Cúi đầu xuống hạ mình sát đất 
Trở về không tiếp ánh tuệ như 
Buông bỏ chấp thành tâm đón nhận 
Du hành vào pháp giới tận hư 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.