Search

Bài 1117: Đâu Cần Chạy Trốn – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Mô Phật Bảo Thành kính chào Bảo Thi, Bảo Nghy và tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn Hôm nay. Bây giờ chúng ta đã tới giờ đồng tu mời các bạn quy ngưỡng về 3 ngôi Tam Bỏa Phập-Pháp-Tăng, chúng ta bắt đầu

Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật Điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Yotube Thất Bảo Huyền Môn đồng tu với Bảo Thành. Các bạn thân mến, Thiền Mật song Tu là pháp môn thiền mật theo như lời của Đức Phật dạy, căn cứ và dựa trên nền tảng đó chúng ta thực tập Pháp Thiền mật quán chiếu hơi thở chánh niệm và trì mật chú yêu thương, từ bi Mu A Mu Sa, để chúng ta hòa mình từ tự lực cầu đạo giác ngộ, tự lực vươn lên từ đời sống đau khổ của chúng ta, hòa nhập với bản thể tự tánh của Chư Phật đó là lòng đại từ đại bi.

Các bạn thân mến, bất cứ sự việc gì trên đời này khi chúng ta học đều phải có Thầy. “Không Thầy đố mày làm nên.” Thầy của chúng ta ngày hôm nay là Đức Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật là bậc Thầy. Ta quy y theo Phật là chúng ta nhận Đức Phật làm Thầy, nương theo giáo lý, phương thức dạy dỗ của Đức Thầy chúng ta để chúng ta học hỏi, có kiến thức đi tới sự giác Ngộ. Học trò của Đức Thầy của chúng ta thật nhiều, tiêu biểu trong hàng ngũ học trò giỏi với tinh thần hòa hợp đó gọi là tăng thân, tăng đoàn của Phật, những người từ bỏ cuộc, đời gia đình nhập vào hàng ngũ làm đệ tử của Chư Phật, chuyên tâm tu luyện với tinh thần hòa hợp. Chúng ta quy y với Phật là nhận Phật làm Thầy, quy y với Pháp là nhận những lời giáo dưỡng của Phật để thực hành, chúng ta quy y với tăng để nhận năng lượng hòa hợp đó để nâng đỡ chúng ta trên con đường tu. Khi nhắc lại vấn đề như vậy để chúng ta thấy rõ rằng ở trên đời này thật nhiều các bậc Thầy, bởi vì có đa tôn giáo, đa niềm tin và Chư Phật đã dạy thật nhiều trong chúng ta có những căn cơ khác biệt, chính vì căn cơ khác biệt đó, cho nên hóa thân của Chư Phật hòa nhập vào thế gian để dạy dỗ chúng ta. Dù hóa thân của Phật tuỳ theo căn cơ mỗi người dạy dỗ cũng luôn luôn đi theo giáo Pháp của Chư Phật mà dạy, không nằm ngoài giáo Pháp của Chư Phật dạy. Khi chúng ta quy y, phải nhận Đức Phật làm bậc Thầy, nên nhớ chúng ta chưa học xong những gì Đức Phật dạy, Phật khuyên, chớ đừng mon men và nhận quá nhiều Thầy. Khi chúng ta có quá nhiều Thầy mà chưa am tường đường lối Đức Thầy mình dạy, sẽ làm cho chúng ta rối lên như câu đời thường nói: Lắm Thầy nhiều ma.

Để không có ma chướng tới đời tu luyện của chúng ta, chúng ta hãy nhận một Đức Thầy duy nhất. Đó là Đức Thầy Bổn Sư, giáo Pháp của Ngài, tăng thân của Ngài, hiểu được luật nhân quả của Ngài dạy, giữ 5 giới cấm và hành thập Thiện, trì mật chú vi diệu âm, Thiền Mật Song Tu, an trú trong hơi thở chánh niệm, chúng ta sẽ đón nhận được năng lượng từ bi để đi trên con đường đi về sự giác ngộ, và tiếp sức cho chúng ta vượt qua hằng hà chướng ngại trong cuộc đời. Mời các bạn, chúng ta đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi, chúng ta như mọi ngày, lấy trí tuệ và từ bi an trú trong hơi thở chánh niệm vào ra. Khi hít vào các bạn hít vào bằng mũi, hơi thở qua mũi đi đến đan điền khí hải, các bạn phải thấy được hơi thở đi và biết được bụng mình phình ra. Có nghĩa là vận dụng tánh thấy và biết theo dõi hơi thở vào ra. Khi các bạn thở ra các bạn thấy hơi thở ra và thấy bụng xẹp vào, hóp bụng vào và nghe được âm thanh vi diệu âm Mu A Mu Sa khi chúng ta trì niệm. Mời các bạn, chúng ta bắt đầu:

