Thong dong từng bước chân tỉnh thức  
Du ngoạn nơi miền đất thiện tâm 
Hoà sâu nhịp thở nương tánh biết 
An nhiên tự tại giữa dương trần

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.