Mai Thị Huệ đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi! Xin hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con Chánh Niệm hơi thở để quán chiếu thấy rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã, Niết Bàn. Chúng con cũng nguyện xin Chư Phật gia trì cho Việt Nam quê hương của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi đại dịch. Và thành tâm hồi hướng cho chư vị hương linh luôn theo thiện nghiệp của mình tái sanh cảnh thiện lành.

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi! Chúng ta đồng Chánh Niệm hơi thở, dùng tánh nhìn, tánh biết của Lăng Nghiêm nhìn thẳng vào hơi thở nhẹ nhàng vào ra, quán chiếu và tác ý khởi nguồn từ bi yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ và mang năng lượng vi diệu nhận được của Chư Phật hồi hướng, rải tới những đấng bậc sinh thành, gia đình, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, cộng đồng, xã hội và nhân loại.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(15:07) Mô Phật! Các bạn, sự đồng tu của chúng ta mỗi ngày một tiến bộ bởi trải qua những năm tháng đương đầu với muôn thử thách và sự bận rộn của cuộc đời, chúng ta đã tìm thấy một chỗ nương vào để có được sức mạnh vươn lên mọi thử thách đưa đến sự thành công, chỗ chúng ta nương vào đó, chính là ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng. Qua Phật pháp của Đức Phật dạy, Thiền Mật song tu là một pháp phương tiện ta miên mật thực tập đã đưa đến sự thành quả là chúng ta an vui, hạnh phúc. Với chủ đề hôm nay “Nhìn Trong Chánh Niệm” – một chủ đề thần thông vô cùng, nếu các bạn nghe cho rõ sẽ thấy được nhìn trong Chánh Niệm là một pháp lực cao siêu nhiệm mầu mà bấy lâu nay ta ít để ý tới, ta đã quên.

Các bạn! Khi nói đến Chánh Niệm, sự tu tập Chánh Niệm ngày nay lan quá rộng. Các công ty lớn của các khối Châu Âu, Châu Mỹ trên toàn thế giới mang sự thực tập Chánh Niệm vào để giúp cho những người làm việc có sự tập trung cao độ để đưa đến thành quả cao về kinh tế và cũng giảm cho những người làm việc bớt đi sự lo lắng, trầm cảm, tịch tĩnh, an vui mà công việc vẫn có thể có được kết quả cao. Các nhà bác sĩ tâm lý học, tâm thần học ngày nay cũng ứng dụng Chánh Niệm hơi thở, thiền Chánh Niệm, tu Chánh Niệm, Chánh Niệm đời sống để giúp an thần, chữa trị những chứng bệnh về tâm lý cũng như tâm thần học. Tất cả mọi tầng lớp từ những tầng lớp ưu tú trong xã hội tới bình dân, Chánh Niệm như một thương hiệu mà người phương Tây họ đã biết tới để làm giàu đời sống tinh thần, tâm linh, vật chất trong mọi công việc.

Từ những thập niên 80 cho tới nay, Chánh Niệm như một thương hiệu và cũng là một sự thực tập không còn sự ngăn ngại giữa các tôn giáo. Bởi nó chẳng phải thuộc về tôn giáo nào, nó chỉ là con đường phát triển đời sống tâm linh theo như nhận thức của mọi người là con đường và cách thực tập để khai thông trí tuệ hoặc để ổn định tinh thần, ổn định tâm lý, tâm thần, mang kết quả thực tập cao trong cuộc sống. Người đời ứng dụng vậy thôi! Và rồi người ta đã mang cái Chánh Niệm đó tái chế lại thành nhiều hình thức, pha thêm màu sắc để như là họ sáng chế ra pháp môn Chánh Niệm.

Hôm nay Bảo Thành khẳng định rằng trước đời Đức Phật, chưa ai nói về Chánh Niệm. Có nhiều pháp môn tu tập nhưng hầu hết chỉ là sự tập trung cao độ để thành tựu một điều đó, như ngày hôm nay thế giới dùng Chánh Niệm như một sự tập trung vào hiện tại để nâng cao cấp độ sản xuất, làm việc. Chỉ có Đức Phật sau khi giác ngộ, Ngài mới nhìn ra Bát Chánh Đạo là tám con đường Thánh đưa chúng ta chuyển hóa toàn bộ nghiệp chướng, giúp chúng ta vượt ra khỏi vô minh, tiếp cận ánh sáng giác ngộ, thoát khỏi luân hồi đau khổ. Từ đó mà thiền Chánh Niệm trong Bát Chánh Đạo đã được Đức Phật nói thật là rõ!

