổ nợ đúng không?

Phật tử: Dạ.

Thầy: Ví dụ con nợ tiền thì con trả bằng gì?

Phật tử: Tiền ạ.

Thầy: Con nợ gì con trả đó thì sẽ xoá được phải không? Tất cả những định nghiệp của mình là do mình tạo ra, các Ác nghiệp, mình nợ các Ác nghiệp đó mình phải trả Ác nghiệp đó đúng không?

Phật tử: Dạ

Thầy: Con lấy gì để trả cái Ác nghiệp đó, con lấy Ác nghiệp để trả ác nghiệp?

Phật tử:  Con lấy Thiện nghiệp.

Thầy: Con lấy Ác nghiệp trả Ác nghiệp nghĩa là con lấy Ác nghiệp chồng chất vô Ác nghiệp, nó lớn hơn đúng không? Con lấy Thiện nghiệp trả Ác nghiệp thì Ác nghiệp có hết không?

Phật tử: Dạ nó hết.

Thầy: Chắc chắn nó hết. Nó hết thì con xóa được Ác nghiệp. Như vậy, con sẽ xóa được định nghiệp do phước báu và công hạnh tu tập miên mật Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa. Khi con tu tập Pháp môn này, con có phước báu, con lấy năng lượng Thiện nghiệp của phước báu gắn kết với năng lượng siêu thế từ bi của Phật, nó sẽ rửa sạch tất cả những năng lượng bất thiện cho định nghiệp.

Con có còn nhớ thuở nhỏ khi con mệt mỏi, con đi học hoặc con đi vào đời gặp những chướng ngại trong cuộc sống, gặp những bạn học hắt hủi, đánh đập, chê bai gì gì đó làm cho con buồn. Những lúc con quay về với Mẹ, Mẹ xoa đầu, ôm rồi nấu cơm cho con, nói một vài thứ là con hết, con nhẹ lòng không? Khi con có hai đứa con, thuở nhỏ, nó buồn, nó giận, nó đau khổ, gì gì đó. Khi nó trở về con chỉ ôm nó vào lòng với cái tình yêu thương của người mẹ, nó hết ngay. Nó xóa tan đi tất cả những cái buồn, tủi xảy ra. Y như vậy, định nghiệp trong quá khứ bởi Ác nghiệp ta gieo, nay ta gắn kết với năng lượng siêu thế, đại Từ đại Bi của cha là Phật, của mẹ là Phật, nếu mình dùng từ bình thường thì Phật là cha mẹ của chúng ta, thì Đức Phật đó, mười phương Chư Phật luôn luôn ban rải năng lượng siêu thế từ bi. Năng lượng như người mẹ, người cha đó khi chúng ta đón nhận được cộng thêm sự tự giác của mình trở về trong vòng tay của Phật, trong Pháp Thiện của Phật, trong Pháp Giải Thoát của Như Lai. Chúng ta sẽ thay đổi được định nghiệp một cách chắc chắn. Dĩ nhiên, như con nói tùy thuộc vào công hạnh miên mật tu tập của con. Con tu ít con xóa được ít, con tu thêm xíu nữa con xóa được nhiều, sửa được nhiều và con tu cho vững chắc thì con sẽ xóa được hoàn toàn và thay đổi được vận số của mình.

Thực hành

Các con quy hướng về ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác và thân tâm này.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng siêu thế, đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con thay đổi được định nghiệp, định mệnh, mệnh số mà tự an bài cho chúng con một đời sống an lạc nơi Pháp Giải Thoát của Như Lai.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Chúng con nguyện hồi hướng công đức tu tập Pháp bảo Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa hôm nay tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng con có đủ dũng mãnh để viết lại sự an bài, thay đổi định nghiệp, thay đổi mệnh số của chính mình để sống một đời sống mới, hướng Thượng, hướng đến lòng từ bi và tiếp nhận năng lượng siêu thế, từ bi của mười phương Chư Phật sống an vui trong Pháp Thiện.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn