Search

Từng Bước Chứng Ngộ

Tâm Sĩ bút ký

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Đã là con người, ai cũng luôn luôn bàn tán đến chuyện cái gì đúng, cái gì sai, cái gì hay nhất trong cuộc đời, đặc biệt đối với bạn đạo đang tu. Chúng ta là Phật tử thường phải cứ luôn luôn nói với nhau rằng: Pháp môn nào mới là cao siêu nhiệm mầu, cách tu nào mới là cách tu đưa đến chứng đắc hay nhất, bởi ngày nay con người chạy mòng mòng, thời gian trôi quá nhanh, mà cuộc đời càng ngắn, hình như sự vội vàng đã xâm chiếm vào tâm trí của chúng ta, từ đó chúng ta phải cố tìm những thứ gì hay nhất để học để làm, cái gì tốt nhất thu gom về nhà, và học trong tu, ta vẫn có tâm trạng phải tìm những gì hay nhất để tu.

Ai cũng thế, Bảo Thành cũng vậy, các bạn cũng vậy, không tránh được đâu. Có một câu chuyện kể ra hôm nay, để chúng ta tư duy, suy nghĩ lại, pháp môn nào là cao siêu, nhiệm mầu, pháp môn nào và cách tu nào là cách tu tốt đẹp hay nhất.

Có một vị Sư nghe nói rằng: cách tu mà đi quanh các bảo tháp, sẽ đưa đến sự chứng ngộ, cho nên Vị Sư này tìm đến một bảo tháp cổ, nghe nhiều người nói rất linh thiêng, nhiều vị Sư nói chỉ cần đi nhiều vòng quanh, sẽ đạt lên chứng đạo, nên vị Sư này ngày đêm đi vòng quanh bảo tháp này, cứ đi như vậy, đi mãi đi mãi, đi hoài. Đến một hôm có vị Đại Sư đi ngang, vỗ lên vai vị Sư này và nói: Dù có đi nhiễu quân, thánh địa của Phật, như động tâm nơi Phật sinh ra, nơi Phật giác ngộ, nơi Phật giảng bài kinh đầu tiên, hoặc nơi Phật nhập Niết Bàn suốt cuộc đời, thì đâu có bằng chúng ta đi học kinh điển của Phật, để đạt được sự tinh yếu nhất, còn nhiễu quanh như vậy, chẳng làm được gì.

Vị Sư này tư duy thấy như thế, nhờ Đại Sư khai thị thầm cám ơn, trở về nghiên cứu kinh điển Tam Tạng, đạt kinh thông hậu hết và lại tụng kinh lễ Phật rất là hay, vị Sư này thường xuyên đọc kinh, tụng kinh râm rang hay lắm. Nhưng lại một hôm Vị Đai Sư đi ngang, vỗ vai vị Sư này mà nói: Tu kinh kệ thông suốt, nghe tụng thật là hay, nhưng phải tu làm sao để đi tới sự bao trùm tất cả, chứ đừng mang kinh của Phật giảng, kinh của Phật nói, đọc lại cho Phật nghe.

Vị Sư này nghe rồi suy nghĩ: Hồi xưa mình học những tinh yếu trong kinh Phật, rồi tụng Đạt Ma, nay phải học tới bao trùm hơn, chứ không cứ như thế, nên cám ơn vị Đại Sư. Vị Sư đã tìm ra được con đường đi vào thiền định, để có trí tuệ nhập định. Vị Sư thiền một thời gian thật là lâu. Rồi sau đó vị Đại Sư lại đi tới, thấy vị Sư này đang thu thập thiền định, cố gắng kềm chế, phong tỏa tâm của mình, không cho tư tưởng tán loạn, giữ cho con người của mình tịch tĩnh bất động. Vị Sư lại được vị Đại Sư nói rằng: Thôi tu như vậy là hỏng rối, phải tu đi tới sự tinh yếu, cao siêu hơn, pháp Phật toàn diện hơn.

Đến lúc này vị Sư mới thấy rằng, mình tu từ khi nhiễu quanh bảo tháp, đến khi nghiên cứu kinh điển, thông thạo tụng niệm nhập định rồi, còn có pháp tu nào nữa đâu, chỉ nghĩ như vậy, vị Sư này mất hoàn toàn phương hướng, nên cúi xuống đảnh lễ vị Đại Sư, thưa với vị Đại Sư rằng: Xin Đại Sư khai thị, con hoàn toàn mất phương hướng. Vị Đại Sư từ tốn nói rằng: Tu tinh yếu đúng Phật pháp, là phải từ bỏ tất cả những gì chúng ta đang thâu gom, nắm giữ, buông bỏ tất cả. Tư duy một hồi, vị Sư này mới ngộ ra, cho nên đảnh lễ tri ân sự khai thị của vị Đại Sư, rồi từ đó bắt đầu buông bỏ tất cả những gì, mà bao nhiêu năm qua đã dày công thu lượm, nghiên cứu chất chứa vào trong tâm. Nhờ thế một thời gian sau, vị Sư đi tới sự chứng đắc toàn diện thân tuệ.