Sau thời Đức Phật cho tới ngày hôm nay, người ta chỉ mượn vào những chân lý bằng những thông tin phối hợp vào sự suy diễn, cách ứng dụng phù hợp với hoàn cảnh, tăng lợi nhuận, sản phẩm kinh tế, phúc lợi xã hội hoặc là làm an ổn tinh thần, và rồi họ cứ lập đi lập lại nhưng không biết gì để chứng tỏ rằng họ là những người khai sáng ra cách tu Chánh Niệm. Và ngày nay nhiều người nếu không học và hiểu sâu về Chánh Niệm trong Bát Chánh Đạo, chúng ta cũng nhầm lẫn, thường đưa ra những lý luận và dẫn chứng này là các bậc này, các pháp môn này, các tôn giáo này, các con người thời đại này, họ đã tìm ra những cách tu như thế, họ cũng nói như vậy, nhưng mà nhớ, tất cả những cái gì được dùng hai chữ “Chánh Niệm” đều lấy từ chân lý Bát Chánh Đạo trong đó có Chánh Niệm. Một con đường Thánh là Chánh Niệm để tu tập thêm bớt phù hợp hoàn cảnh xã hội.

Hôm nay chúng ta phải nhấn mạnh, là những người con Phật – ta phải hiểu thấu rằng Bát Chánh Đạo trong chuyển pháp luân Tứ Thánh Đế – bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy cho 5 anh em Kiều Trần Như, bài pháp đầu tiên ấy nói về Chánh Niệm và chỉ có Đức Phật là người mới dạy tận tường về Chánh Niệm để đi đến sự giải thoát. Còn ngày nay Chánh Niệm chỉ tăng trưởng sự sản xuất, tiền bạc, ổn định tinh thần, làm việc cho hăng hơn, mạnh hơn, khỏe hơn. Người ta đã mang Chánh Niệm vào đời sống để ứng dụng như một công năng vận hành để có thành quả cao, còn đối với Đức Phật, Chánh Niệm đúng chánh pháp là con đường không những thành tựu được phước báu nhân thiên, có đầy đủ những điều ta mong muốn mà còn đưa chúng ta tới sự giải thoát.

Hôm nay nói đến nhìn trong Chánh Niệm, Bảo Thành có thể nói nó như vầy để các bạn có thể liên tưởng ra cái sức mạnh, cái diệu dụng, cái vi diệu thần thông của chủ đề “Nhìn Trong Chánh Niệm”. Nhìn thôi!

Nhìn trong Chánh Niệm là cây gậy thần thông chỉ đá hóa vàng, chỉ đâu đều biến, ứng hóa những điều chúng ta mong muốn. Phải làm đúng nghe các bạn, thì trong tay các bạn có cây gậy thần thông. Không còn mơ ước gì nữa! Mọi chuyện xảy ra trong đời chỉ cần chỉ vào đó thì cây gậy thần thông đó sẽ tự động biến hóa công năng vi diệu vượt ngoài sự hiểu biết, cây gậy đó là nhìn trong Chánh Niệm.

Chúng ta chỉ nhìn, dùng tâm để nhìn nha các bạn! Dùng tâm để nhìn trong hơi thở Chánh Niệm mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành động. Phải rất cụ thể! Khi bạn suy nghĩ, bạn dùng tâm nhìn trong hơi thở Chánh Niệm suy nghĩ của bạn, thì cái nhìn đó có sức mạnh thần thông hô phong hoán vũ, cải lão hoàn đồng, tăng trưởng phước báu. Nhìn thôi!

Khi các bạn đang nói chuyện với mọi người, các bạn cũng dùng tâm để nhìn ngôn ngữ của bạn trong giao tiếp thì ngôn ngữ đó sẽ trở thành vàng bạc châu ngọc. Khi các bạn tương tác bằng hành vi trong cuộc sống, bạn dùng tâm nhìn các hành vi đó thì mọi hành vi đó như sen nở ở trong hồ sen. Nhưng phải nhìn như thế nào nghe các bạn, chứ không phải chỉ dùng tâm nhìn đâu. Cho nên nhìn trong Chánh Niệm phải liên quan tới câu Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó là tâm được làm chủ. Chúng ta nhìn với cái tâm được làm chủ, làm chủ trong pháp thiện chứ không phải cái tâm bị nô lệ cho pháp ác. Các bạn nhận rõ chưa?

