Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Winter 2010- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Mùa Đông 2010

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.̉

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

In the North East of the United State of America, winter is very cold. Winter of 2010, snow was about more than four feet and under freezer temperature. The temple at that time was still remain as the barn. There was some renovation just has done. But there was no heater, kitchen, restroom and no water at all. However, Ven. Bao Thanh and Su Co Bao Co have made it through the winter of that year.

More than ten days they could not move out and no one was be able to get in. They ate instant noodle with some cold water left over from the members. And yeah, the winter of the great challenge.

 

Ở miền đông bắc Hoa Kỳ, mùa đông thật là lạnh. Mùa đông năm 2010, tuyết phủ kín khắp nơi. Đây là mùa bão tuyết cứ 20 năm lại xảy ra một lần. Lần này, tuyết cao trên một mét cộng thêm gió bão, chùa là nông trại, nên tuyết bị gió thổi dồn cao lên cả hai mét. Lạnh dưới âm độ, tuyết dần đóng đá, chùa lúc đó vẫn còn chưa có máy sưởi, nhà bếp, nhà vệ sinh và nước uống, tuy vậy thầy Bảo Thành và Sư Cô Bảo Cơ vẫn hoan hỷ kinh kệ vượt qua mùa đông giá lạnh này.

Hơn mười ngày tuyết phủ kín, ở trong không thẻ ra ngoài và ở ngoài cũng không thể vào được. Thầy Bảo Thành và Sư Cô đã phải ăn mì gói với ít nước phật tử để lại trong tuần trước. Vâng, Thầy  và Cô đã vượt qua một sự thử thách thật lớn trong mùa bão tuyết năm này.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.