Chúng con nguyên Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật Điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để chúng con dõng mãnh nhìn thấy được Đâu Cần Chạy Trốn, đau khổ và phiền não. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra, hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn. Các bạn thân mến. Chúng ta tiếp được Tha Lực Phật Điển là nguồn năng lượng siêu thế, để mỗi người chúng ta ứng dụng năng lượng này trong cuộc đời, làm cho cuộc sống của chúng ta, cuộc sống về thân được khỏe, cuộc sống về tinh thần, tâm linh được lành mạnh, trong sáng và bình an. Chủ đề hôm nay chúng ta nói Đâu Cần Chạy Trốn.

Thế giới của ngày nay người ta đã gán ghép cho không riêng gì Phật Giáo mà các tôn giáo như một liều thuốc độc. Dặc biệt đối với Phật Giáo, họ gọi là một tôn giáo tiêu cực, chỉ chạy trốn đau khổ xã hội, chạy trốn đau khổ và phiền não. Quả thực có những người đau khổ và phiền não chịu không nổi, họ liền chạy trốn vào chùa, núp ở trong chùa, đi tu xuất gia, nhưng rồi phiền não đau khổ đó vẫn đeo đuổi dăng dẳng ở trong cuộc đời của họ cho tới của Thiền Môn. Và rồi bỏ đời vào Thiền Môn hay cửa chùa, họ lại mang theo những đau khổ phiền não gieo rắc vào nơi thanh tịnh. Và cứ như vậy, Phật giáo được đặt cho cái tên là một tôn giáo tiêu cực, một tôn giáo chạy trốn cuộc đời, chạy trốn đau khổ phiền não, không dám đương đầu, không có dũng mãnh, không có trí tuệ kiến thức để giải quyết vấn đề rắc rối, mà khi gặp rắc rối, khi gặp phiền não, khi gặp đau khổ liền chạy trốn vùi đầu vào trong tiếng chuông tiếng mõ, vùi đầu vào trong tiếng kinh, tiếng kệ, nhang đèn, và rồi ẩn núp trong mái chùa. Các bạn! Phật dạy thật rõ phiền não và đau khổ là hệ quả của Tâm bất Thiện. Ta gieo nhân bất Thiện, trổ quả phiền não và đau khổ. Mà khi trổ qua như vậy ai cũng không trốn được, dù trốn lên trên trời cao hay chui vào trong động, ở dưới lòng biển sâu hay tận hư không, thì quả của bất thiện nghiệp khi nó trổ cũng không thể trốn chạy được, huống hồ gì chúng ta trốn vào Thiền Môn, trốn vào tiếng chuông mõ, tiếng kinh kệ dưới mái chùa. Quả đó trổ hoặc các bạn không trốn, ở ngay tại gia đình nó vẫn trổ. Bởi khi nhân đã được trồng, được gieo và đúng thời, đúng vụ nó sẽ trổ quả chẳng trốn đâu được. Lời dạy của Chư Phật như vậy đã khẳng định chân lý của Ngài dạy, và khuyên bảo chúng ta Đâu Cần Chạy Trốn phiền não và đau khổ khi nó trổ quả. Thật là rõ ràng Phật Giáo không tiêu cực, Phật dạy cho chúng ta một pháp môn không tiêu cực như phải chạy trốn. Từ những điều vừa nghe và vừa nhắc, chúng ta thấy Đức Phật dạy cho chúng ta trốn đâu cũng không thoát. Đó là câu nói bình dị ở đời, đã tạo ra nghiệp trốn đâu cũng không thoát được. Do vậy Phật dạy không cần chạy trốn. Hãy đứng ở ngay chỗ đó, đón nhận quả đó, đau khổ đó, phiền não đó bằng một phương pháp đặc biệt của Chư Phật dạy để chúng ta chuyển đau khổ thành hạnh phúc, phiền não thành bình an.