Các bạn thân mến,

Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng, bất cứ một chuyện gì ở trên đời: nghành nghề, kiến thức hoặc tu, chúng ta nếu có tinh thần cầu tiến, luôn luôn muốn tìm tới một phương pháp gọi là tuyệt kỷ, để đạt tới sự thành công mỹ mãn. Tu hành cũng như vậy, nếu thật sự trên đời này, cứ nhiễu quanh bảo tháp thánh địa, để đi đến sự giác ngộ, thì chúng ta chẳng cần phải tu, bỏ thời gian đi nhiễu quanh là thành tựu rồi.

Nếu như thật sự trên đời này, tụng niệm kinh điển, nghiên cứu kinh sách của Đức Phật dạy mà thành Phật, thì biết bao nhiêu học giả đã thành Phật, như ông A Nan đó, thông thạo kinh Phật nhớ hết. Nếu như trên đời này mà thiền định, hiệp định chấn ngang tư tưởng, để không cho khởi lên một điều gì thành Phật, thì trên đời này chắc sẽ có nhiều Phật. Nhưng cốt lỏi của Đạo Phật, chỉ thẳng ra vấn đề, mà tạo ra đau khổ phiền não, chính là ở tâm dính mắc, ôm giữ, tâm chấp. Đã gọi là dính mắc, ôm giữ và chấp, nó sẽ nằm trên mọi phương diện. Đừng nghĩ rằng chấp kinh chấp điển, đừng nghĩ rằng chấp vào trí tuệ, ôm giữ chính thức không phải là không tạo ra đau khổ phiền não. Dĩ nhiên chúng ta phải đi tuần tự, từ xuất khởi tâm thành kính, từng bước như vậy tiến lên, cho nên vị Đại Sư không xóa tan tất cả những điều gì mà vị Sư kia tu tập, nhưng chỉ gợi ý dẫn đường từng bước thành tựu.

Từ chỗ nhiễu quanh các bảo tháp, các tôn tượng, thánh địa, để khơi nguồn cho tâm thành kính. Tâm thành kính rất quan trọng, khi đã có tâm thành kính rồi, thì vị Đại Sư dẫn vị Sư đó đi tới nghiên cứu kinh sách cho thông. Bởi có tâm thành kính mà không kinh điển, dễ dàng đi vào mê tín dị đoan. Cho nên bước kế tiếp, khi có tâm thành kính nghiên cứu kinh điển, vị Sư này học kinh điển tinh thông, tụng niệm giỏi, nhưng nếu chỉ dừng lại kinh điển thông liểu nghĩa, tụng niệm giỏi, thì chưa đến sự thành tựu, nên vị Đại Sư một lần nữa nhắc nhở rằng: phải đi tới sự bao trùm hơn bằng thiền định, và vị Sư kia đã đi vào nhập định, để ngăn ngừa tâm mình không còn suy nghĩ, bất động Như Lai. Thế nhưng vị Đại Sư này gợi ý, đã đến lúc từ bỏ không nắm giữ cả một chu kỳ, hành trình, tìm hiểu qua lòng thành kính, hiểu liễu ý kinh điển đi vào thiền định, đến lúc phải xả hết tất cả những điều đó, để trở về trạng thái của tâm vô trụ tâm không.

Các bạn thân mến,

Đây là một sự hướng dẫn cao cả của vị Đại Sư, chúng ta có kiên nhẫn như vị Đại Sư kia, sẵn sang tiếp dẫn đệ tử của mình hay những người thân của mình, hoặc cho phép bản thân của mình đi tuần tự, để xây dựng nền tảng vững chắc trên con đường tu hay không. Có khởi nguồn trong lòng thành kính kia hay chúng ta bỏ qua sự thành kính lễ bái, tôn tượng các pháp bảo, các tháp bảo, các bảo tháp, để đi thẳng tới vấn đề kia, chúng ta có nghiên cứu kinh điển chưa, hay bỏ qua kinh điển, thiền định luôn, đi tới chổ phá chấp, phá mê, nhưng không có lòng thành kính, chẳng hiểu kinh của Phật và chẳng có chánh định để tu, thì có gì dễ bỏ, chúng ta dẽ chấp vào điều đó, để bỏ qua cả ba giai đoạn, đi tới chỗ gọi là vô học, mà thật sự là vô học, không học được gì. Vô học trong nhà Phật tức là đã học mênh mông tất cả rồi, hiểu tất cả, đi tới sự từ bỏ chứng đắc trong sự vô học là đã học. Từ ngày nay thật sự chúng ta không học gì, mà le te đạt đến sự vô học, từ đó phá chấp tất cả, chẳng có lòng thành kính với các bảo tượng, tôn tượng, bảo tháp, pháp bảo, các thánh địa, để nuôi dưỡng lòng thành kính, phải nghiên cứu kinh điển, để tăng trưởng trí tuệ, chánh thiền định để có chánh định, vội vàng bỏ hết, phá vỡ toàn diện, để rồi chúng ta trở thành những kẻ vô học, sao có được hạnh phúc và bình an.

Các bạn, câu chuyện này nói rằng: Chúng ta phải tuần tự, từ lòng thành kính đến sự hiểu biết kinh điển, đi đến trí tuệ thiền định và cuối cùng chúng ta xả bỏ tất cả, để tâm thái trở về như một bậc vô học.

Các bạn, đây là cách thiền cách tu cao cả. Cám ơn các bạn đã nghe qua. Hy vọng rằng nó gợi ý cho chúng ta, đánh thức một chút suy nghĩ trong cuộc sống trên con đường tầm cầu đạo pháp giải thoát.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts