Có duyên mới được cận kề nhau 
Cùng khi hạnh phúc, lúc thương đau 
Ngày mai biết có còn gặp gỡ!  
Trân trọng cho tròn nghĩa thâm giao

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.