Trong bài dạy đầu tiên Đức Phật dạy cho 5 anh em Kiều Trần Như đó là Tứ Thánh Đế, nói về 4 điều cốt lõi, quan trọng của Đạo Phật là Khổ, Tập – tức là nguyên nhân gây ra khổ, Diệt – đã có khổ thì phải có Diệt, Diệt tức là Niết Bàn, nơi hạnh phúc. Có khổ thì phải có Niết Bàn, có khổ, phải có nguyên nhân gây ra khổ.,Có  Niết Bàn thì có phương pháp đi vào Niết Bàn. Đó gọi là Đạo. Khổ – Tập – Diệt -Đạo. Khổ là con người đang khổ, đang đau khổ, đang phiền não thì có Tập, có những nguyên nhân gì tạo ra khổ và phiền não này. Bất cứ một cái gì cũng có nguyên nhân, tức là nhân của nó, và đã có khổ thì phải có nguyên nhân, đã có khổ thì phải có chỗ không khổ đó gọi là Niết Bàn. Và đã có nguyên nhân gây ra khổ thì phải có con đường để đi vào Niết Bàn. Đó là Bát Chánh Đạo. Phật dạy thật rõ như vậy nên chúng ta không cần chạy trốn đau khổ và phiền não. Các bạn nhớ! Con người đã chạy trốn đau khổ và phiền não từ vô lượng kiếp, nhưng rồi họ lại đâm đầu vào đau khổ và phiền não khác, chỉ vì họ không hiểu, và rồi họ gán ghép cho Tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng là thuốc độc. Các tôn giáo là thuốc độc và rồi họ xiển dương một cách sống vô thần, chẳng có tôn giáo, sống chỉ một đời là hết chẳng có gì cưu mang và níu kéo. Chẳng có chuyện gì xảy ra khi nhắm mắt xuôi tay về với lòng đất là hết. Trong cuộc sống hiện tại, họ làm gì họ cũng không sợ. Không sợ nghiệp, không sợ tội, không sợ tất cả và rồi khi họ tạo ra nghiệp nó trổ quả đau khổ và phiền não, họ lại dùng quyền lực hay tiền tài để mua chuộc một điều gì đó mang lại hạnh phúc và bình an, nhưng chẳng thể được. Do đó cái gọi là vô thần dần dần tan biến để những người tin vào vô thần đó nay đã phải tin vào luật nhân quả của Phật, phải làm sáng tỏ trong tư tưởng suy nghĩ của chúng ta là Phật đã dạy cho chúng ta thấy là không cần phải chạy trốn đau khổ và phiền não. Trốn đâu cũng không thể thoát, do đó khi chúng ta hiểu được như vậy thì đau khổ và phiền não là nền tảng để chúng ta đi lên, tiến lên sự an lạc và hạnh phúc. Chúng ta không chạy trốn, chúng ta bước tới hạnh phúc từ đau khổ, chúng ta bước vào Niết Bàn từ đau khổ, chúng ta tiến lên sự bình an từ phiền não, chúng ta bước vào sự bình an từ phiền não, ta không chạy trốn. Ta không chạy trốn, sống ở trong chùa.

Bảo Thành thường được nghe những cuộc phone của quí Phật tử thường gọi vào để đi tu, xuất gia. Khi hỏi những nguyên nhân, họ nói những rắc rối trong gia đình, chuyện vợ chồng, chuyện đau khổ và phiền não không giải quyết được nên muốn đi tu để hết khổ. Và Bảo Thành trả lời với họ: Đau khổ phiền não do mình gây ra đúng như lời Đức Phật dạy bởi bất Thiện nghiệp, bạn có ở trong chùa, có ở trong Thiền Môn, bạn có trốn ở cung trời hay ngay ở trong địa ngục, hay ở thế gian bất cứ chỗ nào, bạn vẫn đau khổ và phiền não. Cho nên bạn đừng nên đi tu bởi vì bạn muốn trốn đau khổ và phiền não. Nếu bạn muốn tiến lên một đời sống hạnh phúc và bình an từ ngay chỗ đau khổ và phiền não của các bạn, thì Bảo Thành luôn luôn đón nhận bạn vào đời sống xuất gia. Các bạn! chúng ta học Phật Pháp, tất cả các bạn và Bảo Thành tu Phật Pháp, nhất là Thiền mật Thất Bảo huyền Môn, chúng ta không chạy trốn phiền não và đau khổ, chúng ta đâu cần chạy trốn phiền não và đau khổ, bởi chúng ta hiểu rõ lời Đức Phật dạy: Trốn đâu cũng không thể thoát nếu đó là nhân ác ta đã tạo. Nhưng chúng ta có đầy đủ phước báu và có nhân duyên gặp được Phật – Pháp – Tăng, nhận Phật là bậc Thầy và Đức Thầy Bổn Sư đã dạy cho chúng ta trong đau khổ đó, trong cảnh giới đau khổ đó, trong sự phiền não và cảnh giới phiền não đó, có một cảnh giới không đau khổ, không phiền não đó là Niết Bàn. Cho nên nếu chúng ta thấy mình đang có đau khổ phiền não, có nghĩa bên bờ kia là Niết Bàn. Vậy thì  hãy bước tới Niết Bàn, từ đau khổ mà đi tơi Niết Bàn.

