Bước Qua Thăng Trầm

Thăng trầm hiện hữu cạnh nhau 
Là đôi nhịp sống trước sau đi cùng 
Nhìn sâu quán rõ viên dung 
Bước qua phiền não đến vùng tịnh an 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.