Người ta nói đến Chánh Niệm là nhìn ngay trong hiện tại mọi sự khởi lên, không phán xét, không tương tác, không tác động vào, chỉ nhìn thôi. Đó là cách diễn giải ở đời. Cách nhìn đó chỉ giúp cho bạn tăng trưởng tinh thần, thành quả lao động nhưng không giúp cho các bạn giải thoát y như trong Bát Chánh Đạo nói về Chánh Niệm. Nếu các bạn chỉ tìm sự lợi nhuận tăng trưởng trong sự làm việc bởi tập Chánh Niệm thì đó là một khiếm khuyết lớn cho người Phật tử. Bởi đó chỉ là một phần của Chánh Niệm mà thôi – một phần thật nhỏ. Nhưng nếu chúng ta đi vào cái cốt lõi của sự tu tập Chánh Niệm đúng pháp, nhìn bằng cái tâm làm chủ trong hơi thở Chánh Niệm, không những bạn có đầy đủ phước báu chuyển hóa được mọi xui xẻo, mọi đau khổ, mọi phiền não, mọi tai họa mà bạn còn tăng trưởng trên con đường đi tới sự giải thoát.

Nhìn trong Chánh Niệm phải đi với câu Pháp Cú tâm làm chủ mọi tạo tác. Và với tâm làm chủ đó, làm chủ được trong pháp thiện để tránh làm nô lệ cho pháp ác thì Chánh Niệm hơi thở đó là hơi thở thần kỳ, muốn gì được đó. Tại vì tất cả những ý muốn khi tâm được làm chủ đều là ý muốn của tánh thiện chứ không phải ý tham của nô lệ cho pháp ác, các bạn phải phân định cho rõ. Và những ý muốn đó luôn luôn là những ý khởi lên cho sự tác ý nhìn bằng trí tuệ và từ bi. Tác ý để ta nhìn bằng trí tuệ và từ bi trong Chánh Niệm. Nếu các bạn có tầm nhìn trong Chánh Niệm với sự tác ý bằng tâm từ bi và trí tuệ, thì cái nhìn trong Chánh Niệm đó, là cái nhìn vi diệu, cao tột, thay đổi toàn bộ vũ trụ quan của các bạn đang sống để hoàn thiện một nhân cách chuyển Phàm thành Thánh. Và cây gậy thần thông vi diệu này không ai trao cho các bạn ngoài Đức Phật!

Đức Phật thương chúng sanh lắm! Bởi vì Ngài thấy chúng sanh đau khổ trong Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Ngài không muốn nhìn thấy chúng sanh đày đọa nhau như vậy. Nên trong bài pháp luân chuyển đầu tiên đã dạy tám con đường Thánh và sau này bổ túc cho rõ hơn trong Kinh Pháp Cú, Ngài dạy về tâm được làm chủ. Thì Chánh Niệm, nhìn trong Chánh Niệm là nhìn bằng cái tâm tác ý từ trí tuệ và từ bi. Để không nô lệ cho pháp ác, để có thể hành được pháp thiện trong từng giây phút đang sống trong cuộc đời!

Nhiều người cứ nói Chánh Niệm là nhìn vào tất cả mọi điều gì khởi lên ngay trong hiện tại. Nếu cái khởi lên là ác thì ta dùng cái nhìn vào cái ác đó, nó cũng có tác dụng rồi, nhưng chỉ là tác dụng lợi lộc trong cuộc sống con người mà thôi, chưa có sự phát huy đi đến sự giải thoát bằng cái nhìn pháp ác. Nhưng nhìn bằng trí tuệ và từ bi thì cái ác đó biến thành thiện, thiện đó biến thành phước, thành đức!

Nhìn trong Chánh Niệm là pháp môn vi diệu mà mỗi người chúng ta cần phải thực tập! Để có thể vận dụng được cái gậy thần thông siêu vi của Đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta từ mấy ngàn năm qua. Có trong tay cây gậy thần đó mà không ứng dụng để giải thoát mình, để chỉ vào cửa địa ngục cửa địa ngục liền tan biến, để chỉ vào khổ đau khổ đau hóa hạnh phúc, để chỉ vào phiền não phiền não hóa bình an. Sao không ứng dụng? Còn ngồi đó để làm gì?

