Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Sám Hối Nghiệp Chướng

Đã vô minh tạo thành chướng nghiệp 
Phải thành tâm sám hối sửa sai 
Nhân trổ quả nhẹ nhàng nghinh tiếp  
Tích phước lành chuyển hoá tương lai

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.