Chúng ta không trốn đau khổ và phiền não, đứng ngay chỗ ta đau, đứng ngay chỗ ta khổ, đứng ngay chỗ ta phiền não, đặt bước chân dũng mãnh trong niềm tin vững chắc, áp dụng đúng phương pháp và công thức của Đức Phật dạy để bước ra khỏi phiền não và đau khổ, để đi tới Niết Bàn. Nó quá rõ, đó là định luật tiến lên của con người, mong cầu sự giải thoát cho chính mình, chứ không phải là một con người tiêu cực chạy trốn. Những ai có cá tánh hoặc nuôi dưỡng một niềm tin là chạy trốn sẽ được thoát thì sẽ chẳng bao giờ được thoát. Đạo Phật không dạy cho chúng ta chạy trốn, mà Đức Thầy Bổn Sư dạy cho chúng ta đứng vững trên những thử thách chông gai phiền não và đau khổ, không chạy trốn chúng, dõng mãnh đương đầu trực diện với nó. Không phải coi nó như kẻ thù mà đánh mà diệt nó, mà coi nó như là một luồng gió mát thổi vào cánh buồm để căng cánh buồm đó tiến về Niết Bàn. Ta không chạy trốn đau khổ và phiền não, đâu cần chạy trốn các bạn. Người theo Phật thì không bao giờ chạy trốn tất cả mọi hoàn cảnh, chướng ngại và thử thách, đau khổ và phiền não, mà là người biết nhìn rõ đau khổ, nguyên nhân của phiền não đau khổ, biết nhìn rõ chướng ngại thử thách nó tới, và dùng con đường đạo đố là Bát Chánh Đạo của Phật để chúng ta tiến về Niết Bàn, tiến tới sự an vui, bình an, từ ngay chỗ đau khổ phiền não đang xảy ra cho chúng ta, bởi nghiệp chướng chúng ta tạo ra. Chúng ta là những dũng sỹ kiên cường, có sức mạnh của thể chất, có sự sáng của tinh thần, có sự bình an của tâm linh. Cho nên đau khổ và phiền não tới chúng ta rất vui mừng, bởi vì chúng ta nhìn trong đau khổ và phiền não đó, bên bờ kia của đau khổ và phiền não là Niết Bàn an vui tịch tĩnh. Chỉ cần bước ra khỏi đau khổ và phiền não là sẽ tới được Niết Bàn.