Pháp bảo vi diệu có trong tay, thuần thục được nó, chúng ta sẽ hạnh phúc và thoát khổ. Các bạn! Nhìn trong Chánh Niệm là một pháp thực tập của Thiền Mật song tu. Thiền Mật song tu nói đúng hơn là Phước Huệ song tu, vừa có phước vừa có trí huệ. Cái thiền bằng trí tuệ là cái nhìn khai mở cái huệ, cái nhìn bằng từ bi là cái nhìn tăng trưởng phước báu và Thiền Mật song tu là cách nói cho phù hợp hơn là Phước Huệ song tu. Tăng trưởng phước báu, tăng trưởng trí tuệ rành rành trước mắt, thực tập thôi, chờ gì nữa các bạn? Nhìn trong Chánh Niệm mà tác ý khởi từ trí tuệ – từ bi thì các bạn đang trên con đường chuyển Phàm thành Thánh ngay ở cõi đời này trong từng giây từng phút. Tích lũy được vô lượng công đức để chuyển hóa hằng hà sa bất thiện nghiệp của chính mình tạo ra trong vô lượng kiếp!

Cho nên khi chúng ta Chánh Niệm hơi thở hít vào thở ra, ta trì mật ngôn Mu A Mu Sa là ta nhìn vào từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động trong cuộc sống. Chỉ tập cái tánh nhìn bằng sự tác ý từ bi từ Thân – Ngữ – Ý khi tương tác với cuộc đời trong mọi lúc, bạn sẽ trở thành người khôn ngoan vô cùng, biết bỏ vào ngân hàng quỹ tiết kiệm kho báu của phước và đức. Phước báu và công đức càng ngày càng đầy! Nếu bạn nhìn vào mọi sự sinh hoạt của cuộc đời bằng mắt thương nhìn đời, bằng mắt từ bi nhìn đời, nhìn trong tư tưởng, lời nói và hành vi, bạn đã là một bậc Thánh hiện thân ngay trong cuộc đời đau khổ của cõi Ta Bà. Còn nếu bạn nhìn song hành với đó trong NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang thì bạn nhìn trong Chánh Niệm giữa cuộc đời trầm luân bằng trí tuệ. Để thấu rõ được vô thường của vạn pháp, để thấu rõ được chính cái vô thường ta dính mắc đó tạo ra khổ, để thấu rõ được chính cái vô thường ta bám víu đó tạo nên ngã tướng của ta. Nay hiểu thấu được vô thường sanh diệt tới lui, ta chẳng màng dính vào đó để tạo khổ, ta chẳng ôm ấp để tạo nên cái ngã tướng. Để cái nhìn trong Chánh Niệm bằng mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là cái nhìn bằng trí tuệ để thấu được vô thường, khổ, vô ngã để an trú trong Niết Bàn tại thế.

Các bạn! Không cần biết các bạn đang ở đâu, thuộc tôn giáo nào, tuổi tác như thế nào, ngành nghề khác nhau không quan trọng, nếu bạn thực tập được nhìn trong Chánh Niệm bằng sự tác ý bằng hai mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, tức là tác ý trí tuệ và từ bi – cái Phước Huệ song tu pháp môn này, Thiền Mật song tu pháp môn này không những giúp cho các bạn giải thoát khỏi luân hồi mà còn giúp cho các bạn thành tựu được mọi phương tiện trong cuộc sống hiện thời.

Ngày xưa ta mua đồ thì nó chỉ bán có một thứ. Thí dụ như xà bông gội đầu là chỉ gội đầu. Sau này nó có thêm gọi là 2 trong 1: vừa gội đầu, vừa làm mượt tóc. Sau này nó trộn thêm 3 trong 1 là vừa gội đầu cho sạch, vừa làm cho tóc đẹp, bóng và vừa làm hết gầu nữa. Chắc chắn các bạn từ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đều biết thể loại xà bông gọi là 3 trong 1: gội sạch đầu, bóng tóc, đẹp, dưỡng tóc và sạch gầu, không ngứa.

Người ta gom lại như vậy rồi. Không có ai đi mua xà bông mà chỉ xà bông gội đầu nữa đâu, ai cũng mua 3 trong 1 hết. Thì làm sao ngày nay ta lại tu Chánh Niệm chỉ có một thứ lợi nhuận thôi, đó là về tiền bạc, về sự an ủi của tinh thần, phục vụ cho đời sống nhân sinh của con người? Ta phải thực tập Chánh Niệm trong cái nhìn tác ý của trí tuệ và từ bi, Phước Huệ song tu, Thiền Mật song tu bằng hai mật ngôn để có cả 3 ở trong 1. Tức là vừa chuyển nghiệp để có được phước báu nhân thiên, vừa thắp sáng đuốc tuệ để vượt qua vô minh, vừa thành tựu những điều mơ ước phù hợp với pháp thiện. Không những 3 trong 1 mà hàng ngàn thứ trong 1 sự tu tập. Gom hết vô rồi, pháp môn mà nhìn trong Chánh Niệm, Phước Huệ song tu, Thiền Mật song tu, từ bi và trí tuệ này gom tất cả sự lợi lạc trong thế gian này vào trong một sự tu của Chánh Niệm hơi thở, nhìn trong Chánh Niệm bằng trí tuệ và từ bi!

