Rải tình thương từ mười phương chư Phật 
Thắp trí tuệ từ ngọn đuốc chân như 
Trổ búp sen trẩy mình qua bùn đất 
Nở đoá tâm dâng làm đẹp cho đời

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.