Bước ra bằng phương pháp nào? Các bạn, trong Bát Chánh Đạo thì chúng ta được tóm gọn lại là chúng ta chỉ cần an trú trong hơi thở chánh niệm, vận dụng tánh thấy biết, tiếp năng lượng từ bi, giữ mình sống ngay trong hiện tại là cả Bát Chánh đạo (8 con đường đạo – 8 con đường thánh) để đi vào Niết Bàn an vui. Nó nằm ngay trong hơi thở chánh niệm của tánh thấy biết, và vi diệu âm Mu A Mu Sa, để chúng ta sống ngay trong giây phút này, chánh niệm ngay nơi đây, Niết Bàn hiển lộ ngay tại đây. Nhưng phân tích thì nó thành 8 phương thức, 8 phương thức đó chúng ta thường được ôn đi ôn lại quá nhiều, thường được nhắc nhở đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định và chánh niệm. Chánh niệm là cuối cùng, trong chánh niệm đó có tất cả đầy đủ tất cả những thứ khác, 7 con đường khác, chỉ cần các bạn an trú trong hơi thở chánh niệm, vận dụng tánh thấy biết và tiếp năng lượng từ bi chan chứa vào trong cuộc đời của các bạn và sống ngay trong hiện tại, an trú Niết Bàn tại thế ngay bây giờ, ngay tại đây thì các bạn Đâu Cần Chạy Trốn phiền não và đau khổ. Một võ sỹ không bao giờ sợ hãi đối thủ của mình, một chiến sỹ trên sa trường không run sợ trước kẻ thù. Một con người đã nhận Phật làm Thầy và đã trở thành một Phật tử chân chính không bao giờ chạy trốn phiền não và đau khổ. Bởi vì trên sa trường dũng sỹ kia còn phải đương đầu với kẻ thù, còn chúng ta là Phật tử chẳng ở trên sa trường mà ở trên cuộc đời này chúng ta đối diện với nhân duyên đau khổ và phiền não để thấy Niết Bàn, để về Niết Bàn, để tiến lên bước vào Niết Bàn, chúng ta phải hoan mừng, phải vui vẻ, phải sống hạnh phúc khi đau khổ và phiền não tới. Vì sao? Vì phiền não và đau khổ tới ta nhận diện ra bất thiện nghiệp ta đã gieo, nay đã trổ quả hiện hình, và khi đau khổ phiền não này tới, chúng ta sẽ tiến lên Niết Bàn an vui. Chỉ cần bên kia phiền não và đau khổ chính là Niết Bàn an vui tịch tĩnh. Ta chẳng cần là một dũng sỹ, ta chẳng cần là một võ sỹ trên chiến trường chiến đấu với kẻ thù, ta chỉ cần là một Phật tử có trí tuệ, hiểu biết an trú trong hơi thở chánh niệm mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa, để chúng ta với hơi thở vào ra, vận dụng tánh thấy biết quán chiếu thân tâm của mình, nương vào năng lượng từ bi để sống, hiện diện ngay trong giây phút này, đó gọi là hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, tiếp được Tha Lực Phật Điển gần gũi với Chư Phật. Trong ta có Phật và trong Phật có sự đồng hành của ta, từng hơi thở của ta có chánh niệm, có chánh tư duy, có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh tin tấn, và chúng ta có chánh niệm. Trong chánh niệm có tất cả và trong từng hơi thở chánh niệm, đặc biệt có năng lượng từ bi, có Tha Lực Phật Điển thẩm nhập vào cuộc đời của chúng ta, chúng ta đâu cần chạy trốn đau khổ và phiền não, mà chúng ta hân hoan hạnh phúc khi nhìn thấy đau khổ và phiền não hiện diện trong cuộc đời, để từ đó bước ra khỏi đau khổ và phiền não, chúng ta có chỗ để bước ra, chúng ta thấy đau khổ và phiền não tới, có nghĩa là chúng ta có chỗ bước ra khỏi phiền não đau khổ để tới Niết Bàn hạnh phúc. Cho nên mỗi khi đau khổ và phiền não tới với các bạn. Các bạn phải vui lên vì đã tới lúc các bạn bước ra khổ đau khổ và phiền não để tới Niết Bàn. Có nghĩa là động lực để các bạn bước ra từ vô minh tới Niết Bàn, bước ra từ phiền não đau khổ để tới Niết Bàn.