Tâm phải được làm chủ, không thể chỉ nhìn như vậy đâu. Nhìn như vậy có lợi đó, nhưng lợi vừa nhỏ thôi, một thứ à. Nhưng nhìn bằng sự tác ý khởi nguồn cho yêu thương, thắp sáng trí tuệ là cái nhìn viên dung, cái nhìn viên giác, cái nhìn đưa đến sự thành tựu viên mãn trong cuộc đời!

Các bạn có nghe rõ Bảo Thành nhắc nhở chưa? Hằng hà sa số pháp ở trong một cách tu, lợi lạc vô cùng, khơi dậy được tâm hỷ, tâm lạc, tâm khinh an để an trú ngay trong cuộc đời này cái Niết Bàn tại thế, chẳng chờ đến kiếp sau. Nhìn trong Chánh Niệm theo Pháp Cú tâm được làm chủ bởi tác ý do trí tuệ và từ bi là một cái nhìn viên dung của Lăng Nghiêm và Bát Nhã, một cái nhìn thoát tục thành Thánh. Và khi các bạn thực hiện được pháp môn Phước Huệ song tu, Thiền Mật song tu này, bạn là người đang thực hiện Bồ Tát hạnh, hạnh của vị Bồ Tát Quan Thế Âm, hạnh mắt thương nhìn đời bằng trí tuệ không dính mắc, viên giác.

Các bạn có thể tìm Kinh Viên Giác đọc để thấu được cái nhìn trong Chánh Niệm bằng sự tác ý khởi nguồn cái tâm được làm chủ bằng trí tuệ và từ bi. Vi diệu vô cùng! Các Chư Phật, các vị Bồ Tát, Thánh Hiền, các bậc thiện tri thức đều tu tập pháp môn này. Người đời, người ta tách ra, lấy một chút xíu thôi, để cho có cái hương vị pha chế lẫn lộn với cái mưu sinh. Với cái mưu cầu mưu sinh trong cuộc đời đó các bạn! Cho nên ngày nay chúng ta thấy nhan nhản trên thế giới, nhất là người Châu Âu và Châu Mỹ, họ quảng cáo Chánh Niệm, thậm chí mà họ còn cấp bằng cho, dù họ không có tu. Bởi vì họ đã tách ra được và nhìn thấy sự lợi lạc trong cuộc sống!

Các hãng xưởng lớn, các công ty lớn, họ sẵn sàng trả tiền cho những người đi làm học và cho huấn luyện viên tới dạy Chánh Niệm hơi thở, để làm sao, mục đích của họ là gì? Để cho người làm đó không bị bệnh tâm thần, không bị trầm cảm để họ không phải tốn tiền trả cho những người đó đi bác sĩ, đó là cái lợi trước mắt. Thứ hai là những người kia có sức khỏe, tinh thần và thể lực sung mãn để làm việc, không trả tiền bảo hiểm thêm mà còn tăng năng suất, kỹ năng thông thạo nữa. Họ chỉ tính Chánh Niệm tu tập bằng đồng tiền lợi nhuận mà thôi, chỉ có thế!

Bạn cứ đi tìm hiểu bạn sẽ thấy, trong thế giới ngày nay, họ cứ tự hào họ biết về Chánh Niệm, nhưng mục đích cứu cánh của họ chẳng phải là sự giải thoát luân hồi đau khổ. Mà mục đích của họ là đạt tới đồng tiền càng nhiều càng tốt. Rồi nhiều người lầm tưởng khi chưa thông về Phật giáo, cứ nghĩ rằng trước đời Đức Phật, sau đời Đức Phật, nhiều người khám phá ra cách tu đó nhưng nhớ, trước và sau chỉ có Đức Phật trong Kinh chuyển pháp luân dạy về Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo (Chánh Niệm là một phần của Bát Chánh Đạo) có tám cách tu: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Định, Chánh Tinh Tấn và Chánh Niệm. Là do Đức Phật dạy, Đức Phật khám phá ra và con đường đó là con đường chuyển mọi khổ đau để thoát luân hồi thành Phật, thành Thánh, thành Bồ Tát!

