Rồi tất cả cũng tan thành tro bụi 
Đã sanh ra, sẽ về với đất trời 
Thiện hay ác, nghiệp sanh nào tránh khỏi 
Tích quả lành nên giá trị con người

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.