Từng hơi thở là từng hơi chánh niệm
Nuôi từ bi, trí tuệ đến chân như 
Đừng hoang phí vùi mình trong vô thức
Để cuộc đời trôi mãi giữa bùn nhơ

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.