Ngày nay người ta tỉa bớt ra, người ta lược bớt ra và người ta tác thành cái cách sử dụng cho mọi người để thành tựu tiền, tiền và tiền, quyền lực của thế gian. Nhưng hỏi tiền nhiều để làm gì? Mang có được đâu? Đức Phật không chú trọng về tiền, nhưng Ngài cũng không quên rằng dạy pháp môn này cho chúng sanh không những giúp cho chúng sanh thoát khỏi luân hồi đau khổ mà còn thành tựu được phước báu nhân thiên, có nghĩa là có đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần, thăng tiến bằng pháp thiện. Rất là rõ!

Cho nên nhìn trong Chánh Niệm là một pháp tu Phước Huệ song tu, Thiền Mật song tu lợi lạc vô song. Nếu các bạn nhìn thấy rõ, các bạn thực tập, các bạn sẽ thành công, cuộc đời sẽ hạnh phúc, sức khỏe sẽ dồi dào. Mà có đầy đủ phước báu để chuyển những tai họa, những khổ đau, những xui xẻo. Bởi đây là pháp môn vi diệu các bạn ơi!

Nhìn trong Chánh Niệm là nhìn bằng Kinh Pháp Cú tâm được làm chủ do tác ý khởi nên từ trí tuệ và từ bi. Nhìn trong Chánh Niệm là pháp tu Chánh Niệm bằng trí tuệ và từ bi bằng mật ngôn Mu A Mu Sa; Mu A Mu Sa tức là từ bi, bạn nhìn trong hơi thở Chánh Niệm, bạn hít vào thở ra, bạn nhắc từ bi Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa là từ bi, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là trí tuệ, bạn nhìn bằng thắp sáng ánh sáng trí tuệ nương vào ba ngôi Tam Bảo, bạn nhìn bằng mắt thương từ bi nhìn đời nương vào ba ngôi Tam Bảo, nương vào Mẹ Hiền Quan Thế Âm thì cái nhìn trong hơi thở Chánh Niệm đó, là cái nhìn viên giác, viên dung, cái nhìn thoát tục, cái nhìn hằng hà sa các pháp gom vào trong đó như Bồ Tát hạnh để thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thực tập được những điều như vậy, bạn sẽ đỡ mất thời gian lần mò trong những cái lợi nhuận, lợi lạc về con người bởi trong đó có hết rồi!

Bạn đi mua xà bông, bạn không bao giờ mua xà bông chỉ gội đầu đâu, nhất định trong đó phải có 2 trong 1, 3 trong 1 là vừa gội đầu cho sạch, vừa làm bóng tóc và vừa làm sạch gầu, hết ngứa. Các bạn nhất định sẽ mua những thứ đó! Bởi vì các bạn cần, các bạn có tóc, còn Bảo Thành không có tóc, nên Bảo Thành không cần loại xà bông 3 trong 1 đó. Bảo Thành chỉ cần nước từ bi và năng lượng trí tuệ mà thôi, bởi không có tóc! Chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ để dính mắc vào những cái hình tướng ở bên ngoài được gọi là trang điểm cho đẹp, để từ đó, chúng ta cứ lần mò, bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền ra để mua những pháp bảo ở đời quảng cáo. Mà nhớ rằng, con người thông minh lắm, một chút gì họ học được của Phật là họ tách ra khỏi Phật giáo liền và họ tăng trưởng cái thương hiệu đó lên để họ làm giàu!

Ngày nay không những ở Việt Nam, toàn thế giới, người ta đã lợi dụng những cách thực tập của Phật, dạy của Phật, pha trộn vào ngôn ngữ đời thường, hoán chuyển nó thành một cái mục đích để mưu cầu cho sự sống, hấp dẫn thế giới của tuổi trẻ – những người có năng lực mà chưa định được hướng, nhào đầu vào để mưu sinh. Đến khi lớn tuổi già rồi, ngồi hối hận vô cùng bởi cả cuộc đời đã đốt cháy để tìm danh vọng hư ảo mà thôi.