Bước ra bằng phương pháp nào? Bằng phương thức nào? Bước ra bằng hơi thở chánh niệm, an trú tánh thấy biết, quán chiếu thân tâm trong vi diệu âm chánh niệm mật chú Mu A Mu Sa,  để tiếp được năng lượng từ bi vào cuộc đời. Một phương pháp thật là dễ thực tập, một phương pháp thật là dễ tu. Một phương pháp để cho chúng ta bước ra khỏi phiền não và đau khổ để tới được Niết Bàn an vui. Các bạn thấy không? Nó dễ lắm, nó thật dễ, chỉ cần các bạn tinh tấn tu học, đi buôn thì có bạn, đi bán thì có phường, buôn bán mà. Chúng ta đi tu có bạn đồng tu, có Thầy, có đệ tử, có đồng môn, hòa hợp với nhau, hiểu rõ, sách tấn, khuyên bảo hướng dẫn để chúng ta thấy rõ từng li từng chút phương thức, phương pháp, pháp môn Phật dạy thật là rõ. Để chúng ta thấy rằng khi Niết Bàn và đau khổ hiện rõ hoặc xuất hiện trong cuộc đời là một niềm vui mừng cho chúng ta, bởi vì chúng ta chỉ cần bước ra khỏi phiền não và đau khổ thì tới được Niết Bàn, chúng ta đừng chạy trốn. Đã ở trong ngục tù rồi, trốn quanh trốn quẩn ta cũng ở trong ngục tối tăm mà thôi. Nếu ở trong đau khổ và phiền não, ngục tù ở vô minh đó, chỉ cần bước ra chứ không chạy trốn, chúng ta sẽ đến được bên kia phiền não đau khổ và vô minh là Niết Bàn an vui và hạnh phúc. Bước ra bằng phương thức chánh niệm, vận dụng tánh thấy biết, quán chiếu thân tâm trong pháp Thiện của Chư Phật và bằng vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa để tiếp được năng lượng từ bi của Mười Phương Chư Phật tiếp ứng cho chúng ta. Con đường bước ra từ đau khổ phiền não để tới được Niết Bàn an vui, ngay tại giây phút này, trong lúc này, tại gia đình của chúng ta, tại cuộc sống của chúng ta, tại kiếp người đang hiện hữu trong cuộc đời này của các bạn. Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái là àn tay từ bi, chúng ta hãy lấy ra từ bi và trí tuệ vận hành tánh thấy biết trong hơi thở chánh niệm. Đó là con đường bước ra khỏi phiền não và đau khổ để chúng ta tới được Niết Bàn trong gia đình, trong cuộc sống, trong tự thân tâm của chúng ta. Mời các bạn chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyên Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật Điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con hiểu thấu Đâu Cần Chạy Trốn đau khổ, phiền não. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở ra hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Các bạn đã hiểu rõ rằng chúng ta là Phật tử, chúng ta có một vị Thầy cao cả đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hiểu rõ rằng lắm Thầy nhiều ma, cho nên chúng ta chỉ nhận một Đức thầy mà thôi. Đó là Đức Thầy Bổn Sư, bậc thầy của trời và người. Chúng ta tiếp nhận Ngài để Ngài tới với cuộc đời dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Và kho tàng giáo lý của Ngài mênh mông vô tận, đời đời kiếp kiếp cũng chẳng học và tu hết được. Chúng ta theo sự khai nhập của Ngài để rồi chúng ta lựa chọn Pháp Môn phù hợp với nhân duyên. Thiền mật Thất Bảo Huyền Môn đã mang lại cho các bạn niềm vui trong cuộc sống bởi qua hơi thở chánh niệm qua mật chú Mu A Mu Sa, an trú tánh thấy biết, quy y với Phật Pháp, Tăng, hiểu thấu nhân quả thiện ác, giữ 5 giới cấm, hành 10 điều Thiện, chúng ta trì mật chú tiếp được Tha Lực Phật Điển, năng lượng từ bi của Chư Phật lan tỏa vào châu thân của chúng ta.

Các bạn, và chúng ta hôm nay hiểu rõ, hôm nay có Thầy, hôm nay chúng ta không sợ gì nữa, có Đức Thầy Bổn Sư ta không còn sợ và chạy khỏi đau khổ và phiền não nữa, chúng ta khi nhận thấy đau khổ và phiền não tới, chúng ta vui mừng và hạnh phúc. Vui mừng và hạnh phúc vì chúng ta không cần phải chạy trốn theo như lời Đức Phật dạy, chính từ ngay đau khổ và phiền não của cuộc đời ta chỉ cần bước ra, bước ra khỏi bờ đau khổ và phiền não là được cập ngay bến bờ an vui của cuộc đời, cho nên nhờ đau khổ và phiền não mà các bạn biết chỗ, và có chỗ để đi ra, đi vào Niết Bàn. Chính lẽ đó mà chúng ta Đâu Cần Chạy Trốn đau khổ và phiền não mà từ đây chúng ta nhận rõ Phật giáo, những lời dạy của Đức Phật không phải là tiêu cực để cho chúng ta trốn trong mái chùa, trốn trong tiếng chuông mõ, trốn trong kinh kệ khi đau khổ và phiền não tới. Mà chúng ta hãnh diện rằng chúng ta không chạy trốn mà ta chỉ tiến lên Niết Bàn từ đau khổ và phiền não. Các bạn nhớ! Chúng ta tiến lên một đời sống hạnh phúc thánh thiện và bình an, một đời sống an lạc hơn từ ngay đau khổ và phiền não, khi nó hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, ta tiến lên một đời sống hướng thượng, thanh bình và nhẹ nhàng, chúng ta có đầy đủ năng lượng từ bi của Phật, tiếp ứng qua Tha Lực Phật Điển bởi hơi thở chánh niệm, tánh thấy biết nhìn viên dung, nhân quả thiện ác, hành thiện, bước ra khỏi phiền não đau khổ để bước vào Niết Bàn an vui tự tại.

Ta không chạy trốn cuộc đời, nếu các bạn trong cuộc đời là vai của cha mẹ các bạn cũng không cần chạy trốn, là vợ chồng cũng chẳng cần chạy trốn nhau, là con cái hay là một con người của thành viên trong xã hội, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống của các bạn, dù có tiền tài, danh vọng địa vị thì phiền não đau khổ cũng tới bởi bất thiện nghiệp của các bạn đã gieo. Hoặc các bạn sống sơ sài nghèo khổ, thường gặp khó khăn thì bất thiện nghiệp của kiếp trước cũng trổ quả phiền não và đau khổ. Phiền não đau khổ chẳng chọn người nghèo mà đi tới, chẳng tránh xa kẻ giàu có, có quyền lực danh vọng đâu, ai nó cũng tới. Bởi vì sao? Bởi vì đó là nhân bất thiện của chúng ta. Do vậy chúng ta không sống đời sống tiêu cực. Chúng ta học Phật Pháp là sống một đời sống tích cực, một đời sống thăng tiến để đau khổ phiền não tới Niết Bàn an vui được bình an và hạnh phúc ngay trong giây phút này, giây phút hiện tại này của đời ta, của gia đình ta, của cha mẹ của vợ chồng của con cái. Tu Phật là phải tu tại gia, Niết Bàn của Phật phải là Niết Bàn trong gia đình, hiện diện trong đời sống chúng ta, đời sống của cư sỹ, đời sống của cha mẹ ông bà, đời sống của vợ chồng con cái có anh chị em, chúng ta phải sống được trong Niết Bàn đó bằng cách bước ra khỏi đau khổ phiền não của ta, và của sự cộng nghiệp chung trong gia đình, sách tấn nhau cùng bước ra, đồng bước ra khỏi đau khổ phiền não để bước vào Niết Bàn và hạnh phúc. Chỉ cần mọi thành viên trong gia đình hiểu rõ được chân lý này: Ở đâu có đau khổ phiền não thì ở đó có chỗ để chúng ta đồng bước ra và nhập vào Niết Bàn an vui.

Mà bước ra khỏi phiền não bằng phương pháp nào? Bằng chánh niệm hơi thở vi diệu âm ứng dụng tánh thấy biết, quán chiếu sâu sắc những bất thiện Nghiệp và luôn luôn hành thiện nghiệp, tiếp Tha Lực Phật Điển, tưới tẩm và nuôi dưỡng cuộc đời của chúng ta để chúng ta dõng mãnh, mạnh mẽ đứng dậy ngay trong ngục tù đau khổ phiền não của ta và sự cộng nghiệp chung của gia đình để bước ra, để thoát ra, để tiến lên cảnh giới Niết Bàn an vui tại trong gia đình. Các bạn nhìn xung quanh cuộc sống của mình, những người yêu thương ai đang tự nhốt bản thân của họ vào trong đau khổ, ai đang tự nhốt bản thân của họ vào trong ngục tù đen tối  của phiền não đau khổ, không còn nhuệ khí để thoát ra, để tiến ra, không còn tinh thần để sống an vui, các bạn hãy hồi hướng năng lượng từ bi cho họ, các bạn hãy nghĩ về họ và cố gắng tinh tấn tu và truyền cảm hứng của Tha Lực Phật Điển qua cho họ bằng những ý tưởng tốt đẹp rằng, phiền não đau khổ của họ sẽ có cơ hội bước ra và tiến vào an vui, bình an. Để làm gì? Để làm gì các bạn? để sống một đời sống hạnh phúc thực sự đang ngay trong kiếp này, mà không cần chạy trốn phiền não đau khổ, mà không cần chờ đợi cho đến kiếp sau mới có được hạnh phúc. Các bạn! Dù các bạn có đau khổ phiền não tới đâu, thì ngay trong kiếp này các bạn hiểu được chân lý này, an trú tánh thấy biết trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa thì trí tuệ sẽ bừng khai, sức mạnh sẽ có được sự dõng mãnh đó, giúp cho các bạn đứng lên và tiến ra, bước ra khỏi phiền não đau khổ, để bước vào Niết Bàn cảnh giới an vui ngay trong gia đình, trong ngay giây phút này với cha với mẹ, với mẹ với chồng với con cái, với thân bằng quyến thuộc. Gia đình của chúng ta là một đạo tràng tràn đầy năng lượng từ bi. Gia đình của chúng ta là một biển tình mênh mông vô tận có sự yêu thương của cha mẹ, vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc. Hãy sống với ý nghĩa cao cả như vậy, để lấy nước từ bi tẩy rửa mọi phiền não đau khổ, để lấy phiền não và đau khổ là nền tảng, là động lực thúc đẩy để chúng ta bước ra khỏi phiền não đau khổ, để đi vào Niết Bàn an vui ngay trong giây phút này.

