Hãy sống là biển rộng  
Dung chứa mọi dòng sông  
Ôm vào lòng tất cả   
Dù rác rưởi đục trong

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.