Nói như vậy không phải là tích cực hay tiêu cực đâu. Bởi người ta nói Phật giáo mà cứ nghĩ như vậy là tiêu cực, không thành tựu. Không! Phật giáo rất tích cực ở chỗ nếu chúng ta tu đúng lời Phật, chúng ta vẫn có được những cái mưu cầu của cuộc sống. Nhưng vẫn luôn luôn dựa trên cái nền tảng cứu cánh là Niết  Bàn, sự an vui giải thoát khỏi đau khổ!

Các bạn đừng để cho người ta tách ra, thêm màu sắc, thêm mùi vị để rồi hấp dẫn các bạn bằng những từ ngữ. Bằng những từ ngữ nhàm chán chế ra để hấp dẫn các bạn, nhất là các bạn tuổi trẻ lao đầu vào trong đó mà quên mất cái gốc Chánh Niệm tới từ Đức Phật, năng lượng từ bi và trí tuệ tới từ Đức Phật. Người ta đã dùng mọi ngôn từ mới của thế gian tạo ra như sự hấp lực, hấp dẫn của vũ trụ, như cái năng lượng của sự thực tập Chánh Niệm. Người ta tránh nói Đức Phật là bởi vì người ta muốn phủ quyết một nền giáo lý thượng thừa Đức Phật đã dạy để lợi ích cho con người. Mà họ muốn thâu tóm vào rằng là họ đã tìm ra. Cho nên các bạn trẻ, đặc biệt ngay cả các Phật tử được sinh ra trong gia đình Phật giáo không học nhiều, thì chúng ta thường tưởng lầm rằng những từ ngữ bóng bẩy kia là con người chúng ta thích lắm (cầu ngoại mà), cho nên thường  dẫn chứng: “À, những người tên ngoại quốc như vầy như kia nói và chế ra, tìm ra”. Nhưng không đâu, họ đã nghiên cứu về Phật học! Họ tách rời ngôn ngữ, giáo lý của Phật ra và ứng dụng ngôn ngữ của đời thường để hấp dẫn các bạn. Để rồi các bạn sinh trong gia đình Phật giáo quên mất rằng pháp bảo vi diệu đó đến từ Đức Thế Tôn. Nay lại lầm tưởng rằng những người ngoại quốc u tối kia, ưu tú kia tìm ra để dạy cho các bạn.

Các bạn nhớ, tất cả mọi sự khôn ngoan của con người ngày nay áp dụng không nằm ngoài sự giác ngộ của Phật. Họ đều nghiên cứu từ Phật nhưng tách rời ra bằng sự chế ra những ngôn ngữ khác và những cái lập luận, triết lý, triết học phân tích cho nó logic để rồi dẫn đưa các bạn lầm vào trong đó, quên mất Phật!

Ngày nay ta phải khẳng định rằng Chánh Niệm là pháp môn tu trong Bát Chánh Đạo của Đức Phật. Cái Chánh Niệm ấy đầy đủ phước báu nhân thiên được thành tựu và sự giải thoát cũng có ở trong đó nhưng phải Chánh Niệm bằng cái nhìn bằng tâm tác ý khởi nên từ trí tuệ và từ bi y như Kinh Pháp Cú tâm được làm chủ, làm chủ bằng trí tuệ và từ bi, như Kinh Lăng Nghiêm nói biết, nhìn để biết, biết bằng trí tuệ và từ bi. Mọi pháp khởi nên, ta nhìn bằng trí tuệ và từ bi, và ta tác ý vào để dẫn đưa mọi hiện tượng đang xảy ra trong lúc này, hướng thiện, hướng thượng.

Chắc có lẽ nói tới đây, các bạn đã nghe rồi, đã thấu hiểu và biết rằng tầm quan trọng của sự thực tập pháp môn Phước Huệ song tu, Thiền Mật song tu, Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang! Thực tập thôi, đừng chần chừ! Nếu các bạn là người đầu tiên ngày hôm nay nghe được Bảo Thành nói, các bạn đừng vội vàng phán xét đúng hay sai, nói hay hay nói dở, phải suy nghĩ một chút xíu. Bởi ở trên đời này chỉ cần suy nghĩ thôi và mang vào áp dụng, áp dụng rồi thấy lợi lạc, thì hóa ra ta mới: “Oa, thế là Phật dạy cho ta pháp môn vi diệu như vậy mà ta cứ đào bới ở đâu những thứ cầu kỳ hoa lá. Để bằng tuổi này rồi mà chưa thành tựu được, vẫn còn phải vất vả bỏ thời gian, bỏ tiền ra để đi tìm kiếm những cái cao siêu mà con người cứ nói tới. Và rồi dần dần những điều họ nói tới đó, tách rời chúng ta ra khỏi Đức Phật”.

Đó là sự khôn ngoan của thế gian nhưng chẳng mang lại sự lợi lạc gì. Con người dù có khôn tới đâu cũng không bằng cái trí tuệ của bậc giác ngộ là Đức Bổn Sư. Do vậy, đã là học Phật thì học tận gốc nơi Đức Phật dạy, đừng mon men cành lá bên ngoài uổng thời gian. Nhìn trong Chánh Niệm là pháp nhìn Phước Huệ song tu, Thiền Mật song tu, nhìn bằng trí tuệ và từ bi mọi tạo tức từ suy nghĩ, từ hành vi và từ lời nói. Nghiệp tạo ra từ Thân – Ngữ – Ý và cũng từ Thân – Ngữ – Ý đó, ta nhìn bằng cái tâm được làm chủ bằng trí tuệ và từ bi trong hơi thở Chánh Niệm thì bạn có tất cả. Bạn đã có cây gậy thần thông Đức Phật truyền trao để hóa phép, giúp cho cuộc đời có đầy đủ những điều bạn mong muốn và giải thoát bạn khỏi đau khổ, phiền não, nếm được hương vị của hạnh phúc và an vui ngay bây giờ, tại đây, chỗ này và lúc này.

Các bạn! Các bạn nhớ nghe đi nghe lại nhiều lần sự chia sẻ ngày hôm nay để những ngôn từ, những cách nói của Bảo Thành các bạn nghe rõ hơn, hiểu được, các bạn sẽ mừng lắm. Hoá ra bấy lâu nay, người ta đã lập mưu, lập chước, lập kế để chiếm đoạt, lợi dụng Phật pháp đưa vào ứng dụng trong cuộc đời của kiếp mưu sinh này nhiều quá rồi. Để rồi ta lầm tưởng và các bạn chưa biết về Phật giáo lầm tưởng rằng họ là những nhà nghiên cứu hay quá. Rồi nhiều người còn nói: À, những tôn giáo này tôn giáo kia hoặc những nhà Yoga, những nhà thiền định, những nhà tâm lý học, tâm thần học, họ bắt đầu dẫn chứng những ông này ông kia đã dạy, đã thực tập, đã hướng dẫn, đã khai sáng,…”. Đức Phật mới là người khai sáng ra pháp môn Chánh Niệm trong Bát Chánh Đạo. Và nhìn trong Chánh Niệm bằng cái tâm làm chủ, tác ý từ từ bi và trí tuệ là một cách tu Phước Huệ song tu đầy đủ phước báu, có trí huệ, Thiền Mật song tu, Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang!

Hít vào nhẹ nhàng phình bụng, thở ra chậm rãi hóp bụng, trì mật chú. Mật chú Mu A Mu Sa tức là từ bi, chúng ta nhìn bằng sự tác ý với cái tâm được làm chủ bằng năng lượng từ bi. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, chúng ta nhìn bằng sự tác ý với cái tâm được làm chủ bằng trí tuệ để hành pháp hiện, thoát khỏi nô lệ cho pháp ác. Đây là một cái nhìn viên giác, thành tựu vô số công đức, lợi lạc vô cùng cho bạn, gia đình, cho cộng đồng, xã hội và thế giới. Bạn hãy thực tập, bạn sẽ thấy kết quả vô cùng. Và sự thực tập của các bạn sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn mới hơn về Đức Phật – là bậc toàn giác trí tuệ, là bậc đã khai ngộ, hướng dẫn cho chúng ta. Ngài luôn muốn chúng ta – chúng sanh thoát khổ và nhìn trong Chánh Niệm là pháp môn trong Bát Chánh Đạo giúp cho chúng sanh có sự thực tập để được giải thoát và có đầy đủ phước đức. Hãy siêng năng thực tập tinh tấn!

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi!

Thưa Phật! Chúng con đã hiểu thấu nhìn trong Chánh Niệm là nhìn trong hơi thở vào ra bằng cái tâm được làm chủ, tác ý từ từ bi và trí tuệ. Để có đầy đủ công đức, phước báu trong cõi người và thoát khỏi luân hồi sinh tử, nếm được vị giải thoát, pháp hỷ vi diệu. Xin Chư Phật gia trì để chúng con thành tựu được Phước Huệ song tu, Thiền Mật song tu!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu trí tuệ và từ bi. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức!

Thưa Phật! Sự đồng tu hôm nay, nếu chúng con tạo được chút phước báu nào, xin hồi hướng cho mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.