Ngay trong giây phút này mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn từ bi, chúng ta hãy cộng nghiệp thiện trong pháp tu này với nhau để chúng ta cùng nhau bước ra khỏi phiền não và đau khổ, chúng ta không chạy trốn. Hãy bước ra từ đó, để bước vào Niết Bàn an vui trong cuộc sống của chúng ta, đưa hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn!

Chúng con nguyên Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật Điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực tiếp năng lượng từ bi để chúng con Đâu Cần Chạy Trốn đau khổ và phiền não. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

 Mô Phật! Các bạn, Bảo Thành và các bạn chúng ta tiếp được Tha Lực Phật Điển thật là nhiều, hôm nay chúng ta nghe thật là rõ 2 câu trong dân gian thường nói: Không Thầy đố mầy là nên, chúng ta làm nên được sự hạnh phúc và bình an chính vì chúng ta có một Đức Thầy cao cả, đó là Đức Thầy Bổn Sư. cũng theo câu dân gian dạy cho chúng ta: Lắm Thầy nhiều ma. Do đó chúng ta chỉ chọn một Đức Thầy duy nhất trong cuộc đời đó là Đức Thầy Bổn Sư, Đức Phật là Thầy. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Phật là Thầy, đã gọi là Thầy thì Ngài có đủ khả năng giáo dục và dạy dỗ chúng ta thoát ra từ phiền não đau khổ để đi tới Niết Bàn an vui trong cuộc sống.

Các bạn thân mến! Đâu cần phải chạy trốn. Phật giáo, tôn giáo tích cực là một nền giáo dục tích cực chuyển hóa cuộc đời từ đau khổ phiền não tới hạnh phúc và an vui, không phải tiêu cực như người ta nói để chạy trốn piền não và đau khổ, nhưng chúng ta tiến lên một đời sống thánh thiện và hạnh phúc và sự huân tu rõ ràng trong hơi thở chánh niệm và chuyên chú vào pháp Thiện, hành Thiện, từ bỏ pháp ác và từ đó những mầm mống đau khổ phiền não gieo trong kiếp trước nay trổ quả ta sẵn sàng hạnh phúc bước ra từ đó đi vào Niết Bàn. Chúng ta hãy cùng nhau bước vào trong gia đình Niết Bàn tại gia của chúng ta. Và hãy cùng nhau tu tập để mọi người đồng bước ra khỏi phiền não, đau khổ của sự cộng nghiệp trong gia đình, gia đình của chúng ta luôn an vui và hạnh phúc. Cám ơn các bạn đã đồng tu. Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Con ngyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật Điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực tiếp năng lượng từ bi xuống cho tất cả mọi loài để tất cả mọi loài Đâu Cần Chạy Trốn hạnh phúc và đau khổ. Chúng con nguyện hồi hướng công đức tu ngày hôm nay tới các nguyên thủ các quốc gia để họ nhìn rõ các phiền não đau khổ trong chiến tranh, lập nên nền một thế giới hòa bình trong những chính sách ôn hòa. Cầu nguyện cho tất cả các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược, bác sỹ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới luôn luôn sống trong hạnh phúc và bình an, chế ra vacxin thuốc chữa bệnh và chữa lành bệnh dịch cho mọi người. Nguyện Cầu cho muôn người đang đau khổ trên thế giới này có được sự bình an và hạnh phúc. Và cũng hồi hướng, cầu nguyện cho những vong linh tử vong trong những ngày tháng qua siêu sinh tịnh độ. Đặc biệt cũng hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc được siêu sanh tịnh độ và gia đình của chúng con sống an vui trong pháp Thiện, vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật từ bi chứng minh

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn