Đầu năm thỉnh lộc phúc an khang 
Thiên tai dịch bệnh sớm tiêu tan 
Nguyện xin nhân thế đồng tâm lực 
Hiệp phước cộng duyên hưởng thái nhàn

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau